Ezra - ఎజ్రా 8 | View All

1. రాజైన అర్తహషస్త ఏలుబడి కాలమందు బబులోను దేశమునుండి నాతోకూడ వచ్చిన యింటి పెద్దల వంశావళి.

1. raajaina arthahashastha ēlubaḍi kaalamandu babulōnu dheshamunuṇḍi naathookooḍa vachina yiṇṭi peddala vamshaavaḷi.

2. ఫీనెహాసు వంశములో గెర్షోమును, ఈతామారు వంశములో దానియేలును, దావీదు వంశములో హట్టూషును,

2. pheenehaasu vanshamulō gershomunu, eethaamaaru vanshamulō daaniyēlunu, daaveedu vanshamulō haṭṭooshunu,

3. షెకన్యా పరోషుల వంశములలో జెకర్యాయు వంశావళికి నూట ఏబదిమంది పురుషులును లెక్కింపబడిరి.

3. shekanyaa parōshula vanshamulalō jekaryaayu vamshaavaḷiki nooṭa ēbadhimandi purushulunu lekkimpabaḍiri.

4. పహత్మోయాబు వంశములో జెరహ్య కుమారుడైన ఎల్యో యేనైయు రెండు వందలమంది పురుషులును

4. pahatmōyaabu vanshamulō jerahya kumaaruḍaina elyō yēnaiyu reṇḍu vandalamandi purushulunu

5. షెకన్యా వంశములో యహజీయేలు కుమారుడును మూడువందల మంది పురుషులును

5. shekanyaa vanshamulō yahajeeyēlu kumaaruḍunu mooḍuvandala mandi purushulunu

6. ఆదీను వంశములో యోనాతాను కుమారుడైన ఎబెదును ఏబదిమంది పురుషులును

6. aadeenu vanshamulō yōnaathaanu kumaaruḍaina ebedunu ēbadhimandi purushulunu

7. ఏలాము వంశములో అతల్యా కుమారుడైన యెషయాయు డెబ్బది మంది పురుషులును

7. ēlaamu vanshamulō athalyaa kumaaruḍaina yeshayaayu ḍebbadhi mandi purushulunu

8. షెఫట్య వంశములో మిఖాయేలు కుమారుడైన జెబద్యాయు ఎనుబదిమంది పురుషులును

8. shephaṭya vanshamulō mikhaayēlu kumaaruḍaina jebadyaayu enubadhimandi purushulunu

9. యోవాబు వంశములో యెహీయేలు కుమారుడైన ఓబ ద్యాయు రెండువందల పదునెనిమిదిమంది పురుషులును

9. yōvaabu vanshamulō yeheeyēlu kumaaruḍaina ōba dyaayu reṇḍuvandala padunenimidimandi purushulunu

10. షెలోమీతు వంశములో యోసిప్యా కుమారుడును నూట అరువదిమంది పురుషులును

10. shelōmeethu vanshamulō yōsipyaa kumaaruḍunu nooṭa aruvadhimandi purushulunu

11. బేబై వంశములో బేబై కుమారుడైన జెకర్యాయు ఇరువది ఎనిమిదిమంది పురుషు లును

11. bēbai vanshamulō bēbai kumaaruḍaina jekaryaayu iruvadhi enimidimandi purushu lunu

12. అజ్గాదు వంశములో హక్కాటాను కుమారుడైన యోహానానును నూట పదిమంది పురుషులును

12. ajgaadu vanshamulō hakkaaṭaanu kumaaruḍaina yōhaanaanunu nooṭa padhimandi purushulunu

13. అదోనీ కాముయొక్క చిన్న కుమారులలో ఎలీపేలెటును యెహీ యేలును షెమయాయు అరువదిమంది పురుషులును

13. adōnee kaamuyokka chinna kumaarulalō eleepēleṭunu yehee yēlunu shemayaayu aruvadhimandi purushulunu

14. బిగ్వయి వంశములో ఊతైయును జబ్బూదును డెబ్బది మంది పురుషులును.

14. bigvayi vanshamulō oothaiyunu jabboodunu ḍebbadhi mandi purushulunu.

15. వీరిని నేను అహవా వైపునకు పారు నదియొద్దకు సమకూర్చితిని. అచ్చట మేము మూడు దిన ములు గుడార ములలో ఉంటిమి. అంతలో నేను జనులను యాజకులను తనికీ చూడగా లేవీయుడొకడును నాకు కనబడలేదు.

15. veerini nēnu ahavaa vaipunaku paaru nadhiyoddhaku samakoorchithini. Acchaṭa mēmu mooḍu dina mulu guḍaara mulalō uṇṭimi. Anthalō nēnu janulanu yaajakulanu thanikee chooḍagaa lēveeyuḍokaḍunu naaku kanabaḍalēdu.

16. అప్పుడు నేను పెద్దలైన ఎలీయెజెరు అరీయేలు షెమయా ఎల్నాతాను యారీబు ఎల్నాతాను నాతాను జెకర్యా మెషుల్లాము అను వారిని, ఉపదేశకులగు యోయారీబు ఎల్నాతానులను పిలువనంపించి

16. appuḍu nēnu peddalaina eleeyejeru areeyēlu shemayaa elnaathaanu yaareebu elnaathaanu naathaanu jekaryaa meshullaamu anu vaarini, upadheshakulagu yōyaareebu elnaathaanulanu piluvanampin̄chi

17. కాసిప్యా అను స్థల మందుండు అధికారియైన ఇద్దోయొద్దకు వారిని పంపి, మా దేవుని మందిరమునకు పరిచారకులను మాయొద్దకు తీసికొని వచ్చునట్లుగా కాసిప్యా అను స్థలమందుండు ఇద్దోతోను అతని బంధువులైన నెతీనీయులతోను చెప్పవలసిన మాటలను వారికి తెలియజెప్పితిని.

17. kaasipyaa anu sthala manduṇḍu adhikaariyaina iddōyoddhaku vaarini pampi, maa dhevuni mandiramunaku parichaarakulanu maayoddhaku theesikoni vachunaṭlugaa kaasipyaa anu sthalamanduṇḍu iddōthoonu athani bandhuvulaina netheeneeyulathoonu cheppavalasina maaṭalanu vaariki teliyajeppithini.

18. మా దేవుని కరుణా హస్తము మాకు తోడుగా ఉన్నందున వారు ప్రజ్ఞావంతుడైన ఒకనిని షేరేబ్యాను అతని కుమారులను సహోదరులను, పదు నెనిమిదిమందిని తోడుకొని వచ్చిరి. ఆ ప్రజ్ఞావంతుడు మహలి కుమారులలో ఒకడు; ఈ మహలి ఇశ్రాయేలునకు పుట్టిన లేవి వంశస్థుడు.

18. maa dhevuni karuṇaa hasthamu maaku thooḍugaa unnanduna vaaru pragnaavanthuḍaina okanini shērēbyaanu athani kumaarulanu sahōdarulanu, padu nenimidimandhini thooḍukoni vachiri. aa pragnaavanthuḍu mahali kumaarulalō okaḍu; ee mahali ishraayēlunaku puṭṭina lēvi vanshasthuḍu.

19. హషబ్యాను అతనితోకూడ మెరారీయుడగు యెషయాను అతని బంధువులును వారి కుమారులునైన యిరువదిమందిని వారు తోడుకొని వచ్చిరి.

19. hashabyaanu athanithookooḍa meraareeyuḍagu yeshayaanu athani bandhuvulunu vaari kumaarulunaina yiruvadhimandhini vaaru thooḍukoni vachiri.

20. మరియలేవీయులు చేయవలసిన సేవలో తోడ్పడుటకై దావీదును అధిపతులును నిర్ణయించిన నెతీనీయులలో రెండువందల ఇరువదిమంది వచ్చిరి. వీరందరును పేర్లు ఉదాహరింపబడి నియమింపబడినవారు.

20. mariyu lēveeyulu cheyavalasina sēvalō thooḍpaḍuṭakai daaveedunu adhipathulunu nirṇayin̄china netheeneeyulalō reṇḍuvandala iruvadhimandi vachiri. Veerandarunu pērlu udaaharimpabaḍi niyamimpabaḍinavaaru.

21. అప్పుడు దేవుని సన్నిధిని మమ్మును మేము దుఃఖపరచుకొని, మాకును మా చిన్న వారికిని మా ఆస్తికిని శుభ ప్రయాణము కలుగునట్లుగా ఆయనను వేడుకొనుటకు అహవా నదిదగ్గర ఉప వాసముండుడని ప్రకటించితిని.

21. appuḍu dhevuni sannidhini mammunu mēmu duḥkhaparachukoni, maakunu maa chinna vaarikini maa aasthikini shubha prayaaṇamu kalugunaṭlugaa aayananu vēḍukonuṭaku ahavaa nadhidaggara upa vaasamuṇḍuḍani prakaṭin̄chithini.

22. మేలు కలుగజేయుటకై ఆయనను ఆశ్రయించు వారికందరికిని మా దేవుని హస్తము తోడుగా ఉండునుగాని, ఆయన హస్తమును ఆయన ఉగ్రతయు ఆయనను విసర్జించు వారందరిమీదికి వచ్చునని మేము రాజుతో చెప్పియుంటిమి గనుక మార్గ మందున్న శత్రువుల విషయమై మాకు సహాయము చేయునట్లు కాల్బలమును రౌతులును రాజునొద్ద కావలెనని మనవి చేయుటకు సిగ్గు నాకు తోచెను.

22. mēlu kalugajēyuṭakai aayananu aashrayin̄chu vaarikandarikini maa dhevuni hasthamu thooḍugaa uṇḍunugaani, aayana hasthamunu aayana ugrathayu aayananu visarjin̄chu vaarandarimeediki vachunani mēmu raajuthoo cheppiyuṇṭimi ganuka maarga mandunna shatruvula vishayamai maaku sahaayamu cheyunaṭlu kaalbalamunu rauthulunu raajunoddha kaavalenani manavi cheyuṭaku siggu naaku thoochenu.

23. మేముఉపవాసముండి ఆ సంగతినిబట్టి మా దేవుని వేడుకొనగా ఆయన మా మనవిని అంగీకరించెను

23. mēmu'upavaasamuṇḍi aa saṅgathinibaṭṭi maa dhevuni vēḍukonagaa aayana maa manavini aṅgeekarin̄chenu

24. గనుక నేను యాజ కులలోనుండి ప్రధానులైన పండ్రెండు మందిని, అనగా షేరేబ్యాను హషబ్యాను వీరి బంధువులలో పదిమందిని ఏర్పరచి

24. ganuka nēnu yaaja kulalōnuṇḍi pradhaanulaina paṇḍreṇḍu mandhini, anagaa shērēbyaanu hashabyaanu veeri bandhuvulalō padhimandhini ērparachi

25. మా దేవుని మందిరమును ప్రతిష్ఠించుట విషయ ములో రాజును అతని మంత్రులును అధిపతులును అక్కడ నున్న ఇశ్రాయేలీయులందరును ప్రతిష్ఠించిన వెండిబంగార ములను ఉపకరణములను తూచి వారికి అప్పగించితిని.

25. maa dhevuni mandiramunu prathishṭhin̄chuṭa vishaya mulō raajunu athani mantrulunu adhipathulunu akkaḍa nunna ishraayēleeyulandarunu prathishṭhin̄china veṇḍibaṅgaara mulanu upakaraṇamulanu thoochi vaariki appagin̄chithini.

26. వెయ్యిన్ని మూడువందల మణుగుల వెండిని రెండువందల మణుగుల వెండి ఉపకరణములను, రెండువందల మణుగుల బంగారమును,

26. veyyinni mooḍuvandala maṇugula veṇḍini reṇḍuvandala maṇugula veṇḍi upakaraṇamulanu, reṇḍuvandala maṇugula baṅgaaramunu,

27. ఏడువేల తులములుగల యిరువది బంగా రపు గిన్నెలను, బంగారమంత వెలగల పరిశుద్ధమైన రెండు రాగి పాత్రలను తూచి

27. ēḍuvēla thulamulugala yiruvadhi baṅgaa rapu ginnelanu, baṅgaaramantha velagala parishuddhamaina reṇḍu raagi paatralanu thoochi

28. వారిచేతికి అప్పగించిమీరు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠింపబడినవారు, పాత్రలును ప్రతి ష్ఠితములైనవి. ఈ వెండి బంగారములును మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు స్వేచ్ఛార్పణలై యున్నవి.

28. vaarichethiki appagin̄chimeeru yehōvaaku prathishṭhimpabaḍinavaaru, paatralunu prathi shṭhithamulainavi. ee veṇḍi baṅgaaramulunu mee pitharula dhevuḍaina yehōvaaku svēcchaarpaṇalai yunnavi.

29. కాబట్టి మీరు యెరూషలేములో యెహోవా మందిరపు ఖజానా గదులలో, యాజకులయొక్కయు లేవీయుల యొక్కయు ఇశ్రాయేలు పెద్దలయొక్కయు ప్రధానులైన వారి యెదుట, వాటిని తూచి అప్పగించు వరకు వాటిని భద్రముగా ఉంచుడని వారితో చెప్పితిని.

29. kaabaṭṭi meeru yerooshalēmulō yehōvaa mandirapu khajaanaa gadulalō, yaajakulayokkayu lēveeyula yokkayu ishraayēlu peddalayokkayu pradhaanulaina vaari yeduṭa, vaaṭini thoochi appagin̄chu varaku vaaṭini bhadramugaa un̄chuḍani vaarithoo cheppithini.

30. కాబట్టి యాజకులును లేవీయులును వాటి యెత్తు ఎంతో తెలిసికొని, యెరూషలేములోనున్న మన దేవుని మందిరమునకు కొనిపోవుటకై ఆ వెండి బంగారములను పాత్రలను తీసికొనిరి.

30. kaabaṭṭi yaajakulunu lēveeyulunu vaaṭi yetthu enthoo telisikoni, yerooshalēmulōnunna mana dhevuni mandiramunaku konipōvuṭakai aa veṇḍi baṅgaaramulanu paatralanu theesikoniri.

31. మేము మొదటి నెల పండ్రెండవ దినమందు యెరూష లేమునకు వచ్చుటకై అహవా నదినుండి బయలుదేరగా, మా దేవుని హస్తము మాకు తోడుగా నుండి, శత్రువుల చేతిలోనుండియు మార్గమందు పొంచియున్నవారి చేతిలో నుండియు మమ్మును తప్పించినందున

31. mēmu modaṭi nela paṇḍreṇḍava dinamandu yeroosha lēmunaku vachuṭakai ahavaa nadhinuṇḍi bayaludheragaa, maa dhevuni hasthamu maaku thooḍugaa nuṇḍi, shatruvula chethilōnuṇḍiyu maargamandu pon̄chiyunnavaari chethilō nuṇḍiyu mammunu thappin̄chinanduna

32. మేము యెరూష లేమునకు వచ్చి మూడుదినములు అక్కడ బసచేసితివిు.

32. mēmu yeroosha lēmunaku vachi mooḍudinamulu akkaḍa basachesithivi.

33. నాలుగవ దినమున వెండి బంగారములును పాత్రలును మా దేవుని మందిరమందు యాజకుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతుచేత తూనిక వేయబడెను. అతనితో కూడ ఫీనెహాసు కుమారుడైన ఎలియాజరు ఉండెను; వీరితో లేవీయులైన యేషూవ కుమారుడైన యోజాబాదును బిన్నూయి కుమారుడైన నోవద్యాయును కూడనుండిరి.

33. naalugava dinamuna veṇḍi baṅgaaramulunu paatralunu maa dhevuni mandiramandu yaajakuḍaina ooriyaa kumaaruḍaina merēmōthuchetha thoonika vēyabaḍenu. Athanithoo kooḍa pheenehaasu kumaaruḍaina eliyaajaru uṇḍenu; veerithoo lēveeyulaina yēshoova kumaaruḍaina yōjaabaadunu binnooyi kumaaruḍaina nōvadyaayunu kooḍanuṇḍiri.

34. సంఖ్యచొప్పునను ఎత్తుచొప్పునను అన్నిటిని సరిచూచిన తరువాత వాటి యెత్తు ఎంతైనది లెక్కలలో వ్రాసిరి.

34. saṅkhyachoppunanu etthuchoppunanu anniṭini sarichuchina tharuvaatha vaaṭi yetthu enthainadhi lekkalalō vraasiri.

35. మరియు చెరలోనికి కొనిపోబడిన వారికి పుట్టి చెరనుండి విడుదలనొంది తిరిగి వచ్చినవారు ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి దహన బలులు అర్పించిరి. ఇశ్రాయేలీయులందరికొరకు పండ్రెండు ఎడ్లను తొంబది యారు పొట్టేళ్లను డెబ్బది యేడు గొఱ్ఱపిల్లలను, పాపపరిహారార్థబలిగా పండ్రెండు మేకపోతులను తెచ్చి అన్నిటిని దహనబలిగా యెహోవాకు అర్పించిరి.

35. mariyu cheralōniki konipōbaḍina vaariki puṭṭi cheranuṇḍi viḍudalanondi thirigi vachinavaaru ishraayēleeyula dhevuniki dahana balulu arpin̄chiri. Ishraayēleeyulandarikoraku paṇḍreṇḍu eḍlanu tombadhi yaaru poṭṭēḷlanu ḍebbadhi yēḍu gorrapillalanu, paapaparihaaraarthabaligaa paṇḍreṇḍu mēkapōthulanu techi anniṭini dahanabaligaa yehōvaaku arpin̄chiri.

36. వారు రాజుయొక్క నిర్ణయములను రాజుయొక్క సేనాధిపతులకును నది యివతలనున్న అధికారులకును అప్పగించిన తరువాత వీరు జనులకును దేవుని మందిరపు పనికిని సహాయము చేసిరి.

36. vaaru raajuyokka nirṇayamulanu raajuyokka sēnaadhipathulakunu nadhi yivathalanunna adhikaarulakunu appagin̄china tharuvaatha veeru janulakunu dhevuni mandirapu panikini sahaayamu chesiri.Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |