Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 23 | View All

1. గాయమునొందిన వృషణములు గలవాడేగాని మర్మాంగము కోయబడినవాడేగాని యెహోవా సమాజ ములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా సమాజ ములో చేరకూడదు.

1. gaayamunondina vrushaṇamulu galavaaḍēgaani marmaaṅgamu kōyabaḍinavaaḍēgaani yehōvaa samaaja mulō cherakooḍadu. Kuṇḍuḍu yehōvaa samaaja mulō cherakooḍadu.

2. వానికి పదియవ తరమువాడైనను యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు.

2. vaaniki padhiyava tharamuvaaḍainanu yehōvaa samaajamulō cherakooḍadu.

3. అమ్మోనీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎన్నడును యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు.

3. ammōneeyuḍēgaani mōyaabeeyuḍēgaani yehōvaa samaajamulō cherakooḍadu. Vaarilō padhiyava tharamu vaarainanu ennaḍunu yehōvaa samaajamulō cherakooḍadu.

4. ఏలయనగా మీరు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చు చుండగా వారు అన్నపానములు తీసికొని మిమ్మును ఎదుర్కొనరాక, నిన్ను శపించుటకు బహుమానమునిచ్చి నదుల యరాములోని పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి.

4. yēlayanagaa meeru aigupthulōnuṇḍi vachu chuṇḍagaa vaaru annapaanamulu theesikoni mimmunu edurkonaraaka, ninnu shapin̄chuṭaku bahumaanamunichi nadula yaraamulōni pethoorulōnuṇḍi neeku virōdhamugaa beyōru kumaaruḍaina bilaamunu pilipin̄chiri.

5. అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విన నొల్లకుండెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ప్రేమిం చెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమిత్తము ఆ శాప మును ఆశీర్వాదముగా చేసెను.

5. ayithē nee dhevuḍaina yehōvaa bilaamu maaṭa vina nollakuṇḍenu. nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu prēmiṁ chenu ganuka nee dhevuḍaina yehōvaa nee nimitthamu aa shaapa munu aasheervaadamugaa chesenu.

6. నీ దినములన్నిట ఎన్న డును వారి క్షేమమునైనను మేలునైనను విచారింపకూడదు.

6. nee dinamulanniṭa enna ḍunu vaari kshēmamunainanu mēlunainanu vichaarimpakooḍadu.

7. ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని ద్వేషింప కూడదు. ఐగుప్తుదేశములో నీవు పరదేశివై యుంటివి గనుక ఐగుప్తీయులను ద్వేషింపకూడదు.

7. edōmeeyulu nee sahōdarulu ganuka vaarini dvēshimpa kooḍadu. Aigupthudheshamulō neevu paradheshivai yuṇṭivi ganuka aiguptheeyulanu dvēshimpakooḍadu.

8. వారికి పుట్టిన పిల్లలలో మూడవ తరమువారు యెహోవా సమాజములో చేరవచ్చును.

8. vaariki puṭṭina pillalalō mooḍava tharamuvaaru yehōvaa samaajamulō cheravachunu.

9. నీ సేన శత్రువులతో యుద్ధమునకు బయలుదేరునప్పుడు ఏ దుష్కార్యమును చేయకుండ జాగ్రత్త పడవలెను.

9. nee sēna shatruvulathoo yuddhamunaku bayaludherunappuḍu ē dushkaaryamunu cheyakuṇḍa jaagrattha paḍavalenu.

10. రాత్రి జరిగినదానివలన మైలపడినవాడు మీలో ఉండినయెడల వాడు పాళెము వెలుపలికి వెళ్లిపోవలెను.

10. raatri jariginadaanivalana mailapaḍinavaaḍu meelō uṇḍinayeḍala vaaḍu paaḷemu velupaliki veḷlipōvalenu.

11. అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు నీళ్లతో స్నానముచేసి సూర్యుడు అస్తమించిన తరువాత పాళెములో చేరవచ్చును.

11. athaḍu paaḷemulō cherakooḍadu; saayaṅkaalamuna athaḍu neeḷlathoo snaanamuchesi sooryuḍu asthamin̄china tharuvaatha paaḷemulō cheravachunu.

12. పాళెము వెలుపల నీకు ఒక చోటు ఉండవలెను, ఆ బహిర్భూమికి నీవు వెళ్లవలెను.

12. paaḷemu velupala neeku oka chooṭu uṇḍavalenu, aa bahirbhoomiki neevu veḷlavalenu.

13. మరియు నీ ఆయుధములుగాక గసిక యొకటి నీ యొద్ద ఉండవలెను. నీవు బహిర్భూమికి వెళ్లునప్పుడు దానితో త్రవ్వి వెనుకకు తిరిగి నీ మలమును కప్పివేయవలెను.

13. mariyu nee aayudhamulugaaka gasika yokaṭi nee yoddha uṇḍavalenu. neevu bahirbhoomiki veḷlunappuḍu daanithoo travvi venukaku thirigi nee malamunu kappivēyavalenu.

14. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విడిపించుటకును నీ శత్రువు లను నీకు అప్పగించుటకును నీ పాళెములో సంచరించు చుండును గనుక ఆయన నీలో అసహ్యమైన దేనినైనను చూచి నిన్ను విడువకుండునట్లు నీ పాళెము పరిశుద్థముగా ఉండవలెను.

14. nee dhevuḍaina yehōvaa ninnu viḍipin̄chuṭakunu nee shatruvu lanu neeku appagin̄chuṭakunu nee paaḷemulō san̄charin̄chu chuṇḍunu ganuka aayana neelō asahyamaina dheninainanu chuchi ninnu viḍuvakuṇḍunaṭlu nee paaḷemu parishudthamugaa uṇḍavalenu.

15. తన యజమానునియొద్దనుండి తప్పించుకొని నీయొద్దకు వచ్చిన దాసుని వాని యజమానునికి అప్పగింపకూడదు.

15. thana yajamaanuniyoddhanuṇḍi thappin̄chukoni neeyoddhaku vachina daasuni vaani yajamaanuniki appagimpakooḍadu.

16. అతడు తన యిష్టప్రకారము నీ గ్రామములలో ఒకదాని యందు తాను ఏర్పరచుకొనిన చోట మీతో కలిసి మీ మధ్య నివసింపవలెను; నీవు వాని బాధింపకూడదు.

16. athaḍu thana yishṭaprakaaramu nee graamamulalō okadaani yandu thaanu ērparachukonina chooṭa meethoo kalisi mee madhya nivasimpavalenu; neevu vaani baadhimpakooḍadu.

17. ఇశ్రాయేలు కుమార్తెలలో ఎవతెయు వేశ్యగా ఉండ కూడదు. ఇశ్రాయేలు కుమారులలో ఎవడును పురుష గామిగా ఉండకూడదు.

17. ishraayēlu kumaarthelalō evateyu vēshyagaa uṇḍa kooḍadu. Ishraayēlu kumaarulalō evaḍunu purusha gaamigaa uṇḍakooḍadu.

18. పడుపుసొమ్మునేగాని కుక్క విలువనేగాని మ్రొక్కుబడిగా నీ దేవుడైన యెహోవా యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవు డైన యెహోవాకు హేయములు.

18. paḍupusommunēgaani kukka viluvanēgaani mrokkubaḍigaa nee dhevuḍaina yehōvaa yiṇṭiki thēkooḍadu. yēlayanagaa aa reṇḍunu nee dhevu ḍaina yehōvaaku hēyamulu.

19. నీవు వెండినేగాని ఆహారద్రవ్యమునేగాని, వడ్డికి వేయ బడు దేనిని నీ సహోదరులకు వడ్డికియ్యకూడదు.

19. neevu veṇḍinēgaani aahaaradravyamunēgaani, vaḍḍiki vēya baḍu dhenini nee sahōdarulaku vaḍḍikiyyakooḍadu.

20. అన్యు నికి వడ్డికి బదులు ఇయ్యవచ్చునుగాని నీవు స్వాధీనపరచు కొనునట్లు చేరబోవుచున్న దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటి విషయములోను నిన్ను ఆశీర్వదించునట్లు నీ సహోదరులకు వడ్డికి బదులు ఇయ్యకూడదు.

20. anyu niki vaḍḍiki badulu iyyavachunugaani neevu svaadheenaparachu konunaṭlu cherabōvuchunna dheshamulō nee dhevuḍaina yehōvaa neevu cheyu prayatnamulanniṭi vishayamulōnu ninnu aasheervadhin̄chunaṭlu nee sahōdarulaku vaḍḍiki badulu iyyakooḍadu.

21. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మ్రొక్కుకొనిన తరు వాత ఆ మ్రొక్కుబడిని చెల్లించుటకు తడవు చేయ కూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తప్పక నీవలన దాని రాబట్టుకొనును, అది నీకు పాపమగును.
మత్తయి 5:33

21. neevu nee dhevuḍaina yehōvaaku mrokkukonina tharu vaatha aa mrokkubaḍini chellin̄chuṭaku thaḍavu cheya kooḍadu. nee dhevuḍaina yehōvaa thappaka neevalana daani raabaṭṭukonunu, adhi neeku paapamagunu.

22. నీవు మ్రొక్కు కొననియెడల నీయందు ఆ పాపముండదు.

22. neevu mrokku konaniyeḍala neeyandu aa paapamuṇḍadu.

23. నీ పెదవుల నుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేర్చుకొని, నీ దేవుడైన యెహోవాకు మ్రొక్కుకొనిన ప్రకారము నీవు నీ నోట పలికినట్లు స్వేచ్ఛార్పణము నర్పింపవలెను.

23. nee pedavula nuṇḍi bayaludherina maaṭanu neravērchukoni, nee dhevuḍaina yehōvaaku mrokkukonina prakaaramu neevu nee nōṭa palikinaṭlu svēcchaarpaṇamu narpimpavalenu.

24. నీవు నీ పొరుగువాని ద్రాక్షతోటకు వచ్చునప్పుడు నీ యిష్టప్రకారము నీకు చాలినంతవరకు ద్రాక్షపండ్లు తిన వచ్చును గాని నీ పాత్రలో వాటిని వేసికొనకూడదు.
మత్తయి 12:1

24. neevu nee poruguvaani draakshathooṭaku vachunappuḍu nee yishṭaprakaaramu neeku chaalinanthavaraku draakshapaṇḍlu thina vachunu gaani nee paatralō vaaṭini vēsikonakooḍadu.

25. నీ పొరుగువాని పంటచేనికి వచ్చునప్పుడు నీ చేతితో వెన్నులు త్రుంచుకొనవచ్చును గాని నీ పొరుగువాని పంటచేనిమీద కొడవలి వేయకూడదు.
మార్కు 2:23, లూకా 6:1, మత్తయి 12:1

25. nee poruguvaani paṇṭacheniki vachunappuḍu nee chethithoo vennulu trun̄chukonavachunu gaani nee poruguvaani paṇṭachenimeeda koḍavali vēyakooḍadu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |