Job - యోబు 41 | View All

1. నీవు మకరమును గాలముతో బయటికి లాగగలవా?దాని నాలుకకు త్రాడువేసి లాగగలవా?

1. neevu makaramunu gaalamuthoo bayaṭiki laagagalavaa?daani naalukaku traaḍuvēsi laagagalavaa?

2. నీవు దాని ముక్కుగుండ సూత్రము వేయగలవా? దాని దవడకు గాలము ఎక్కింపగలవా?

2. neevu daani mukkuguṇḍa sootramu vēyagalavaa? daani davaḍaku gaalamu ekkimpagalavaa?

3. అది నీతో విన్నపములు చేయునా? మృదువైన మాటలు నీతో పలుకునా?

3. adhi neethoo vinnapamulu cheyunaa? Mruduvaina maaṭalu neethoo palukunaa?

4. నీవు శాశ్వతముగా దానిని దాసునిగా చేసికొనునట్లు అది నీతో నిబంధనచేయునా?

4. neevu shaashvathamugaa daanini daasunigaa chesikonunaṭlu adhi neethoo nibandhanacheyunaa?

5. నీవు ఒక పిట్టతో ఆటలాడునట్లు దానితో ఆట లాడెదవా? నీ కన్యకలు ఆడుకొనుటకై దాని కట్టివేసెదవా?

5. neevu oka piṭṭathoo aaṭalaaḍunaṭlu daanithoo aaṭa laaḍedavaa? nee kanyakalu aaḍukonuṭakai daani kaṭṭivēsedavaa?

6. బెస్తవారు దానితో వ్యాపారము చేయుదురా? వారు దానిని తునకలు చేసి వర్తకులతో వ్యాపారము చేయుదురా?

6. besthavaaru daanithoo vyaapaaramu cheyuduraa? Vaaru daanini thunakalu chesi varthakulathoo vyaapaaramu cheyuduraa?

7. దాని ఒంటినిండ ఇనుప శూలములు గుచ్చగలవా? దాని తలనిండ చేప అలుగులు గుచ్చగలవా?

7. daani oṇṭiniṇḍa inupa shoolamulu gucchagalavaa? daani thalaniṇḍa chepa alugulu gucchagalavaa?

8. దానిమీద నీ చెయ్యి వేసి చూడుము దానితో కలుగు పోరు నీవు జ్ఞాపకము చేసికొనిన యెడల నీవు మరల ఆలాగున చేయకుందువు.

8. daanimeeda nee cheyyi vēsi chooḍumu daanithoo kalugu pōru neevu gnaapakamu chesikonina yeḍala neevu marala aalaaguna cheyakunduvu.

9. దాని చూచినప్పుడు మనుష్యులు దానిని వశపరచు కొందుమన్న ఆశ విడిచెదరు దాని పొడ చూచిన మాత్రముచేతనే యెవరికైనను గుండెలు అవిసిపోవును గదా.

9. daani chuchinappuḍu manushyulu daanini vashaparachu kondumanna aasha viḍichedaru daani poḍa chuchina maatramuchethanē yevarikainanu guṇḍelu avisipōvunu gadaa.

10. దాని రేపుటకైనను తెగింపగల శూరుడు లేడు. అట్లుండగా నా యెదుట నిలువగలవాడెవడు?

10. daani rēpuṭakainanu tegimpagala shooruḍu lēḍu. Aṭluṇḍagaa naa yeduṭa niluvagalavaaḍevaḍu?

11. నేను తిరిగి ఇయ్యవలసి యుండునట్లు నాకెవడైనను ఏమైనను ఇచ్చెనా? ఆకాశవైశాల్యమంతటి క్రింద నున్నదంతయు నాదే గదా
రోమీయులకు 11:35

11. nēnu thirigi iyyavalasi yuṇḍunaṭlu naakevaḍainanu ēmainanu icchenaa? aakaashavaishaalyamanthaṭi krinda nunnadanthayu naadhe gadaa

12. దాని అవయవములను గూర్చియైనను దాని మహాబల మునుగూర్చియైనను దాని చక్కని తీరునుగూర్చి యైనను పలుకక మౌనముగా నుండను.

12. daani avayavamulanu goorchiyainanu daani mahaabala munugoorchiyainanu daani chakkani theerunugoorchi yainanu palukaka maunamugaa nuṇḍanu.

13. ఎవడైన దాని పై కవచమును లాగివేయగలడా? దాని రెండు దవడల నడిమికి ఎవడైన రాగలడా?

13. evaḍaina daani pai kavachamunu laagivēyagalaḍaa? daani reṇḍu davaḍala naḍimiki evaḍaina raagalaḍaa?

14. దాని ముఖద్వారములను తెరవగలవాడెవడు? దాని పళ్లచుట్టు భయకంపములు కలవు

14. daani mukhadvaaramulanu teravagalavaaḍevaḍu? daani paḷlachuṭṭu bhayakampamulu kalavu

15. దాని గట్టిపొలుసులు దానికి అతిశయాస్పదము ఎవరును తీయలేని ముద్రచేత అవి సంతనచేయబడి యున్నవి.

15. daani gaṭṭipolusulu daaniki athishayaaspadamu evarunu theeyalēni mudrachetha avi santhanacheyabaḍi yunnavi.

16. అవి ఒకదానితో ఒకటి హత్తుకొని యున్నవి. వాటి మధ్యకు గాలి యేమాత్రమును జొరనేరదు.

16. avi okadaanithoo okaṭi hatthukoni yunnavi. Vaaṭi madhyaku gaali yēmaatramunu joranēradu.

17. ఒకదానితో ఒకటి అతకబడి యున్నవి భేదింప శక్యము కాకుండ అవి యొకదానితో నొకటి కలిసికొని యున్నవి.

17. okadaanithoo okaṭi athakabaḍi yunnavi bhēdimpa shakyamu kaakuṇḍa avi yokadaanithoo nokaṭi kalisikoni yunnavi.

18. అది తుమ్మగా వెలుగు ప్రకాశించును దాని కన్నులు ఉదయకాలపు కనురెప్పలవలె నున్నవి

18. adhi thummagaa velugu prakaashin̄chunu daani kannulu udayakaalapu kanureppalavale nunnavi

19. దాని నోటనుండి జ్వాలలు బయలుదేరును అగ్ని కణములు దానినుండి లేచును.

19. daani nōṭanuṇḍi jvaalalu bayaludherunu agni kaṇamulu daaninuṇḍi lēchunu.

20. ఉడుకుచున్న కాగులోనుండి, జమ్ముమంటమీద కాగు చున్న బానలోనుండి పొగ లేచునట్లు దాని నాసికారంధ్రములలోనుండి లేచును.

20. uḍukuchunna kaagulōnuṇḍi, jammumaṇṭameeda kaagu chunna baanalōnuṇḍi poga lēchunaṭlu daani naasikaarandhramulalōnuṇḍi lēchunu.

21. దాని ఊపిరి నిప్పులను రాజబెట్టును దాని నోటనుండి జ్వాలలు బయలుదేరును

21. daani oopiri nippulanu raajabeṭṭunu daani nōṭanuṇḍi jvaalalu bayaludherunu

22. దాని మెడ బలమునకు స్థానము భయము దానియెదుట తాండవమాడుచుండును

22. daani meḍa balamunaku sthaanamu bhayamu daaniyeduṭa thaaṇḍavamaaḍuchuṇḍunu

23. దాని ప్రక్కలమీద మాంసము దళముగా ఉన్నది అది దాని ఒంటిని గట్టిగా అంటియున్నది అది ఊడి రాదు.

23. daani prakkalameeda maansamu daḷamugaa unnadhi adhi daani oṇṭini gaṭṭigaa aṇṭiyunnadhi adhi ooḍi raadu.

24. దాని గుండె రాతివలె గట్టిగా నున్నది అది తిరుగటి క్రింది దిమ్మంత కఠినము.

24. daani guṇḍe raathivale gaṭṭigaa nunnadhi adhi thirugaṭi krindi dimmantha kaṭhinamu.

25. అది లేచునప్పుడు బలిష్ఠులు భయపడుదురు అధిక భయముచేత వారు మైమరతురు.

25. adhi lēchunappuḍu balishṭhulu bhayapaḍuduru adhika bhayamuchetha vaaru maimarathuru.

26. దాని చంపుటకై ఒకడు ఖడ్గము దూయుట వ్యర్థమే ఈటెలైనను బాణములైనను పంట్రకోలలైనను అక్క రకు రావు.

26. daani champuṭakai okaḍu khaḍgamu dooyuṭa vyarthamē eeṭelainanu baaṇamulainanu paṇṭrakōlalainanu akka raku raavu.

27. ఇది ఇనుమును గడ్డిపోచగాను ఇత్తడిని పుచ్చిపోయిన కఱ్ఱగాను ఎంచును.

27. idi inumunu gaḍḍipōchagaanu itthaḍini puchipōyina karragaanu en̄chunu.

28. బాణము దానిని పారదోలజాలదు వడిసెల రాళ్లు దాని దృష్టికి చెత్తవలె ఉన్నవి.

28. baaṇamu daanini paaradōlajaaladu vaḍisela raaḷlu daani drushṭiki chetthavale unnavi.

29. దుడ్డుకఱ్ఱలు గడ్డిపరకలుగా ఎంచబడును అది వడిగా పోవుచుండు ఈటెను చూచి నవ్వును.

29. duḍḍukarralu gaḍḍiparakalugaa en̄chabaḍunu adhi vaḍigaa pōvuchuṇḍu eeṭenu chuchi navvunu.

30. దాని క్రిందిభాగములు కరుకైన చిల్లపెంకులవలె ఉన్నవి. అది బురదమీద నురిపిడికొయ్యవంటి తన దేహమును పరచుకొనును.

30. daani krindibhaagamulu karukaina chillapeṅkulavale unnavi. adhi buradameeda nuripiḍikoyyavaṇṭi thana dhehamunu parachukonunu.

31. కాగు మసలునట్లు మహాసముద్రమును అది పొంగ జేయును సముద్రమును తైలమువలె చేయును.

31. kaagu masalunaṭlu mahaasamudramunu adhi poṅga jēyunu samudramunu thailamuvale cheyunu.

32. అది తాను నడచిన త్రోవను తన వెనుక ప్రకాశింప జేయును చూచినవారికి సముద్రము నెరసిన వెండ్రుకలుగా తోచును.

32. adhi thaanu naḍachina trōvanu thana venuka prakaashimpa jēyunu chuchinavaariki samudramu nerasina veṇḍrukalugaa thoochunu.

33. అది భయములేనిదిగా సృజింపబడినది భూమిమీద దానివంటిదేదియు లేదు.

33. adhi bhayamulēnidigaa srujimpabaḍinadhi bhoomimeeda daanivaṇṭidhediyu lēdu.

34. అది గొప్పవాటినన్నిటిని తిరస్కరించును గర్వించిన జంతువులన్నిటికి అది రాజు.

34. adhi goppavaaṭinanniṭini thiraskarin̄chunu garvin̄china janthuvulanniṭiki adhi raaju.Shortcut Links
యోబు - Job : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |