Judges - న్యాయాధిపతులు 5 | View All

1. ఆ దినమున దెబోరాయు అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును ఈ కీర్తన పాడిరి.

“పాట”– శత్రువులపై కలిగిన విజయం సహజంగానే ఆ విజేతల హృదయంపై, పెదవులపై పాటగా వినిపించింది (నిర్గమకాండము 15:1-18 2 సమూయేలు 22:1-51). ఆధ్యాత్మిక విజయాలు కూడా ఆనందకరమైన పాటలను తెస్తాయి (ఎఫెసీయులకు 5:15-20 ప్రకటన గ్రంథం 15:2-4). దెబోరా, బారాకు పాడిన ఈ కీర్తన ఆది హీబ్రూ కావ్య శైలికి శ్రేష్ఠమైన ఉదాహరణ.

2. ఇశ్రాయేలీయులలోయుద్ధశాలులు ధైర్యము కనుపరచిరి ప్రజలు సంతోషముగా సిద్ధపడిరి. యెహోవాను స్తుతించుడి.

“స్వేచ్ఛగా...వచ్చారు”– వ 9; 1 దినవృత్తాంతములు 29:5 రోమీయులకు 12:1-2.

3. రాజులారా వినుడి, అధిపతులారా ఆలకించుడి యెహోవాకు గానముచేసెదను.

4. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను కీర్తించెదను యెహోవా, నీవు శేయీరునుండి బయలుదేరినప్పుడు ఎదోము పొలమునుండి బయలుదేరినప్పుడు భూమి వణకెను, ఆకాశము నీళ్లను కురిపించెను మేఘములును వర్షించెను.
హెబ్రీయులకు 12:26

దేవుడు ఇస్రాయేల్‌ను సీనాయి ఎడారిలో గుండా ఎదోం చుట్టు దారిన కనానుకు తీసుకువచ్చిన సందర్భాన్ని ఈ వచనాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి. ద్వితీయోపదేశకాండము 33:2 కీర్తనల గ్రంథము 68:7-10 పోల్చిచూడండి.

5. యెహోవా సన్నిధిని కొండలలోనుండి ప్రవాహములు వచ్చెను ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాసన్నిధిని సీనాయిలోనుండి ప్రవాహములు వచ్చెను.

6. అనాతు కుమారుడైన షవ్గురు దినములలో యాయేలు దినములలో రాజమార్గములు ఎడారు లాయెను ప్రయాణస్థులు చుట్టుత్రోవలలోనే నడిచిరి.

“షమ్గరు”– న్యాయాధిపతులు 3:31. “నిర్మానుష్యం”– శత్రు భయంవల్ల రహదారుల్లో భద్రత లేక ఎవరూ తిరిగేవారు కాదు – న్యాయాధిపతులు 4:2-3 న్యాయాధిపతులు 5:7.

7. ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులు లేకపోయిరి దెబోరా అను నేను రాకమునుపు ఇశ్రాయేలులో నేను తల్లిగా నుండకమునుపు వారు లేకపోయిరి

“నేను”– ఇస్రాయేల్ దేశమంతటిలో ప్రజలను సమకూర్చి శత్రువులను ఓడించగలిగిన నాయకులు లేకపోయారు.

8. ఇశ్రాయేలీయులు క్రొత్త దేవతలను కోరుకొనగా యుద్ధము ద్వారముల యొద్దకు వచ్చెను ఇశ్రాయేలీయులలో నలువదివేలమందికి ఒక కేడెమేగాని యీటెయేగాని కనబడలేదు.

“ఇస్రాయేల్”– ప్రజలు కనానువాళ్ళతో చేతులు కలిపారు. ఎదిరించి దృఢంగా నిలిచే నిశ్చయం వారికి లేకపోయింది (న్యాయాధిపతులు 3:5-6). అందువల్ల వారు యుద్ధమాడేందుకు సిద్ధంగా లేరు. నేటి అనేక క్రైస్తవుల గురించి కూడా అదే చెప్పాలి గదా. వారిలో విశ్వాసం అనే ఒక్క డాలు గానీ పవిత్రాత్మ ఖడ్గం ఒకటి గానీ కనిపించదు (ఎఫెసీయులకు 6:14-17). “క్రొత్త దేవుళ్ళు”– న్యాయాధిపతులు 2:13 న్యాయాధిపతులు 2:19 ద్వితీయోపదేశకాండము 32:17 పోల్చి చూడండి.

9. జనులలో ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులు సంతోషముగా సిద్ధపడిరి.వారియందు నాకు ప్రేమకలదు యెహోవాను స్తుతించుడి.

“అభిమానం”– ఈమె నాయకుల్లోనూ సామాన్య ప్రజల్లోనూ ఆసక్తి కలిగించడంలోని కారణం ఇదే.

10. తెల్లగాడిదల నెక్కువారలారా, తివాసులమీద కూర్చుండువారలారా, త్రోవలో నడుచువారలారా, ఈ సంగతి ప్రకటించుడి.

“గాడిదలమీద”– నాయుకులనూ ధనవంతులనూ సూచిస్తూ రాసిన మాట (న్యాయాధిపతులు 104 న్యాయాధిపతులు 12:14). ఇస్రాయేల్‌వారు తమ చరిత్రలో మరి కొంత కాలంవరకు గుర్రాలను ఉపయోగించలేదు.

11. విలుకాండ్ర ధ్వనికి దూరముగా నుండువారు నీళ్లు చేదుకొను స్థలములలో నుండువారు యెహోవా నీతి క్రియలను ప్రకటించెదరు ఇశ్రాయేలీయుల గ్రామములో ఆయన జరిగించు నీతి క్రియలను వారు ప్రకటించెదరు వినుటకై యెహోవా జనులు ద్వారములలో కూడుదురు.

“యెహోవా ధర్మకార్యాలను”– దేవుడు తన ప్రజలను విడిపించడం, భయభక్తులు లేనివారిని నాశనం చేయడం న్యాయ క్రియలే. దేవుడు ఇలా చెయ్యడంలో ఎప్పటిలాగే సంపూర్ణమైన న్యాయాన్ని కనపరిచాడు. 1 సమూయేలు 12:7 కీర్తనల గ్రంథము 145:17 ప్రకటన గ్రంథం 15:3 ప్రకటన గ్రంథం 16:5-6 చూడండి.

12. దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము దెబోరా, మేలుకొనుము, మేలుకొనుము బారాకూ, కీర్తన పాడుము అబీనోయము కుమారుడా, లెమ్ము చెరపట్టిన వారిని చెరపట్టుము.

“మేల్కో”– లేచి పని మొదలు పెట్టమంటున్న చురుకైన పిలుపు. కీర్తనల గ్రంథము 7:6 కీర్తనల గ్రంథము 35:23 కీర్తనల గ్రంథము 44:23 పోల్చి చూడండి. “బందీలు”– కీర్తనల గ్రంథము 68:18 ఎఫెసీయులకు 4:8 పోల్చిచూడండి.

13. ప్రజలవీరులలో శేషించినవారును కూడి వచ్చిరి శూరులలో యెహోవా నాకు సహాయము చేయ వచ్చెను.

“నా దగ్గరికి”– వ 1.

14. అమాలేకీయులలో కాపురమున్న ఎఫ్రాయిమీయు లును నీ తరువాత నీ జనులలో బెన్యామీనీయులును మాకీరునుండి న్యాయాధిపతులును జెబూలూనీయులనుండి నాయకదండము వహించు వారునువచ్చిరి.

“అమాలేకు”– నిర్గమకాండము 17:8. సాధారణంగా వీళ్ళు ఇస్రాయేల్‌కు దక్షిణ, తూర్పు ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు. ఇస్రాయేల్‌వారు కనానుకు రాకముందు అమాలేకువారు నివసించిన ప్రాంతాలను తరువాతి కాలంలో ఎఫ్రాయింవారు ఆక్రమించుకున్న ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు. న్యాయాధిపతులు 12:15 చూడండి. అమాలేకువాళ్ళకు చెందిన ప్రాంతాల్లో ఎఫ్రాయింవారు వేరుపాతుకున్నారు. “మాకీరు”– మనష్షే పెద్ద కొడుకు. ఇతని సంతతి యొర్దాను నదికి ఇరువైపులా స్థిరపడ్డారు. ఇక్కడ నదికి పశ్చిమాన ఉన్నవారి గురించి చెప్తున్నారు.

15. ఇశ్శాఖారీయులైన అధిపతులు దెబోరాతో కలిసి వచ్చిరి. ఇశ్శాఖారీయులును బారాకును అతివేగమున లోయలోనికి చొరబడిరి రూబేనీయుల కాలువలయొద్ద జనులకు గొప్ప హృదయాలోచనలు కలిగెను.

16. మందల యీలలను వినుటకు నీ దొడ్లమధ్యను నీవేల నివసించితివి? రూబేనీయుల కాలువలయొద్ద జనులకు గొప్ప యోచనలు కలిగెను.

“హృదయ పరిశీలన”– యుద్ధంలో తమ సాటి గోత్రాలవారికి సహాయం వెళ్ళాలా వద్దా అనే అనుమానాలు రూబేను గోత్రంవారిని ఆవరించాయి. వారి మూల పురుషుడు రూబేను లక్షణమే ఇది. ఆదికాండము 49:3-4 చూడండి.

17. గిలాదు యొర్దాను అద్దరిని నిలిచెను దానీయులు ఓడలదగ్గర ఏల నిలిచిరి? ఆషేరీయులు సముద్రతీరమున తమ అఖాతములయొద్ద ఏల నిలిచిరి?

“గిలాదు”– యొర్దానుకు తూర్పున మనష్షేవారు నివసించిన ప్రాంతం.

18. జెబూలూనీయులు మరణభయము లేక ప్రాణము తృణీకరించుకొనిన జనము నఫ్తాలీయులు భూమి మెట్టలమీద ప్రాణము తృణీకరించిరి.

దేవుని ప్రజల శత్రువులతో ఆయన చేసిన యుద్ధంలో పోరాడినదెవరో (ఎఫ్రాయిం, బెన్యామీను, మనష్షే గోత్రంలో కొందరు, జెబూలూను, నఫ్తాలి), పోరాడకుండా వెనుదీసినదెవరో (రూబేను, దాను, ఆషేరు) తేటతెల్లం అయింది. అలానే ఈ యుగాంతంలో దేవుని ఆత్మ యుద్ధాల్లో పాల్గొన్నదెవరో, పాల్గొననిదెవరో వెల్లడి అవుతుంది. 1 తిమోతికి 1:18 1 తిమోతికి 6:12 2 తిమోతికి 2:3 2 తిమోతికి 4:7-8.

19. రాజులు వచ్చి యుద్ధముచేసిరి. మెగిద్దో కాలువలయొద్దనున్న తానాకులో కనాను రాజులు యుద్ధముచేసిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 16:16

“మెగిద్దో”– న్యాయాధిపతులు 4:7.

20. వెండి లాభము వారు తీసికొనలేదు నక్షత్రములు ఆకాశమునుండి యుద్ధముచేసెను నక్షత్రములు తమ మార్గములలోనుండి సీసెరాతో యుద్ధముచేసెను.

ఇదంతా కావ్య రూపంలో ఉంది. దేవుడు తానే సీసెరాతో యుద్ధం చేశాడని దీని భావం (న్యాయాధిపతులు 4:6-7 చూడండి). నక్షత్రాలు, గ్రహబలం సీసెరాకు అనుకూలంగా లేవని కాదు దీని అర్థం. అలాంటి మూఢ నమ్మకాలతో దీనికి నిమిత్తం లేదు. నక్షత్రాలు, గ్రహాలు స్థితిగతులకు మానవ జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపడానికైనా ఏ మాత్రం శక్తి లేదు. ఏకైక నిజ దేవుడు ఒక్కొక్క వ్యక్తిపట్ల తన సంకల్పం, జ్ఞానం ప్రకారం వ్యవహరిస్తాడు. మన జాతకాలు ఏమిటో చూడడం కాదు మన పని. నిజ దేవుణ్ణి ఎరిగి ఆయన్నే సేవించి అన్నిటిలోనూ ఆయన్ను సంతోష పెట్టాలని ప్రయత్నించడమే మనం చేయవలసినది. నిజ దేవుణ్ణి ప్రేమించి సేవించే ప్రతి రోజూ మంచి రోజే. అలా చెయ్యకపోతే ఏదీ మంచి రోజు కాదు.

21. కీషోను వాగువెంబడి పురాతనపు వాగైన కీషోను వెంబడి వారు కొట్టుకొనిపోయిరి. నా ప్రాణమా నీవు బలముపూని సాగుము.

వాళ్ళ శవాలు నదిలో పడి కొట్టుకుపోయాయి.

22. గుఱ్ఱముల డెక్కలు శూరులను త్రొక్కెను గుఱ్ఱములు ఎగసి యెగసి శూరులను త్రొక్కెను.

23. యెహోవా దూత యిట్లనెను మేరోజును శపించుడి దాని నివాసులమీద మహా శాపము నిలుపుడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు బలిష్ఠులతో కూడి యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు.

“యెహోవా దూత”– ఆదికాండము 16:7 నోట్. “మేరోజు”– నఫ్తాలిలో ఒక ఊరు. అది ఏదో చేసినదని కాదు దాన్ని శపించడం, ఒకటి చెయ్యలేదని. మత్తయి 25:31-33 మత్తయి 25:41-46 1 కోరింథీయులకు 16:22 చూడండి. వ 18 నోట్స్. మత్తయి 12:30 కూడా చూడండి. దేవుడు చేసే యుద్ధాల్లో మనం ఏ పక్షం వహించకపోవడం ఆయనకు అంగీకారం కాదు. ఆయనకు గనుక మనం సహాయపడడం లేదంటే ఆయనకు అడ్డు తగులుతున్నామన్న మాటే. ఆయన పక్షంగా గనుక లేకపోతే ఆయన శత్రువుల వైపు ఉన్నట్టే. లేదా ఆయన పట్ల, ఆయన ఉద్దేశం పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి చూపుతున్నామన్న మాటే. ఏ పక్షం వహించని తమ విధానంలో అందరినీ సహించి ఊరుకుంటున్నందుకు వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది నప్పటికీ ఒక నాడు అందుకు శిక్ష అనుభవిస్తారు.

24. కయీనీయుడైన హెబెరు భార్య యాయేలు స్త్రీలలో దీవెననొందును గుడారములలోనుండు స్త్రీలలో ఆమె దీవెన నొందును.
లూకా 1:42

“యాయేల్”– న్యాయాధిపతులు 4:21. ఏ పక్షం వహించకుండా ఉండడం ఆమెకు ఇష్టం లేదు. శక్తివంతమైన, భయభక్తుల్లేని శత్రువుకు వ్యతిరేకంగా దేవుని ప్రజలకు సహాయపడింది.

25. అతడు దాహమడిగెను ఆమె పాలు తెచ్చియిచ్చెను సర్దారులకు తగిన పాత్రతో మీగడ దెచ్చియిచ్చెను ఆమె మేకును చేత పట్టుకొనెను

26. పనివాని సుత్తెను కుడిచేత పట్టుకొని సీసెరాను కొట్టెను వాని తలను ఆమె పగులగొట్టెను ఆమె అతని తలను సుత్తెతో కొట్టగా అది పగిలెను.

27. అతడు ఆమె కాళ్లయొద్ద క్రుంగిపడి పరుండెను ఆమె కాళ్లయొద్ద క్రుంగిపడెను అతడు ఎక్కడ క్రుంగెనో అక్కడనే పడిచచ్చెను.

28. సీసెరా తల్లి కిటికీలోనుండి చూచెను అల్లిక కిటికీలోనుండి చూచి కేకలు వేసెను రాక, అతని రథము తడవుచేయ నేల? అతని రథముల చక్రములు ఆలస్యముచేయ నేల?

“తల్లి”– దేవుని శత్రువుల తల్లులు చివరికి నిరాశకు గురి అవుతారు. ఇస్రాయేల్‌వారి తల్లులు (వ 7) దేవుని కృప, బలప్రభావాల గురించి సంతోషంగా ప్రస్తుతిస్తారు.

29. ఆమెయొద్దనున్న వివేకముగల రాజకుమార్తెలు ఈలాగుననే ఉత్తరమిచ్చిరి. ఆమె తనకు తాను మరల ఇట్లనుకొనుచుండెను

30. వారికి దొరకెను గదా? దోపుడుసొమ్ము పంచుకొను చున్నారు గదా? యోధులందరు తలాయొక స్త్రీని తీసికొందురు ఇద్దరేసి స్త్రీలు వారికి దొరుకుదురు సీసెరాకు రంగువేయబడిన వస్త్రమొకటి దోపుడు సొమ్ముగా దొరకును రంగువేయబడిన విచిత్ర వస్త్రమొకటి దోపుడుగా దొరకును రెండువైపుల రంగువేయబడిన విచిత్రమైన వస్త్రము దోచుకొనినవారి మెడలకు తగిన వస్త్రమొకటి దొరకును.

31. యెహోవా నీ శత్రువులందరు ఆలాగుననే నశిం చెదరు ఆయనను ప్రేమించువారు బలముతో ఉదయించు సూర్యునివలె నుందురు అనిపాడిరి. తరువాత దేశము నలువది సంవత్సరములు నిమ్మళముగా నుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:16

“అంతం అవుతారు”– సంఖ్యాకాండము 10:35 కీర్తనల గ్రంథము 68:1-2 కీర్తనల గ్రంథము 35:8 నోట్ చూడండి. ఇక్కడ రెండు రకాల ప్రజలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు చూడండి – దేవుని శత్రువులు, దేవుణ్ణి ప్రేమించినవారు. దేవుణ్ణి ప్రేమించక పోవడం ఆయన పట్ల శత్రుత్వమే – వ 23; యోహాను 15:18 రోమీయులకు 8:7 1 కోరింథీయులకు 16:22.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.