Numbers - సంఖ్యాకాండము 24 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులను దీవించుట యెహోవా దృష్టికి మంచిదని బిలాము తెలిసికొనినప్పుడు అతడు మునుపటి వలె శకునములను చూచుటకు వెళ్లక అరణ్యమువైపు తన ముఖమును త్రిప్పుకొనెను.

1. ishraayēleeyulanu deevin̄chuṭa yehōvaa drushṭiki man̄chidani bilaamu telisikoninappuḍu athaḍu munupaṭi vale shakunamulanu choochuṭaku veḷlaka araṇyamuvaipu thana mukhamunu trippukonenu.

2. బిలాము కన్నులెత్తి ఇశ్రా యేలీయులు తమ తమ గోత్రముల చొప్పున దిగియుండుట చూచినప్పుడు దేవుని ఆత్మ అతనిమీదికి వచ్చెను

2. bilaamu kannuletthi ishraayēleeyulu thama thama gōtramula choppuna digiyuṇḍuṭa chuchinappuḍu dhevuni aatma athanimeediki vacchenu

3. గనుక అతడు ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచ్చిన దేవోక్తి కన్నులు తెరచినవానికి వచ్చిన దేవోక్తి. దేవవాక్కులను వినినవాని వార్త.

3. ganuka athaḍu upamaanareethigaa iṭlanenu beyōru kumaaruḍaina bilaamuku vachina dhevōkthi kannulu terachinavaaniki vachina dhevōkthi. dhevavaakkulanu vininavaani vaartha.

4. అతడు పరవశుడై కన్నులు తెరచినవాడై సర్వశక్తుని దర్శనము పొందెను.

4. athaḍu paravashuḍai kannulu terachinavaaḍai sarvashakthuni darshanamu pondhenu.

5. యాకోబూ, నీ గుడారములు ఇశ్రాయేలూ, నీ నివాసస్థలములు ఎంతో రమ్యమైనవి.

5. yaakōboo, nee guḍaaramulu ishraayēloo, nee nivaasasthalamulu enthoo ramyamainavi.

6. వాగులవలె అవి వ్యాపించియున్నవి నదీతీరమందలి తోటలవలెను యెహోవా నాటిన అగరు చెట్లవలెను నీళ్లయొద్దనున్న దేవదారు వృక్షములవలెను అవి యున్నవి.
హెబ్రీయులకు 8:2

6. vaagulavale avi vyaapin̄chiyunnavi nadeetheeramandali thooṭalavalenu yehōvaa naaṭina agaru cheṭlavalenu neeḷlayoddhanunna dhevadaaru vrukshamulavalenu avi yunnavi.

7. నీళ్లు అతని బొక్కెనలనుండి కారును అతని సంతతి బహు జలములయొద్ద నివసించును అతనిరాజు అగగుకంటె గొప్పవాడగును అతని రాజ్యము అధికమైనదగును.

7. neeḷlu athani bokkenalanuṇḍi kaarunu athani santhathi bahu jalamulayoddha nivasin̄chunu athaniraaju agagukaṇṭe goppavaaḍagunu athani raajyamu adhikamainadagunu.

8. దేవుడు ఐగుప్తులోనుండి అతని రప్పించెను గురుపోతు వేగమువంటి వేగము అతనికి కలదు అతడు తన శత్రువులైన జనులను భక్షించును వారి యెముకలను విరుచునుతన బాణములతో వారిని గుచ్చును.

8. dhevuḍu aigupthulōnuṇḍi athani rappin̄chenu gurupōthu vēgamuvaṇṭi vēgamu athaniki kaladu athaḍu thana shatruvulaina janulanu bhakshin̄chunu vaari yemukalanu viruchunuthana baaṇamulathoo vaarini guchunu.

9. సింహమువలెను ఆడు సింహమువలెను అతడు క్రుంగి పండుకొనెను అతనిని లేపువాడెవడు? నిన్ను దీవించువాడు దీవింపబడును నిన్ను శపించువాడు శపింపబడును.

9. simhamuvalenu aaḍu simhamuvalenu athaḍu kruṅgi paṇḍukonenu athanini lēpuvaaḍevaḍu? Ninnu deevin̄chuvaaḍu deevimpabaḍunu ninnu shapin̄chuvaaḍu shapimpabaḍunu.

10. అప్పుడు బాలాకు కోపము బిలాముమీద మండెను గనుక అతడు తన చేతులు చరుచుకొని బిలాముతోనా శత్రువులను శపించుటకు నిన్ను పిలిపించితిని కాని నీవు ఈ ముమ్మారు వారిని పూర్తిగా దీవించితివి. కాబట్టి నీవు ఇప్పుడు నీ చోటికి వేగముగా వెళ్లుము.

10. appuḍu baalaaku kōpamu bilaamumeeda maṇḍenu ganuka athaḍu thana chethulu charuchukoni bilaamuthoonaa shatruvulanu shapin̄chuṭaku ninnu pilipin̄chithini kaani neevu ee mummaaru vaarini poorthigaa deevin̄chithivi. Kaabaṭṭi neevu ippuḍu nee chooṭiki vēgamugaa veḷlumu.

11. నేను నిన్ను మిక్కిలి ఘనపరచెదనని చెప్పితినిగాని యెహోవా నీవు ఘనత పొందకుండ ఆటంకపరచెననెను.

11. nēnu ninnu mikkili ghanaparachedhanani cheppithinigaani yehōvaa neevu ghanatha pondakuṇḍa aaṭaṅkaparachenanenu.

12. అందుకు బిలాము బాలాకుతోబాలాకు తన ఇంటెడు వెండి బంగారము లను నాకిచ్చినను నా యిష్టము చొప్పున మేలైనను కీడైనను చేయుటకు యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటను మీరలేను.

12. anduku bilaamu baalaakuthoobaalaaku thana iṇṭeḍu veṇḍi baṅgaaramu lanu naakichinanu naa yishṭamu choppuna mēlainanu keeḍainanu cheyuṭaku yehōvaa selavichina maaṭanu meeralēnu.

13. యెహోవా యేమి సెలవిచ్చునో అదే పలికెదనని నీవు నాయొద్దకు పంపిన నీ దూతలతో నేను చెప్పలేదా?

13. yehōvaa yēmi selavichunō adhe palikedhanani neevu naayoddhaku pampina nee doothalathoo nēnu cheppalēdaa?

14. చిత్తగించుము; నేను నా జనులయొద్దకు వెళ్లుచున్నాను. అయితే కడపటి దినములలో ఈ జనులు నీ జనులకేమి చేయుదురో అది నీకు విశదపరచెదను రమ్మని చెప్పి

14. chitthagin̄chumu; nēnu naa janulayoddhaku veḷluchunnaanu. Ayithē kaḍapaṭi dinamulalō ee janulu nee janulakēmi cheyudurō adhi neeku vishadaparachedanu rammani cheppi

15. ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను బెయోరు కుమారుడైన బిలాముకు వచ్చిన దేవోక్తి.కన్నులు తెరచినవానికి వచ్చిన దేవోక్తి.

15. upamaanareethigaa iṭlanenu beyōru kumaaruḍaina bilaamuku vachina dhevōkthi.Kannulu terachinavaaniki vachina dhevōkthi.

16. దేవవాక్కులను వినిన వాని వార్త మహాన్నతుని విద్య నెరిగినవాని వార్త. అతడు పరవశుడై కన్నులు తెరచినవాడై సర్వశక్తుని దర్శనము పొందెను.

16. dhevavaakkulanu vinina vaani vaartha mahaannathuni vidya neriginavaani vaartha. Athaḍu paravashuḍai kannulu terachinavaaḍai sarvashakthuni darshanamu pondhenu.

17. ఆయనను చూచుచున్నాను గాని ప్రస్తుతమున నున్నట్టు కాదు ఆయనను చూచుచున్నాను గాని సమీపమున నున్నట్టు కాదు నక్షత్రము యాకోబులో ఉదయించును రాజదండము ఇశ్రాయేలులోనుండి లేచును అది మోయాబు ప్రాంతములను కొట్టును కలహవీరులనందరిని నాశనము చేయును.
మత్తయి 2:2, ప్రకటన గ్రంథం 22:16

17. aayananu choochuchunnaanu gaani prasthuthamuna nunnaṭṭu kaadu aayananu choochuchunnaanu gaani sameepamuna nunnaṭṭu kaadu nakshatramu yaakōbulō udayin̄chunu raajadaṇḍamu ishraayēlulōnuṇḍi lēchunu adhi mōyaabu praanthamulanu koṭṭunu kalahaveerulanandarini naashanamu cheyunu.

18. ఎదోమును శేయీరును ఇశ్రాయేలుకు శత్రువులు వారు స్వాధీనపరచబడుదురు ఇశ్రాయేలు పరాక్రమమొందును.

18. edōmunu shēyeerunu ishraayēluku shatruvulu vaaru svaadheenaparachabaḍuduru ishraayēlu paraakramamondunu.

19. యాకోబు సంతానమున యేలిక పుట్టును. అతడు పట్టణములోని శేషమును నశింపజేయును.

19. yaakōbu santhaanamuna yēlika puṭṭunu. Athaḍu paṭṭaṇamulōni shēshamunu nashimpajēyunu.

20. మరియు అతడు అమాలేకీయులవైపు చూచి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లనెను అమాలేకు అన్యజనములకు మొదలు వాని అంతము నిత్యనాశనమే.

20. mariyu athaḍu amaalēkeeyulavaipu chuchi upamaana reethigaa iṭlanenu amaalēku anyajanamulaku modalu vaani anthamu nityanaashanamē.

21. మరియు అతడు కేనీయులవైపు చూచి ఉపమానరీతిగా ఇట్లనెను నీ నివాసస్థలము దుర్గమమైనది.నీ గూడు కొండమీద కట్టబడియున్నది.

21. mariyu athaḍu kēneeyulavaipu chuchi upamaanareethigaa iṭlanenu nee nivaasasthalamu durgamamainadhi.nee gooḍu koṇḍameeda kaṭṭabaḍiyunnadhi.

22. అష్షూరు నిన్ను చెరగా పట్టువరకు కయీను నశించునా?

22. ashshooru ninnu cheragaa paṭṭuvaraku kayeenu nashin̄chunaa?

23. మరియు అతడు ఉపమానరీతిగా అయ్యో దేవుడు ఇట్లు చేయునప్పుడు ఎవడు బ్రదు కును?

23. mariyu athaḍu upamaanareethigaa ayyō dhevuḍu iṭlu cheyunappuḍu evaḍu bradu kunu?

24. కిత్తీము తీరమునుండి ఓడలు వచ్చును. అవి అష్షూరును ఏబెరును బాధించును. కిత్తీయులుకూడ నిత్యనాశనము పొందుదురనెను.

24. kittheemu theeramunuṇḍi ōḍalu vachunu. Avi ashshoorunu ēberunu baadhin̄chunu. Kittheeyulukooḍa nityanaashanamu ponduduranenu.

25. అంతట బిలాము లేచి తన చోటికి తిరిగి వెళ్లెను; బాలా కును తన త్రోవను వెళ్లెను.

25. anthaṭa bilaamu lēchi thana chooṭiki thirigi veḷlenu; baalaa kunu thana trōvanu veḷlenu.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |