John I - 1 యోహాను 5 | View All

1. యేసే క్రీస్తయి యున్నాడని నమ్ము ప్రతివాడును దేవునిమూలముగా పుట్టియున్నాడు. పుట్టించినవానిని ప్రేమించు ప్రతివాడును ఆయన మూలముగా పుట్టిన వానిని ప్రేమించును.

“యేసే అభిషిక్తుడు”– 1 యోహాను 2:22; 1 యోహాను 3:23; 1 యోహాను 4:2. యేసే అభిషిక్తుడని నమ్మడం అంటే యేసును గురించి దేవుడు తెలియజేసినదాన్ని అంగీకరించడం, ఆ సత్యంపై నమ్మకం ఉంచడం అన్నమాట. యేసే అభిషిక్తుడు అనే నిజమైన నమ్మకం దేవుడిచ్చేదే (ఫిలిప్పీయులకు 1:29; ఎఫెసీయులకు 2:8-9). ఎవరికైతే ఇది ఉంటుందో వారిలో ఇది బహు గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది (అపో. కార్యములు 2:36-42). యేసే అభిషిక్తుడు అని నమ్మకుండా నమ్ముతున్నామని ఊరికే చెప్పుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనమూ లేదు. “దేవునివల్ల జన్మించినవారు”– 1 యోహాను 2:29; యోహాను 1:12-13. “ప్రేమిస్తారు”– మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తూ ఉంటే దేవునివల్ల జన్మించినవారందరినీ కూడా ప్రేమిస్తాం (1 యోహాను 4:20).

2. మనము దేవుని ప్రేమించుచు ఆయన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చువారమైతిమా దేవుని పిల్లలను ప్రేమించుచున్నామని దానివలననే యెరుగుదుము.

“తెలుసు”– దేవుని ప్రజలపట్ల మనలో సద్భావన ఉండి, వారికి సహాయపడాలని మన మనసుల్లో ఉంటే వారిని మనం ప్రేమిస్తున్నామని మనకు తెలియదా? అయితే దేవుని వాక్కుకు లోబడడం ద్వారా దేవునిపట్ల మన ప్రేమను చూపించకపోతే పైన చెప్పినది మనలో ప్రేమ ఉందనడానికి రుజువు కాదు. ప్రేమ, విధేయత ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటాయి. మనం హృదయ పూర్వకంగా దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడుతున్నాం గనుక దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నామని మనకు తెలిసి ఉంటే, దేవుని పిల్లల పట్ల కూడా మనలో ప్రేమ ఉందని మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు.

3. మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనుటయే. దేవుని ప్రేమించుట; ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 30:11

యోహాను 17:15, యోహాను 17:21, యోహాను 17:23. “భారమైనవి కావు”– మత్తయి 11:29-30 పోల్చి చూడండి.

4. దేవుని మూలముగా పుట్టినవారందరును లోకమును జయించుదురు; లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే

దేవుణ్ణి ప్రేమించే కొత్త స్వభావం విశ్వాసుల్లో ఉంది గనుక, దేవుడే వారిలో జీవిస్తున్నాడు గనుక (1 యోహాను 4:12) దేవుని ఆజ్ఞలు వారికి భారంగా అనిపించవు. “సంతతి వారందరూ”– లోకంపై విజయం లేని విశ్వాసి అంటూ ఉండడు. “జయిస్తారు”– 1 యోహాను 2:13-14; 1 యోహాను 4:4. విశ్వాసులు ఈ లోక మార్గాలనూ పాపాలనూ విడిచి విశ్వాసంతో క్రీస్తు చెంతకు వచ్చినప్పటినుంచీ వారు లోకాన్ని జయించడం మొదలు పెట్టారు. వారు ఇలా చేసిన ఆ క్షణంలోనే దాన్ని జయించారు. క్రీస్తుపై నమ్మకంలో కొనసాగడం ద్వారా ఆ విజయంలో కొనసాగుతున్నారు. దేవుడు వారిని లోకంలోనుంచి పిలిచి తన ప్రత్యేక ప్రజగా వారిని వేరు చేశాడు (యోహాను 17:6, యోహాను 17:14, యోహాను 17:16). నమ్మకమే లోకంపై విజయం. ఎందుకంటే లోకంపై ఘన విజయం సాధించిన క్రీస్తుతో అది మనల్ని కలుపుతుంది (యోహాను 16:33).

5. యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్ము వాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు?

1 యోహాను 4:15. “నమ్మే వ్యక్తే”– తపస్సు ద్వారా, యోగం ద్వారా, లోకం నుంచి దాక్కోవడం ద్వారా, సర్వాంగ పరిత్యాగం ద్వారా లోకాన్ని జయించడానికి మనుషులు ప్రయత్నం చెయ్యవచ్చు. ఇది లోకాన్ని జయించడం కాదు – దాని నుంచి పారిపోవడం. ఇది కాదు మార్గం. ఈ పద్ధతిని పాటించేవారు లోకాన్ని తమ హృదయాల్లో తీసుకువెళ్తారు. అంతేగాక వారు చేసేది నిజానికి వారు జయించాలనుకున్న లోకంలో భాగమే. జయించడం గురించి ప్రకటన గ్రంథం 2:7 చూడండి.

6. నీళ్లద్వారాను రక్తముద్వారాను వచ్చిన వాడు ఈయనే, అనగా యేసుక్రీస్తే. ఈయన నీళ్లతో మాత్రమేగాక నీళ్లతోను రక్తముతోను వచ్చెను. ఆత్మ సత్యము గనుక సాక్ష్యమిచ్చువాడు ఆత్మయే.

మత్తయి 3:13-17; మత్తయి 26:28; యోహాను 19:34. బైబిల్లో నీరు కొన్ని సార్లు ఆధ్యాత్మిక జీవానికీ, దేవుని ఆత్మకూ గుర్తు (యోహాను 4:10, యోహాను 4:14; యోహాను 7:38-39). రక్తం పాపాలకోసం బలినీ క్షమాపణకు, శుద్ధీకరణకు ఆధారాన్నీ సూచిస్తున్నది (1 యోహాను 1:7; ఎఫెసీయులకు 1:7). క్రీస్తు దేవుని ఆత్మ మూలంగా జన్మించాడు, ఆత్మచేత అభిషేకం పొందాడు, ఆధ్యాత్మిక జీవంతో నిండినవాడై ఇతరులకు ఆత్మ జీవానికి మూలాధారం అయ్యాడు. మనకోసం విమోచన అర్పణగా తన ప్రాణాన్ని ధారపోయడం ద్వారా తన ఇహలోక యాత్ర చాలించాడు. “ఆత్మ సత్య స్వరూపి”– యోహాను 14:6, యోహాను 14:17; కీర్తనల గ్రంథము 31:5; తీతుకు 1:2. “ఆత్మే సాక్ష్యం చెపుతున్నాడు”– యోహాను 15:26; యోహాను 16:13-15.

7. సాక్ష్య మిచ్చువారు ముగ్గురు, అనగా ఆత్మయు, నీళ్లును,రక్తమును, ఈ ముగ్గురు ఏకీభవించి యున్నారు.

మత్తయి 3:16-17 నోట్ చూడండి. ఈ సత్యం క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథమంతటా కనిపిస్తున్నది.

8. మనము మనుష్యుల సాక్ష్యము అంగీకరించుచున్నాము గదా! దేవుని సాక్ష్యము మరి బలమైనది. దేవుని సాక్ష్యము ఆయన తన కుమారుని గూర్చి యిచ్చినదే.

క్రీస్తు జీవితం, మరణం అనే వాస్తవాలు రాయబడి ఉన్నాయి. అవి సాక్షుల వంటివి. దేవుని ఆత్మ వాటిని గురించి కూడా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ మూడూ ఒకదానితో ఒకటి సంపూర్ణంగా ఏకీభవిస్తున్నాయి. అంటే దేవాత్మ లోపల చెప్పే సాక్ష్యం బైబిలు బయట చెప్పే సాక్ష్యం ఒకటే. దైవాత్మవల్ల కలిగిన విశ్వాసి అనుభవానికీ బైబిల్లో రాసి ఉన్నదానికీ తేడా ఏమీ లేదు.

9. దేవుని కుమారునియందు విశ్వాస ముంచువాడు తనలోనే యీ సాక్ష్యము కలిగియున్నాడు; దేవుని నమ్మనివాడు ఆయన తన కుమారునిగూర్చి యిచ్చిన సాక్ష్యమును నమ్మలేదు గనుక అతడు దేవుని అబద్ధికునిగా చేసినవాడే.

“మనుషులు చెప్పే సాక్ష్యం”– యోహాను 8:17 పోల్చి చూడండి. మనుషుల సాక్ష్యాలను బట్టి అనేక సంగతులను మనం నమ్ముతాం. అంతకన్నా గొప్ప సాక్ష్యాన్ని అంటే సాక్షాత్తూ దేవుని సాక్ష్యాన్ని నమ్మాలి గదా. నీరు, రక్తం, ఆత్మ (వ 6) క్రీస్తు విషయంలో దేవుడిచ్చే సాక్ష్యాలు. శుభవార్తల్లో వీటిలో రెండు కనిపిస్తున్నాయి. దేవుని ఆత్మ మాత్రం మన మనసులకూ హృదయాలకూ నేరుగా సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. “దేవుని సాక్ష్యం”– యోహాను 5:36-37; యోహాను 8:18 పోల్చి చూడండి. క్రొత్త ఒడంబడికలో మనకు ఈ సాక్ష్యం ఉంది. బైబిలంతా కూడా క్రీస్తు విషయం దేవుని సాక్ష్యమేనని చెప్పవచ్చు.

10. ఆ సాక్ష్యమేమనగా దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసెను; ఈ జీవము ఆయన కుమారుని యందున్నది.

మనం క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచినప్పుడు ఆయన గురించి రాయబడినవన్నీ నిజమన్న నిశ్చయత మన మనసులో ఏర్పడుతుంది. దీన్ని కలిగించేది దేవుని ఆత్మే. “అబద్ధికుడు”– 1 యోహాను 1:10. దేవుడు చెప్పేదాన్ని నమ్మకపోవడం ఆయనకు గొప్ప అవమానం, అపకీర్తి కలిగిస్తాయి.

11. దేవుని కుమారుని అంగీకరించువాడు జీవము గలవాడు; దేవుని కుమారుని అంగీకరింపని వాడు జీవములేని వాడే.

12. దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను.

“జీవం”– అంటే శాశ్వత జీవం, ఆధ్యాత్మిక జీవం. అది ఒక వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే లభిస్తుంది – దేవుని కుమారుడైన యేసుద్వారా. మనలో ఆయన లేకుంటే మనం ఆత్మ సంబంధంగా చనిపోయినవారమే (ఎఫెసీయులకు 4:18). దేవునినుంచి వేరొక మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక జీవాన్ని మనం పొందలేము (యోహాను 3:36). అందుకు ఉన్న ఏకైక మూలాధారాన్ని తిరస్కరిస్తే దాన్ని ఎలా పొందగలం? “ఉంది”– విశ్వాసులకు శాశ్వత జీవం ప్రస్తుతం ఉంది (యోహాను 3:36; యోహాను 5:24.).

13. ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మన మేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే.

క్రీస్తు విశ్వాసులు తమ రక్షణను గురించి సందేహంలో ఉండాలని దేవుడు కోరడం లేదు. వారికి శాశ్వత జీవం ఉంది. ఉందని వారు తెలుసుకుని ఉండాలి. దేవుడు యోహానుచేత ఈ లేఖ రాయించిన కారణాల్లో ఇదొకటి. తమకు పాపవిముక్తి, రక్షణ ఉన్నాయని విశ్వాసులు ఎలా తెలుసుకోగలరు? అందుకు రుజువులు ఏమిటి? యోహాను చెప్తున్న సూచనలు ఏమిటి? రక్షణ నిశ్చయత ఎలా కలుగుతుంది? తన వాక్కులో దేవుడిచ్చిన సాక్ష్యం వల్లా (వ 9,11). దేవుని వాగ్దానాలపై నమ్మకం ఉంచడంవల్లా, దేవుని ఆత్మ మన మనసుల్లో చెప్తున్న సాక్ష్యం వల్లా (వ 10; 1 యోహాను 3:24), పాపాలకు క్షమాపణ కలిగిందన్న వాగ్దానంపై ఆధారపడడంవల్లా (1 యోహాను 1:7-9). దేవునికి విధేయతను చూపుతున్నామనే రుజువువల్లా (1 యోహాను 2:5; 1 యోహాను 5:2), నీతి నిజాయితీలలో జీవిస్తున్నామన్న సాక్ష్యం వల్లా (1 యోహాను 2:29; 1 యోహాను 3:6, 1 యోహాను 3:10), మన జీవితాల్లో కనిపించిన ప్రేమ ఫలం వల్లా (1 యోహాను 3:14, 1 యోహాను 3:18-19; 1 యోహాను 4:12). విశ్వాసుల్లో నిశ్చయత కలిగించే సత్యాలు కొన్నింటిని కూడా యోహాను ఇస్తున్నాడు (1 యోహాను 4:15; 1 యోహాను 5:1). పాపవిముక్తి, రక్షణ ఉందన్న సంపూర్ణ నిశ్చయత మూడింటిపై ఆధారపడి ఉంది. అవేవంటే దేవుని వ్రాత పూర్వకమైన వాక్కు, విశ్వాసుల అంతరంగంలోని అనుభవం, వారు జీవిస్తున్న, ప్రేమిస్తున్న విధానం.

14. మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలంకించునని మన మెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము.

విశ్వాసులకు శాశ్వత జీవం ఉంది కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలోకి రాగలమన్న నిబ్బరం వారికి కలుగుతుంది (రోమీయులకు 5:2; ఎఫెసీయులకు 2:18; ఎఫెసీయులకు 3:12; హెబ్రీయులకు 4:16; హెబ్రీయులకు 10:19-22). మన నిశ్చయత ఇదే – మన ప్రార్థనలు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉంటే వాటన్నిటికీ ఆయన జవాబిస్తాడు, మనం అడిగిన వాటన్నిటినీ ఇస్తాడు. మన ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా దేవుణ్ణి అడగడం వేరే సంగతి. అలాంటి ప్రార్థనలకు దేవుడు జవాబిస్తాడని మనం నమ్మకూడదు. ప్రతి విశ్వాసికి ఎప్పుడూ ఉండవలసిన శ్రద్ధ, మనస్తత్వం మత్తయి 6:10 లో కనిపిస్తున్నది. అలాగైతే దేవుని సంకల్పమేమిటో మనకు తెలియడమెలా? బైబిలు మొత్తం దాన్ని వెల్లడి చేస్తున్నది. మనకు బైబిలుతో పరిచయం లేకపోతే దేవుని సంకల్పమేమిటో మనకు తెలియదు. దాన్ని మనం పఠిస్తూ ఉంటే, నమ్మకంతో మనం చేసే ప్రార్థనలకు జవాబుగా ఆయన ఏమేమి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాడో మనం చూడవచ్చు (యాకోబు 1:6-7 పోల్చి చూడండి).

15. తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయగా ఎవడైనను చూచినయెడల అతడు వేడు కొనును; అతనిబట్టి దేవుడు మరణకరముకాని పాపము చేసినవారికి జీవము దయచేయును. మరణకరమైన పాపము కలదు. అట్టిదానిగూర్చి వేడుకొనవలెనని నేను చెప్పుటలేదు.

16. సకల దుర్ణీతియు పాపము; అయితే మరణకరము కాని పాపము కలదు.

పాపం చేసే ఇతరుల గురించి ప్రార్థించడం విశ్వాసుల కర్తవ్యం. యాకోబు 5:16 పోల్చి చూడండి. “మరణకరం కాని పాపం”– కొన్ని రకాల పాపాలు మరణానికి ఎందుకు నడిపించవు? ఎందుకంటే దేవుడు వాటిని క్షమించగలడు, మనం ఒప్పుకుంటే వాటిని క్షమిస్తాడు (1 యోహాను 1:9). మరణకరమైన పాపం ఏమిటి? యోహాను దాన్ని వివరించలేదు కాబట్టి దీన్ని గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. దీనికి అర్థం బహుశా ఇదై ఉండవచ్చు – దేవుడు క్షమించని పాపం. మత్తయి 12:31-32; హెబ్రీయులకు 2:3; హెబ్రీయులకు 6:4-6; హెబ్రీయులకు 10:26-31; హెబ్రీయులకు 12:25 చూడండి. తెలిసితెలిసి, ఇష్టపూర్వకంగా, ఉద్దేశ పూర్వకంగా క్రీస్తునూ ఆయన శుభవార్తనూ తిరస్కరించేవారు దేవుడు తమను క్షమించడం అసాధ్యం చేసేస్తున్నారు. విశ్వాసులు ఈ పాపం చెయ్యగలరని యోహాను చెప్పడం లేదు. నిజంగా వారలా చెయ్యలేరని కూడా 1 యోహాను 3:6, 1 యోహాను 3:9 చెప్తున్నది.

17. దేవుని మూలముగా పుట్టియున్న వాడెవడును పాపము చేయడని యెరుగుదుము. దేవునిమూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రముచేసికొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడు.

1 యోహాను 3:4 మరణకరం కాని పాపం ఉన్నదన్న సత్యం మనల్ని పాపం చేసేందుకు పురికొల్పకూడదు. పాపం చేస్తే గనుక క్షమాపణ ఉందన్న ప్రోత్సాహాన్ని మాత్రమే కలిగించాలి.

18. మనము దేవుని సంబంధులమనియు,లోకమంతయు దుష్టుని యందున్నదనియు ఎరుగుదుము.

1 యోహాను 3:6, 1 యోహాను 3:9. దేవుని వల్ల జన్మించినవాడు అంటే యేసుప్రభువు. కన్య గర్భాన ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించడం పవిత్రాత్మ మూలంగానే జరిగింది (మత్తయి 1:21; లూకా 1:35; గలతియులకు 4:4). మరణం నుంచి ఆయన సజీవంగా లేవడం జన్మించడం వంటిది (అపో. కార్యములు 13:33; హెబ్రీయులకు 1:5). అనాది కాలం నుంచి ఆయనకున్న జీవం దేవునిది (యోహాను 5:26). “భద్రంగా కాపాడుతాడు”– క్రీస్తు విశ్వాసులను కాపాడుతాడు (యోహాను 10:28; రోమీయులకు 5:9-10). “దుర్మార్గుడు”– సైతాను. “పట్టుకొని ఉండడు”– ఇదే గ్రీకు పదాన్ని యోహాను 20:17 లో “అంటిపెట్టుకుని ఉండబోకు”– అనే తర్జుమా ఉంది. విశ్వాసులపై సైతాను చెయ్యి వేసి తన శక్తిలో వారిని ఉంచుకోలేడు. క్రీస్తు వారిలో ఉన్నాడు. ఆయన సైతానుకన్న గొప్పవాడు (1 యోహాను 4:4). యోహాను ఇక్కడ చెప్తున్నది ఆధ్యాత్మికంగా జన్మించినవారందరి విషయంలోనూ నిజమే. ఎవరో కొద్దిమంది పవిత్రుల విషయంలో మాత్రమే కాదు.

19. మనము సత్యవంతుడైన వానిని ఎరుగవలెనని దేవుని కుమారుడు వచ్చిమనకు వివేక మనుగ్రహించియున్నాడని యెరుగుదుము.

“దుర్మార్గుడిలో”– యోహాను 14:30; 2 కోరింథీయులకు 4:4; ఎఫెసీయులకు 2:2; 2 తిమోతికి 2:26. లోకం భ్రష్టమైన స్థితిలో ఉండేది ఇందుకే (1 యోహాను 2:16). “తెలుసు”– విశ్వాసులకు “తెలుసు” అని యోహాను ఈ లేఖలో చెప్పిన విషయాలన్నిటినీ గమనించండి – 1 యోహాను 2:5, 1 యోహాను 2:20; 1 యోహాను 3:2, 1 యోహాను 3:5, 1 యోహాను 3:14, 1 యోహాను 3:16, 1 యోహాను 3:19, 1 యోహాను 3:24; 1 యోహాను 4:16; 1 యోహాను 5:13, 1 యోహాను 5:15, 1 యోహాను 5:18, 1 యోహాను 5:20.

20. మనము దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందున్న వారమై సత్య వంతుని యందున్నాము. ఆయనే నిజమైన దేవుడును నిత్యజీవమునై యున్నాడు.

“తెలుసుకొనేలా”– మత్తయి 11:27. దేవుణ్ణి నిజంగా తెలుసుకోవాలంటే ఏకైక మార్గం ఇదే. “వివేచన ఇచ్చాడని”– లూకా 24:45; 1 కోరింథీయులకు 2:12, 1 కోరింథీయులకు 2:16. “ఆ సత్య స్వరూపిలో”– యోహాను 17:21-23; 1 కోరింథీయులకు 12:12-13; ఎఫెసీయులకు 1:3-4. ఇక్కడ “నిజమైన దేవుడు” అంటే క్రీస్తు అని అర్థం. ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్‌లో రిఫరెన్సులు చూడండి. ఆయనే శాశ్వత జీవం కూడా (వ 11; యోహాను 11:25; యోహాను 14:6). ఆయనే శాశ్వత జీవం అని ఒక్క దేవుణ్ణి గురించి మాత్రమే బైబిలు అనడం సాధ్యం.

21. చిన్న పిల్లలారా, విగ్రహముల జోలికి పోకుండ జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

“విగ్రహాలు”– నిజ దేవుణ్ణి గురించి యోహాను రాశాడు. ఇదంతా అబద్ధ దేవుళ్ళ గురించి అతనికి గుర్తు చేసింది. నిజ దేవుణ్ణి కాక మనుషులు పూజించి సేవించేవన్నీ విగ్రహాలే. విగ్రహం అంటే ఏదైనా పదార్థంతో చేసినదైనా కావచ్చు, లేక దేవుడు ఎలా ఉండవచ్చునన్న తప్పు ఆలోచన అయినా కావచ్చు. ఏవిధమైన విగ్రహ పూజలోనూ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉందాం.Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |