Ezra - ఎజ్రా 9 | View All

1. ఈ సంగతులు సమాప్తమైన తరువాత పెద్దలు నా యొద్దకు వచ్చిఇశ్రాయేలీయులును యాజకులును లేవీయు లును, కనానీయులు హిత్తీయులు పెరిజ్జీయులు యెబూ సీయులు అమ్మోనీయులు మోయాబీయులు ఐగుప్తీయులు అమోరీయులు అను దేశపు జనములలోనుండి తమ్మును తాము వేరు పరచుకొనక, వారు చేయు అసహ్యమైన కార్యములను తామే చేయుచు,
యోహాను 4:9

1. ee saṅgathulu samaapthamaina tharuvaatha peddalu naa yoddhaku vachi'ishraayēleeyulunu yaajakulunu lēveeyu lunu, kanaaneeyulu hittheeyulu perijjeeyulu yeboo seeyulu ammōneeyulu mōyaabeeyulu aiguptheeyulu amōreeyulu anu dheshapu janamulalōnuṇḍi thammunu thaamu vēru parachukonaka, vaaru cheyu asahyamaina kaaryamulanu thaamē cheyuchu,

2. వారి కుమార్తెలను పెండ్లి చేసికొనుచు, తమ కుమారులకును తీసికొనుచు, పరిశుద్ధ సంతతిగా ఉండవలసిన తాము ఆ దేశపు జనులతో కలిసి కొనినవారైరి. ఈ అపరాధము చేసినవారిలో పెద్దలును అధికారులును నిజముగా ముఖ్యులై యుండిరని చెప్పిరి.

2. vaari kumaarthelanu peṇḍli chesikonuchu, thama kumaarulakunu theesikonuchu, parishuddha santhathigaa uṇḍavalasina thaamu aa dheshapu janulathoo kalisi koninavaarairi. ee aparaadhamu chesinavaarilō peddalunu adhikaarulunu nijamugaa mukhyulai yuṇḍirani cheppiri.

3. నేను ఈ సంగతి విని నా వస్త్రమును పై దుప్పటిని చింపుకొని, నా తల వెండ్రుకలను నా గడ్డపు వెండ్రుకలను పెరికి వేసికొని విభ్రాంతిపడి కూర్చుంటిని.
మత్తయి 26:65

3. nēnu ee saṅgathi vini naa vastramunu pai duppaṭini chimpukoni, naa thala veṇḍrukalanu naa gaḍḍapu veṇḍrukalanu periki vēsikoni vibhraanthipaḍi koorchuṇṭini.

4. చెరపట్ట బడినవారి అపరాధమును చూచి, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మాటకు భయపడిన వారందరును నాయొద్దకు కూడి వచ్చిరి. నేను విభ్రాంతిపడి సాయంత్రపు అర్పణ వేళవరకు కూర్చుంటిని.

4. cherapaṭṭa baḍinavaari aparaadhamunu chuchi, ishraayēleeyula dhevuni maaṭaku bhayapaḍina vaarandarunu naayoddhaku kooḍi vachiri. Nēnu vibhraanthipaḍi saayantrapu arpaṇa vēḷavaraku koorchuṇṭini.

5. సాయంత్రపు అర్పణ వేళను శ్రమ తీరగా నేను లేచి, నా వస్త్రమును పై దుప్పటిని చింపుకొని మోకాళ్లమీద పడి, నా దేవుడైన యెహోవాతట్టు చేతులెతి ్త

5. saayantrapu arpaṇa vēḷanu shrama theeragaa nēnu lēchi, naa vastramunu pai duppaṭini chimpukoni mōkaaḷlameeda paḍi, naa dhevuḍaina yehōvaathaṭṭu chethulethi tha

6. నా దేవా నా దేవా, నా ముఖము నీ వైపు ఎత్తి కొనుటకు సిగ్గుపడి ఖిన్నుడనై యున్నాను. మా దోషములు మా తలలకు పైగా హెచ్చియున్నవి, మా అపరాధము ఆకాశమంత యెత్తుగా పెరిగియున్నది.
లూకా 21:24

6. naa dhevaa naa dhevaa, naa mukhamu nee vaipu etthi konuṭaku siggupaḍi khinnuḍanai yunnaanu. Maa dōshamulu maa thalalaku paigaa hechiyunnavi, maa aparaadhamu aakaashamantha yetthugaa perigiyunnadhi.

7. మా పితరుల దినములు మొదలుకొని నేటివరకు మేము మిక్కిలి అపరాధులము; మా దోషములనుబట్టి మేమును మా రాజు లును మా యాజకులును అన్యదేశముల రాజుల వశమున కును ఖడ్గమునకును చెరకును దోపునకును నేటిదినమున నున్నట్లు అప్పగింపబడుటచేత మిగుల సిగ్గునొందినవార మైతివిు.

7. maa pitharula dinamulu modalukoni nēṭivaraku mēmu mikkili aparaadhulamu; maa dōshamulanubaṭṭi mēmunu maa raaju lunu maa yaajakulunu anyadheshamula raajula vashamuna kunu khaḍgamunakunu cherakunu dōpunakunu nēṭidinamuna nunnaṭlu appagimpabaḍuṭachetha migula siggunondinavaara maithivi.

8. అయితే ఇప్పుడు మా దేవుడు మా నేత్రములకు వెలుగిచ్చి, మా దాస్యములో మమ్మును కొంచెము తెప్పరిల్ల జేయునట్లుగాను, మాలో ఒక శేషము ఉండ నిచ్చినట్లుగాను, తన పరిశుద్ధస్థలమందు మమ్మును స్థిరపరచునట్లుగాను, మా దేవుడైన యెహోవా కొంతమట్టుకు మాయెడల దయ చూపియున్నాడు.

8. ayithē ippuḍu maa dhevuḍu maa nētramulaku velugichi, maa daasyamulō mammunu kon̄chemu tepparilla jēyunaṭlugaanu, maalō oka shēshamu uṇḍa nichinaṭlugaanu, thana parishuddhasthalamandu mammunu sthiraparachunaṭlugaanu, maa dhevuḍaina yehōvaa konthamaṭṭuku maayeḍala daya choopiyunnaaḍu.

9. నిజముగా మేము దాసులమైతివిు; అయితే మా దేవుడవైన నీవు మా దాస్యములో మమ్మును విడువక, పారసీకదేశపు రాజులయెదుట మాకు దయ కనుపరచి, మేము తెప్పరిల్లునట్లుగా మా దేవుని మందిరమును నిలిపి, దాని పాడైన స్థలములను తిరిగి బాగుచేయుట కును, యూదాదేశమందును యెరూషలేము పట్టణమందును మాకు ఒక ఆశ్రయము1 నిచ్చుటకును కృప చూపించితివి.

9. nijamugaa mēmu daasulamaithivi; ayithē maa dhevuḍavaina neevu maa daasyamulō mammunu viḍuvaka, paaraseekadheshapu raajulayeduṭa maaku daya kanuparachi, mēmu tepparillunaṭlugaa maa dhevuni mandiramunu nilipi, daani paaḍaina sthalamulanu thirigi baagucheyuṭa kunu, yoodhaadheshamandunu yerooshalēmu paṭṭaṇamandunu maaku oka aashrayamu1 nichuṭakunu krupa choopin̄chithivi.

10. మా దేవా, యింత కృపనొందిన తరువాత మేమేమి చెప్ప గలము? నిజముగా ప్రవక్తలైన నీ దాసులద్వారా నీవిచ్చిన ఆజ్ఞలను మేము అనుసరింపకపోతివిు గదా.

10. maa dhevaa, yintha krupanondina tharuvaatha mēmēmi cheppa galamu? Nijamugaa pravakthalaina nee daasuladvaaraa neevichina aagnalanu mēmu anusarimpakapōthivi gadaa.

11. వారుమీరు స్వతంత్రించుకొనబోవు దేశము దాని నివాసుల అపవిత్రతచేతను వారు చేయు అసహ్యమైన వాటిచేతను అపవిత్రమాయెను, వారు జరిగించిన అసహ్యమైన వాటి చేత ఆ దేశము నలుదిక్కుల నిండినదాయెను.

11. vaarumeeru svathantrin̄chukonabōvu dheshamu daani nivaasula apavitrathachethanu vaaru cheyu asahyamaina vaaṭichethanu apavitramaayenu, vaaru jarigin̄china asahyamaina vaaṭi chetha aa dheshamu naludikkula niṇḍinadaayenu.

12. కాబట్టి మీరు మీ కుమార్తెలను వారి కుమారుల కియ్యకుడి. వారి కుమార్తెలను మీ కుమారులకొరకు పుచ్చుకొనకుడి. మరియు వారికి క్షేమభాగ్యములు కలుగవలెనని మీరు ఎన్నటికిని కోరకుండినయెడల,మీరు బలముగానుండి, ఆ దేశముయొక్క సుఖమును అనుభవించి, మీ పిల్లలకు నిత్య స్వాస్థ్యముగా దాని నప్పగించెదరని చెప్పిరి.

12. kaabaṭṭi meeru mee kumaarthelanu vaari kumaarula kiyyakuḍi. Vaari kumaarthelanu mee kumaarulakoraku puchukonakuḍi. Mariyu vaariki kshēmabhaagyamulu kalugavalenani meeru ennaṭikini kōrakuṇḍinayeḍala,meeru balamugaanuṇḍi, aa dheshamuyokka sukhamunu anubhavin̄chi, mee pillalaku nitya svaasthyamugaa daani nappagin̄chedharani cheppiri.

13. అయితే మా దుష్క్రియలను బట్టియు మా గొప్ప అపరాధములను బట్టియు ఈ శ్రమలన్నియు మామీదికి వచ్చిన తరువాత, మా దేవుడవైన నీవు మా దోషములకు రావలసిన శిక్షలో కొంచెమే మామీద ఉంచి, మాకు ఈ విధముగా విడుదల కలుగజేయగా మేము నీ ఆజ్ఞలను మీరి

13. ayithē maa dushkriyalanu baṭṭiyu maa goppa aparaadhamulanu baṭṭiyu ee shramalanniyu maameediki vachina tharuvaatha, maa dhevuḍavaina neevu maa dōshamulaku raavalasina shikshalō kon̄chemē maameeda un̄chi, maaku ee vidhamugaa viḍudala kalugajēyagaa mēmu nee aagnalanu meeri

14. ఈ అసహ్య కార్యములను జరిగించిన జనులతో సంబంధములు చేసికొనిన యెడల, మేము నాశనమగువరకు శేషమైనను లేకుండునట్లును, తప్పించుకొనుటకు సాధనమైనను లేకుండు నట్లును, నీవు కోపపడుదువు గదా.

14. ee asahya kaaryamulanu jarigin̄china janulathoo sambandhamulu chesikonina yeḍala, mēmu naashanamaguvaraku shēshamainanu lēkuṇḍunaṭlunu, thappin̄chukonuṭaku saadhanamainanu lēkuṇḍu naṭlunu, neevu kōpapaḍuduvu gadaa.

15. యెహోవా ఇశ్రా యేలీయుల దేవా, నీవు నీతిమంతుడవై యున్నావు, అందువలననే నేటి దినమున ఉన్నట్లుగా మేము శేషించి నిలుచుచున్నాము. చిత్తగించుము; మేము నీ సన్నిధిని అపరాధులము గనుక నీ సన్నిధిని నిలుచుటకు అర్హులము కామని ప్రార్థనచేసితిని.

15. yehōvaa ishraayēleeyula dhevaa, neevu neethimanthuḍavai yunnaavu, anduvalananē nēṭi dinamuna unnaṭlugaa mēmu shēshin̄chi niluchuchunnaamu. chitthagin̄chumu; mēmu nee sannidhini aparaadhulamu ganuka nee sannidhini niluchuṭaku ar'hulamu kaamani praarthanachesithini.Shortcut Links
ఎజ్రా - Ezra : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |