Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 106 | View All

1. యెహోవాను స్తుతించుడి యెహోవా దయాళుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి ఆయన కృప నిత్యముండును.

78, 105 కీర్తనల్లాగా ఇది కూడా ఇస్రాయేల్ ప్రజల చరిత్రను మళ్ళీ పరిశీలించిన కీర్తనే. కానీ దీని ఉద్దేశం వేరు. ఇక్కడ ఇస్రాయేల్‌వారి అనేక పాపాలను ఒప్పుకోవడం, వారి పాపాలను బట్టి దేవుడు వారిని ఏమేమి చేశాడు అన్న విషయాలున్నాయి. మొదటి 6 వచనాలు పీఠిక. ఆపైన ఇస్రాయేల్ వారి పాపాల వర్ణన, దానికి దేవుని జవాబు ఒకభాగం వెనుక ఒకటి వస్తుంటాయి. వ 7లో ఈజిప్ట్‌లో ఇస్రాయేల్‌వారి పాపాల గురించి ఉంది. వ 13-33లో ఎడారిలోను, వ 34-43లో కనాను దేశంలోను వారి పాపాల గురించి రాసివుంది. వారి అనేక పాపాలన్నిటిలోకి మూడు పాపాల గురించి మూడు సార్లు వ్రాయబడింది – మర్చిపోవడం (వ 7,13,21), తిరగబడడం (వ 7,33,43), విగ్రహపూజ (వ 19,28,36-39). ఈ కీర్తనలో మాటిమాటికీ కనిపించే పాఠం ఇది: దేవుని ప్రజలు పాపం చేస్తే దేవుని శిక్ష వస్తుందని వారు తెలుసుకోవాలి. ఆయన ప్రేమ, కనికరం గల దేవుడు కాబట్టి తన ప్రజలు తిరగబడుతూ, తన ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరుతూ ఉంటే వారిని శిక్షించకుండా క్రమశిక్షణలో పెట్టకుండా ఉండడు. అలా శిక్షించకుండా ఉంటే వారిని పాపం చేసేందుకు ప్రోత్సహించినట్టు అవుతుంది, వారి గుణాలను చెరిపినట్టు అవుతుంది. కీర్తనల గ్రంథము 7:17; కీర్తనల గ్రంథము 100:4-5; కీర్తనల గ్రంథము 105:1; కీర్తనల గ్రంథము 107:1; కీర్తనల గ్రంథము 118:1; కీర్తనల గ్రంథము 136:1.

2. యెహోవా పరాక్రమకార్యములను ఎవడు వర్ణింపగలడు? ఆయన కీర్తి యంతటిని ఎవడు ప్రకటింపగలడు?

3. న్యాయము ననుసరించువారు ఎల్లవేళల నీతి ననుసరించి నడుచుకొనువారు ధన్యులు.

4. యెహోవా, నీవు ఏర్పరచుకొనినవారి క్షేమము నేను చూచుచు నీ జనులకు కలుగు సంతోషమునుబట్టి నేను సంతోషించుచు

5. నీ స్వాస్థ్యమైనవారితో కూడి కొనియాడునట్లు నీ ప్రజలయందు నీకున్న దయచొప్పున నన్ను జ్ఞాపక మునకు తెచ్చుకొనుము నాకు దర్శనమిచ్చి నన్ను రక్షింపుము.

6. మా పితరులవలెనే మేము పాపము చేసితివిు దోషములు కట్టుకొని భక్తిహీనులమైతివిు

బైబిల్లోని దేవుని పవిత్రులందరి లాగానే ఈ కీర్తన రచయితకు కూడా ఒక సంగతి తెలుసు – యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా ఘోర పాపం చేసిన తన ముందు తరం కన్నా తాను తన తరంవారు మంచివారేమీ కాదని (1 రాజులు 8:47; ఎజ్రా 9:7; నెహెమ్యా 1:7; యిర్మియా 3:25; దానియేలు 9:5; రోమీయులకు 3:9).

7. ఐగుప్తులో మా పితరులు నీ అద్భుతములను గ్రహింపక యుండిరి నీ కృపాబాహుళ్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనక యుండిరి సముద్రమునొద్ద ఎఱ్ఱసముద్రమునొద్ద వారు తిరుగుబాటు చేసిరి.

“తలచుకోలేదు”– దేవుని కృపాక్రియలను మర్చిపోవడం పాపం. ఇతర అనేక పాపాలకు ఇది మూలం (కీర్తనల గ్రంథము 78:1 కీర్తనల గ్రంథము 78:41; న్యాయాధిపతులు 3:7). “తిరుగుబాటు”– కీర్తనల గ్రంథము 78:17; నిర్గమకాండము 14:11-12.

8. అయినను తన మహా పరాక్రమమును ప్రసిద్ధి చేయు టకై ఆయన తన నామమునుబట్టి వారిని రక్షించెను.

9. ఆయన ఎఱ్ఱసముద్రమును గద్దింపగా అది ఆరిపోయెను మైదానముమీద నడుచునట్లు వారిని అగాధజలములలో నడిపించెను.

కీర్తనల గ్రంథము 78:42 కీర్తనల గ్రంథము 78:53; నిర్గమకాండము 14:21-31; నిర్గమకాండము 15:1-21; యెషయా 51:10 చూడండి. దేవుడు ఇస్రాయేల్‌ను ఈజిప్ట్‌నుంచి తప్పించినది వారు మంచివారని కాదు, తాను మంచివాడు గనుక.

10. వారి పగవారి చేతిలోనుండి వారిని రక్షించెను శత్రువుల చేతిలోనుండి వారిని విమోచించెను.
లూకా 1:71

11. నీళ్లు వారి శత్రువులను ముంచివేసెను వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలియుండలేదు.

12. అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు నమ్మిరి ఆయన కీర్తి గానము చేసిరి.

13. అయినను వారు ఆయన కార్యములను వెంటనే మరచి పోయిరి ఆయన ఆలోచనకొరకు కనిపెట్టుకొనకపోయిరి.

ఎడారిలో వారి పాపాలు అనేకాలు, అవి చాలా ఘోరమైనవి. ఈ వచనాల్లో నిర్గమ 15, 16, 17, 32 అధ్యాయాల్లోను, సంఖ్యా 11,14,16,20,25 అధ్యాయాల్లోను ఉన్న సంఘటనల గురించిన మాటలు ఉన్నాయి. మానక అపనమ్మకం చూపుతూ, తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్న విచారకరమైన దృశ్యం ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది. నిర్గమకాండము 15:24; నిర్గమకాండము 16:2; నిర్గమకాండము 17:2.

14. అరణ్యములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి
1 కోరింథీయులకు 10:6

15. వారు కోరినది ఆయన వారికిచ్చెను అయినను వారి ప్రాణములకు ఆయన క్షీణత కలుగజేసెను.

కీర్తనల గ్రంథము 78:29. దేవుని సంకల్పానికి సరిపోని ప్రార్థనలకు ఆయన జవాబియ్యవలసిందేనని పట్టుబట్టడం మనకు ప్రమాదకరం. ఆయన ఇచ్చే జవాబు మన శరీరానికీ ఆత్మకూ కూడా గొప్ప కష్టాల కారణం అవుతుందేమో.

16. వారు తమ దండు పాళెములో మోషేయందును యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడైన అహరోనునందును అసూయపడిరి.

17. భూమి నెరవిడిచి దాతానును మింగెను అది అబీరాము గుంపును కప్పివేసెను.

18. వారి సంఘములో అగ్ని రగిలెను దాని మంట భక్తిహీనులను కాల్చివేసెను.

19. హోరేబులో వారు దూడను చేయించుకొనిరి. పోతపోసిన విగ్రహమునకు నమస్కారము చేసిరి

20. తమ మహిమాస్పదమును గడ్డిమేయు ఎద్దు రూపము నకు మార్చిరి.
రోమీయులకు 1:23

యిర్మియా 2:11; రోమీయులకు 1:23. మానవ హృదయంలో రాజ్యమేలే అంధకారం, పాపం ఇంత ఘోరమైనవి, విపరీతమైనవి.

21. ఐగుప్తులో గొప్ప కార్యములను హాముదేశములో ఆశ్చర్యకార్యములను

22. ఎఱ్ఱసముద్రమునొద్ద భయము పుట్టించు క్రియలను చేసిన తమ రక్షకుడైన దేవుని మరచిపోయిరి.

అంటే ఆ విషయాలను మనసులో ఉంచుకుని వాటి వెలుగులో జీవించేందుకు వారు ఇష్టపడలేదన్నమాట.

23. అప్పుడు ఆయననేను వారిని నశింపజేసెదననెను. అయితే ఆయన వారిని నశింపజేయకుండునట్లు ఆయన కోపము చల్లార్చుటకై ఆయన ఏర్పరచుకొనిన మోషే ఆయన సన్నిధిని నిలిచి అడ్డుపడెను

24. వారు రమ్యమైన దేశమును నిరాకరించిరి ఆయన మాట నమ్మకపోయిరి

సంఖ్యాకాండము 14:31. వారు దేవుని వాగ్దానాలను నమ్మినవారైతే వెళ్ళి కనాను దేశాన్ని స్వంతం చేసుకునేవారే. నిజమైన నమ్మకం దేవుని వాక్కుకు లోబడి ముందుకు వెళ్ళి పనిని సాధించేలా చేస్తుంది.

25. యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:10

26. అప్పుడు అరణ్యములో వారిని కూలచేయుటకును

సంఖ్యాకాండము 14:28-35. పాపం దానికి తగిన శిక్షలను కూడా తెస్తుంది. తన ప్రజల్లో దేవుడు చూచి చూడనట్టు ఊరుకునే తేలిక సంగతి కాదు అది.

27. అన్యజనులలో వారి సంతానమును కూల్చుటకును దేశములో వారిని చెదరగొట్టుటకును ఆయన వారిమీద చెయ్యి యెత్తెను.

28. మరియు వారు బయల్పెయోరును హత్తుకొని, చచ్చిన వారికి అర్పించిన బలిమాంసమును భుజించిరి.

సంఖ్యాకాండము 25:1-13. తనకోసం న్యాయమైన మార్గంలో స్థిరంగా ఉన్నవారిని దేవుడు గమనిస్తాడు, వారిని ఘనపరుస్తాడు.

29. వారు తమ క్రియలచేత ఆయనకు కోపము పుట్టించగా వారిలో తెగులు రేగెను.

30. ఫీనెహాసు లేచి పరిహారముచేయగా ఆ తెగులు ఆగిపోయెను.

31. నిత్యము తరములన్నిటను అతనికి ఆ పని నీతిగా ఎంచ బడెను.

32. మెరీబా జలములయొద్ద వారు ఆయనకు కోపము పుట్టించిరి కావున వారి మూలముగా మోషేకు బాధ కలిగెను.

33. ఎట్లనగా వారు అతని ఆత్మమీద తిరుగుబాటు చేయగా అతడు తన పెదవులతో కానిమాట పలికెను.

34. యెహోవా వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు అన్యజనులను నాశనము చేయకపోయిరి.

ఇస్రాయేల్‌వారు చివరికి కనాను చేరుకున్నప్పుడు కూడా పాపం చెయ్యడం మానలేదు. స్థలం మారినంత మాత్రాన హృదయం మారుతుందా? వారలా పాపం చేస్తూనే వచ్చారు. దేవుడు అందుకు వారిని శిక్షిస్తూనే వచ్చాడు. న్యాయాధిపతులు 1:21 న్యాయాధిపతులు 1:27-36; న్యాయాధిపతులు 2:12; న్యాయాధిపతులు 3:5-6.

35. అన్యజనులతో సహవాసము చేసి వారి క్రియలు నేర్చుకొనిరి.

36. వారి విగ్రహములకు పూజచేసిరి అవి వారికి ఉరి ఆయెను.

38. నిరపరాధ రక్తము, అనగా తమ కుమారుల రక్తము తమ కుమార్తెల రక్తము ఒలికించిరి కనానుదేశపువారి బొమ్మలకు వారిని బలిగా అర్పించిరి ఆ రక్తమువలన దేశము అపవిత్రమాయెను

39. తమ క్రియలవలన వారు అపవిత్రులైరి తమ నడవడిలో వ్యభిచరించినవారైరి.

“వేశ్యలాగా”– లేవీయకాండము 17:7; లేవీయకాండము 18:24; సంఖ్యాకాండము 15:39; న్యాయాధిపతులు 2:17; యెహెఙ్కేలు 20:18; హోషేయ 4:12. బైబిల్లో దేవునికి నమ్మక ద్రోహం చెయ్యడం, ముఖ్యంగా ఆయననుంచి తొలగిపోయి ఇతర దేవుళ్ళను పూజించడం వ్యభిచారంతో, లేక వేశ్యలాగా ప్రవర్తించడంతో పోల్చడం జరిగింది. యిర్మీయా 3 అధ్యాయం, యేహెజ్కేలు 16, 23 అధ్యాయాలు చూడండి.

40. కావున యెహోవా కోపము ఆయన ప్రజలమీద రగులుకొనెను ఆయన తనస్వాస్థ్యమందు అసహ్యపడెను.

41. ఆయన వారిని అన్యజనులచేతికి అప్పగించెను వారి పగవారు వారిని ఏలుచుండిరి.

42. వారి శత్రువులు వారిని బాధపెట్టిరి వారు శత్రువులచేతి క్రింద అణపబడిరి.

43. అనేక పర్యాయములు ఆయన వారిని విడిపించెను అయినను వారు తమ ఆలోచనను అనుసరించి తిరుగు బాటు చేయుచువచ్చిరి. తమ దోషముచేత హీనదశనొందిరి.

44. అయినను వారిరోదనము తనకు వినబడగా వారికి కలిగిన శ్రమను ఆయన చూచెను.

దేవుడు వారి పాపాలకోసం వారిని శిక్షించవలసివచ్చినా అలా చేస్తుండగానే ఆయన విశ్వసనీయుడుగా, కరుణ గలవాడుగా, ప్రేమమయుడుగానే ఉన్నాడు (మలాకీ 3:6). మనలో ఎవరికైనా దేవుని మారని మంచితనమే మన ఆశాభావానికి ఆధారం.

45. వారిని తలంచుకొని ఆయన తన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసికొనెను తన కృపాబాహుళ్యమునుబట్టి వారిని కరుణించెను.
లూకా 1:72

46. వారిని చెరగొనిపోయిన వారికందరికి వారియెడల కనికరము పుట్టించెను.
లూకా 1:72

47. యెహోవా మాదేవా, మమ్మును రక్షింపుము మేము నీ పరిశుద్ధనామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించునట్లును నిన్నుస్తుతించుచు మేమతిశయించునట్లును అన్యజనులలోనుండి మమ్మును పోగుచేయుము.

48. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా యుగము లన్నిటను స్తుతినొందును గాక ప్రజలందరుఆమేన్‌ అందురుగాక. యెహోవానుస్తుతించుడి.
లూకా 1:68

కీర్తనల గ్రంథము 41:13; కీర్తనల గ్రంథము 72:18; కీర్తనల గ్రంథము 89:52. దేవుని ప్రేమ, కరుణ, జాలి, అనుగ్రహం, విశ్వసనీయత, సహనం అంతటినిబట్టి ఆయనకే స్తుతి.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |