Nehemiah - నెహెమ్యా 8 | View All

1. ఏడవ నెల రాగా ఇశ్రాయేలీయులు తమ పట్టణములలో నివాసులై యుండిరి. అప్పుడు జనులందరును ఏక మన స్కులై, నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానమునకు వచ్చియెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించిన మోషే ధర్మశాస్త్రగ్రంథమును తెమ్మని ఎజ్రా అను శాస్త్రితో చెప్పగా

“గ్రంథాన్ని”– అంటే బైబిలు మొదటి ఐదు పుస్తకాలలో కనీసం కొంత భాగం (బహుశా మొత్తం). యూదుల నమ్మకానికీ ప్రవర్తనకూ దేవుని వాక్కే ఆధారంగా ఉండడం చాలా అవసరమని ఆ నాయకులకు తెలుసు.

2. యాజకుడైన ఎజ్రా యేడవ మాసము మొదటి దినమున చదువబడుదాని గ్రహింప శక్తిగల స్త్రీ పురుషులు కలిసిన సమాజమంతటి యెదు టను ఆ ధర్మశాస్త్రగ్రంథము తీసికొనివచ్చి

3. నీటి గుమ్మము ఎదుటనున్న మైదానములో ఉదయము మొదలుకొని మధ్యాహ్నమువరకు నిలుచున్న ఆ స్త్రీ పురుషులకును, తెలివితో వినగలవారికందరికిని చదివి వినిపించుచు వచ్చెను, ఆ జనులందరును ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును శ్రద్ధతో వినిరి

“చదివి వినిపిస్తూ”– నిర్గమకాండము 24:7. ప్రజలకు ఎవరి పుస్తకం వారికి ఉండి ఉండదు. వారి మనసులు, అంతరంగాల్లోకి దేవుని వాక్కును ప్రవేశపెట్టడం కోసం ఎజ్రా మంచి మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నాడు.

4. అంతట శాస్త్రియగు ఎజ్రా ఆ పనికొరకు కఱ్ఱతో చేయబడిన యొక పీఠముమీద నిలువబడెను; మరియు అతని దగ్గర కుడిపార్శ్వ మందు మత్తిత్యా షెమ అనాయా ఊరియా హిల్కీయా మయశేయా అనువారును, అతని యెడమ పార్శ్వమందు పెదాయా మిషాయేలు మల్కీయా హాషుము హష్బద్దానా జెకర్యా మెషుల్లాము అనువారును నిలిచియుండిరి.

“ధర్మశాస్త్రి”– ధర్మశాస్త్రుల పని ధర్మశాస్త్రాన్ని భద్రపరచడం, బోధించడం, అర్థం చెప్పడం, దాన్ని అనుదిన జీవితానికి తగినట్టు విప్పి చెప్పడం. ధర్మశాస్త్రి నియామకం దేవునినుండే కలిగిందనుకోవచ్చు. అయితే ఏళ్ళు గడిచేకొద్దీ ఇది దిగజారి యేసు ప్రభువు కాలానికి వచ్చే సరికి శాస్త్రులనేవాళ్ళు కఠినులు, కపట భక్తులుగా అయ్యారు (మత్తయి 23 అధ్యాయం).

5. అప్పుడు ఎజ్రా అందరికంటె ఎత్తుగా నిలువబడి జను లందరును చూచుచుండగా గ్రంథమును విప్పెను, విప్పగానే జనులందరు నిలువబడిరి.

6. ఎజ్రా మహా దేవుడైన యెహోవాను స్తుతింపగా జనులందరు తమ చేతులెత్తిఆమేన్ఆమేన్‌ అని పలుకుచు, నేలకు ముఖములు పంచుకొని యెహోవాకు నమస్కరించిరి.

“స్తుతించాడు”– కీర్తనల గ్రంథము 33:1-3 నోట్.

7. జనులు ఈలాగు నిలువబడుచుండగా యేషూవ బానీ షేరేబ్యా యామీను అక్కూబు షబ్బెతై హోదీయా మయశేయా కెలీటా అజర్యా యోజాబాదు హానాను పెలాయాలును లేవీయులును ధర్మశాస్త్రముయొక్క తాత్పర్యమును తెలియ జెప్పిరి.

8. ఇటువలెనే వారు దేవుని గ్రంథమును స్పష్టముగా చదివి వినిపించి జనులు బాగుగా గ్రహించునట్లు దానికి అర్థము చెప్పిరి.

“గ్రహించేలా”– ఒక ఉపదేశకుడి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన పని ఇదే – దేవుని వాక్కును ప్రజలు నిజంగా అర్థం చేసుకునేలా చూడడం. ఎజ్రా, అతనికి సహాయం చేసేవాళ్ళూ లేఖనాలను చదువుతూ, వెంటవెంటనే వ్యాఖ్యానిస్తూ వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది.

9. జనులందరు ధర్మశాస్త్రగ్రంథపు మాటలు విని యేడ్వ మొదలుపెట్టగా, అధికారియైన నెహెమ్యాయు యాజకుడును శాస్త్రియునగు ఎజ్రాయును జనులకు బోధించు లేవీయులునుమీరు దుఃఖపడవద్దు, ఏడ్వవద్దు, ఈ దినము మీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రతిష్ఠిత దినమని జనులతో చెప్పిరి.

“ఏడ్వసాగారు”– దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని వింటుండగా దాన్ని మనమెలా భంగపరచామో ఆలోచించుకుంటే ఏడవవలసిన కారణం ఉంది. అయితే ఆ రోజు ఉత్సవ దినం. జెరుసలం గోడ పూర్తయింది. ప్రజలు దేవునికి లోబడుతూ ఆయన్ను ఆరాధిస్తున్నారు. అది విందు దినం, ఆనందించవలసిన దినం (ద్వితీయోపదేశకాండము 12:7 ద్వితీయోపదేశకాండము 12:12; ద్వితీయోపదేశకాండము 16:14-15). సంతాపం తరువాత రావలసి ఉంది - నెహెమ్యా 9:1-2.

10. మరియు అతడు వారితో నిట్లనెనుపదండి, క్రొవ్విన మాంసము భక్షించుడి, మధురమైనదాని పానము చేయుడి, ఇదివరకు తమకొరకు ఏమియు సిద్ధము చేసికొనని వారికి వంతులు పంపించుడి. ఏలయనగా ఈ దినము మన ప్రభువునకు ప్రతిష్ఠితమాయెను, మీరు దుఃఖ పడకుడి,యెహోవాయందు ఆనందించుటవలన మీరు బలమొందుదురు.

“ఏమీ సిద్ధం చేసుకోనివారికి”– అవసరంలో ఉన్నవారికి ఎప్పుడూ సహాయం చెయ్యడం దేవుని ప్రజల కర్తవ్యం – నెహెమ్యా 5:2 నోట్. “ఆనందం”– దేవునికి తన ప్రజలు ఆనందంగా ఉండాలని కోరిక – యోహాను 17:13; రోమీయులకు 14:17. దేవుని ఆనందం ఉన్నవాడు అది లేనివాడి కంటే దేవుని కోసం బలంగా ఉంటాడు. ఆనందం గురించి కీర్తనల గ్రంథము 16:11; కీర్తనల గ్రంథము 21:1; కీర్తనల గ్రంథము 32:11; కీర్తనల గ్రంథము 43:4; కీర్తనల గ్రంథము 51:8.

11. ఆలాగున లేవీయులు జనులందరిని ఓదార్చి మీరు దుఃఖము మానుడి,ఇది పరిశుద్ధదినము,మీరు దుఃఖ పడకూడదని వారితో అనిరి.

12. ఆ తరువాత జనులు తమకు తెలియజేయబడిన మాటలన్నిటిని గ్రహించి, తినుటకును త్రాగుటకును లేనివారికి ఫలాహారములు పంపించుటకును సంభ్రమముగా ఉండుటకును ఎవరి యిండ్లకు వారు వెళ్లిరి.

“గ్రహించారు”– గ్రహించడానికీ, ఆనందించడానికీ ఉన్న సంబంధం గమనించండి.

13. రెండవ దినమందు జనులందరి పెద్దలలో ప్రధానులైన వారును యాజకులును లేవీయులును ధర్మశాస్త్రగ్రంథపుమాటలు వినవలెనని శాస్త్రియైన ఎజ్రా యొద్దకు కూడి వచ్చిరి.

14. యెహోవా మోషేకు దయచేసిన గ్రంథములో చూడగా, ఏడవ మాసపు ఉత్సవకాలమందు ఇశ్రాయేలీ యులు పర్ణశాలలో నివాసము చేయవలెనని వ్రాయబడి యుండుటకను గొనెను

లేవీయకాండము 23:34-43 – పర్ణశాలల పండుగ.

15. మరియు వారు తమ పట్టణము లన్నిటిలోను యెరూషలేములోను ప్రకటనచేసి తెలియజేయవలసినదేమనగామీరు పర్వతమునకు పోయి ఒలీవ చెట్ల కొమ్మలను అడవి ఒలీవచెట్ల కొమ్మలను గొంజిచెట్ల కొమ్మలను ఈతచెట్ల కొమ్మలను గుబురుగల వేరువేరు చెట్ల కొమ్మలను తెచ్చి, వ్రాయబడినట్లుగా పర్ణశాలలు కట్టవలెను.

16. ఆ ప్రకారమే జనులుపోయి కొమ్మలను తెచ్చి జనులందరు తమ తమ యిండ్ల మీదను తమ లోగిళ్లలోను దేవమందిరపు ఆవరణములోను నీటి గుమ్మపు వీధిలోను ఎఫ్రాయిము గుమ్మపు వీధిలోను పర్ణశాలలు కట్టుకొనిరి.

“ఆవరణాలలో”– ప్రజలు వెళ్ళడానికి అనుమతి ఉన్న ఆలయం బయటి భాగం.

17. మరియు చెరలోనుండి తిరిగి వచ్చినవారి సమూహమును పర్ణశాలలు కట్టుకొని వాటిలో కూర్చుండిరి. నూను కుమారుడైన యెహోషువ దినములు మొదలుకొని అది వరకు ఇశ్రాయేలీయులు ఆలాగున చేసియుండలేదు; అప్పుడు వారికి బహు సంతోషము పుట్టెను.

“ఆ విధంగా”– యెహోషువ కాలంనుంచీ అప్పుడప్పుడు పర్ణశాలల పండుగ ఆచరించడం జరిగేది (1 రాజులు 8:2; 2 దినవృత్తాంతములు 8:13; ఎజ్రా 3:4). గాని ప్రజలు దాని నిజమైన అంతరార్థాన్ని పూర్తిగా గ్రహించి, ఇంత ఆనందంతో ఎప్పుడూ చేసుకోలేదు. ఆశీర్వాద కారణమైన ఒక పండుగ, లేదా సమావేశం కేవలం ఒక వట్టి ఆచారం స్థాయికి దిగజారిపోవడం ఎంత సులభం. యెషయా 1:10-16; మలాకీ 1:6-9; 1 కోరింథీయులకు 11:17-34 పోల్చిచూడండి.

18. ఇదియుగాక మొదటి దినము మొదలుకొని కడదినమువరకు అను దినము ఎజ్రా దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదివి విని పించుచు వచ్చెను. వారు ఈ ఉత్సవమును ఏడు దిన ములవరకు ఆచరించిన తరువాత విధిచొప్పున ఎనిమిదవ దినమున వారు పరిశుద్ధ సంఘముగా కూడుకొనిరి.

లేవీయకాండము 23:36; సంఖ్యాకాండము 29:35; ద్వితీయోపదేశకాండము 31:11. ఈ రోజుల ఫలితంగా అనేక హృదయాల్లో ఉజ్జీవం కలిగింది (నెహెమ్యా 9:1-3; నెహెమ్యా 10:28-39) – ఇది మనుషుల పద్ధతులవల్ల, పేరున్నవారు రావడంవల్ల గాక దేవుని వాక్కు వినడంవల్లే.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |