Kings II - 2 రాజులు 16 | View All

1. రెమల్యా కుమారుడైన పెకహు ఏలుబడిలో పదు నేడవ సంవత్సరమందు యూదారాజైన యోతాము కుమా రుడగు ఆహాజు ఏలనారంభించెను.

1. remalyaa kumaaruḍaina pekahu ēlubaḍilō padu nēḍava samvatsaramandu yoodhaaraajaina yōthaamu kumaa ruḍagu aahaaju ēlanaarambhin̄chenu.

2. ఆహాజు ఏలనారంభించి నప్పుడు ఇరువది యేండ్లవాడై యెరూషలేమునందు పదు నారు సంవత్సరములు ఏలెను. తన పితరుడగు దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి నీతిగా ప్రవర్తించినట్లు అతడు ప్రవర్తింపక ఇశ్రాయేలురాజులు ప్రవర్తించినట్లు ప్రవర్తించెను.

2. aahaaju ēlanaarambhin̄chi nappuḍu iruvadhi yēṇḍlavaaḍai yerooshalēmunandu padu naaru samvatsaramulu ēlenu. thana pitharuḍagu daaveedu thana dhevuḍaina yehōvaa drushṭiki neethigaa pravarthin̄chinaṭlu athaḍu pravarthimpaka ishraayēluraajulu pravarthin̄chinaṭlu pravarthin̄chenu.

3. అతడు ఇశ్రాయేలీయుల ముందర నిలువ కుండ యెహోవా వెళ్లగొట్టిన జనులు చేసిన హేయమైన క్రియలు చేయుచు, తన కుమారుని అగ్నిగుండమును దాటించెను.

3. athaḍu ishraayēleeyula mundhara niluva kuṇḍa yehōvaa veḷlagoṭṭina janulu chesina hēyamaina kriyalu cheyuchu, thana kumaaruni agniguṇḍamunu daaṭin̄chenu.

4. మరియు అతడు ఉన్నత స్థలములలోను కొండమీదను సమస్తమైన పచ్చని వృక్షములక్రిందను బలులు అర్పించుచు ధూపము వేయుచు వచ్చెను.

4. mariyu athaḍu unnatha sthalamulalōnu koṇḍameedanu samasthamaina pacchani vrukshamulakrindanu balulu arpin̄chuchu dhoopamu vēyuchu vacchenu.

5. సిరియా రాజైన రెజీనును ఇశ్రాయేలురాజైన రెమల్యా కుమారుడగు పెకహును యెరూషలేముమీదికి యుద్ధమునకువచ్చి అక్కడ నున్న ఆహాజును పట్టణమును ముట్టడివేసిరి గాని అతనిని జయింపలేక పోయిరి.

5. siriyaa raajaina rejeenunu ishraayēluraajaina remalyaa kumaaruḍagu pekahunu yerooshalēmumeediki yuddhamunakuvachi akkaḍa nunna aahaajunu paṭṭaṇamunu muṭṭaḍivēsiri gaani athanini jayimpalēka pōyiri.

6. ఆ కాలమందు సిరియారాజైన రెజీను ఏలతును మరల పట్టుకొని సిరియనుల వశముచేసి, ఏలతులోనుండి యూదావారిని వెళ్లగొట్టగా సిరియనులు ఏలతు పట్టణమునకు వచ్చి కాపురముండిరి. నేటివరకును వారచ్చటనే యున్నారు.

6. aa kaalamandu siriyaaraajaina rejeenu ēlathunu marala paṭṭukoni siriyanula vashamuchesi, ēlathulōnuṇḍi yoodhaavaarini veḷlagoṭṭagaa siriyanulu ēlathu paṭṭaṇamunaku vachi kaapuramuṇḍiri. Nēṭivarakunu vaaracchaṭanē yunnaaru.

7. ఇట్లుండగా ఆహాజు యెహోవా మందిర సంబంధమైనట్టియు రాజనగరు సంబంధమైనట్టియు సామగ్రులలో కనబడిన వెండి బంగారములను తీసికొని అష్షూరురాజునకు కానుకగా పంపి

7. iṭluṇḍagaa aahaaju yehōvaa mandira sambandhamainaṭṭiyu raajanagaru sambandhamainaṭṭiyu saamagrulalō kanabaḍina veṇḍi baṅgaaramulanu theesikoni ashshooruraajunaku kaanukagaa pampi

8. నేను నీ దాసుడను నీ కుమారుడనైయున్నాను గనుక నీవు వచ్చి, నామీదికి లేచిన సిరియారాజు చేతిలోనుండియు ఇశ్రాయేలురాజు చేతిలోనుండియు నన్ను రక్షింపవలెనని అష్షూరు రాజైన తిగ్లత్పిలేసెరునొద్దకు దూతలనంపగా

8. nēnu nee daasuḍanu nee kumaaruḍanaiyunnaanu ganuka neevu vachi, naameediki lēchina siriyaaraaju chethilōnuṇḍiyu ishraayēluraaju chethilōnuṇḍiyu nannu rakshimpavalenani ashshooru raajaina thiglatpilēserunoddhaku doothalanampagaa

9. అష్షూరు రాజు అతనిమాట అంగీకరించి, దమస్కు పట్టణముమీదికి వచ్చి దాని పట్టుకొని, రెజీనును హతముచేసి ఆ జనులను కీరు పట్టణమునకు చెరదీసికొని పోయెను.

9. ashshooru raaju athanimaaṭa aṅgeekarin̄chi, damasku paṭṭaṇamumeediki vachi daani paṭṭukoni, rejeenunu hathamuchesi aa janulanu keeru paṭṭaṇamunaku cheradeesikoni pōyenu.

10. రాజైన ఆహాజు అష్షూరురాజైన తిగ్లత్పిలేసెరును కలిసికొనుటకై దమస్కు పట్టణమునకు వచ్చి, దమస్కు పట్టణమందు ఒక బలిపీఠమును చూచి, దాని పోలికెను, మచ్చును, దాని పని విధ మంతయును యాజకుడైన ఊరియాకు పంపెను.

10. raajaina aahaaju ashshooruraajaina thiglatpilēserunu kalisikonuṭakai damasku paṭṭaṇamunaku vachi, damasku paṭṭaṇamandu oka balipeeṭamunu chuchi, daani pōlikenu, machunu, daani pani vidha manthayunu yaajakuḍaina ooriyaaku pampenu.

11. కాబట్టి యాజకుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు దమస్కుపట్టణము నుండి పంపిన మచ్చునకు సమమైన యొక బలిపీఠమును కట్టించి, రాజైన ఆహాజు దమస్కునుండి తిరిగి రాకమునుపే సిద్ధపరచెను.

11. kaabaṭṭi yaajakuḍaina ooriyaa raajaina aahaaju damaskupaṭṭaṇamu nuṇḍi pampina machunaku samamaina yoka balipeeṭamunu kaṭṭin̄chi, raajaina aahaaju damaskunuṇḍi thirigi raakamunupē siddhaparachenu.

12. అంతట రాజు దమస్కునుండి వచ్చి బలిపీఠమును చూచి ఆ బలిపీఠమునొద్దకు వచ్చి దాని ఎక్కి

12. anthaṭa raaju damaskunuṇḍi vachi balipeeṭamunu chuchi aa balipeeṭhamunoddhaku vachi daani ekki

13. దహన బలిని నైవేద్యమును అర్పించి పానార్పణము చేసి, తాను అర్పించిన సమాధానబలిపశువుల రక్తమును దానిమీద ప్రోక్షించెను.

13. dahana balini naivēdyamunu arpin̄chi paanaarpaṇamu chesi, thaanu arpin̄china samaadhaanabalipashuvula rakthamunu daanimeeda prōkshin̄chenu.

14. మరియయెహోవా సన్నిధి నున్న యిత్తడి బలిపీఠము మందిరము ముంగిటి స్థలమునుండి అనగా తాను కట్టించిన బలిపీఠమునకును యెహోవా మందిరమునకును మధ్యనుండి తీయించి, తాను కట్టించిన దాని ఉత్తర పార్శ్వమందు దానిని ఉంచెను.

14. mariyu yehōvaa sannidhi nunna yitthaḍi balipeeṭhamu mandiramu muṅgiṭi sthalamunuṇḍi anagaa thaanu kaṭṭin̄china balipeeṭhamunakunu yehōvaa mandiramunakunu madhyanuṇḍi theeyin̄chi, thaanu kaṭṭin̄china daani utthara paarshvamandu daanini un̄chenu.

15. అప్పుడు రాజైన ఆహాజు యాజకుడైన ఊరియాకు ఆజ్ఞాపించిన దేమనగాఈ పెద్ద బలిపీఠముమీద ఉదయము అర్పించు దహనబలులను, సాయంత్రమున అర్పించు నైవేద్యములను రాజు చేయు దహనబలి నైవేద్యములను దేశపు జనులందరు అర్పించు దహనబలి నైవేద్యములను పానార్పణలను దహించి,యే దహనబలి జరిగినను, ఏ బలిజరిగినను వాటి పశువుల రక్తమును దానిమీదనే ప్రోక్షింపవలెను. అయితే ఈ యిత్తడి బలిపీఠము దేవునియొద్ద నేను విచారణ చేయుట కుంచవలెను.

15. appuḍu raajaina aahaaju yaajakuḍaina ooriyaaku aagnaapin̄china dhemanagaa'ee pedda balipeeṭhamumeeda udayamu arpin̄chu dahanabalulanu, saayantramuna arpin̄chu naivēdyamulanu raaju cheyu dahanabali naivēdyamulanu dheshapu janulandaru arpin̄chu dahanabali naivēdyamulanu paanaarpaṇalanu dahin̄chi,yē dahanabali jariginanu, ē balijariginanu vaaṭi pashuvula rakthamunu daanimeedanē prōkshimpavalenu. Ayithē ee yitthaḍi balipeeṭhamu dhevuniyoddha nēnu vichaaraṇa cheyuṭa kun̄chavalenu.

16. కాగా యాజ కుడైన ఊరియా రాజైన ఆహాజు ఆజ్ఞ చొప్పున అంతయుచేసెను.

16. kaagaa yaaja kuḍaina ooriyaa raajaina aahaaju aagna choppuna anthayuchesenu.

17. మరియు రాజైన ఆహాజు స్తంభముల అంచులను తీసివేసి వాటిమీదనున్న తొట్టిని తొలగించెను, ఇత్తడి యెడ్లమీద నున్న సముద్రమును దింపి రాతి కట్టుమీద దానిని ఉంచెను.

17. mariyu raajaina aahaaju sthambhamula an̄chulanu theesivēsi vaaṭimeedanunna toṭṭini tolagin̄chenu, itthaḍi yeḍlameeda nunna samudramunu dimpi raathi kaṭṭumeeda daanini un̄chenu.

18. మరియు అతడు అష్షూరు రాజునుబట్టి విశ్రాంతిదినపు ఆచరణకొరకై మందిరములో కట్టబడిన మంటపమును, రాజు ఆవరణముగుండ పోవు ద్వారమును యెహోవా మందిరమునుండి తీసివేసెను.

18. mariyu athaḍu ashshooru raajunubaṭṭi vishraanthidinapu aacharaṇakorakai mandiramulō kaṭṭabaḍina maṇṭapamunu, raaju aavaraṇamuguṇḍa pōvu dvaaramunu yehōvaa mandiramunuṇḍi theesivēsenu.

19. ఆహాజుచేసిన యితర కార్య ములనుగూర్చి యూదా రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథ మందు వ్రాయబడి యున్నది.

19. aahaajuchesina yithara kaarya mulanugoorchi yoodhaa raajula vrutthaanthamula grantha mandu vraayabaḍi yunnadhi.

20. ఆహాజు తన పితరులతో కూడ నిద్రించి దావీదు పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతి పెట్టబడెను; అతని కుమారుడైన హిజ్కియా అతనికి మారుగా రాజాయెను.

20. aahaaju thana pitharulathoo kooḍa nidrin̄chi daaveedu puramandu thana pitharula samaadhilō paathi peṭṭabaḍenu; athani kumaaruḍaina hijkiyaa athaniki maarugaa raajaayenu.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |