Isaiah - యెషయా 2 | View All

1. యూదాను గూర్చియు యెరూషలేమును గూర్చియు ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు దర్శనమువలన కలిగిన దేవోక్తి

1. yoodhaanu goorchiyu yerooshalēmunu goorchiyu aamōju kumaaruḍaina yeshayaaku darshanamuvalana kaligina dhevōkthi

2. అంత్యదినములలో పర్వతములపైన యెహోవా మందిర పర్వతము పర్వత శిఖరమున స్థిరపరచబడి కొండల కంటె ఎత్తుగా ఎత్తబడును ప్రవాహము వచ్చినట్లు సమస్త అన్యజనులు దానిలోనికి వచ్చెదరు

2. antyadhinamulalō parvathamulapaina yehōvaa mandira parvathamu parvatha shikharamuna sthiraparachabaḍi koṇḍala kaṇṭe etthugaa etthabaḍunu pravaahamu vachinaṭlu samastha anyajanulu daanilōniki vacchedaru

3. ఆ కాలమున సీయోనులోనుండి ధర్మశాస్త్రము యెరూషలేములోనుండి యెహోవా వాక్కు బయలు వెళ్లును. జనములు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి యాకోబు దేవుని మందిరమునకు యెహోవా పర్వతమునకు మనము వెళ్లుదము రండి ఆయన తన మార్గముల విషయమై మనకు బోధించును మనము ఆయన త్రోవలలో నడుతము అని చెప్పుకొందురు.
యోహాను 4:22

3. aa kaalamuna seeyōnulōnuṇḍi dharmashaastramu yerooshalēmulōnuṇḍi yehōvaa vaakku bayalu veḷlunu. Janamulu gumpulu gumpulugaa vachi yaakōbu dhevuni mandiramunaku yehōvaa parvathamunaku manamu veḷludamu raṇḍi aayana thana maargamula vishayamai manaku bōdhin̄chunu manamu aayana trōvalalō naḍuthamu ani cheppukonduru.

4. ఆయన మధ్యవర్తియై అన్యజనులకు న్యాయము తీర్చును అనేక జనములకు తీర్పుతీర్చును వారు తమ ఖడ్గములను నాగటి నక్కులుగాను తమ యీటెలను మచ్చుకత్తులుగాను సాగగొట్టుదురు జనముమీదికి జనము ఖడ్గమెత్తక యుండును యుద్ధముచేయ నేర్చుకొనుట ఇక మానివేయును.
యోహాను 16:8-11, అపో. కార్యములు 17:31, ప్రకటన గ్రంథం 19:11

4. aayana madhyavarthiyai anyajanulaku nyaayamu theerchunu anēka janamulaku theerputheerchunu vaaru thama khaḍgamulanu naagaṭi nakkulugaanu thama yeeṭelanu machukatthulugaanu saagagoṭṭuduru janamumeediki janamu khaḍgametthaka yuṇḍunu yuddhamucheya nērchukonuṭa ika maanivēyunu.

5. యాకోబు వంశస్థులారా, రండి మనము యెహోవా వెలుగులో నడుచుకొందము.
1,Joh,1,7

5. yaakōbu vanshasthulaaraa, raṇḍi manamu yehōvaa velugulō naḍuchukondamu.

6. యాకోబు వంశమగు ఈ జనము తూర్పున నుండిన జనుల సంప్రదాయములతో నిండుకొనియున్నారు వారు ఫిలిష్తీయులవలెమంత్ర ప్రయోగము చేయుదురు అన్యులతో సహవాసము చేయుదురు గనుక నీవు వారిని విసర్జించి యున్నావు.

6. yaakōbu vanshamagu ee janamu thoorpuna nuṇḍina janula sampradaayamulathoo niṇḍukoniyunnaaru vaaru philishtheeyulavalemantra prayōgamu cheyuduru anyulathoo sahavaasamu cheyuduru ganuka neevu vaarini visarjin̄chi yunnaavu.

7. వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియున్నది వారి ఆస్తి సంపాద్యమునకు మితిలేదు వారి దేశము గుఱ్ఱములతో నిండియున్నది వారి రథములకు మితిలేదు.

7. vaari dheshamu veṇḍi baṅgaaramulathoo niṇḍiyunnadhi vaari aasthi sampaadyamunaku mithilēdu vaari dheshamu gurramulathoo niṇḍiyunnadhi vaari rathamulaku mithilēdu.

8. వారి దేశము విగ్రహములతో నిండియున్నది వారు తమ చేతిపనికి తాము వ్రేళ్లతో చేసిన దానికి నమస్కారము చేయుదురు

8. vaari dheshamu vigrahamulathoo niṇḍiyunnadhi vaaru thama chethipaniki thaamu vrēḷlathoo chesina daaniki namaskaaramu cheyuduru

9. అల్పులు అణగద్రొక్కబడుదురు ఘనులు తగ్గింప బడు దురు కాబట్టి వారిని క్షమింపకుము.

9. alpulu aṇagadrokkabaḍuduru ghanulu thaggimpa baḍu duru kaabaṭṭi vaarini kshamimpakumu.

10. యెహోవా భీకరసన్నిధినుండియు ఆయన ప్రభావ మహాత్మ్యమునుండియు బండ బీటలోనికి దూరుము మంటిలో దాగి యుండుము.
ప్రకటన గ్రంథం 6:15, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

10. yehōvaa bheekarasannidhinuṇḍiyu aayana prabhaava mahaatmyamunuṇḍiyu baṇḍa beeṭalōniki doorumu maṇṭilō daagi yuṇḍumu.

11. నరుల అహంకారదృష్టి తగ్గింపబడును మనుష్యుల గర్వము అణగద్రొక్కబడును ఆ దినమున యెహోవా మాత్రమే ఘనత వహించును.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

11. narula ahaṅkaaradrushṭi thaggimpabaḍunu manushyula garvamu aṇagadrokkabaḍunu aa dinamuna yehōvaa maatramē ghanatha vahin̄chunu.

12. అహంకారాతిశయముగల ప్రతిదానికిని ఔన్నత్యము గల ప్రతిదానికిని విమర్శించు దినమొకటి సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా నియమించియున్నాడు అవి అణగద్రొక్కబడును.

12. ahaṅkaaraathishayamugala prathidaanikini aunnatyamu gala prathidaanikini vimarshin̄chu dinamokaṭi sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa niyamin̄chiyunnaaḍu avi aṇagadrokkabaḍunu.

13. ఔన్నత్యము కలిగి అతిశయించు లెబానోను దేవదారు వృక్షములకన్నిటికిని బాషాను సిందూర వృక్షములకన్నిటికిని

13. aunnatyamu kaligi athishayin̄chu lebaanōnu dhevadaaru vrukshamulakanniṭikini baashaanu sindoora vrukshamulakanniṭikini

14. ఉన్నతపర్వతములకన్నిటికిని ఎత్తయిన మెట్లకన్నిటికిని

14. unnathaparvathamulakanniṭikini etthayina meṭlakanniṭikini

15. ఉన్నతమైన ప్రతిగోపురమునకును బురుజులుగల ప్రతి కోటకును

15. unnathamaina prathigōpuramunakunu burujulugala prathi kōṭakunu

16. తర్షీషు ఓడలకన్నిటికిని రమ్యమైన విచిత్ర వస్తువుల కన్నిటికిని ఆ దినము నియమింపబడియున్నది.

16. tharsheeshu ōḍalakanniṭikini ramyamaina vichitra vasthuvula kanniṭikini aa dinamu niyamimpabaḍiyunnadhi.

17. అప్పుడు నరుల అహంకారము అణగద్రొక్కబడును మనుష్యుల గర్వము తగ్గింపబడును ఆ దినమున యెహోవామాత్రమే ఘనత వహించును.

17. appuḍu narula ahaṅkaaramu aṇagadrokkabaḍunu manushyula garvamu thaggimpabaḍunu aa dinamuna yehōvaamaatramē ghanatha vahin̄chunu.

18. విగ్రహములు బొత్తిగా నశించిపోవును.

18. vigrahamulu botthigaa nashin̄chipōvunu.

19. యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునప్పుడు ఆయన భీకర సన్నిధినుండియు ఆయన ప్రభావ మాహాత్మ్యమునుండియు మనుష్యులు కొండల గుహలలో దూరుదురు నేల బొరియలలో దూరుదురు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

19. yehōvaa bhoomini gajagaja vaṇakimpa lēchunappuḍu aayana bheekara sannidhinuṇḍiyu aayana prabhaava maahaatmyamunuṇḍiyu manushyulu koṇḍala guhalalō dooruduru nēla boriyalalō dooruduru.

20. ఆ దినమున యెహోవా భూమిని గజగజ వణకింప లేచునప్పుడు ఆయన భీకర సన్నిధినుండియు ఆయన ప్రభావ మాహాత్మ్యమునుండియు కొండల గుహలలోను బండబీటలలోను

20. aa dinamuna yehōvaa bhoomini gajagaja vaṇakimpa lēchunappuḍu aayana bheekara sannidhinuṇḍiyu aayana prabhaava maahaatmyamunuṇḍiyu koṇḍala guhalalōnu baṇḍabeeṭalalōnu

21. దూరవలెనన్న ఆశతో నరులు తాము పూజించుటకై చేయించుకొనిన వెండి విగ్రహములను సువర్ణ విగ్రహ ములను ఎలుకలకును గబ్బిలములకును పారవేయుదురు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9

21. dooravalenanna aashathoo narulu thaamu poojin̄chuṭakai cheyin̄chukonina veṇḍi vigrahamulanu suvarṇa vigraha mulanu elukalakunu gabbilamulakunu paaravēyuduru.

22. తన నాసికారంధ్రములలో ప్రాణముకలిగిన నరుని లక్ష్యపెట్టకుము; వానిని ఏవిషయములో ఎన్నిక చేయవచ్చును?

22. thana naasikaarandhramulalō praaṇamukaligina naruni lakshyapeṭṭakumu; vaanini ēvishayamulō ennika cheyavachunu?Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |