Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 21 | View All

1. తరువాత సాతాను ఇశ్రాయేలునకు విరోధముగా లేచి, ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా

2 సమూయేలు 24:1-25. “సైతాను”– 2 సమూయేలు 24:1 పోల్చిచూడండి. దేవునికి ఇస్రాయేల్‌పై కోపం వచ్చింది. అందువల్ల సైతాను దావీదుకు దుష్ ప్రేరేపణ కలిగించేందుకు అనుమతించాడు. సైతాను అనే పేరు హీబ్రూ పదంనుంచి వచ్చింది. దాని అర్థం “విరోధి”, లేక “శత్రువు”, లేక కొందరు భావించినట్లు “నేరాలు మోపేవాడు”. వాడు దేవునికీ మానవుడికీ కూడా గర్భ శత్రువు. వీడి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు అంత స్పష్టంగా లేవు అయితే మొదట్లో వీడు పవిత్రుడూ, మహా శక్తివంతుడైన దేవదూత అనీ, తరువాత పాపం చేసి దురాత్మగా మారిపోయాడనీ మాత్రం స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. దేవుడు దుర్మార్గమైనదేదీ చెయ్యలేదు. ఆయన ఏ జీవినీ చెడ్డగా సృష్టించలేదు. యెషయా 14:12-15; యెహెఙ్కేలు 28:12-17 సైతాను ఎలా పతనం చెందాడో వివరిస్తూ ఉన్నాయని కొందరు పండితుల అభిప్రాయం. ఇది నిజమే కావచ్చు. బైబిల్లో సైతానుకు మరి కొన్ని పేర్లున్నాయి. అపనింద పిశాచం (మత్తయి 4:1), దయ్యాల నాయకుడు బేల్‌జెబూల్ (మత్తయి 12:24), దుర్మార్గుడు (1 యోహాను 5:19), లోక పాలకుడు (యోహాను 12:31), ఈ యుగ దేవుడు (2 కోరింథీయులకు 4:4), వాయుమండల రాజ్యాధికారి (ఎఫెసీయులకు 2:2), రెక్కలున్న మహా సర్పం లేక ఆదిసర్పం (ప్రకటన గ్రంథం 12:9). తనకు చేతనైనంత మందిని నాశనం చెయ్యడానికీ, మనుషుల్ని వేధించడానికీ వాడు తిరుగుతున్నాడు (యోబు 1:12-19; యోబు 2:6-7; లూకా 13:16; 1 పేతురు 5:8). అందరూ తనను పూజించాలని వాడి కోరిక (మత్తయి 4:9). పాపం చేసేలా మనుషుల్ని వాడు ప్రేరేపిస్తాడు (1 థెస్సలొనీకయులకు 3:5). దేవుని పనికి ఆటంకం కలిగించేందుకు వాడు అనేక కుట్రలు పన్నుతుంటాడు (2 కోరింథీయులకు 2:11). వాడు బహు మోసకారి (2 కోరింథీయులకు 11:14). మనుషులు వాడికి లొంగిపోతే తప్ప, లేదా దేవుడు తన జ్ఞానం చొప్పున వాడికి అనుమతి ఇస్తే తప్ప వాడు మనుషుల మధ్య ఏమీ చెయ్యలేడు. వాడు (దయ్యాలన్నీ లేక పిశాచాలన్నీ) దేవుని సర్వాధికారానికి తల ఒగ్గి ఉండడం ఖాయం. అడుగడుగునా సైతానును ఓడించే సదుపాయాన్ని దేవుడు తన విశ్వాసులకు కలిగించాడు (ఎఫెసీయులకు 6:10-18; యాకోబు 4:7; ప్రకటన గ్రంథం 12:11). వాడి అంతం స్పష్టం (ప్రకటన గ్రంథం 20:10). వాడు దేవునికీ మానవునికీ కూడా శత్రువైతే దేవుడు వాణ్ణి వెంటనే ఎందుకు నాశనం చెయ్యడు? ఈ ప్రశ్నకు పూర్తి జవాబును దేవుడు బైబిల్లో ఇవ్వలేదు గాని కొన్ని సూచనలు మాత్రం లేకపోలేదు. తన ప్రజలను పరీక్షించి శుద్ధి చేసేందుకూ, వారి విశ్వాసం నిజమైనదని నిరూపించేందుకూ, పాపం, అపనమ్మకం మార్గాల వెంట వెళ్ళేవారిని శిక్షించేందుకూ దేవుడు వాడి చర్యలను వాడుకుంటాడు. యేసు క్రీస్తు మూలంగా మనం సైతానును ఓడించగలమనీ, ఈ లోకంలో తన పని కొనసాగించేలా సైతాన్ను దేవుడు ఉండనివ్వడం దేవుని పరిపూర్ణ జ్ఞానం, నీతిన్యాయాల ప్రకారమనీ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే చాలు. దేవుడు మనకు అన్నీ చెప్పడేమిటని మనం ఆందోళన చెందనక్కర్లేదు. మనం తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉన్నంత వరకు ఆయన తెలియజేస్తాడు (ద్వితీయోపదేశకాండము 29:29).

2. దావీదు యోవాబునకును జనులయొక్క అధి పతులకునుమీరు వెళ్లి బెయేరషెబా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశ్రాయేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖ్య నాకు తెలియుటకై నాయొద్దకు దాని తీసికొని రండని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

3. అందుకు యోవాబురాజా నా యేలిన వాడా, యెహోవా తన జనులను ఇప్పుడున్నవారికంటె నూరంతలు ఎక్కువమందిని చేయునుగాక;వారందరు నా యేలినవాని దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల ఇశ్రాయేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను.

4. అయినను యోవాబు మాట చెల్లక రాజు మాటయే చెల్లెను గనుక యోవాబు ఇశ్రాయేలు దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచ్చి జనుల సంఖ్య వెరసి దావీదునకు అప్పగించెను.

యోవాబు జనసంఖ్య చూచేందుకు దాదాపు పది నెలలు పట్టింది (2 సమూయేలు 24:8).

5. ఇశ్రాయేలీయులందరిలో కత్తి దూయువారు పదకొండు లక్షల మందియు యూదా వారిలో కత్తి దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబ్బదివేల మందియు సంఖ్యకు వచ్చిరి.

ఈ సంఖ్యలకూ, 2 సమూయేలు 24:9 లో కనిపించే సంఖ్యలకూ తేడా ఉంది. ఈ జనాభా లెక్కల సేకరణ పూర్తి కాలేదు (1 దినవృత్తాంతములు 27:23-24), అందువల్ల యోవాబు వేరు వేరు సమయాల్లో దావీదుకు వేరు వేరు లెక్కలు ఇచ్చి ఉండవచ్చు.

6. రాజు మాట యోవాబునకు అసహ్యముగా ఉండెను గనుక అతడు లేవి బెన్యామీను గోత్ర సంబంధులను ఆ సంఖ్యలో చేర్చలేదు.

7. ఈ కార్యము దేవుని దృష్టికి ప్రతికూలమగుటచేత ఆయన ఇశ్రాయేలీయులను బాధపెట్టెను.

“మొత్తాడు”– వేరొక పాపం విషయంలో దేవుడు ఇప్పటికే ఇస్రాయేల్‌పై కోపంగా ఉన్నాడు (2 సమూయేలు 24:1). ఇలా జనసంఖ్య తీసుకోవడం వారిపై దేవునికి మరింత కోపం రావడానికి కారణం అయింది. దేవుని కోపం, దావీదుపైకి దుష్‌ప్రేరేపణను రానివ్వడం, దావీదు దానికి లొంగిపోయి పాపం చెయ్యడం, మరింత కోపం, శిక్ష – ఈ విధంగా సాగాయి పరిస్థితులు. దేవుని కోపం గురించి నోట్ సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11.

8. దావీదునేను ఈ కార్యముచేసి అధిక పాపము తెచ్చుకొంటిని, నేను మిక్కిలి అవివేకముగా ప్రవర్తించితిని, ఇప్పుడు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో మొఱ్ఱపెట్టగా

9. యెహోవా దావీదునకు దర్శకుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవు వెళ్లి దావీ దుతో ఇట్లనుము.

“దీర్ఘదర్శి”– 1 సమూయేలు 9:9.

10. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామూడు విషయములు నేను నీయెదుట నుంచుచున్నాను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును.

11. కావున గాదు దావీదు నొద్దకు వచ్చి యిట్లనెను

12. మూడేండ్ల పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ శత్రువులు కత్తిదూసి నిన్ను తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువ లేక నశించిపోవుట, మూడు దినములపాటు దేశమందు యెహోవా కత్తి, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత ఇశ్రాయేలీయుల దేశమందంతట నాశనము కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; కావున నన్ను పంపిన వానికి నేను ఏమి ప్రత్యుత్తరమియ్యవలెనో దాని యోచించుము.

13. అందుకు దావీదునేను మిక్కిలి యిరుకులో చిక్కియున్నాను; యెహోవా మహా కృపగలవాడు, నేను మనుష్యులచేతిలో పడక ఆయన చేతిలోనే పడుదును గాక అని గాదుతో అనెను.

14. కావున యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా ఇశ్రాయేలీయులలో డెబ్బదివేలమంది చచ్చిరి.

15. యెరూషలే మును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను పంపెను; అతడు నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది నాశనముచేయు దూతతోచాలును, ఇప్పుడు నీ చెయ్యి ఆపుమని సెల వియ్యగా ఆ దూత యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమునొద్ద నిలిచెను.

16. దావీదు కన్నులెత్తి చూడగా, భూమ్యా కాశముల మధ్యను నిలుచుచు, వరదీసిన కత్తిచేత పట్టుకొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత కనబడెను. అప్పుడు దావీదును పెద్దలును గోనె పట్టలు కప్పుకొనినవారై సాష్టాంగపడగా

“యెహోవా దూత”– 2 సమూ 24 వ అధ్యాయంలో ఇలా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా వివరించలేదు. యెహోవా దూత గురించిన నోట్ ఆదికాండము 16:7.

17. దావీదుజనులను ఎంచుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చినవాడను నేనేగదా? పాపము చేసి చెడుతనము జరిగించినవాడను నేనేగదా? గొఱ్ఱెలవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెట్టు నీ చెయ్యి నీ జనులమీద నుండ కుండ నామీదను నా తండ్రి యింటివారిమీదను ఉండ నిమ్మని దేవునితో మనవిచేసెను.

18. యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమునందు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించుటకై దావీదు అచ్చటికి వెళ్లవలెనని దావీదునకు ఆజ్ఞ నిమ్మని యెహోవా దూత గాదునకు సెలవియ్యగా

“ఆజ్ఞాపించాడు”– దోషి అయిన దావీదుతో దేవదూత నేరుగా మాట్లాడకుండా, ప్రవక్తను తన పక్షంగా మాట్లాడేందుకు వినియోగించుకున్నాడు.

19. యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట ప్రకారము దావీదు వెళ్లెను.

20. ఒర్నాను అప్పుడు గోధుమలను నూర్చు చుండెను; అతడు వెనుకకు తిరిగి దూతను చూచినప్పుడు, అతడును అతనితో కూడనున్న అతని నలుగురు కుమారు లును దాగుకొనిరి.

“దేవదూత”– దేవదూతలు కావాలంటే మనుషుల కంటికి కనిపించగలుగుతారు. అలా కొన్ని సార్లు కనిపించారు కూడా. ఆదికాండము 16:7 నోట్ చూడండి.

21. దావీదు ఒర్నానునొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఒర్నాను దావీదును చూచి, కళ్లములోనుండి వెలుపలికి వచ్చి, తల నేల మట్టునకు వంచి దావీదుకు నమస్కారము చేసెను.

22. ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునట్లుగా ఈ కళ్లపు ప్రదేశమందు నేను యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించుటకై దాని నాకు తగిన క్రయమునకిమ్మని దావీదు ఒర్నానుతో అనగా

23. ఒర్నానురాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృష్టికి అనుకూలమైనట్టు చేయును గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎద్దులు కట్టెలకై నురిపిడి సామగ్రి నైవేద్యమునకు గోధుమ పిండి; ఇదియంతయు నేనిచ్చెదనని దావీదుతో అనెను.

24. రాజైన దావీదు అట్లు కాదు, నేను నీ సొత్తును ఊరక తీసికొని యెహోవాకు దహనబలులను అర్పించను, న్యాయమైన క్రయధనమిచ్చి దాని తీసికొందునని ఒర్నానుతో చెప్పి

25. ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతని కిచ్చెను.

26. పిమ్మటదావీదు యెహోవాకు అచ్చట ఒక బలిపీఠమును కట్టించి. దహనబలులను సమాధాన బలులను అర్పించి యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆకాశములోనుండి దహనబలిపీఠము మీదికి అగ్నివలన అతనికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.

“మంటలు”– లేవీయకాండము 9:24; న్యాయాధిపతులు 6:21; 1 రాజులు 18:38-39. దావీదు పశ్చాత్తాపాన్ని, బలిపీఠాన్ని, అర్పణను దేవుడు అంగీకరించాడని ఈ మంటలు సూచిస్తున్నాయి.

27. యెహోవా దూతకు ఆజ్ఞాపింపగా అతడు తన కత్తిని మరల వరలో వేసెను.

దావీదు పశ్చాత్తాపం, అర్పణలు ప్రజలపై నుంచి దేవుని కోపాన్ని మళ్ళించాయి.

28. యెబూసీయుడైన ఒర్నాను కళ్లమందు యెహోవా తనకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చెనని దావీదు తెలిసికొని అచ్చటనే బలి అర్పించెను

29. మోషే అరణ్యమందు చేయించిన యెహోవా నివాసపు గుడారమును దహనబలిపీఠమును ఆ కాలమందు గిబియోనులోని ఉన్నత స్థలమందుండెను.

30. దావీదు యెహోవాదూత పట్టుకొనిన కత్తికి భయపడినవాడై దేవునియొద్ద విచారించుటకు ఆ స్థలమునకు వెళ్ల లేకుండెను.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |