Kings II - 2 రాజులు 2 | View All

1. యెహోవా సుడిగాలిచేత ఏలీయాను ఆకాశమునకు ఆరోహణము చేయింపబోవు కాలమున ఏలీయాయు ఎలీ షాయు కూడి గిల్గాలునుండి వెళ్లుచుండగా

“ఆకాశంలోకి”– దేవుడు ఏలీయాకు, ఎలీషా, తదితరులకు ఈ సంగతి వెల్లడి చేసినట్టుంది (వ 3, 5).

2. ఏలీయాయెహోవా నన్ను బేతేలునకు పొమ్మని సెలవిచ్చి యున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ నుండుమని ఎలీషాతో అనెను. ఎలీషాయెహోవా జీవముతోడు, నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పగా వారిద్దరును బేతేలునకు ప్రయాణము చేసిరి.

“ఇక్కడ నిలిచిపో”– బహుశా ఎలీషాను పరీక్షించేందుకు ఈ మాట చెప్పి ఉండవచ్చు. అలాగైతే ఎలీషా ఈ పరీక్షలో గెలిచాడు. 1 రాజులు 19:20-21 చూడండి. మత్తయి 4:20 మత్తయి 4:22; మత్తయి 19:27; లూకా 9:62; యోహాను 6:67-69 పోల్చిచూడండి.

3. బేతేలులో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చినేడు యెహోవా నీయొద్దనుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని నీవెరుగుదువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడునేనెరుగు దును,మీరు ఊరకుండుడనెను.

4. పిమ్మట ఏలీయాఎలీషా, యెహోవా నన్ను యెరికోకు పొమ్మని సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడు యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువననెను గనుక వారిద్దరు యెరికోకు ప్రయాణము చేసిరి.

5. యెరికోలో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషాయొద్దకు వచ్చినేడు యెహోవా నీయొద్ద నుండి నీ గురువును పరమునకు తీసికొని పోవునని నీ వెరుగు దువా అని ఎలీషాను అడుగగా అతడునేనెరుగుదును మీరు ఊరకుండుడనెను.

6. అంతట ఏలీయాయెహోవా నన్ను యొర్దానునకు పొమ్మని సెలవిచ్చియున్నాడు గనుక నీవు దయచేసి యిక్కడ ఉండుమని ఎలీషాతో అనగా అతడుయెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు, నేను నిన్ను విడువనని చెప్పెను గనుక వారిద్దరును ప్రయాణమై సాగి వెళ్లిరి.

7. ప్రవక్తల శిష్యులలో ఏబదిమంది దూరమున నిలిచి చూచుచుండగా వారిద్దరు యొర్దానునదిదగ్గర నిలిచిరి.

8. అంతట ఏలీయా తన దుప్పటి తీసికొని మడత పెట్టి నీటిమీద కొట్టగా అది ఇవతలకును అవతలకును విడి పోయెను గనుక వారిద్దరు పొడినేలమీద దాటిపోయిరి.

నిర్గమకాండము 14:16 నిర్గమకాండము 14:21-22; యెహోషువ 3:7-17 పోల్చి చూడండి. దేవుడు తాను నిజ దేవుణ్ణనీ, ఏలీయా తన ప్రవక్త అనీ మరో సారి రుజువు చేశాడు. 1 రాజులు 18:36-37; 2 రాజులు 1:10 చూడండి. ఏలీయా పరిచర్య అంతా దీన్ని గురించే.

9. వారు దాటిపోయిన తరువాత ఏలీయా ఎలీషాను చూచినేను నీయొద్దనుండి తీయబడకమునుపు నీకొరకు నేనేమి చేయకోరుదువో దాని నడుగుమని చెప్పగా ఎలీషానీకు కలిగిన ఆత్మలో రెండుపాళ్లు నా మీదికి వచ్చు నట్లు దయచేయుమనెను.

“ఏం చెయ్యాలో”– ఏలీయా ఎలీషాను మూడు సార్లు పరీక్షించాడు. మూడు సార్లూ కూడా ఏం జరిగినా అంతం వరకు ఏలీయాతోనే ఉంటానని ఎలీషా ప్రకటించాడు. ఎలీషా నమ్మకం, శ్రద్ధాసక్తులకు ఇప్పుడు ప్రతిఫలం దొరుకుతుందన్న వాగ్దానం లభించింది. మార్కు 10:28-30 పోల్చిచూడండి. వారసుడికి రెండ

10. అందుకతడునీవు అడిగినది కష్టతరముగా నున్నది; అయితే నీయొద్దనుండి తీయబడి నప్పుడు నేను నీకు కనబడినయెడల ఆ ప్రకారము నీకు లభించును, కనబడనియెడల అది కాకపోవునని చెప్పెను.

