Esther - ఎస్తేరు 8 | View All

1. ఆ దినమున రాజైన అహష్వేరోషు యూదులకు శత్రువుడైన హామాను ఇంటిని రాణియైన ఎస్తేరున కిచ్చెను ఎస్తేరు మొర్దెకై తనకు ఏమి కావలెనో రాజునకు తెలియ జేసినమీదట అతడు రాజు సన్నిధికి రాగా

1. That same day King Ahasuerus gave Queen Esther the house of Haman, the persecutor of the Jews. Mordecai was presented to the king, Esther having revealed their mutual relationship.

2. రాజు హామాను చేతిలోనుండి తీసికొనిన తన ఉంగరమును మొర్దెకైకి ఇచ్చెను. ఎస్తేరు మొర్దెకైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా ఉంచెను.

2. The king, who had recovered his signet ring from Haman, took it off and gave it to Mordecai, while Esther gave Mordecai charge of Haman's house.

3. మరియఎస్తేరు రాజు ఎదుట మనవి చేసికొని, అతని పాదములమీద పడి, అగాగీయుడైన హామాను చేసిన కీడును అతడు యూదులకు విరోధ ముగా తలంచిన యోచనను వ్యర్థపరచుడని కన్నీళ్లతో అతని వేడుకొనగా

3. Esther again went to speak to the king. She fell at his feet, weeping and imploring his favour, to frustrate the malice that Haman the Agagite had been plotting against the Jews.

4. రాజు బంగారు దండమును ఎస్తేరు తట్టు చాపెను. ఎస్తేరు లేచి రాజు ఎదుట నిలిచి

4. The king held out the golden sceptre to her, whereupon Esther stood up and faced him.

5. రాజవైన తమకు సమ్మతియైన యెడలను,తమ దృష్టికి నేను దయపొందిన దాననై రాజవైన తమ యెదుట ఈ సంగతి యుక్తముగా తోచిన యెడలను, తమ దృష్టికి నేను ఇంపైన దాననైనయెడలను, రాజవైన తమ సకల సంస్థానములలో నుండు యూదులను నాశనముచేయవలెనని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామాను వ్రాయించిన తాకీదులచొప్పున జరుగకుండునట్లు వాటిని రద్దుచేయుటకు ఆజ్ఞ ఇయ్యుడి.

5. 'If such is the king's good pleasure,' she said, 'and if I have found favour before him, if my petition seems proper to him and if I myself am pleasing to his eyes, may he be pleased to issue a written revocation of the letters which Haman son of Hammedatha, the Agagite, has had written, ordering the destruction of the Jews throughout the royal provinces.

6. నా జనులమీదికి రాబోవు కీడును, నా వంశముయొక్క నాశనమును చూచి నేను ఏలాగు సహింప గలనని మనవిచేయగా

6. For how can I look on, while my people suffer what is proposed for them? How can I bear to witness the extermination of my relatives?'

7. రాజైన అహష్వేరోషు రాణియైన ఎస్తేరునకును యూదుడైన మొర్దెకైకిని ఈలాగు సెల విచ్చెనుహామాను ఇంటిని ఎస్తేరున కిచ్చియున్నాను; అతడు యూదులను హతముచేయుటకు ప్రయత్నించి నందున అతడు ఉరికొయ్యమీద ఉరితీయబడెను.

7. King Ahasuerus said to Queen Esther and to Mordecai the Jew, 'I for my part have given Esther Haman's house, and have had him hanged on the gallows for planning to destroy the Jews.

8. అయితే రాజుపేరట వ్రాయబడి రాజు ఉంగరముతో ముద్రింపబడిన తాకీదును ఏ మానవుడును మార్చజాలడు; కాగా మీకిష్టమైనట్లు మీరు రాజునైన నా పేరట యూదుల పక్షమున తాకీదు వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో దాని ముద్రించుడి.

8. You, for your part, write what you please as regards the Jews, in the king's name, and seal it with the king's signet; for any edict written in the king's name and sealed with his signet is irrevocable.'

9. సీవాను అను మూడవ నెలలో ఇరువది మూడవ దిన మందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; మొర్దెకై ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారమంతయు యూదులకును, హిందూ దేశము మొదలుకొని కూషుదేశమువరకు వ్యాపించియున్న నూట ఇరువది యేడు సంస్థానములలోనున్న అధిపతులకును అధికారులకును, ఆయా సంస్థానములకును దాని దాని వ్రాతనుబట్టియు దాని దాని భాషనుబట్టియు తాకీదులు వ్రాయబడెను.

9. The royal scribes were summoned at once -- it was the third month, the month of Sivan, on the twenty-third day -- and at Mordecai's dictation an order was written to the Jews, the satraps, governors and principal officials of the provinces stretching from India to Ethiopia, a hundred and twenty-seven provinces, to each province in its own script, and to each people in its own language, and to the Jews in their own script and language.

10. రాజైన అహష్వేరోషు పేరట తాకీదులు మొర్దెకై వ్రాయించి రాజు ఉంగరముతో ముద్రించి గుఱ్ఱములమీద, అనగా రాజనగరుపనికి పెంచ బడిన బీజాశ్వములమీద అంచెగాండ్ర నెక్కించి ఆ తాకీ దులను వారిచేత పంపెను.

10. These letters, written in the name of King Ahasuerus and sealed with the king's signet, were carried by couriers mounted on horses from the king's own stud-farms.

11. రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క సంస్థానములన్నిటిలో ఒక్క దినమందే, అనగా అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందే ప్రతి పట్టణమునందుండు యూదులు కూడుకొని, తమ ప్రాణములు కాపాడుకొనుటకు ఆ యా ప్రదేశములలో నుండి తమకు విరోధులగు జనుల సైనికులనందరిని, శిశు వులను స్త్రీలను కూడ, సంహరించి హతముచేసి నిర్మూల పరచి

11. In them the king granted the Jews, in whatever city they lived, the right to assemble in self-defence, with permission to destroy, slaughter and annihilate any armed force of any people or province that might attack them, together with their women and children, and to plunder their possessions,

12. వారి వస్తువులను కొల్లపెట్టుటకు రాజు యూదులకు సెలవిచ్చెనని దానియందు వ్రాయబడెను.

12. with effect from the same day throughout the provinces of King Ahasuerus -- the thirteenth day of the twelfth month, which is Adar. (a) The text of the letter was as follows: (b) 'The Great King, Ahasuerus, to the satraps of the hundred and twenty-seven provinces which stretch from India to Ethiopia, to the provincial governors and to all our loyal subjects, greeting: (c) 'Many people, repeatedly honoured by the extreme bounty of their benefactors, only grow the more arrogant. It is not enough for them to seek our subjects' injury, but unable as they are to support the weight of their own surfeit they turn to scheming against their benefactors themselves. (d) Not content with banishing gratitude from the human heart, but elated by the plaudits of people unacquainted with goodness, notwithstanding that all is for ever under the eye of God, they expect to escape his justice, so hostile to the wicked. (e) Thus it has often happened to those placed in authority that, having entrusted friends with the conduct of affairs and allowed themselves to be influenced by them, they find themselves sharing with these the guilt of innocent blood and involved in irremediable misfortunes, (f) the upright intentions of rulers having been misled by false arguments of the evilly disposed. (g) This may be seen without recourse to the history of earlier times to which we have referred; you have only to look at what is before you, at the crimes perpetrated by a plague of unworthy officials. (h) For the future, we shall exert our efforts to assure the tranquillity and peace of the realm for all, (i) by adopting new policies and by always judging matters that are brought to our notice in the most equitable spirit. (k) 'Thus Haman son of Hammedatha, a Macedonian, without a drop of Persian blood and far removed from our goodness, enjoyed our hospitality (l) and was treated by us with the benevolence which we show to every nation, even to the extent of being proclaimed our 'father' and being accorded universally the prostration of respect as second in dignity to the royal throne. (m) But he, unable to keep within his own high rank, schemed to deprive us of our realm and of our life. (n) Furthermore, by tortuous wiles and arguments, he would have had us destroy Mordecai, our saviour and constant benefactor, with Esther the blameless partner of our majesty, and their whole nation besides. (o) He thought by these means to leave us without support and so to transfer the Persian empire to the Macedonians. (p) 'But we find that the Jews, marked out for annihilation by this arch-scoundrel, are not criminals: they are in fact governed by the most just of laws. (q) They are children of the Most High, the great and living God to whom we and our ancestors owe the continuing prosperity of our realm. (r) You will therefore do well not to act on the letters sent by Haman son of Hammedatha, since their author has been hanged at the gates of Susa with his whole household: a fitting punishment, which God, Master of the Universe, has speedily inflicted on him. (s) Put up copies of this letter everywhere, allow the Jews to observe their own customs without fear, and come to their help against anyone who attacks them on the day originally chosen for their maltreatment, that is, the thirteenth day of the twelfth month, which is Adar. (t) For the all-powerful God has made this day a day of joy and not of ruin for the chosen people. (u) You, for your part, among your solemn festivals celebrate this as a special day with every kind of feasting, so that now and in the future, for you and for Persians of good will, it may commemorate your rescue, and for your enemies may stand as a reminder of their ruin. (v) 'Every city and, more generally, every country, which does not follow these instructions, will be mercilessly devastated with fire and sword, and made not only inaccessible to human beings but hateful to wild animals and even birds for ever.'

13. మరియు ఈ తాకీదుకు ప్రతులు వ్రాయించి ఆ యా సంస్థానముల లోని జనులకందరికి పంపించవలెననియు,యూదులు తమ శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనుటకు ఒకానొక దినమందు సిద్ధముగా ఉండవలెననియు ఆజ్ఞ ఇయ్యబడెను.

13. Copies of this edict, to be promulgated as law in each province, were published to the various peoples, so that the Jews could be ready on the day stated to avenge themselves on their enemies.

14. రాజ నగరు పనికి పెంచబడిన బీజాశ్వములమీద నెక్కిన అంచె గాండ్రు రాజు మాటవలన ప్రేరేపింప బడి అతివేగముగా బయలుదేరిరి. ఆ తాకీదు షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను.

14. The couriers, mounted on the king's horses, set out in great haste and urgency at the king's command. The edict was also published in the citadel of Susa.

15. అప్పుడు మొర్దెకై ఊదావర్ణమును తెలుపువర్ణ మునుగల రాజవస్త్రమును బంగారపు పెద్దకిరీటమును అవిసె నారతో చేయబడిన ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములను ధరించుకొనినవాడై రాజుసముఖమునుండి బయలుదేరెను; అందునిమిత్తము షూషను పట్టణము ఆనందించి సంతోష మొందెను.

15. Mordecai left the royal presence in a princely gown of violet and white, with a great golden crown and a cloak of fine linen and purple. The city of Susa shouted for joy.

16. మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను.

16. For the Jews there was light and gladness, joy and honour.

17. రాజుచేసిన తీర్మానమును అతని చట్టమును వచ్చిన ప్రతి సంస్థానమందును ప్రతి పట్టణమందును యూదులకు ఆనందమును సంతోష మును కలిగెను, అది శుభదినమని విందుచేసికొనిరి. మరియు దేశజనులలో యూదులయెడల భయముకలిగెను కనుక అనేకులు యూదుల మతము అవలంబించిరి.

17. In every province and in every city, wherever the king's command and decree arrived, there was joy and gladness among the Jews, with feasting and holiday-making. Of the country's population many became Jews, since now the Jews were feared.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |