Kings II - 2 రాజులు 2 | View All

1. యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు కాలమున ఏలీయాయు ఎలీ షాయు కూడి గిల్గాలునుండి వెళ్లుచుండగా

1. yehōvaa suḍigaalichetha ēleeyaanu aakaashamunaku aarōhaṇamu cheyimpabōvu kaalamuna ēleeyaayu elee shaayu kooḍi gilgaalunuṇḍi veḷluchuṇḍagaa

2. ఏలీయాయెహోవా నన్ను బేతేలునకు పొమ్మని సెలవిచ్చి యున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషాయెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా వారిద్దరును బేతేలునకు ప్రయాణము చేసిరి.

2. ēleeyaayehōvaa nannu bēthēlunaku pommani selavichi yunnaaḍu ganuka neevu dayachesi yikkaḍa nuṇḍumani eleeshaathoo anenu. Eleeshaayehōvaa jeevamuthooḍu, nee jeevamuthooḍu, nēnu ninnu viḍuvanani cheppagaa vaariddarunu bēthēlunaku prayaaṇamu chesiri.

3. బేతేలులో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చినేడు యెహోవా నీయొద్దనుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడునేనెరుగు దును,మీరు ఊరకుండుడనెను.

3. bēthēlulō unna pravakthala shishyulu eleeshaayoddhaku vachinēḍu yehōvaa neeyoddhanuṇḍi nee guruvunu paramunaku theesikoni pōvunani neeveruguduvaa ani eleeshaanu aḍugagaa athaḍunēnerugu dunu,meeru oorakuṇḍuḍanenu.

4. పిమ్మట ఏలీయాఎలీషా, యెహోవా నన్ను యెరికోకు పొమ్మని సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువననెను గనుక వారిద్దరు యెరికోకు ప్రయాణము చేసిరి.

4. pimmaṭa ēleeyaa'eleeshaa, yehōvaa nannu yerikōku pommani selavichiyunnaaḍu ganuka neevu dayachesi yikkaḍa uṇḍumani eleeshaathoo anagaa athaḍu yehōvaa jeevamuthooḍu nee jeevamuthooḍu, nēnu ninnu viḍuvananenu ganuka vaariddaru yerikōku prayaaṇamu chesiri.

5. యెరికోలో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చినేడు యెహోవా నీయొద్ద నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని నీ వెరుగు దువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడునేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను.

5. yerikōlō unna pravakthala shishyulu eleeshaayoddhaku vachinēḍu yehōvaa neeyoddha nuṇḍi nee guruvunu paramunaku theesikoni pōvunani nee verugu duvaa ani eleeshaanu aḍugagaa athaḍunēnerugudunu meeru oorakuṇḍuḍanenu.

6. అంతట ఏలీయాయెహోవా నన్ను యొర్దానునకు పొమ్మని సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడుయెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పెను గనుక వారిద్దరును ప్రయాణమై సాగి వెళ్లిరి.

6. anthaṭa ēleeyaayehōvaa nannu yordaanunaku pommani selavichiyunnaaḍu ganuka neevu dayachesi yikkaḍa uṇḍumani eleeshaathoo anagaa athaḍuyehōvaa jeevamuthooḍu nee jeevamuthooḍu, nēnu ninnu viḍuvanani cheppenu ganuka vaariddarunu prayaaṇamai saagi veḷliri.

7. ప్రవక్తల శిష్యులలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిద్దరు యొర్దానునదిదగ్గర నిలిచిరి.

7. pravakthala shishyulalō ēbadhimandi dooramuna nilichi choochuchuṇḍagaa vaariddaru yordaanunadhidaggara nilichiri.

8. అంతట ఏలీయా తన దుప్పటి తీసికొని మడత పెట్టి నీటిమీద కొట్టగా అది ఇవతలకును అవతలకును విడి పోయెను గనుక వారిద్దరు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి.

8. anthaṭa ēleeyaa thana duppaṭi theesikoni maḍatha peṭṭi neeṭimeeda koṭṭagaa adhi ivathalakunu avathalakunu viḍi pōyenu ganuka vaariddaru poḍinēlameeda daaṭipōyiri.

9. వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచినేను నీయొద్దనుండి తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెప్పగా ఎలీషానీకు కలిగిన ఆత్మలో రెండుపాళ్లు నా మీదికి వచ్చు నట్లు దయచేయుమనెను.

9. vaaru daaṭipōyina tharuvaatha ēleeyaa eleeshaanu chuchinēnu neeyoddhanuṇḍi theeyabaḍakamunupu neekoraku nēnēmi cheyakōruduvō daani naḍugumani cheppagaa eleeshaaneeku kaligina aatmalō reṇḍupaaḷlu naa meediki vachu naṭlu dayacheyumanenu.

10. అందుకతడునీవు అడిగినది కష్టతరముగా నున్నది; అయితే నీయొద్దనుండి తీయబడి నప్పుడు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ ప్రకారము నీకు లభించును, కనబడనియెడల అది కాకపోవునని చెప్పెను.

10. andukathaḍuneevu aḍiginadhi kashṭatharamugaa nunnadhi; ayithē neeyoddhanuṇḍi theeyabaḍi nappuḍu nēnu neeku kanabaḍinayeḍala aa prakaaramu neeku labhin̄chunu, kanabaḍaniyeḍala adhi kaakapōvunani cheppenu.

11. వారు ఇంక వెళ్లుచు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగ్ని రథమును అగ్ని గుఱ్ఱములును కనబడి వీరిద్దరిని వేరు చేసెను; అప్పుడు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు ఆరోహణమాయెను
మార్కు 16:19, ప్రకటన గ్రంథం 11:12

11. vaaru iṅka veḷluchu maaṭalaaḍuchuṇḍagaa idigō agni rathamunu agni gurramulunu kanabaḍi veeriddarini vēru chesenu; appuḍu ēleeyaa suḍigaalichetha aakaashamunaku aarōhaṇamaayenu

12. ఎలీషా అది చూచినా తండ్రీ నా తండ్రీ, ఇశ్రాయేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కన బడకపోయెను. అప్పుడు ఎలీషా తన వస్త్రమును పట్టుకొని రెండు తునకలుగా చేసెను.

12. eleeshaa adhi chuchinaa thaṇḍree naa thaṇḍree, ishraayēluvaariki rathamunu rauthulunu neevē ani kēkaluvēsenu; anthalō ēleeyaa athaniki marala kana baḍakapōyenu. Appuḍu eleeshaa thana vastramunu paṭṭukoni reṇḍu thunakalugaa chesenu.

13. మరియఏలీయా దుప్పటి క్రింద పడగా అతడు దాని తీసికొని యొర్దాను ఒడ్డునకు వచ్చి నిలిచి

13. mariyu ēleeyaa duppaṭi krinda paḍagaa athaḍu daani theesikoni yordaanu oḍḍunaku vachi nilichi

14. ఒంటిమీదినుండి క్రిందపడిన ఆ దుప్పటిని పట్టుకొని నీటిమీద కొట్టిఏలీయాయొక్క దేవుడైన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడనెను. అతడు ఆ దుప్పటితో నీటిని కొట్టగా అది ఇటు అటు విడిపోయి నందున ఎలీషా అవతలి యొడ్డునకు నడిచిపోయెను.

14. oṇṭimeedinuṇḍi krindapaḍina aa duppaṭini paṭṭukoni neeṭimeeda koṭṭi'ēleeyaayokka dhevuḍaina yehōvaa ekkaḍa unnaaḍanenu. Athaḍu aa duppaṭithoo neeṭini koṭṭagaa adhi iṭu aṭu viḍipōyi nanduna eleeshaa avathali yoḍḍunaku naḍichipōyenu.

15. యెరికోదగ్గరనుండి కనిపెట్టుచుండిన ప్రవక్తల శిష్యులు అతని చూచిఏలీయా ఆత్మ ఎలీషామీద నిలిచియున్నదని చెప్పుకొని, అతనిని ఎదుర్కొనబోయి అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి

15. yerikōdaggaranuṇḍi kanipeṭṭuchuṇḍina pravakthala shishyulu athani chuchi'ēleeyaa aatma eleeshaameeda nilichiyunnadani cheppukoni, athanini edurkonabōyi athaniki saashṭaaṅga namaskaaramu chesi

16. అతనితో ఇట్లనిరిఇదిగో నీ దాసులమైన మా యొద్ద ఏబదిమంది బలముగలవారున్నారు;మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిమ్ము; యెహోవా ఆత్మ అతనిని ఎత్తి యొక పర్వతము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి చేయగా అతడుఎవరిని పంపవద్దనెను.

16. athanithoo iṭlaniri'idigō nee daasulamaina maa yoddha ēbadhimandi balamugalavaarunnaaru;maa meeda dayayun̄chi nee guruvunu vedakuṭaku vaarini pōnimmu; yehōvaa aatma athanini etthi yoka parvathamu meedhanainanu lōyayandainanu vēsi yuṇḍunēmō ani manavi cheyagaa athaḍu'evarini pampavaddanenu.

17. అతడు ఒప్పవలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు పంపుడని సెలవిచ్చెను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళ్లి మూడు దినములు అతనిని వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను.

17. athaḍu oppavalasinantha balavanthamu chesi vaarathani bathimaalagaa athaḍu pampuḍani selavicchenu ganuka vaaru ēbadhimandhini pampiri. Veeru veḷli mooḍu dinamulu athanini vedakinanu athaḍu vaariki kanabaḍakapōyenu.

18. వారు యెరికో పట్టణమందు ఆగియున్న ఎలీషాయొద్దకు తిరిగి రాగా అతడువెళ్లవద్దని నేను మీతో చెప్పలేదా అని వారితో అనెను.

18. vaaru yerikō paṭṭaṇamandu aagiyunna eleeshaayoddhaku thirigi raagaa athaḍuveḷlavaddani nēnu meethoo cheppalēdaa ani vaarithoo anenu.

19. అంతట ఆ పట్టణపువారుఈ పట్టణమున్న చోటు రమ్యమైనదని మా యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు నిస్సారమై యున్నదని ఎలీషాతో అనగా

19. anthaṭa aa paṭṭaṇapuvaaru'ee paṭṭaṇamunna chooṭu ramyamainadani maa yēlinavaaḍavaina neeku kanabaḍuchunnadhi gaani neeḷlu man̄chivi kaavu. Anduchetha bhoomiyu nissaaramai yunnadani eleeshaathoo anagaa

20. అతడుక్రొత్త పాత్రలో ఉప్పువేసి నాయొద్దకు తీసికొని రండని వారితో చెప్పెను. వారు దాని తీసికొని రాగా

20. athaḍukrottha paatralō uppuvēsi naayoddhaku theesikoni raṇḍani vaarithoo cheppenu. Vaaru daani theesikoni raagaa

21. అతడు ఆ నీటి ఊటయొద్దకు పోయి అందులో ఉప్పువేసి, యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఈ నీటిని నేను బాగు చేసి యున్నాను గనుక ఇక దీనివలన మరణము కలుగక పోవును. భూమియు నిస్సారముగా ఉండదు అనెను.

21. athaḍu aa neeṭi ooṭayoddhaku pōyi andulō uppuvēsi, yehōvaa selavichunadhemanagaa'ee neeṭini nēnu baagu chesi yunnaanu ganuka ika deenivalana maraṇamu kalugaka pōvunu. bhoomiyu nissaaramugaa uṇḍadu anenu.

22. కాబట్టి నేటివరకు ఎలీషా చెప్పిన మాటచొప్పున ఆ నీరు మంచిదైయున్నది.

22. kaabaṭṭi nēṭivaraku eleeshaa cheppina maaṭachoppuna aa neeru man̄chidaiyunnadhi.

23. అక్కడనుండి అతడు బేతేలునకు ఎక్కి వెళ్లెను అతడు త్రోవను పోవుచుండగా బాలురు పట్టణములోనుండి వచ్చిబోడివాడా ఎక్కిపొమ్ము, బోడివాడా ఎక్కిపొమ్మని అతని అపహాస్యము చేయగా

23. akkaḍanuṇḍi athaḍu bēthēlunaku ekki veḷlenu athaḍu trōvanu pōvuchuṇḍagaa baaluru paṭṭaṇamulōnuṇḍi vachibōḍivaaḍaa ekkipommu, bōḍivaaḍaa ekkipommani athani apahaasyamu cheyagaa

24. అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమును బట్టి వారిని శపించెను. అప్పుడు రెండు ఆడు ఎలుగు బంట్లు అడవిలోనుండి వచ్చి వారిలో నలువది యిద్దరు బాలురను చీల్చి వేసెను.

24. athaḍu venukaku thirigi vaarini chuchi yehōvaa naamamunu baṭṭi vaarini shapin̄chenu. Appuḍu reṇḍu aaḍu elugu baṇṭlu aḍavilōnuṇḍi vachi vaarilō naluvadhi yiddaru baaluranu chilchi vēsenu.

25. అతడు అచ్చటనుండి పోయి కర్మెలు పర్వతమునకు వచ్చి అచ్చటనుండి పోయి షోమ్రోనునకు తిరిగివచ్చెను.

25. athaḍu acchaṭanuṇḍi pōyi karmelu parvathamunaku vachi acchaṭanuṇḍi pōyi shomrōnunaku thirigivacchenu.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |