Genesis - ఆదికాండము 1 | View All

1. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.
హెబ్రీయులకు 1:10, హెబ్రీయులకు 11:3

1. మొట్ట మొదటి దేవుడు ఆకాశాన్ని భూమిని చేశాడు.

2. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.

2. భూమి మొత్తం శూన్యంగా ఉంది. భూమిమీద ఏమీ లేదు. మహా సముద్రాన్ని చీకటి ఆవరించింది. దేవుని ఆత్మ నీళ్లమీద సంచరిస్తూ ఉండెను.

3. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
2 కోరింథీయులకు 4:9

3. అప్పుడు దేవుడు, “వెలుగు కలుగును గాక!” అన్నాడు. వెలుగు ప్రకాశించటం మొదలయింది.

4. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడుచూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.

4. దేవుడు ఆ వెలుగును చూశాడు. ఆయనకు అది చక్కగా కనబడింది. అప్పుడు దేవుడు ఆ వెలుగును చీకటి నుండి వేరు చేసాడు.

5. దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.

5. వెలుగుకు “పగలు” అని, చీకటికి “రాత్రి” అని దేవుడు పేరు పెట్టాడు. అస్తమయము అయింది, ఆ తర్వాత ఉదయం అయింది. ఇది మొదటి రోజు.

6. మరియదేవుడుజలముల మధ్య నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను.
2 పేతురు 3:5

6. అప్పుడు దేవుడు, “జలములను రెండు భాగములుగా చేయుటకు అంతరిక్షం ఉండును గాక!” అన్నాడు.

7. దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.

7. కనుక దేవుడు అంతరిక్షాన్ని చేసి, నీళ్లను వేరుపర్చాడు. కొంత నీరు గాలికి పైగాను, కొంత నీరు గాలికి కిందను ఉంది.

8. దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.

8. దేవుడు ఆ అంతరిక్షానికి “ఆకాశం” అని పేరు పెట్టాడు. అస్తమయం అయింది, ఆ తర్వాత ఉదయం అయింది. ఇది రెండవ రోజు.

9. దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలము లొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.

9. అప్పుడు దేవుడు, “పొడి నేల కనబడునట్లు, ఆకాశం కింద నీరు ఒక్క చోట చేరునుగాక!” అన్నాడు. అలాగే జరిగింది.

10. దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

10. ఆ పొడి నేలకు “భూమి” అని దేవుడు పేరు పెట్టాడు. మరియు ఒక్క చోట చేరిన నీటికి “సముద్రాలు” అని దేవుడు పేరు పెట్టాడు. ఆయనకు ఇది చక్కగా ఉన్నట్టు కనబడింది.

11. దేవుడుగడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకార మాయెను.
1 కోరింథీయులకు 15:38

11. అప్పుడు దేవుడు, “భూమి గడ్డిని, ఆహార ధాన్యపు మొక్కలను, ఫలవృక్షాలను మొలిపించు గాక, ఫలవృక్షాలు విత్తనాలుగల పండ్లను పండిస్తాయి. మరియూ ప్రతి మొక్క తన స్వంత రకం విత్తనాన్ని రూపొందిస్తుంది. ఈ మొక్కలు భూమిమీద పెరుగును గాక” అన్నాడు. అలాగే జరిగింది.

12. భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను

12. గడ్డిని, ఆహార ధాన్యపు మొక్కలను భూమి మొలిపించింది. మరియు అది విత్తనాలుగల పండ్ల చెట్లను మొలిపించింది. ప్రతి మొక్క తన స్వంత రకం విత్తనాలను రూపొందించింది. దేవునికి ఇది చక్కగా ఉన్నట్లు కనబడింది.

13. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.

13. అస్తమయం అయింది, ఆ తర్వాత ఉదయం అయింది. ఇది మూడవ రోజు.

14. దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశవిశాల మందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండు గాకనియు,

14. అప్పుడు, “ఆకాశంలో జ్యోతులు ఉండును గాక. ఈ జ్యోతులు రాత్రి నుండి పగలును వేరు చేస్తాయి. జ్యోతులు ప్రత్యేక సంకేతాలను, ప్రత్యేక సమావేశాల ప్రారంభాన్ని సూచించేందుకు ఉపయోగించబడతాయి. మరియు రోజులను సంవత్సరాలను తెలుపుటకు అవి ఉపయోగించబడతాయి.

15. భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండు గాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.

15. భూమి మీద వెలుగును ప్రకాశింప చేయుటకు ఈ జ్యోతులు ఆకాశంలో ఉంటాయి” అన్నాడు దేవుడు. అలాగే జరిగింది.

16. దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.

16. కనుక ఆ రెండు పెద్ద జ్యోతులను దేవుడు చేసాడు. పగటి వేళను ఏలుటకు దేవుడు పెద్ద జ్యోతిని చేసాడు. రాత్రి వేళను ఏలుటకు ఆయన చిన్న జ్యోతిని చేసాడు. దేవుడు నక్షత్రాలను కూడా చేసాడు.

17. భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకును

17. భూమి మీద ప్రకాశించుటకు ఈ జ్యోతులను దేవుడు ఆకాశంలో ఉంచాడు.

18. పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటి నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

18. పగటిని, రాత్రిని ఏలుటకు ఈ జ్యోతులను ఆకాశంలో ఉంచాడు. ఈ జ్యోతులు చీకటి నుండి వెలుగును వేరు చేసాయి. దేవునికి ఇది చక్కగా ఉన్నట్టు కనబడింది.

19. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.

19. అస్తమయం అయింది, ఆ తర్వాత ఉదయం అయింది. ఇది నాలుగవ రోజు.

20. దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.

20. అప్పుడు, “నీళ్లు అనేక ప్రాణులతో నిండి పోవును గాక. మరియు భూమికి పైగా గాలిలో ఎగురుటకు పక్షులు ఉండును గాక!” అన్నాడు దేవుడు.

21. దేవుడు జల ములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవముకలిగి చలించు వాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

21. కనుక దేవుడు సముద్రపు పెద్ద జంతువులను చేసాడు. సముద్రంలో సంచరించే ప్రతి ప్రాణిని దేవుడు చేసాడు. సముద్ర జంతువులు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ దేవుడు చేసాడు. ఆకాశంలో ఎగిరే ప్రతి రకం పక్షిని కూడ దేవుడు చేసాడు. మరియు ఇది చక్కగా ఉన్నట్టు దేవునికి కనబడింది.

22. దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించును గాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదించెను.

22. ఈ జంతువులను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. అవి అనేక పిల్లల్ని పెట్టి, సముద్రాలు నిండిపోవాలని దేవుడు వాటితో చెప్పాడు.

23. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను.

23. అస్తమయం అయింది, ఆ తర్వాత ఉదయం అయింది. ఇది ఐదవ రోజు.

24. దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆప్రకారమాయెను.

24. అప్పుడు దేవుడు, “భూమి అనేక ప్రాణులను చేయును గాక. అనేక రకాల జంతువులు ఉండును గాక. పెద్ద జంతువులు, ప్రాకే అన్ని రకాల పురుగులు చిన్న జంతువులు ఉండును గాక! మరియు ఈ జంతువులన్నీ యింకా వాటి రకపు జంతువుల్ని ఎక్కువగా వృద్ధి చేయుగాక” అన్నాడు దేవుడు. ఈ సంగతులు అన్నీ జరిగాయి.

25. దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అదిమంచిదని దేవుడు చూచెను.

25. కనుక దేవుడు ప్రతి రకపు జంతువును చేసాడు. క్రూర జంతువులను, సాధు జంతువులను, ప్రాకుచుండు చిన్న వాటన్నింటినీ దేవుడు చేశాడు. మరియు ఇది చక్కగా ఉన్నట్టు దేవునికి కనబడింది.

26. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారుసముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.
ఎఫెసీయులకు 4:24, యాకోబు 3:9

26. అప్పుడు, “ఇప్పుడు మనం మనిషిని చేద్దాం. మనం మన పోలికతో మనుష్యుల్ని చేద్దాం. మనుష్యులు మనలా ఉంటారు. సముద్రంలోని చేపలన్నింటి మీద, గాలిలో పక్షులన్నిటి మీద వారు ఏలుబడి చేస్తారు. భూమి మీద పెద్ద జంతువులన్నింటి మీదను, ప్రాకు చిన్న వాటన్నింటిమీదను వారు ఏలుబడి చేస్తారు” అని చెప్పాడు.

27. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురు షునిగాను వారిని సృజించెను.
మత్తయి 19:4, మార్కు 10:6, అపో. కార్యములు 17:29, 1 కోరింథీయులకు 11:7, కొలొస్సయులకు 3:10, 1 తిమోతికి 2:13

27. కనుక దేవుడు తన స్వంత రూపంలో మనుష్యుల్ని చేశాడు. తన ప్రతిరూపంలో దేవుడు మనుష్యుల్ని చేశాడు. దేవుడు వారిని మగ, ఆడ వారిగా చేశాడు.

28. దేవుడు వారిని ఆశీర్వ దించెను; ఎట్లనగామీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.

28. దేవుడు, వారిని “ఇంకా అనేక మంది ప్రజలు ఉండునట్లు పిల్లలను కనండి. భూమిమీద నిండిపోయి, దానిని స్వాధీనం చేసుకోండి. సముద్రంలో చేపల మీద, గాలిలో పక్షుల మీద ఏలుబడి చేయండి. భూమి మీద సంచరించే ప్రతి ప్రాణిమీద ఏలుబడి చేయండి” అని ఆశీర్వదించాడు.

29. దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్ష మును మీ కిచ్చి యున్నాను; అవి మీ కాహారమగును.
రోమీయులకు 14:2

29. “ఆహార ధాన్యపు మొక్కలన్నిటిని, ఫలవృక్షాలు అన్నింటిని నేను మీకు ఇస్తున్నాను. ఆ చెట్లు విత్తనాలు గల పండ్లను పండిస్తాయి. ఈ ఆహార ధాన్యం, పండ్లు మీ ఆహారం అవుతుంది.

30. భూమి మీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను.

30. మరియు పచ్చ మొక్కలు అన్నింటిని జంతువులకు నేను ఇస్తున్నాను. ఆ పచ్చ మొక్కలు వాటికి ఆహారం అవుతాయి. భూమిమీద ప్రతి జంతువు, గాలిలో ఎగిరే ప్రతి పక్షి, భూమిమీద ప్రాకుచుండు చిన్న ప్రాణులు అన్నీ ఆ ఆహారాన్ని తింటాయి” అని దేవుడు చెప్పాడు. ఈ సంగతులు అన్నీ జరిగాయి.

31. దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాల మంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.
1 తిమోతికి 4:4

31. దేవుడు తాను చేసినది అంతా చూశాడు. అది అంతా చాలా చక్కగా ఉన్నట్టు దేవునికి కనబడింది. అస్తమయం అయింది, ఆ తర్వాత ఉదయం అయింది. ఇది ఆరవ రోజు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు ఆకాశమును మరియు భూమిని సృష్టిస్తాడు. (1,2) 

బైబిల్ మొదటి భాగం ప్రపంచాన్ని శక్తివంతమైన దేవుడు ఎలా సృష్టించాడని చెబుతుంది. తెలివైన వ్యక్తులకు దాని గురించి భిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ, వినయపూర్వకమైన క్రైస్తవులు దానిని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. మనం ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు, దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనవాడు మరియు బలవంతుడో మనం చూడవచ్చు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఆకాశముగురించి ఆలోచించాలని మరియు క్రైస్తవులుగా సరైనది చేయాలని మనకు గుర్తుచేస్తుంది. దేవుని కుమారుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించడంలో సహాయం చేసాడు మరియు మనం ప్రార్థించే వ్యక్తి ఆయనే. ప్రజలు మంచిగా మారడానికి సహాయపడే ప్రత్యేక ఆత్మ గురించి కూడా బైబిలు మాట్లాడుతుంది. మొదట, ప్రపంచం ఖాళీగా మరియు గందరగోళంగా ఉంది, కానీ దేవుడు దానిని అందంగా మార్చాడు. అదే విధంగా, దేవుణ్ణి నమ్మని వ్యక్తులు కోల్పోయినట్లు మరియు సంతోషంగా ఉండగలరు. కానీ దేవుని సహాయంతో, వారు మంచిగా మరియు ఆనందాన్ని పొందవచ్చు.

కాంతి సృష్టి. (3-5)

దేవుడు, "వెలుగు ఉండనివ్వండి" అని చెప్పాడు, ఆపై వెలుగు వచ్చింది! దేవుని మాటలు ఎంత శక్తివంతంగా ఉన్నాయో ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనం విశ్వాసులుగా మారినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ మనలో పని చేస్తుంది మరియు విషయాలను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మనము దేవుణ్ణి తెలుసుకోకముందు, మనం చీకటిలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడు యేసు కారణంగా మనకు వెలుగు ఉంది. 1 యోహాను 5:20 దేవుడు వెలుగును ఇష్టపడి చీకటి నుండి వేరు చేసాడు ఎందుకంటే అవి కలిసి ఉండవు. ఆకాశము కాంతితో నిండి ఉంది మరియు చీకటి లేదు, నరకం పూర్తిగా చీకటిగా ఉంది. దేవుడు పగలు మరియు రాత్రి రెండింటినీ సృష్టించాడు మరియు మనం పగటిపూట అతనికి మంచి పనులు చేయడానికి మరియు అతని బోధనల గురించి ఆలోచిస్తూ రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి.

దేవుడు భూమిని నీటి నుండి వేరు చేసి, దానిని ఫలవంతం చేస్తాడు. (6-13) 

ప్రారంభంలో, భూమి ఖాళీగా ఉంది. కానీ దేవుడు మాట్లాడాడు మరియు అతనికి చెందిన అద్భుతమైన విషయాలతో దానిని నింపాడు. మొక్కలు మరియు పండ్ల వంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ మనం దేవుణ్ణి గౌరవించడానికి మరియు ఆయనను సేవించడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి. యేసు (దేవుడు) మనం ఆనందించడానికి భూమిని ఈ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాడు, అయితే అవి ఆయన నుండి వచ్చాయని మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. మన దగ్గర ఈ విషయాలు లేకపోయినా, మనం భగవంతుడిని ప్రేమిస్తే మనం ఇంకా సంతోషంగా ఉండగలం ఎందుకంటే ఆయన అన్ని మంచి విషయాలకు మూలం.

దేవుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను ఏర్పరుస్తాడు. (14-19) 

సృష్టి యొక్క నాల్గవ రోజున, దేవుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను సృష్టించాడు. ఇవన్నీ మనకు ఆకాశంలో కనిపించేవి. అవి దేవునిచే సృష్టించబడ్డాయి మరియు అవి మనకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. మనం కూడా దేవునికి సేవ చేయాలి, కానీ కొన్నిసార్లు మనం మంచి పని చేయలేము. మనము నక్షత్రములవలె ఉండి దేవుని కొరకు ప్రకాశవంతముగా ప్రకాశింపజేయుటకు ప్రయత్నించవలెను.

జంతువులు సృష్టించబడ్డాయి. (20-25) 

చేపలు, పక్షులు ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు, వాటిని తానే సృష్టించాడు. అతను కీటకాలను కూడా చేసాడు, అవి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి మరియు వాటిలో చాలా ఉన్నాయి. దేవుడు చాలా తెలివైనవాడు మరియు శక్తివంతుడు, మరియు అతను ప్రపంచంలోని ప్రతిదీ చూసుకుంటాడు. విషయాలు ఫలవంతమైతే, దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి.

మనిషి దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డాడు. (26-28) 

దేవుడు మానవులను చివరిగా చేసాడు, ఇది ఒక ముఖ్యమైన మరియు ప్రత్యేకమైన విషయం. అయితే, మానవులు జంతువులతో ఒకే రోజున సృష్టించబడ్డారు మరియు అదే భూమి నుండి సృష్టించబడ్డారు. మనం ఒకే భూమిని మరియు శరీరాన్ని జంతువులతో పంచుకున్నప్పటికీ, మన శారీరక కోరికలను మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకుని జంతువులలాగా ప్రవర్తించకూడదు. భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అంశాలను కలపడం ద్వారా మానవులు తాను సృష్టించిన అన్నిటికంటే భిన్నంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. దేవుడు, "మనం మనిషిని తయారు చేద్దాం" అని చెప్పినప్పుడు, మానవులు తండ్రిని, కుమారుడిని మరియు పరిశుద్ధాత్మను మహిమపరచాలని ఆయన ఉద్దేశించారు. మన ఆత్మలు మనలను ప్రత్యేకమైనవిగా మరియు భగవంతుని పోలినవిగా చేస్తాయి. మానవులు మంచి మరియు నిటారుగా ఉండేలా సృష్టించబడ్డారు. ప్రసంగి 7:29. ఆదాము మరియు హవ్వ పరిపూర్ణంగా మరియు పవిత్రంగా ఉండేలా దేవుడు సృష్టించాడు. వారు దేవుని మార్గాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నారు మరియు తెలుసుకున్నారు మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు విధేయత చూపారు. వారు మంచి భావాలు మరియు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు మరియు ఎప్పుడూ చెడు చేయాలని కోరుకోలేదు. వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మరియు దేవునితో ప్రత్యేకమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. కానీ పాపం, పాపం కారణంగా, మనలో ఉన్న దేవుని యొక్క ఈ పరిపూర్ణ చిత్రం ఇప్పుడు విచ్ఛిన్నమైంది. మనల్ని మళ్లీ పవిత్రంగా మార్చడానికి దేవుని సహాయం కావాలి.

ఆహారం నియమించబడింది. (29,30) 

భూమి నుండి వచ్చే మొక్కలు, పండ్లు మరియు మొక్కజొన్న వంటి వాటిని ప్రజలు తినాలి. మనం ఏమి తింటామో అని చింతించనవసరం లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు పక్షులను ఎలా చూసుకుంటాడో అలాగే మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మరియు మనకు అందిస్తాడు.

సృష్టి యొక్క పని ముగిసింది మరియు ఆమోదించబడింది. (31)

మనం చేసిన పనులను పరిశీలిస్తే, మనం తప్పులు చేశామని తరచుగా తెలుసుకుంటాం. కానీ దేవుడు తాను సృష్టించిన ప్రతిదానిని చూసినప్పుడు, అతను ప్రతిదీ చాలా మంచిదని భావించాడు. అతను ప్రతిదీ తనకు కావలసిన విధంగా చేసాడు. అతను పాలించే అన్ని ప్రదేశాలలో ప్రతిదీ అతనిని స్తుతిస్తుంది. కాబట్టి మనం కూడా యేసు గురించిన శుభవార్త కోసం దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాం. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో మనం ఆలోచించినప్పుడు, మనం చెడు పనుల నుండి దూరంగా ఉండాలి మరియు బదులుగా ఆయనలా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. మనం భగవంతునిలా పవిత్రులమైతే, చివరికి అంతా మంచి మరియు సరైనది అయిన కొత్త ప్రపంచంలో జీవించగలుగుతాము.
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |