Exodus - నిర్గమకాండము 23 | View All

1. లేనివార్తను పుట్టింపకూడదు; అన్యాయపు సాక్ష్య మును పలుకుటకై దుష్టునితో నీవు కలియకూడదు;

1. lēnivaarthanu puṭṭimpakooḍadu; anyaayapu saakshya munu palukuṭakai dushṭunithoo neevu kaliyakooḍadu;

2. దుష్కార్యము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవద్దు, న్యాయమును త్రిప్పి వేయుటకు సమూహముతో చేరి వ్యాజ్యెములో సాక్ష్యము పలుకకూడదు;

2. dushkaaryamu jarigin̄chuṭakai samoohamunu vembaḍin̄chavaddu, nyaayamunu trippi vēyuṭaku samoohamuthoo cheri vyaajyemulō saakshyamu palukakooḍadu;

3. వ్యాజ్యెమాడువాడు బీదవాడైనను వానియెడల పక్షపాతముగా నుండకూడదు.

3. vyaajyemaaḍuvaaḍu beedavaaḍainanu vaaniyeḍala pakshapaathamugaa nuṇḍakooḍadu.

4. నీ శత్రువుని యెద్దయినను గాడిదయైనను తప్పిపోవు చుండగా అది నీకు కనబడినయెడల అగత్యముగా దాని తోలుకొనివచ్చి వాని కప్పగింపవలెను.
మత్తయి 5:44

4. nee shatruvuni yeddayinanu gaaḍidayainanu thappipōvu chuṇḍagaa adhi neeku kanabaḍinayeḍala agatyamugaa daani thoolukonivachi vaani kappagimpavalenu.

5. నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుక్రింద పడియుండుట చూచి, దానినుండి తప్పింపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగత్యముగా వానితో కలిసి దాని విడిపింపవలెను.
మత్తయి 5:44

5. neevu nee pagavaani gaaḍida baruvukrinda paḍiyuṇḍuṭa chuchi, daaninuṇḍi thappimpakayundunani neevu anukoninanu agatyamugaa vaanithoo kalisi daani viḍipimpavalenu.

6. దరిద్రుని వ్యాజ్యెములో న్యాయము విడిచి తీర్పు తీర్చకూడదు

6. daridruni vyaajyemulō nyaayamu viḍichi theerpu theerchakooḍadu

7. అబద్ధమునకు దూరముగానుండుము; నిరప రాధినైనను నీతిమంతునినైనను చంపకూడదు; నేను దుష్టుని నిర్దోషినిగా ఎంచను.

7. abaddhamunaku dooramugaanuṇḍumu; nirapa raadhinainanu neethimanthuninainanu champakooḍadu; nēnu dushṭuni nirdōshinigaa en̄chanu.

8. లంచము తీసి కొనకూడదు; లంచము దృష్టిగలవానికి గ్రుడ్డితనము కలుగజేసి, నీతిమంతుల మాట లకు అపార్థము చేయించును.

8. lan̄chamu theesi konakooḍadu; lan̄chamu drushṭigalavaaniki gruḍḍithanamu kalugajēsi, neethimanthula maaṭa laku apaarthamu cheyin̄chunu.

9. పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనస్సు ఎట్లుండునో మీరెరుగుదురు; మీరు ఐగుప్తుదేశములో పరదేశులై యుంటిరిగదా.

9. paradheshini baadhimpakooḍadu; paradheshi manassu eṭluṇḍunō meereruguduru; meeru aigupthudheshamulō paradheshulai yuṇṭirigadaa.

10. ఆరు సంవత్సరములు నీ భూమిని విత్తి దాని పంట కూర్చుకొనవలెను.

10. aaru samvatsaramulu nee bhoomini vitthi daani paṇṭa koorchukonavalenu.

11. ఏడవ సంవత్సరమున దానిని బీడు విడువవలెను. అప్పుడు నీ ప్రజలలోని బీదలు తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచ్చును. నీ ద్రాక్షతోట విషయములోను నీ ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను.

11. ēḍava samvatsaramuna daanini beeḍu viḍuvavalenu. Appuḍu nee prajalalōni beedalu thinina tharuvaatha migilinadhi aḍavi mrugamulu thinavachunu. nee draakshathooṭa vishayamulōnu nee oleevathooṭa vishayamulōnu aalaagunanē cheyavalenu.

12. ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెద్దును నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును పరదేశియు విశ్రమించునట్లు ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను.

12. aaru dinamulu nee panulu chesi, nee yeddunu nee gaaḍidayu nee daasi kumaaruḍunu paradheshiyu vishramin̄chunaṭlu ēḍava dinamuna ooraka yuṇḍavalenu.

13. నేను మీతో చెప్పినవాటినన్నిటిని జాగ్రత్తగా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని పేరు ఉచ్చరింప కూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియ్య తగదు.

13. nēnu meethoo cheppinavaaṭinanniṭini jaagratthagaa gaikonavalenu; vēroka dhevuni pēru uccharimpa kooḍadu; adhi nee nōṭanuṇḍi raaniyya thagadu.

14. సంవత్సరమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచ రింపవలెను.

14. samvatsaramunaku mooḍumaarulu naaku paṇḍuga aacha rimpavalenu.

15. పులియని రొట్టెల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజ్ఞాపించినట్లు ఆబీబు నెలలో నీవు ఐగుప్తులోనుండి బయలుదేరి వచ్చితివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పులియని రొట్టెలను తినవలెను. నా సన్నిధిని ఎవడును వట్టిచేతులతో కనబడకూడదు.

15. puliyani roṭṭela paṇḍuga naacharimpavalenu. Nēnu nee kaagnaapin̄chinaṭlu aabeebu nelalō neevu aigupthulōnuṇḍi bayaludheri vachithivi ganuka aa nelalō niyaamaka kaalamandu ēḍu dinamulu puliyani roṭṭelanu thinavalenu. Naa sannidhini evaḍunu vaṭṭichethulathoo kanabaḍakooḍadu.

16. నీవు పొలములో విత్తిన నీ వ్యవసాయముల తొలిపంట యొక్క కోతపండుగను, పొలములోనుండి నీ వ్యవసాయ ఫలములను నీవు కూర్చుకొనిన తరువాత సంవత్సరాంత మందు ఫలసంగ్రహపు పండుగను ఆచరింపవలెను.

16. neevu polamulō vitthina nee vyavasaayamula tolipaṇṭa yokka kōthapaṇḍuganu, polamulōnuṇḍi nee vyavasaaya phalamulanu neevu koorchukonina tharuvaatha samvatsaraantha mandu phalasaṅgrahapu paṇḍuganu aacharimpavalenu.

17. సంవ త్సరమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు ప్రభువైన యెహోవా సన్నిధిని కనబడవలెను.

17. sanva tsaramunaku mooḍumaarulu purushulandaru prabhuvaina yehōvaa sannidhini kanabaḍavalenu.

18. నా బలుల రక్తమును పులిసిన ద్రవ్యముతో అర్పింప కూడదు. నా పండుగలో నర్పించిన క్రొవ్వు ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు.

18. naa balula rakthamunu pulisina dravyamuthoo arpimpa kooḍadu. Naa paṇḍugalō narpin̄china krovvu udayamu varaku niluva yuṇḍakooḍadu.

19. నీ భూమి ప్రథమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా మందిరమునకు తేవలెను. మేకపిల్లను దాని తల్లిపాలతో ఉడకబెట్టకూడదు.

19. nee bhoomi prathama phalamulō modaṭivaaṭini dhevuḍaina yehōvaa mandiramunaku thēvalenu. Mēkapillanu daani thallipaalathoo uḍakabeṭṭakooḍadu.

20. ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను.
మత్తయి 11:10, మార్కు 1:2, లూకా 7:27, యోహాను 14:11, అపో. కార్యములు 7:38-39, 1 కోరింథీయులకు 10:9

20. idigō trōvalō ninnu kaapaaḍi nēnu siddhaparachina chooṭuku ninnu rappin̄chuṭaku oka doothanu neeku mundhugaa pampuchunnaanu.

21. ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవద్దు; మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది.
యోహాను 14:11, అపో. కార్యములు 7:38-39

21. aayana sannidhini jaagratthagaanuṇḍi aayana maaṭa vinavalenu. aayana kōpamu rēpavaddu; mee athikramamulanu aayana pariharimpaḍu, naa naamamu aayanakunnadhi.

22. అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగ్రత్తగా విని నేను చెప్పినది యావత్తు చేసినయెడల నేను నీ శత్రువులకు శత్రువును నీ విరోధులకు విరోధియునై యుందును.
1 పేతురు 2:9

22. ayithē neevu aayana maaṭanu jaagratthagaa vini nēnu cheppinadhi yaavatthu chesinayeḍala nēnu nee shatruvulaku shatruvunu nee virōdhulaku virōdhiyunai yundunu.

23. ఎట్లనగా నా దూత నీకు ముందుగావెళ్లుచు, అమోరీ యులు హిత్తీయులు పెరిజ్జీయులు కనా నీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులను వారున్న చోటుకు నిన్ను రప్పించును, నేను వారిని సంహరించెదను.

23. eṭlanagaa naa dootha neeku mundhugaaveḷluchu, amōree yulu hittheeyulu perijjeeyulu kanaa neeyulu hivveeyulu yebooseeyulanu vaarunna chooṭuku ninnu rappin̄chunu, nēnu vaarini sanharin̄chedanu.

24. వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింప కూడదు; వారి క్రియలవంటి క్రియలు చేయక వారిని తప్పక నిర్మూలము చేసి, వారి విగ్రహములను బొత్తిగా పగులగొట్టవలెను.

24. vaari dhevathalaku saagilapaḍakooḍadu, vaaṭini poojimpa kooḍadu; vaari kriyalavaṇṭi kriyalu cheyaka vaarini thappaka nirmoolamu chesi, vaari vigrahamulanu botthigaa pagulagoṭṭavalenu.

25. నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అప్పుడు ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. నేను నీ మధ్యనుండి రోగము తొలగించెదను.

25. nee dhevuḍaina yehōvaanē sēvimpavalenu, appuḍu aayana nee aahaaramunu nee paanamunu deevin̄chunu. Nēnu nee madhyanuṇḍi rōgamu tolagin̄chedanu.

26. కడుపు దిగబడునదియు గొడ్డుదియు నీ దేశము లోను ఉండదు. నీ దినముల లెక్క సంపూర్తి చేసెదను.

26. kaḍupu digabaḍunadhiyu goḍḍudiyu nee dheshamu lōnu uṇḍadu. nee dinamula lekka sampoorthi chesedanu.

27. నన్నుబట్టి మనుష్యులు నీకు భయపడునట్లు చేసెదను. నీవు పోవు సర్వ దేశములవారిని ఓడ గొట్టి నీ సమస్త శత్రువులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునట్లు చేసెదను.

27. nannubaṭṭi manushyulu neeku bhayapaḍunaṭlu chesedanu. neevu pōvu sarva dheshamulavaarini ōḍa goṭṭi nee samastha shatruvulu nee yeduṭanuṇḍi paaripōvunaṭlu chesedanu.

28. మరియు, పెద్ద కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ యెదుటనుండి హివ్వీయులను కనానీయులను హిత్తీయులను వెళ్లగొట్టను.

28. mariyu, pedda kandireegalanu neeku mundhugaa pampin̄chedanu, avi nee yeduṭanuṇḍi hivveeyulanu kanaaneeyulanu hittheeyulanu veḷlagoṭṭanu.

29. దేశము పాడై అడవిమృగములు నీకు విరోధముగా విస్తరింపకుండునట్లు వారిని ఒక్క సంవత్సరములోనే నీ యెదుటనుండి వెళ్లగొట్టను.

29. dheshamu paaḍai aḍavimrugamulu neeku virōdhamugaa vistharimpakuṇḍunaṭlu vaarini okka samvatsaramulōnē nee yeduṭanuṇḍi veḷlagoṭṭanu.

30. నీవు అభివృద్ధిపొంది ఆ దేశమును స్వాధీనపరచుకొనువరకు క్రమక్రమముగా వారిని నీయెదుటనుండి వెళ్లగొట్టెదను.

30. neevu abhivruddhipondi aa dheshamunu svaadheenaparachukonuvaraku kramakramamugaa vaarini neeyeduṭanuṇḍi veḷlagoṭṭedanu.

31. మరియఎఱ్ఱ సముద్రమునుండి ఫిలిష్తీయుల సముద్రము వరకును అరణ్యమునుండి నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏర్పరచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీ చేతి కప్పగించెదను. నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళ్లగొట్టెదవు.

31. mariyu erra samudramunuṇḍi philishtheeyula samudramu varakunu araṇyamunuṇḍi nadhivarakunu nee polimēralanu ērparachedanu, aa dhesha nivaasulanu nee chethi kappagin̄chedanu. neevu nee yeduṭanuṇḍi vaarini veḷlagoṭṭedavu.

32. నీవు వారితో నైనను వారి దేవ తలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవద్దు. నీవు వారి దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక

32. neevu vaarithoo nainanu vaari dheva thalathoonainanu nibandhana chesikonavaddu. neevu vaari dhevathalanu sēvin̄chinayeḍala adhi neeku uriyagunu ganuka

33. వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునట్లు వారు నీ దేశములో నివసింప కూడదు.

33. vaaru neechetha naaku virōdhamugaa paapamu cheyimpakuṇḍunaṭlu vaaru nee dheshamulō nivasimpa kooḍadu.


Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.