ఎలీషా కోరిక మన్నించడానికి తనకు హక్కులేదని ఏలీయా గ్రహించి దాన్ని దేవునికే విడిచిపెడతున్నాడు. అయితే ఎలీషా మాత్రం చివరివరకు తనతో ఉండాలి (వ 3).

11. వారు ఇంక వెళ్లుచు మాటలాడుచుండగా ఇదిగో అగ్ని రథమును అగ్ని గుఱ్ఱములును కనబడి వీరిద్దరిని వేరు చేసెను; అప్పుడు ఏలీయా సుడిగాలిచేత ఆకాశమునకు ఆరోహణమాయెను
మార్కు 16:19, ప్రకటన గ్రంథం 11:12

“మంటల వంటి”– 2 రాజులు 6:17; కీర్తనల గ్రంథము 68:17. ఏలీయా ఎప్పుడూ దేవుని భద్రత క్రింద ఉన్నాడు. దాన్ని సూచించే దృశ్యం ఇది. “పైకి వెళ్ళిపోయాడు”– బైబిల్లో చనిపోకుండా పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినది ఇద్దరు మాత్రమే – ఏలీయా, హనోకు (ఆదికాండము 5:24; హెబ్రీయులకు 11:5). భవిష్యత్తులో జరగబోయే అనే

12. ఎలీషా అది చూచినా తండ్రీ నా తండ్రీ, ఇశ్రాయేలువారికి రథమును రౌతులును నీవే అని కేకలువేసెను; అంతలో ఏలీయా అతనికి మరల కన బడకపోయెను. అప్పుడు ఎలీషా తన వస్త్రమును పట్టుకొని రెండు తునకలుగా చేసెను.

2 రాజులు 13:14. “చింపాడు”– ఆదికాండము 37:29; యోబు 1:20. ఏలీయా వెళ్ళిపోవడం ఎలీషాకు దుఃఖకరంగా ఉంది.

13. మరియఏలీయా దుప్పటి క్రింద పడగా అతడు దాని తీసికొని యొర్దాను ఒడ్డునకు వచ్చి నిలిచి

వ 8. ఎలీషా ఏలీయాకు వారసుడని తెలపడానికి ఈ పైవస్త్రం ఒక గుర్తు. 1 రాజులు 19:19 చూడండి.

14. ఒంటిమీదినుండి క్రిందపడిన ఆ దుప్పటిని పట్టుకొని నీటిమీద కొట్టిఏలీయాయొక్క దేవుడైన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడనెను. అతడు ఆ దుప్పటితో నీటిని కొట్టగా అది ఇటు అటు విడిపోయి నందున ఎలీషా అవతలి యొడ్డునకు నడిచిపోయెను.

ఎలీషా ఈ పనిని నమ్మకం మూలంగా చేశాడు. ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే కూడా ఇలా చెయ్యడానికి వెనుకంజ వేయలేదు. ఏలీయా మాటను బట్టి (వ 10) ఏలీయా ఆత్మకు రెండింతల ఆత్మ తనపై ఉన్నదని అతడు నమ్మాడు. ఎలీషా తాను ఎన్నుకొన్న ప్రవక్త అని దేవుడు ఇప్పుడు ఈ అద్భుతం ద్వారా అందరికీ వెల్లడి చ

15. యెరికోదగ్గరనుండి కనిపెట్టుచుండిన ప్రవక్తల శిష్యులు అతని చూచిఏలీయా ఆత్మ ఎలీషామీద నిలిచియున్నదని చెప్పుకొని, అతనిని ఎదుర్కొనబోయి అతనికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి

“నేలకు వంగారు”– ఇది ఎలీషా ఏలీయాకు వారసుడని బహిరంగంగా అంగీకరించడం.

16. అతనితో ఇట్లనిరిఇదిగో నీ దాసులమైన మా యొద్ద ఏబదిమంది బలముగలవారున్నారు;మా మీద దయయుంచి నీ గురువును వెదకుటకు వారిని పోనిమ్ము; యెహోవా ఆత్మ అతనిని ఎత్తి యొక పర్వతము మీదనైనను లోయయందైనను వేసి యుండునేమో అని మనవి చేయగా అతడుఎవరిని పంపవద్దనెను.

2 రాజులు 18:12 పోల్చిచూడండి. బహుశా శరీరంతో ఉన్న మనిషి పూర్తిగా ఈ లోకంలో లేకుండా పోవడం సాధ్యమేనని వీరు నమ్మలేకపోయారేమో.

17. అతడు ఒప్పవలసినంత బలవంతము చేసి వారతని బతిమాలగా అతడు పంపుడని సెలవిచ్చెను గనుక వారు ఏబదిమందిని పంపిరి. వీరు వెళ్లి మూడు దినములు అతనిని వెదకినను అతడు వారికి కనబడకపోయెను.

18. వారు యెరికో పట్టణమందు ఆగియున్న ఎలీషాయొద్దకు తిరిగి రాగా అతడువెళ్లవద్దని నేను మీతో చెప్పలేదా అని వారితో అనెను.

19. అంతట ఆ పట్టణపువారుఈ పట్టణమున్న చోటు రమ్యమైనదని మా యేలినవాడవైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు. అందుచేత భూమియు నిస్సారమై యున్నదని ఎలీషాతో అనగా

“పట్టణం”– యెరికో.

20. అతడుక్రొత్త పాత్రలో ఉప్పువేసి నాయొద్దకు తీసికొని రండని వారితో చెప్పెను. వారు దాని తీసికొని రాగా

21. అతడు ఆ నీటి ఊటయొద్దకు పోయి అందులో ఉప్పువేసి, యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఈ నీటిని నేను బాగు చేసి యున్నాను గనుక ఇక దీనివలన మరణము కలుగక పోవును. భూమియు నిస్సారముగా ఉండదు అనెను.

“బాగు చేశాను”– నిర్గమకాండము 15:25-26. నీటిని బాగు చేసినది యెహోవాయే గాని ఉప్పు కాదు అని గమనించండి. ఇస్రాయేల్‌తో దేవుని ఒడంబడికకు ఉప్పు కేవలం ఒక చిహ్నం మాత్రమే (లేవీయకాండము 2:13; సంఖ్యాకాండము 18:19).

22. కాబట్టి నేటివరకు ఎలీషా చెప్పిన మాటచొప్పున ఆ నీరు మంచిదైయున్నది.

23. అక్కడనుండి అతడు బేతేలునకు ఎక్కి వెళ్లెను అతడు త్రోవను పోవుచుండగా బాలురు పట్టణములోనుండి వచ్చిబోడివాడా ఎక్కిపొమ్ము, బోడివాడా ఎక్కిపొమ్మని అతని అపహాస్యము చేయగా

వీళ్ళు పసివాళ్ళు కాదు. యోసేపుకు పదిహేడేళ్ళ ప్రాయమప్పుడు అతణ్ణి గురించి ఇదే హీబ్రూ పదం వాడడం జరిగింది (ఆదికాండము 37:2). అబ్‌షాలోం పెద్దవాడయ్యాక కూడా ఇదే పదం వాడారు (2 సమూయేలు 18:5). 24వ వచనంలో మరో హీబ్రూ పదాన్ని అబ్బాయిలు అని అనువదించారు. ఈ పదాన్ని దానియేలు 1:4 {Dan

24. అతడు వెనుకకు తిరిగి వారిని చూచి యెహోవా నామమును బట్టి వారిని శపించెను. అప్పుడు రెండు ఆడు ఎలుగు బంట్లు అడవిలోనుండి వచ్చి వారిలో నలువది యిద్దరు బాలురను చీల్చి వేసెను.

“శపించాడు”– ఇలాంటి ప్రవర్తనపై దేవుడు ఇంతకు ముందే శాప వచనం పలికాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 28:15 ద్వితీయోపదేశకాండము 28:45 చూడండి. “ఎలుగుబంట్లు”– లేవీ 26:21-22 నెరవేర్పు. తన వాక్కు పట్ల తిరస్కార భావం చూపడం ఎంత అపాయకరమైన విషయమో నొక్కి చెప్పేందుకు దేవుడు కొన్ని సార్లు చాలా కఠినమైన శిక్ష

25. అతడు అచ్చటనుండి పోయి కర్మెలు పర్వతమునకు వచ్చి అచ్చటనుండి పోయి షోమ్రోనునకు తిరిగివచ్చెను.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |