Samuel II - 2 సమూయేలు 20 | View All

1. బెన్యామీనీయుడగు బిక్రి కుమారుడైన షెబయను పనికిమాలినవాడొకడు అచ్చటనుండెను. వాడుదావీదునందు మనకు భాగము లేదు, యెష్షయి కుమారునియందు మనకు స్వాస్థ్యము ఎంతమాత్రమును లేదు; ఇశ్రాయేలు వారలారా, మీరందరు మీ మీ గుడారములకు పొండని బాకా ఊది ప్రకటన చేయగా

1. benyaameeneeyuḍagu bikri kumaaruḍaina shebayanu panikimaalinavaaḍokaḍu acchaṭanuṇḍenu. Vaaḍudaaveedunandu manaku bhaagamu lēdu, yeshshayi kumaaruniyandu manaku svaasthyamu enthamaatramunu lēdu; ishraayēlu vaaralaaraa, meerandaru mee mee guḍaaramulaku poṇḍani baakaa oodi prakaṭana cheyagaa

2. ఇశ్రాయేలువారందరు దావీదును విడిచి బిక్రి కుమారుడైన షెబనువెంబడించిరి. అయితే యొర్దాను నదినుండి యెరూషలేమువరకు యూదా వారు రాజును హత్తుకొనిరి.

2. ishraayēluvaarandaru daaveedunu viḍichi bikri kumaaruḍaina shebanuvembaḍin̄chiri. Ayithē yordaanu nadhinuṇḍi yerooshalēmuvaraku yoodhaa vaaru raajunu hatthukoniri.

3. దావీదు యెరూషలేములోని తన నగరికి వచ్చి, తన యింటికి తాను కాపుగా నుంచిన తన ఉపపత్నులైన పదిమంది స్త్రీలను తీసికొని వారిని కావలిలో ఉంచి వారిని పోషించుచుండెను గాని వారియొద్దకు పోకుండెను; వారు కావలి యందుంచబడిన వారై బ్రతికినంతకాలము విధవరాండ్రవలె ఉండిరి.

3. daaveedu yerooshalēmulōni thana nagariki vachi, thana yiṇṭiki thaanu kaapugaa nun̄china thana upapatnulaina padhimandi streelanu theesikoni vaarini kaavalilō un̄chi vaarini pōshin̄chuchuṇḍenu gaani vaariyoddhaku pōkuṇḍenu; vaaru kaavali yandun̄chabaḍina vaarai brathikinanthakaalamu vidhavaraaṇḍravale uṇḍiri.

4. తరువాత రాజు అమాశాను పిలువనంపిమూడు దిన ములలోగా నీవు నా దగ్గరకు యూదావారినందరిని సమ కూర్చి యిక్కడ హాజరుకమ్మని ఆజ్ఞాపించగా

4. tharuvaatha raaju amaashaanu piluvanampimooḍu dina mulalōgaa neevu naa daggaraku yoodhaavaarinandarini sama koorchi yikkaḍa haajarukammani aagnaapin̄chagaa

5. అమాశా యూదా వారిని సమకూర్చుటకై వెళ్లిపోయెను. అతడు ఆలస్యము చేసినందున అతనికి నిర్ణయించిన కాలము మీరి పోయినప్పుడు

5. amaashaa yoodhaa vaarini samakoorchuṭakai veḷlipōyenu. Athaḍu aalasyamu chesinanduna athaniki nirṇayin̄china kaalamu meeri pōyinappuḍu

6. దావీదు అబీషైని పిలువనంపిబిక్రి కుమారుడైన షెబ అబ్షాలోముకంటె మనకు ఎక్కువ కీడుచేయును; వాడు ప్రాకారములుగల పట్టణములలో చొచ్చి మనకు దొరకక పోవునేమో గనుక నీవు నీ యేలినవాని సేవకులను వెంట బెట్టుకొని పోయి వాని తరిమి పట్టుకొనుమని ఆజ్ఞాపించెను.

6. daaveedu abeeshaini piluvanampibikri kumaaruḍaina sheba abshaalōmukaṇṭe manaku ekkuva keeḍucheyunu; vaaḍu praakaaramulugala paṭṭaṇamulalō cochi manaku dorakaka pōvunēmō ganuka neevu nee yēlinavaani sēvakulanu veṇṭa beṭṭukoni pōyi vaani tharimi paṭṭukonumani aagnaapin̄chenu.

7. కాబట్టి యోవాబు వారును కెరేతీయులును పెలేతీయులును బలాఢ్యులందరును అతనితో కూడ యెరూషలేములోనుండి బయలుదేరి బిక్రి కుమారుడగు షెబను తరుమబోయిరి.

7. kaabaṭṭi yōvaabu vaarunu kerētheeyulunu pelētheeyulunu balaaḍhyulandarunu athanithoo kooḍa yerooshalēmulōnuṇḍi bayaludheri bikri kumaaruḍagu shebanu tharumabōyiri.

8. వారు గిబియోనులో ఉన్న పెద్ద బండదగ్గరకు రాగా అమాశా వారిని కలియ వచ్చెను; యోవాబు తాను తొడుగుకొనిన చొక్కాయకు పైన బిగించియున్న నడికట్టుకు వరగల కతి ్తకట్టుకొనియుండగా ఆ వర వదులై కత్తి నేలపడెను.

8. vaaru gibiyōnulō unna pedda baṇḍadaggaraku raagaa amaashaa vaarini kaliya vacchenu; yōvaabu thaanu toḍugukonina cokkaayaku paina bigin̄chiyunna naḍikaṭṭuku varagala kathi thakaṭṭukoniyuṇḍagaa aa vara vadulai katthi nēlapaḍenu.

9. అప్పుడు యోవాబు అమాశాతోనా సహోదరా, నీవు క్షేమముగా ఉన్నావా అనుచు, అమాశాను ముద్దుపెట్టు కొనునట్లుగా కుడిచేత అతని గడ్డము పట్టుకొని

9. appuḍu yōvaabu amaashaathoonaa sahōdharaa, neevu kshēmamugaa unnaavaa anuchu, amaashaanu muddupeṭṭu konunaṭlugaa kuḍichetha athani gaḍḍamu paṭṭukoni

10. అమాశా యోవాబు చేతిలోనున్న కత్తిని చూడకను తన్ను కాపాడు కొనకను ఉండగా యోవాబు అతని కడుపులో దాని గుచ్చెను; గుచ్చినతోడనే అతని పేగులు నేలకు జారి ఆ దెబ్బతోనే అతడు చనిపోయెను. యోవాబును అతని సహోదరుడగు అబీషైయును బిక్రి కుమారుడగు షెబను తరుముటకు సాగిపోగా

10. amaashaa yōvaabu chethilōnunna katthini chooḍakanu thannu kaapaaḍu konakanu uṇḍagaa yōvaabu athani kaḍupulō daani gucchenu; guchinathooḍanē athani pēgulu nēlaku jaari aa debbathoonē athaḍu chanipōyenu. Yōvaabunu athani sahōdaruḍagu abeeshaiyunu bikri kumaaruḍagu shebanu tharumuṭaku saagipōgaa

11. యోవాబు బంటులలో ఒకడు అతనిదగ్గర నిలిచియోవాబును ఇష్టులైన దావీదు పక్ష ముననున్న వారందరు యోవాబును వెంబడించుడని ప్రకటన చేసెను.

11. yōvaabu baṇṭulalō okaḍu athanidaggara nilichiyōvaabunu ishṭulaina daaveedu paksha munanunna vaarandaru yōvaabunu vembaḍin̄chuḍani prakaṭana chesenu.

12. అమాశా రక్తములో పొర్లుచు మార్గమునపడియుండగా అచ్చోటికి వచ్చిన జనులందరు నిలిచియుండుట ఆ మనుష్యుడు చూచి అమాశాను మార్గమునుండి చేనిలోనికి లాగి, మార్గస్థులందరు నిలిచి తేరిచూడకుండ శవముమీద బట్ట కప్పెను.

12. amaashaa rakthamulō porluchu maargamunapaḍiyuṇḍagaa acchooṭiki vachina janulandaru nilichiyuṇḍuṭa aa manushyuḍu chuchi amaashaanu maargamunuṇḍi chenilōniki laagi, maargasthulandaru nilichi thērichooḍakuṇḍa shavamumeeda baṭṭa kappenu.

13. శవము మార్గమునుండి తీయబడిన తరువాత జనులందరు బిక్రి కుమారుడగు షెబను తరుముటకై యోవాబు వెంబడి వెళ్లిరి.

13. shavamu maargamunuṇḍi theeyabaḍina tharuvaatha janulandaru bikri kumaaruḍagu shebanu tharumuṭakai yōvaabu vembaḍi veḷliri.

14. అతడు ఇశ్రాయేలు గోత్రపు వారందరియొద్దకును ఆబేలువారియొద్దకును బేత్మయకావారియొద్దకును బెరీయులందరియొద్దకును రాగా వారు కూడుకొని అతని వెంబడించిరి.

14. athaḍu ishraayēlu gōtrapu vaarandariyoddhakunu aabēluvaariyoddhakunu bētmayakaavaariyoddhakunu bereeyulandariyoddhakunu raagaa vaaru kooḍukoni athani vembaḍin̄chiri.

15. ఈ ప్రకారము వారు వచ్చి ఆబేలు బేత్మయకాయందు బిక్రిని ముట్టడివేసి పట్టణపు ప్రాకారము ఎదుట బురుజు కట్టగా యోవాబు వారందరు ప్రాకారమును పడవేయుటకు దానిని కొట్టిరి.

15. ee prakaaramu vaaru vachi aabēlu bētmayakaayandu bikrini muṭṭaḍivēsi paṭṭaṇapu praakaaramu eduṭa buruju kaṭṭagaa yōvaabu vaarandaru praakaaramunu paḍavēyuṭaku daanini koṭṭiri.

16. అప్పుడు యుక్తిగల యొక స్త్రీ ప్రాకారము ఎక్కిఓహో ఆలకించుడి, ఆలకించుడి, నేను అతనితో మాటలాడునట్లు యోవాబును ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పుడని కేకవేయగా యోవాబు ఆమెదగ్గరకు వచ్చెను.

16. appuḍu yukthigala yoka stree praakaaramu ekki'ōhō aalakin̄chuḍi, aalakin̄chuḍi, nēnu athanithoo maaṭalaaḍunaṭlu yōvaabunu ikkaḍiki rammani cheppuḍani kēkavēyagaa yōvaabu aamedaggaraku vacchenu.

17. అంతట ఆమెయోవాబువు నీవేనా అని అతని నడుగగా అతడునేనే అనెను. అందుకామెనీ దాసురాలనగు నేను నీతో మాటలాడుదునా అని అడుగగా అతడుమాటలాడ వచ్చుననెను.

17. anthaṭa aameyōvaabuvu neevēnaa ani athani naḍugagaa athaḍunēnē anenu. Andukaamenee daasuraalanagu nēnu neethoo maaṭalaaḍudunaa ani aḍugagaa athaḍumaaṭalaaḍa vachunanenu.

18. అంతట ఆమెపూర్వకాల మున జనులుఆబేలునందు సంగతి విచారింపవలెనని చెప్పుట కద్దు; ఆలాగున చేసి కార్యములు ముగించుచు వచ్చిరి.

18. anthaṭa aamepoorvakaala muna janulu'aabēlunandu saṅgathi vichaarimpavalenani cheppuṭa kaddu; aalaaguna chesi kaaryamulu mugin̄chuchu vachiri.

19. నేను ఇశ్రాయేలునందు నిమ్మళస్థుల లోను యధార్థవంతులలోను చేరికయైనదానను; ఇశ్రాయేలీయుల పట్టణములలో ప్రధానమగు ఒక పట్టణమును లయము చేయవలెనని నీవు ఉద్దేశించుచున్నావు; యెహోవా స్వాస్థ్యమును నీవెందుకు నిర్మూలము చేయుదు వని చెప్పగా

19. nēnu ishraayēlunandu nimmaḷasthula lōnu yadhaarthavanthulalōnu cherikayainadaananu; ishraayēleeyula paṭṭaṇamulalō pradhaanamagu oka paṭṭaṇamunu layamu cheyavalenani neevu uddheshin̄chuchunnaavu; yehōvaa svaasthyamunu neevenduku nirmoolamu cheyudu vani cheppagaa

20. యోవాబునిర్మూలము చేయను, లయ పరచను, ఆలాగున చేయనే చేయను, సంగతి అది కానే కాదు.

20. yōvaabunirmoolamu cheyanu, laya parachanu, aalaaguna cheyanē cheyanu, saṅgathi adhi kaanē kaadu.

21. బిక్రి కుమారుడగు షెబ అను ఎఫ్రాయిము మన్యపువాడు ఒకడు రాజైన దావీదుమీద ద్రోహము చేసియున్నాడు; మీరు వానిని మాత్రము అప్పగించుడి; తోడనే నేను ఈ పట్టణము విడిచిపోవుదునని చెప్పగా ఆమె యోవాబుతోచిత్తము, వాని తల ప్రాకారము పైనుండి పడవేయబడునని చెప్పిపోయి

21. bikri kumaaruḍagu sheba anu ephraayimu manyapuvaaḍu okaḍu raajaina daaveedumeeda drōhamu chesiyunnaaḍu; meeru vaanini maatramu appagin̄chuḍi; thooḍanē nēnu ee paṭṭaṇamu viḍichipōvudunani cheppagaa aame yōvaabuthoochitthamu, vaani thala praakaaramu painuṇḍi paḍavēyabaḍunani cheppipōyi

22. తాను యోవాబుతో పలికిన యుక్తిగల మాటలను జనులందరికి తెలియ జేయగా, వారు బిక్రి కుమారుడగు షెబయొక్క తలను ఛేదించి యోవాబు దగ్గర దాని పడవేసిరి. కాగా అతడు బాకా ఊదించిన తరువాత జనులందరును ఆ పట్టణమును విడిచి యెవరి గుడారములకు వారు పోయిరి; యోవాబు యెరూషలేమునకు రాజునొద్దకు తిరిగి వచ్చెను.

22. thaanu yōvaabuthoo palikina yukthigala maaṭalanu janulandariki teliya jēyagaa, vaaru bikri kumaaruḍagu shebayokka thalanu chēdin̄chi yōvaabu daggara daani paḍavēsiri. Kaagaa athaḍu baakaa oodin̄china tharuvaatha janulandarunu aa paṭṭaṇamunu viḍichi yevari guḍaaramulaku vaaru pōyiri; yōvaabu yerooshalēmunaku raajunoddhaku thirigi vacchenu.

23. యోవాబు ఇశ్రాయేలు దండువారందరికి అధిపతియై యుండెను. అయితే కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును యెహోయాదా కుమారుడగు బెనాయా అధిపతియై యుండెను.

23. yōvaabu ishraayēlu daṇḍuvaarandariki adhipathiyai yuṇḍenu. Ayithē kerētheeyulakunu pelētheeyulakunu yehōyaadaa kumaaruḍagu benaayaa adhipathiyai yuṇḍenu.

24. అదోరాము వెట్టిపనులు చేయువారిమీద అధికారియై యుండెను;

24. adōraamu veṭṭipanulu cheyuvaarimeeda adhikaariyai yuṇḍenu;

25. అహీలూదు కుమారుడగు యెహోషాపాతు రాజ్యపు దస్తావేజులమీద ఉండెను; షెవా లేఖికుడు;

25. aheeloodu kumaaruḍagu yehōshaapaathu raajyapu dasthaavējulameeda uṇḍenu; shevaa lēkhikuḍu;

26. సాదోకును అబ్యాతారును యాజకులు; యాయీరీయుడగు ఈరా దావీదునకు సభాముఖ్యుడు1.

26. saadōkunu abyaathaarunu yaajakulu; yaayeereeyuḍagu eeraa daaveedunaku sabhaamukhyuḍu1.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |