Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 29 | View All

1. రువాత రాజైన దావీదు సర్వసమాజముతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనుదేవుడు కోరుకొనిన నా కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతప్రాయముగల బాలుడై యున్నాడు, కట్టబోవు ఆలయము మనుష్యునికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొప్పది.

1. ruvaatha raajaina daaveedu sarvasamaajamuthoo eelaagu selavicchenudhevuḍu kōrukonina naa kumaaruḍaina solomōnu iṅkanu lēthapraayamugala baaluḍai yunnaaḍu, kaṭṭabōvu aalayamu manushyuniki kaadu dhevuḍaina yehōvaakē ganuka ee pani bahu goppadhi.

2. నేను బహుగా ప్రయాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన బంగారపు పనికి బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యిత్తడిపనికి ఇత్తడిని, యినుపపనికి ఇనుమును, కఱ్ఱపనికి కఱ్ఱలను, గోమేధికపురాళ్లను, చెక్కుడురాళ్లను, వింతైన వర్ణములుగల పలువిధములరాళ్లను, మిక్కిలి వెలగల నానావిధరత్నములను తెల్లచలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని.

2. nēnu bahugaa prayaasapaḍi naa dhevuni mandiramunaku kaavalasina baṅgaarapu paniki baṅgaaramunu, veṇḍipaniki veṇḍini, yitthaḍipaniki itthaḍini, yinupapaniki inumunu, karrapaniki karralanu, gōmēdhikapuraaḷlanu, chekkuḍuraaḷlanu, vinthaina varṇamulugala paluvidhamularaaḷlanu, mikkili velagala naanaavidharatnamulanu tellachaluvaraayi vishēshamugaa sampaadhin̄chithini.

3. మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియున్న మక్కువచేత నేను ఆ ప్రతిష్ఠితమైన మందిరము నిమిత్తము సంపాదించియుంచిన వస్తువులు గాక, నా స్వంతమైన బంగారమును వెండిని నా దేవుని మందిరము నిమిత్తము నేనిచ్చెదను.

3. mariyu naa dhevuni mandimumeeda naaku kaligiyunna makkuvachetha nēnu aa prathishṭhithamaina mandiramu nimitthamu sampaadhin̄chiyun̄china vasthuvulu gaaka, naa svanthamaina baṅgaaramunu veṇḍini naa dhevuni mandiramu nimitthamu nēnicchedanu.

4. గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని పనివారు చేయు ప్రతివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును పదునాలుగువేల మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచ్చుచున్నాను

4. gadula gōḍala rēkumoothakunu baṅgaarapu panikini baṅgaaramunu, veṇḍipaniki veṇḍini panivaaru cheyu prathividhamaina paniki aaruvēla maṇugula ōpheeru baṅgaaramunu padunaaluguvēla maṇugula puṭamu vēyabaḍina veṇḍini ichuchunnaanu

5. ఈ దినమునయెహోవాకు ప్రతిష్ఠితముగా మనఃపూర్వకముగా ఇచ్చు వారెవరైన మీలో ఉన్నారా?

5. ee dinamunayehōvaaku prathishṭhithamugaa manaḥpoorvakamugaa ichu vaarevaraina meelō unnaaraa?

6. అప్పుడు పితరుల యిండ్లకు అధిపతులును ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రపు అధి పతులును సహస్రాధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును కలసి

6. appuḍu pitharula yiṇḍlaku adhipathulunu ishraayēleeyula gōtrapu adhi pathulunu sahasraadhipathulunu shathaadhipathulunu raaju panimeeda niyamimpabaḍina adhipathulunu kalasi

7. మనఃపూర్వకముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల బంగారమును ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు ద్రాములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని ముప్పదియారువేల మణుగుల యిత్తడిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచ్చిరి.

7. manaḥpoorvakamugaa dhevuni mandirapupaniki padhivēla maṇugula baṅgaaramunu iruvadhivēla maṇugula baṅgaarapu draamulanu iruvadhivēla maṇugula veṇḍini muppadhiyaaruvēla maṇugula yitthaḍini reṇḍulakshala maṇugula yinumunu ichiri.

8. తమయొద్ద రత్నములున్నవారు వాటిని తెచ్చి యెహోవామందిరపు బొక్కసముమీదనున్న గెర్షోనీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచ్చిరి.

8. thamayoddha ratnamulunnavaaru vaaṭini techi yehōvaamandirapu bokkasamumeedanunna gershoneeyuḍaina yeheeyēlunaku ichiri.

9. వారు పూర్ణమనస్సుతో యెహోవాకు ఇచ్చియుండిరి గనుక వారు ఆలాగు మనః పూర్వకముగా ఇచ్చినందుకు జనులు సంతోషపడిరి.

9. vaaru poorṇamanassuthoo yehōvaaku ichiyuṇḍiri ganuka vaaru aalaagu manaḥ poorvakamugaa ichinanduku janulu santhooshapaḍiri.

10. రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము పూర్ణముగా ఉండగా యెహోవాకు ఇట్లు స్తోత్రములు చెల్లించెనుమాకు తండ్రిగానున్న ఇశ్రాయేలీయుల దేవా యెహోవా, నిరంతరము నీవు స్తోత్రార్హుడవు.

10. raajaina daaveedukooḍanu bahugaa santhooshapaḍi, samaajamu poorṇamugaa uṇḍagaa yehōvaaku iṭlu sthootramulu chellin̄chenumaaku thaṇḍrigaanunna ishraayēleeyula dhevaa yehōvaa, nirantharamu neevu sthootraar'huḍavu.

11. యెహోవా, భూమ్యాకాశములయందుండు సమస్తమును నీ వశము; మహాత్మ్యమును పరాక్రమమును ప్రభావమును తేజస్సును ఘనతయు నీకే చెందుచున్నవి; యెహోవా, రాజ్యము నీది, నీవు అందరిమీదను నిన్ను అధిపతిగా హెచ్చించుకొని యున్నావు.
ప్రకటన గ్రంథం 5:12

11. yehōvaa, bhoomyaakaashamulayanduṇḍu samasthamunu nee vashamu; mahaatmyamunu paraakramamunu prabhaavamunu thējassunu ghanathayu neekē chenduchunnavi; yehōvaa, raajyamu needi, neevu andarimeedanu ninnu adhipathigaa hechin̄chukoni yunnaavu.

12. ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమస్తమును ఏలువాడవు, బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు, హెచ్చించు వాడవును అందరికి బలము ఇచ్చువాడవును నీవే.

12. aishvaryamunu goppathanamunu neevalana kalugunu, neevu samasthamunu ēluvaaḍavu, balamunu paraakramamunu nee daanamulu, hechin̄chu vaaḍavunu andariki balamu ichuvaaḍavunu neevē.

13. మా దేవా, మేము నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాము, ప్రభావముగల నీ నామమును కొనియాడుచున్నాము.

13. maa dhevaa, mēmu neeku kruthagnathaasthuthulu chellin̄chuchunnaamu, prabhaavamugala nee naamamunu koniyaaḍuchunnaamu.

14. ఈ ప్రకారము మనఃపూర్వకముగా ఇచ్చు సామర్థ్యము మాకుండుటకు నేనెంత మాత్రపువాడను? నా జనులెంత మాత్రపువారు? సమస్తమును నీవలననే కలిగెను గదా? నీ స్వసంపాద్యములో కొంత మేము నీకిచ్చియున్నాము.

14. ee prakaaramu manaḥpoorvakamugaa ichu saamarthyamu maakuṇḍuṭaku nēnentha maatrapuvaaḍanu? Naa janulentha maatrapuvaaru? Samasthamunu neevalananē kaligenu gadaa? nee svasampaadyamulō kontha mēmu neekichiyunnaamu.

15. మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సన్నిధిని అతిథులమును పరదేశులమునై యున్నాము, మా భూనివాసకాలము నీడ యంత అస్థిరము, స్థిరముగా ఉన్నవాడొకడును లేడు
హెబ్రీయులకు 11:13

15. maa pitharulandarivalenē mēmunu nee sannidhini athithulamunu paradheshulamunai yunnaamu, maa bhoonivaasakaalamu neeḍa yantha asthiramu, sthiramugaa unnavaaḍokaḍunu lēḍu

16. మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుద్ధ నామముయొక్క ఘనతకొరకు మందిరమును కట్టించుటకై మేము సమకూర్చిన యీ వస్తుసముదాయమును నీవలన కలిగినదే, అంతయు నీదియై యున్నది.

16. maa dhevaa yehōvaa, nee parishuddha naamamuyokka ghanathakoraku mandiramunu kaṭṭin̄chuṭakai mēmu samakoorchina yee vasthusamudaayamunu neevalana kaliginadhe, anthayu neediyai yunnadhi.

17. నా దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు యథార్థవంతులయందు ఇష్టపడుచున్నావని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథార్థహృదయము గలవాడనై యివి యన్నియు మనఃపూర్వకముగా ఇచ్చి యున్నాను; ఇప్పుడు ఇక్కడనుండు నీ జనులును నీకు మనఃపూర్వకముగా ఇచ్చుట చూచి సంతోషించుచున్నాను.

17. naa dhevaa, neevu hrudaya parishōdhanacheyuchu yathaarthavanthulayandu ishṭapaḍuchunnaavani nēnerugudunu; nēnaithē yathaarthahrudayamu galavaaḍanai yivi yanniyu manaḥpoorvakamugaa ichi yunnaanu; ippuḍu ikkaḍanuṇḍu nee janulunu neeku manaḥpoorvakamugaa ichuṭa chuchi santhooshin̄chuchunnaanu.

18. అబ్రాహాము ఇస్సాకు ఇశ్రాయేలు అను మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీ జనులు హృదయ పూర్వకముగా సంకల్పించిన యీ ఉద్దేశమును నిత్యము కాపాడుము; వారి హృదయమును నీకు అనుకూలపరచుము.

18. abraahaamu issaaku ishraayēlu anu maa pitharula dhevaa yehōvaa, nee janulu hrudaya poorvakamugaa saṅkalpin̄china yee uddheshamunu nityamu kaapaaḍumu; vaari hrudayamunu neeku anukoolaparachumu.

19. నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజ్ఞలను నీ శాసనములను నీ కట్టడలను గైకొనుచు వాటినన్నిటిని అనుసరించునట్లును నేను కట్టదలచిన యీ ఆలయమును కట్టించునట్లును అతనికి నిర్దోషమైన హృదయము దయ చేయుము.

19. naa kumaaruḍaina solomōnu nee yaagnalanu nee shaasanamulanu nee kaṭṭaḍalanu gaikonuchu vaaṭinanniṭini anusarin̄chunaṭlunu nēnu kaṭṭadalachina yee aalayamunu kaṭṭin̄chunaṭlunu athaniki nirdōshamaina hrudayamu daya cheyumu.

20. ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదుఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవాను స్తుతించుడని సమాజకులందరితో చెప్పగా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను స్తుతించి యెహోవా సన్నిధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమస్కారము చేసిరి.

20. eelaagu palikina tharuvaatha daaveedu'ippuḍu mee dhevuḍaina yehōvaanu sthuthin̄chuḍani samaajakulandarithoo cheppagaa, vaarandarunu thama pitharula dhevuḍaina yehōvaanu sthuthin̄chi yehōvaa sannidhini raaju mundharanu thalavan̄chi namaskaaramu chesiri.

21. తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అర్పించిరి. మరునాడు దహన బలిగా వెయ్యి యెద్దులను వెయ్యి గొఱ్ఱ పొట్టేళ్లను వెయ్యి గొఱ్ఱపిల్లలను వాటి పానార్పణలతో కూడ ఇశ్రాయేలీయులందరి సంఖ్యకు తగునట్టుగా అర్పించిరి.

21. tharuvaatha vaaru yehōvaaku balulu arpin̄chiri. Marunaaḍu dahana baligaa veyyi yeddulanu veyyi gorra poṭṭēḷlanu veyyi gorrapillalanu vaaṭi paanaarpaṇalathoo kooḍa ishraayēleeyulandari saṅkhyaku thagunaṭṭugaa arpin̄chiri.

22. ఆ దినమున వారు యెహోవా సన్నిధిని బహు సంతోషముతో అన్నపానములు పుచ్చుకొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పట్టాభిషేకముచేసి, యెహోవా సన్నిధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి.

22. aa dinamuna vaaru yehōvaa sannidhini bahu santhooshamuthoo annapaanamulu puchukoniri. daaveedu kumaaruḍaina solomōnunaku reṇḍavasaari paṭṭaabhishēkamuchesi, yehōvaa sannidhini athani adhipathigaanu saadōkunu yaajakunigaanu abhishēkin̄chiri.

23. అప్పుడు సొలొమోను తన తండ్రియైన దావీదునకు మారుగా యెహోవా సింహా సనమందు రాజుగా కూర్చుండి వర్ధిల్లుచుండెను. ఇశ్రాయేలీయులందరును అతని యాజ్ఞకు బద్ధులై యుండిరి.

23. appuḍu solomōnu thana thaṇḍriyaina daaveedunaku maarugaa yehōvaa sinhaa sanamandu raajugaa koorchuṇḍi vardhilluchuṇḍenu. Ishraayēleeyulandarunu athani yaagnaku baddhulai yuṇḍiri.

24. అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు కుమారులందరును రాజైన సొలొమోనునకు లోబడిరి.

24. adhipathulandarunu yōdhulandarunu raajaina daaveedu kumaarulandarunu raajaina solomōnunaku lōbaḍiri.

25. యెహోవా సొలొమోనును ఇశ్రాయేలీయులందరి యెదు టను బహుగా ఘనపరచి, అతనికి ముందుగా ఇశ్రాయేలీ యులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని రాజ్యప్రభావమును అతని కనుగ్రహించెను.

25. yehōvaa solomōnunu ishraayēleeyulandari yedu ṭanu bahugaa ghanaparachi, athaniki mundhugaa ishraayēlee yulanu ēlina yē raajunakainanu kalugani raajyaprabhaavamunu athani kanugrahin̄chenu.

26. యెష్షయి కుమారుడైన దావీదు ఇశ్రాయేలీయులందరి మీద రాజైయుండెను.

26. yeshshayi kumaaruḍaina daaveedu ishraayēleeyulandari meeda raajaiyuṇḍenu.

27. అతడు ఇశ్రా యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవత్సరములు; హెబ్రోనులో ఏడు సంవత్సరములును, యెరూషలేములో ముప్పది మూడు సంవత్సరములును అతడు ఏలెను.

27. athaḍu ishraayēleeyulanu ēlina kaalamu naluvadhi samvatsaramulu; hebrōnulō ēḍu samvatsaramulunu, yerooshalēmulō muppadhi mooḍu samvatsaramulunu athaḍu ēlenu.

28. అతడు వృద్ధాప్యము వచ్చినవాడై ఐశ్వర్య ప్రభావములు కలిగి, మంచి ముదిమిలో మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను.

28. athaḍu vruddhaapyamu vachinavaaḍai aishvarya prabhaavamulu kaligi, man̄chi mudimilō maraṇamondhenu. Athani tharuvaatha athani kumaaruḍaina solomōnu athaniki maarugaa raajaayenu.

29. రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటన్నిటినిగూర్చియు, అతని రాజరిక మంతటినిగూర్చియు, పరాక్రమమునుగూర్చియు, అతనికిని ఇశ్రాయేలీయులకును దేశముల రాజ్యములన్నిటికిని వచ్చిన కాలములనుగూర్చియు,

29. raajaina daaveedunaku jariginavaaṭanniṭinigoorchiyu, athani raajarika manthaṭinigoorchiyu, paraakramamunugoorchiyu, athanikini ishraayēleeyulakunu dheshamula raajyamulanniṭikini vachina kaalamulanugoorchiyu,

30. దీర్ఘదర్శి సమూయేలు మాటలనుబట్టియు, ప్రవక్తయగు నాతాను మాటలను బట్టియు, దీర్ఘదర్శి గాదు మాటలనుబట్టియు వ్రాయబడి యున్నది.

30. దీర్ఘదర్శి సమూయేలు మాటలనుబట్టియు, ప్రవక్తయగు నాతాను మాటలను బట్టియు, దీర్ఘదర్శి గాదు మాటలనుబట్టియు వ్రాయబడి యున్నది.Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |