Isaiah - యెషయా 9 | View All

1. అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబ్బు నిలువ లేదు పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరచెను అంత్యకాలమున ఆయన సముద్రప్రాంతమును, అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును మహిమగలదానిగా చేయుచున్నాడు.
మత్తయి 4:15-16

ఇది క్రీస్తు కాలంలో నెరవేరింది. మత్తయి 4:12-16. “చీకటి”– అంటే ఆధ్యాత్మిక అంధకారం. “పూర్వకాలంలో”– ఇది ఇస్రాయేల్ ఉత్తర రాజ్యంలో ఈ గోత్రాలు నివసించే ప్రాంతం. క్రీ.పూ. 734, 732లో అష్షూరు సైన్యాల చేతిలో వీరు పడ్డ బాధలు ఇంతింత కాదు. క్రీ.పూ. 722లో మొత్తం రాజ్యం నాశనమైపోయింది. “గొప్ప చేస్తాడు”– యేసుప్రభువు ఈ ప్రాంతాల్లో సంచరించి సేవ చేయడం మూలంగానన్నమాట.

2. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకా శించును.
లూకా 1:79, 2 కోరింథీయులకు 4:6, 1 పేతురు 2:9, మత్తయి 4:15-16

“కాంతి”– యేసుప్రభువు, ఆయన ఉపదేశాలూ, చర్యలూ (లూకా 1:78-79; లూకా 2:32; యోహాను 8:12; 1 యోహాను 1:5; కీర్తనల గ్రంథము 27:1; కీర్తనల గ్రంథము 36:9). “చావు నీడ”– అంటే తీవ్రమైన ఆధ్యాత్మిక అంధకారం ప్రమాదం.

3. నీవు జనమును విస్తరింపజేయుచున్నావు వారి సంతోషమును వృద్ధిపరచుచున్నావు కోతకాలమున మనుష్యులు సంతోషించునట్లు దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనువారు సంతోషించునట్లు వారు నీ సన్నిధిని సంతోషించుచున్నారు.

కాంతిలోకి వచ్చి తన ప్రజలుగా మారే వారి సంఖ్యను అధికం చేసేందుకు యేసుప్రభువు వచ్చాడు. నిజమైన పరలోకానందాన్ని తెచ్చేందుకు ఆయన వచ్చాడు (యెషయా 61:3; యోహాను 15:11; యోహాను 16:20-24; యోహాను 17:13; రోమీయులకు 14:17; 1 పేతురు 1.8; 1 యోహాను 1:4).

4. మిద్యాను దినమున జరిగినట్లు వాని బరువు కాడిని నీవు విరిచియున్నావు వాని మెడను కట్టుకఱ్ఱను వాని తోలువాని కొరడాలను విరిచియున్నావు.

“మిద్యానువాళ్ళ ఓటమి”– న్యాయాధి 7వ అధ్యాయంలో గిద్యోను ద్వారా దేవుడు మిద్యానువారిని ఓడించిన వైనం ఉంది. “విరుస్తావు”– క్రీ.పూ. 701లో అష్షూరువారి సైన్యం నాశనమయింది. యెషయా 10:24-27 లో యెషయా దీన్ని స్పష్టంగా పలికాడు. దీనికి ఆధ్యాత్మికమైన నెరవేర్పు జరగాలని మనం భావించితే యేసుప్రభువు తన ప్రజలను పాప దాస్యంనుండీ దురాశనుండీ విడిపించడంలో దీన్ని చూడగలం (యెషయా 61:1; లూకా 4:18; యోహాను 8:34-36; రోమీయులకు 6:19-22; గలతియులకు 5:1).

5. యుద్ధపుసందడిచేయు యోధులందరి జోళ్లును రక్తములో పొరలింపబడిన వస్త్రములును అగ్నిలో వేయబడి దహింపబడును.

దేవుని పని శాంతిని ఇచ్చేది. అది చివరికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విశ్వశాంతిని తీసుకువస్తుంది. యెషయా 2:4 చూడండి.

6. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.
యోహాను 1:45, ఎఫెసీయులకు 2:14

“కలిగాడు”– యెషయా రాసిన కాలం తరువాత కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు ఈ వచనం నెరవేరింది. దేవుని ప్రవక్త భవిష్యత్తులో చూస్తూ ఆ రాబోయే సంఘటన అంతకుముందు జరిగినట్టు రాశాడన్నమాట. బానిసత్వమనే కాడి ఎవరి మూలంగా తొలగిపోతుందో, ఎవరు నిజమైన శాంతిని తెస్తారో గలలీ ప్రాంతాల్లో ప్రకాశించనున్న గొప్ప కాంతి ఎవరో ఆయనను ఈ వచనంలో చూడగలం. యేసుప్రభువు మానవత్వం, దేవత్వం రెండూ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఆయన మహా బలిష్ఠుడైన దేవుడు. అయినప్పటికీ చిన్న బాబుగా జన్మించాడు. యెషయా 7:14 పోల్చి చూడండి. ఆ పిల్లవాడు పెరిగి యూదుల రాజుగా, ప్రపంచానికే రారాజుగా ఉండడానికి పెరిగాడు (యిర్మియా 23:5; మత్తయి 2:2; మత్తయి 27:11; మత్తయి 28:18; ప్రకటన గ్రంథం 19:16). “ఆశ్చర్యకరుడు”– యేసుప్రభువు తన స్వభావంలో ఆశ్చర్యకరుడు, తన గుణాల్లో ఆశ్చర్యకరుడు, కన్యకు జన్మించడంలో ఆశ్చర్యకరుడు, ఈ భూమిపై ఆయన మచ్చలేని పవిత్ర జీవితంలో ఆశ్చర్యకరుడు, పాపులకోసం ఆయన మరణంలో ఆశ్చర్యకరుడు, ఆయన మరణంనుంచి సజీవంగా లేవడంలో, పరలోకానికి ఆరోహణంలో ఆశ్చర్యకరుడు, అన్ని విధాలుగా, ఎప్పటికీ ఆశ్చర్యకరుడు. “ఆలోచనకర్త”– యెషయా 11:2; యెషయా 28:29; సామెతలు 8:14. మనం తెలుసుకోవలసినవి, చెయ్యవలసినవి ఏ విషయంలోనైనా సర్వజ్ఞాని అయిన యేసుప్రభువు ఆలోచన చెప్పగలవాడు. “బలాఢ్యుడైన దేవుడు”– ఇస్రాయేలీయుల మెస్సీయాయే భూమి మీద అవతరించిన దేవుడుగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చి ఇది అత్యంత స్పష్టంగా వెల్లడిస్తుంది. ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్ చూడండి. “అనంత యుగాలకు తండ్రి”– హీబ్రూ భాషలో దీని అర్థం నిత్యత్వం గలవాడు. అంటే అనాది సిద్ధంగా ఉన్నవాడు. దీనికి అర్థం “ఆయన తానే తండ్రి అయిన దేవుడు” అని కాదు. దేవుని కుమారుడైన యేసుప్రభువు తరచుగా తండ్రికి వేరుగా తనను చెప్పుకొన్నాడు (మత్తయి 11:27; మత్తయి 28:19; యోహాను 5:30; యోహాను 17:1 మొ।।). అయితే ఉనికిలో ఆయన శాశ్వతుడు (మీకా 5:2; మొ।।), శాశ్వత జీవాన్ని మనుషులకు ఇచ్చేవాడు (యోహాను 17:2). “శాంతికర్త”– దేవునికీ, మనుషులకూ మధ్య మహా ఘనుడైన శాంతి దూత క్రీస్తు. మనసులో, హృదయంలో శాంతిని ఇచ్చేవాడు (లూకా 1:79; లూకా 2:14; యోహాను 14:27; అపో. కార్యములు 10:36; రోమీయులకు 5:1; ఎఫెసీయులకు 2:14, ఎఫెసీయులకు 2:17; కొలొస్సయులకు 1:20).

7. ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృద్ధియు క్షేమ మును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును న్యాయమువలనను నీతివలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్యపరిపాలన చేయును. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఆసక్తికలిగి దీనిని నెరవేర్చును.
లూకా 1:32, యోహాను 12:34

క్రీస్తు పరిపాలన శాశ్వతం. మానవ రీతిగా ఆయన రాజైన దావీదు వంశీకుడు. దావీదు గద్దెకు వారసుడు. 2 సమూయేలు 7:11-26; 2 సమూయేలు 23:1-5; లూకా 1:33; రోమీయులకు 1:3; ప్రకటన గ్రంథం 22:16 “న్యాయం, నిజాయితీ”– కీర్తనల గ్రంథము 72:2; యెషయా 11:4; యెషయా 16:5; యెషయా 32:1, యెషయా 32:16; యెషయా 33:5; యెషయా 42:1; యిర్మియా 23:5; యిర్మియా 33:4, యిర్మియా 33:15; ప్రకటన గ్రంథం 19:11. “అత్యాసక్తి”– మనిషి ఆసక్తి కాదు దేవుని ఆసక్తే పై దానినంతటినీ మొదటినుంచి చివరివరకు నెరవేరుస్తుంది. 2 రాజులు 19:31; యెషయా 26:11; యెషయా 37:32; యెషయా 42:13; యెషయా 59:17; కీర్తనల గ్రంథము 69:9; యోహాను 2:17. పరిస్థితులు ఎలా పడితే అలా జరిగిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకునేవాడు కాదు దేవుడు. క్రీస్తును రాజుగా చేయాలన్న ఏర్పాటు ఒకటి ఆయనకు ఉంది. దీన్ని అత్యాసక్తిపరుడై ఆయన నెరవేర్చుకుంటాడు. శత్రువులు కలిగించే ఆటంకాలేవీ పని చెయ్యవు (కీర్తనల గ్రంథము 2:1-12). ఈ నోట్స్ రచయిత అభిప్రాయమేమంటే, క్రీస్తు మూడు దశలుగా పరిపాలిస్తాడు: ప్రస్తుతం అదృశ్యంగా ఆయన సంఘంమీద ఈ లోకాన్నంతటిమీదా పాలిస్తున్నాడు. ప్రకటన గ్రంథం 20:1-6 లో చెప్పిన వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన సమయంలో ఇస్రాయేల్‌ను, ప్రపంచ రాజ్యాలన్నిటినీ ప్రత్యక్షంగా పరిపాలిస్తాడు. ఆ పైన శాశ్వతంగా క్రొత్త భూమీ క్రొత్త ఆకాశాలను పరిపాలిస్తాడు (ప్రకటన గ్రంథం 21:1-4). అది ఎలా ఉన్నా ఈ మాటల వివరణను, వాటిని దేవుడెలా నెరవేరుస్తాడో అన్న సంగతిని గ్రహించడం కంటే ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలు పవిత్రులై ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగి మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఆయన్నూ, క్రీస్తులో తమ సోదరులనూ ప్రేమిస్తూ ఉండడమే ఎన్నో రెట్లు మంచిదని ఈ వ్యాఖ్యాత నమ్మకం.

8. ప్రభువు యాకోబు విషయమై వర్తమానము పంపగా అది ఇశ్రాయేలువరకు దిగివచ్చియున్నది.

ఇస్రాయేల్‌పై దేవుని కోపం గురించి మళ్ళీ చెప్పసాగు తున్నాడు యెషయా. యెషయా 10:5 వరకూ ఈ విషయమే చెప్పాడు.

9. అది ఎఫ్రాయిముకును షోమ్రోను నివాసులకును ప్రజల కందరికి తెలియవలసియున్నది.

“ఎఫ్రాయిం”– ఉత్తర రాజ్యం అయిన ఇస్రాయేల్ అంతటికీ ప్రతినిధిగా ఈ గోత్రం పేరును వాడారు (యెషయా 7:2). ఇస్రాయేల్ రాజధాని సమరయ. “గర్వంతో”– యెషయా 2:11-18.

10. వారుఇటికలతో కట్టినది పడిపోయెను చెక్కిన రాళ్లతో కట్టుదము రండి; రావికఱ్ణతో కట్టినది నరకబడెను, వాటికి మారుగా దేవదారు కఱ్ఱను వేయుదము రండని అతిశయపడి గర్వముతో చెప్పుకొనుచున్నారు.

తమ పట్టణాలను తిరిగి కట్టుకొనే అవకాశం ఇస్రాయేల్ వారికి ఉండదు. ఏవో కొద్దిపాటి సైన్యాలు వచ్చి కొంత నాశనం చేసినంతమాత్రాన వారిపై మండుతున్న దేవుని కోపం చల్లారలేదు. దేవుడు వారిని దెబ్బకొట్టాడు. అయినా వారు పశ్చాత్తాపంతో ఆయనవైపుకు తిరగలేదు. అష్షూరువారి మూలంగా మరోసారి వారిపై దెబ్బతీస్తాడు.

11. యెహోవా వానిమీదికి రెజీనునకు విరోధులైన వారిని హెచ్చించుచు వాని శత్రువులను రేపుచున్నాడు.

12. తూర్పున సిరియాయు పడమట ఫిలిష్తీయులును నోరు తెరచి ఇశ్రాయేలును మింగివేయవలెనని యున్నారు ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు.ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

13. అయినను జనులు తమ్ము కొట్టినవానితట్టు తిరుగుట లేదు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాను వెదకరు.

14. కావున యెహోవా ఇశ్రాయేలులోనుండి తలను తోకను తాటికమ్మను రెల్లును ఒక్క దినమున కొట్టివేయును.

15. పెద్దలును ఘనులును తల; కల్లలాడు ప్రవక్తలు తోక.

“అబద్ధాలు”– యిర్మియా 2:8; యిర్మియా 5:31; మొ।।. “ప్రవక్తలు”– ఆదికాండము 20:7.

16. ఈ జనుల నాయకులు త్రోవ తప్పించువారు వారిని వెంబడించువారు వారిచేత మింగివేయబడు దురు.

యెషయా 3:12.

17. వారందరును భక్తిహీనులును దుర్మార్గులునై యున్నారు ప్రతి నోరు దుర్భాషలాడును కాబట్టి ప్రభువు వారి ¸యౌవనస్థులను చూచి సంతోషింపడు వారిలో తలిదండ్రులు లేనివారియందైనను వారి విధవరాండ్రయందైనను జాలిపడడు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

“వాళ్ళంతా”– యువకులు, వృద్ధులు, నాయకులు, సామాన్యులు, స్త్రీ పురుషులూ అంతా ఆదికాండము 6:5, ఆదికాండము 6:12 లో లాగా భ్రష్టులైపోయారు.

18. భక్తిహీనత అగ్నివలె మండుచున్నది అది గచ్చపొదలను బలురక్కసి చెట్లను కాల్చి అడవి పొదలలో రాజును అవి దట్టమైన పొగవలె చుట్టుకొనుచు పైకి ఎగయును.

చెడుతనం అగ్నిజ్వాలల్లాగా నాశనం చేసేది. అంతేగాక దాన్ని అనుసరించేవారిని అది దేవుని కోపం అనే అగ్నిలో పడవేస్తుంది.

19. సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతవలన దేశము కాలిపోయెను. జనులును అగ్నికి కట్టెలవలె నున్నారు వారిలో ఒకనినొకడు కరుణింపడు.

20. కుడిప్రక్కన ఉన్నదాని పట్టుకొందురు గాని ఇంకను ఆకలిగొని యుందురు; ఎడమప్రక్కన ఉన్నదాని భక్షించుదురు గాని ఇంకను తృప్తిపొందక యుందురు వారిలో ప్రతివాడు తన బాహువును భక్షించును

వారి దుర్మార్గత ఫలితంగా కరవు వస్తుందని దేవుడు వారిని హెచ్చరించాడు (లేవీయకాండము 26:18-20; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:38-42, ద్వితీయోపదేశకాండము 28:53-57). దేవుని కోపం గురించి నోట్స్ సంఖ్యాకాండము 35:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11.

21. మనష్షే ఎఫ్రాయిమును ఎఫ్రాయిము మనష్షేను భక్షించును వీరిద్దరు ఏకీభవించి యూదామీద పడుదురు. ఈలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

వారిలో వారికి ఉండే ద్వేషం, పెనుగులాటల్లోనే వారి దుర్మార్గత తెలిసిపోతూవుంది. పవిత్రతా, ప్రేమా రూపుదాల్చిన దేవుణ్ణి విసర్జించిన ఏమేమో చేస్తారు. అయితే ఇంతకన్నా ఘోరమైన సంగతులు ముందు ముందు వారికి సంభవించ నున్నాయి.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.