Nehemiah - నెహెమ్యా 8 | View All

1. ఏడవ నెల రాగా ఇశ్రాయేలీయులు తమ పట్టణములలో నివాసులై యుండిరి. అప్పుడు జనులందరును ఏక మన స్కులై, నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానమునకు వచ్చియెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించిన మోషే ధర్మశాస్త్రగ్రంథమును తెమ్మని ఎజ్రా అను శాస్త్రితో చెప్పగా

1. ēḍava nela raagaa ishraayēleeyulu thama paṭṭaṇamulalō nivaasulai yuṇḍiri. Appuḍu janulandarunu ēka mana skulai, neeṭi gummamu eduṭanunna maidaanamunaku vachiyehōvaa ishraayēleeyulaku aagnaapin̄china mōshē dharmashaastragranthamunu temmani ejraa anu shaastrithoo cheppagaa

2. యాజకుడైన ఎజ్రా యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గ్రహింప శక్తిగల స్త్రీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదు టను ఆ ధర్మశాస్త్రగ్రంథము తీసికొనివచ్చి

2. yaajakuḍaina ejraa yēḍava maasamu modaṭi dinamuna chaduvabaḍudaani grahimpa shakthigala stree purushulu kalisina samaajamanthaṭi yedu ṭanu aa dharmashaastragranthamu theesikonivachi

3. నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధ్యాహ్నమువరకు నిలుచున్న ఆ స్త్రీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచ్చెను, ఆ జనులందరును ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును శ్రద్ధతో వినిరి

3. neeṭi gummamu eduṭanunna maidaanamulō udayamu modalukoni madhyaahnamuvaraku niluchunna aa stree purushulakunu, telivithoo vinagalavaarikandarikini chadhivi vinipin̄chuchu vacchenu, aa janulandarunu dharmashaastra granthamunu shraddhathoo viniri

4. అంతట శాస్త్రియగు ఎజ్రా ఆ పనికొరకు కఱ్ఱతో చేయబడిన యొక పీఠముమీద నిలువబడెను; మరియు అతని దగ్గర కుడిపార్శ్వ మందు మత్తిత్యా షెమ అనాయా ఊరియా హిల్కీయా మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పార్శ్వమందు పెదాయా మిషాయేలు మల్కీయా హాషుము హష్బద్దానా జెకర్యా మెషుల్లాము అనువారును నిలిచియుండిరి.

4. anthaṭa shaastriyagu ejraa aa panikoraku karrathoo cheyabaḍina yoka peeṭhamumeeda niluvabaḍenu; mariyu athani daggara kuḍipaarshva mandu matthityaa shema anaayaa ooriyaa hilkeeyaa mayashēyaa anuvaarunu, athani yeḍama paarshvamandu pedaayaa mishaayēlu malkeeyaa haashumu hashbaddaanaa jekaryaa meshullaamu anuvaarunu nilichiyuṇḍiri.

5. అప్పుడు ఎజ్రా అందరికంటె ఎత్తుగా నిలువబడి జను లందరును చూచుచుండగా గ్రంథమును విప్పెను, విప్పగానే జనులందరు నిలువబడిరి.

5. appuḍu ejraa andarikaṇṭe etthugaa niluvabaḍi janu landarunu choochuchuṇḍagaa granthamunu vippenu, vippagaanē janulandaru niluvabaḍiri.

6. ఎజ్రా మహా దేవుడైన యెహోవాను స్తుతింపగా జనులందరు తమ చేతులెత్తిఆమేన్ఆమేన్‌ అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు పంచుకొని యెహోవాకు నమస్కరించిరి.

6. ejraa mahaa dhevuḍaina yehōvaanu sthuthimpagaa janulandaru thama chethuletthi'aamēn‌ aamēn‌ ani palukuchu, nēlaku mukhamulu pan̄chukoni yehōvaaku namaskarin̄chiri.

7. జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబ్యా యామీను అక్కూబు షబ్బెతై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజర్యా యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును ధర్మశాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును తెలియ జెప్పిరి.

7. janulu eelaagu niluvabaḍuchuṇḍagaa yēshoova baanee shērēbyaa yaameenu akkoobu shabbethai hōdeeyaa mayashēyaa keleeṭaa ajaryaa yōjaabaadu haanaanu pelaayaalunu lēveeyulunu dharmashaastramuyokka thaatparyamunu teliya jeppiri.

8. ఇటువలెనే వారు దేవుని గ్రంథమును స్పష్టముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా గ్రహించునట్లు దానికి అర్థము చెప్పిరి.

8. iṭuvalenē vaaru dhevuni granthamunu spashṭamugaa chadhivi vinipin̄chi janulu baagugaa grahin̄chunaṭlu daaniki arthamu cheppiri.

9. జనులందరు ధర్మశాస్త్రగ్రంథపు మాటలు విని యేడ్వ మొదలుపెట్టగా, అధికారియైన నెహెమ్యాయు యాజకుడును శాస్త్రియునగు ఎజ్రాయును జనులకు బోధించు లేవీయులునుమీరు దుఃఖపడవద్దు, ఏడ్వవద్దు, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని జనులతో చెప్పిరి.

9. janulandaru dharmashaastragranthapu maaṭalu vini yēḍva modalupeṭṭagaa, adhikaariyaina nehemyaayu yaajakuḍunu shaastriyunagu ejraayunu janulaku bōdhin̄chu lēveeyulunumeeru duḥkhapaḍavaddu, ēḍvavaddu, ee dinamu mee dhevuḍaina yehōvaaku prathishṭhitha dinamani janulathoo cheppiri.

10. మరియు అతడు వారితో నిట్లనెనుపదండి, క్రొవ్విన మాంసము భక్షించుడి, మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిద్ధము చేసికొనని వారికి వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠితమాయెను, మీరు దుఃఖ పడకుడి,యెహోవాయందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు.

10. mariyu athaḍu vaarithoo niṭlanenupadaṇḍi, krovvina maansamu bhakshin̄chuḍi, madhuramainadaani paanamu cheyuḍi, idivaraku thamakoraku ēmiyu siddhamu chesikonani vaariki vanthulu pampin̄chuḍi. yēlayanagaa ee dinamu mana prabhuvunaku prathishṭhithamaayenu, meeru duḥkha paḍakuḍi,yehōvaayandu aanandin̄chuṭavalana meeru balamonduduru.

11. ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదార్చి మీరు దుఃఖము మానుడి,ఇది పరిశుద్ధదినము,మీరు దుఃఖ పడకూడదని వారితో అనిరి.

11. aalaaguna lēveeyulu janulandarini ōdaarchi meeru duḥkhamu maanuḍi,idi parishuddhadhinamu,meeru duḥkha paḍakooḍadani vaarithoo aniri.

12. ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలన్నిటిని గ్రహించి, తినుటకును త్రాగుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభ్రమముగా ఉండుటకును ఎవరి యిండ్లకు వారు వెళ్లిరి.

12. aa tharuvaatha janulu thamaku teliyajēyabaḍina maaṭalanniṭini grahin̄chi, thinuṭakunu traaguṭakunu lēnivaariki phalaahaaramulu pampin̄chuṭakunu sambhramamugaa uṇḍuṭakunu evari yiṇḍlaku vaaru veḷliri.

13. రెండవ దినమందు జనులందరి పెద్దలలో ప్రధానులైన వారును యాజకులును లేవీయులును ధర్మశాస్త్రగ్రంథపుమాటలు వినవలెనని శాస్త్రియైన ఎజ్రా యొద్దకు కూడి వచ్చిరి.

13. reṇḍava dinamandu janulandari peddalalō pradhaanulaina vaarunu yaajakulunu lēveeyulunu dharmashaastragranthapumaaṭalu vinavalenani shaastriyaina ejraa yoddhaku kooḍi vachiri.

14. యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గ్రంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు ఉత్సవకాలమందు ఇశ్రాయేలీ యులు పర్ణశాలలో నివాసము చేయవలెనని వ్రాయబడి యుండుటకను గొనెను

14. yehōvaa mōshēku dayachesina granthamulō chooḍagaa, ēḍava maasapu utsavakaalamandu ishraayēlee yulu parṇashaalalō nivaasamu cheyavalenani vraayabaḍi yuṇḍuṭakanu gonenu

15. మరియు వారు తమ పట్టణము లన్నిటిలోను యెరూషలేములోను ప్రకటనచేసి తెలియజేయవలసినదేమనగామీరు పర్వతమునకు పోయి ఒలీవ చెట్ల కొమ్మలను అడవి ఒలీవచెట్ల కొమ్మలను గొంజిచెట్ల కొమ్మలను ఈతచెట్ల కొమ్మలను గుబురుగల వేరువేరు చెట్ల కొమ్మలను తెచ్చి, వ్రాయబడినట్లుగా పర్ణశాలలు కట్టవలెను.

15. mariyu vaaru thama paṭṭaṇamu lanniṭilōnu yerooshalēmulōnu prakaṭanachesi teliyajēyavalasinadhemanagaameeru parvathamunaku pōyi oleeva cheṭla kommalanu aḍavi oleevacheṭla kommalanu gon̄jicheṭla kommalanu eethacheṭla kommalanu guburugala vēruvēru cheṭla kommalanu techi, vraayabaḍinaṭlugaa parṇashaalalu kaṭṭavalenu.

16. ఆ ప్రకారమే జనులుపోయి కొమ్మలను తెచ్చి జనులందరు తమ తమ యిండ్ల మీదను తమ లోగిళ్లలోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమ్మపు వీధిలోను ఎఫ్రాయిము గుమ్మపు వీధిలోను పర్ణశాలలు కట్టుకొనిరి.

16. aa prakaaramē janulupōyi kommalanu techi janulandaru thama thama yiṇḍla meedanu thama lōgiḷlalōnu dhevamandirapu aavaraṇamulōnu neeṭi gummapu veedhilōnu ephraayimu gummapu veedhilōnu parṇashaalalu kaṭṭukoniri.

17. మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచ్చినవారి సమూహమును పర్ణశాలలు కట్టుకొని వాటిలో కూర్చుండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు ఇశ్రాయేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అప్పుడు వారికి బహు సంతోషము పుట్టెను.

17. mariyu cheralōnuṇḍi thirigi vachinavaari samoohamunu parṇashaalalu kaṭṭukoni vaaṭilō koorchuṇḍiri. Noonu kumaaruḍaina yehōshuva dinamulu modalukoni adhi varaku ishraayēleeyulu aalaaguna chesiyuṇḍalēdu; appuḍu vaariki bahu santhooshamu puṭṭenu.

18. ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినమువరకు అను దినము ఎజ్రా దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదివి విని పించుచు వచ్చెను. వారు ఈ ఉత్సవమును ఏడు దిన ములవరకు ఆచరించిన తరువాత విధిచొప్పున ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుద్ధ సంఘముగా కూడుకొనిరి.

18. idiyugaaka modaṭi dinamu modalukoni kaḍadhinamuvaraku anu dinamu ejraa dhevuni dharmashaastra granthamunu chadhivi vini pin̄chuchu vacchenu. Vaaru ee utsavamunu ēḍu dina mulavaraku aacharin̄china tharuvaatha vidhichoppuna enimidava dinamuna vaaru parishuddha saṅghamugaa kooḍukoniri.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |