Acts - అపొ. కార్యములు 12 | View All

1. దాదాపు అదే కాలమందు రాజైన హేరోదు సంఘపువారిలో కొందరిని బాధపెట్టుటకు బలాత్కారముగా పట్టుకొని

1. daadaapu adhe kaalamandu raajaina hērōdu saṅghapuvaarilō kondarini baadhapeṭṭuṭaku balaatkaaramugaa paṭṭukoni

2. యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపించెను.

2. yōhaanu sahōdaruḍaina yaakōbunu khaḍgamuthoo champin̄chenu.

3. ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలిసికొని పేతురునుకూడ పట్టుకొనెను. ఆ దినములు పులియని రొట్టెల పండుగ దినములు.

3. idi yoodulaku ishṭamaina kaaryamani telisikoni pēthurunukooḍa paṭṭukonenu. aa dinamulu puliyani roṭṭela paṇḍuga dinamulu.

4. అతనిని పట్టుకొని చెరసాలలో వేయించి, పస్కా పండుగైన పిమ్మట ప్రజలయొద్దకు అతని తేవలెనని ఉద్దేశించి, అతనికి కావలియుండుటకు నాలుగు చతుష్టయముల సైని కులకు అతనిని అప్పగించెను.

4. athanini paṭṭukoni cherasaalalō vēyin̄chi, paskaa paṇḍugaina pimmaṭa prajalayoddhaku athani thēvalenani uddheshin̄chi, athaniki kaavaliyuṇḍuṭaku naalugu chathushṭayamula saini kulaku athanini appagin̄chenu.

5. పేతురు చెరసాలలో ఉంచ బడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థనచేయుచుండెను.

5. pēthuru cherasaalalō un̄cha baḍenu, saṅghamayithē athanikoraku atyaasakthithoo dhevuniki praarthanacheyuchuṇḍenu.

6. హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసికొని రావలెననియుండగా, ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంకెళ్లతో బంధింపబడి యిద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించు చుండెను; మరియు కావలివారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొనుచుండిరి.

6. hērōdu athanini velupaliki theesikoni raavalenaniyuṇḍagaa, aa raatriyē pēthuru reṇḍu saṅkeḷlathoo bandhimpabaḍi yiddaru sainikula madhya nidrin̄chu chuṇḍenu; mariyu kaavalivaaru thalupu eduṭa cherasaala kaachukonuchuṇḍiri.

7. ఇదిగో ప్రభువు దూత అతనిదగ్గర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను. దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టిత్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా సంకెళ్లు అతని చేతులనుండి ఊడిపడెను.

7. idigō prabhuvu dootha athanidaggara nilichenu; athaḍuṇḍina gadhilō velugu prakaashin̄chenu. Dootha pēthuru prakkanu thaṭṭitvaragaa lemmani cheppi athani lēpagaa saṅkeḷlu athani chethulanuṇḍi ooḍipaḍenu.

8. అప్పుడు దూత అతనితో నీవు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తొడుగుకొనుమనెను. అతడాలాగు చేసిన తరువాత దూత నీ వస్త్రము పైన వేసికొని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పెను.

8. appuḍu dootha athanithoo neevu naḍumu kaṭṭukoni cheppulu toḍugukonumanenu. Athaḍaalaagu chesina tharuvaatha dootha nee vastramu paina vēsikoni naa vembaḍi rammani athanithoo cheppenu.

9. అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్లి, దూతవలన జరిగినది నిజముగా జరిగెనని గ్రహింపక, తనకు దర్శనము కలిగెనని తలంచెను.

9. athaḍu velupaliki vachi dootha vembaḍi veḷli, doothavalana jariginadhi nijamugaa jarigenani grahimpaka, thanaku darshanamu kaligenani thalan̄chenu.

10. మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవినియొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతట అదే వారికి తెరచుకొనెను. వారు బయలుదేరి యొక వీధి దాటినవెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయెను.

10. modaṭi kaavalini reṇḍava kaavalini daaṭi paṭṭaṇamunaku pōvu inupa gaviniyoddhaku vachinappuḍu daananthaṭa adhe vaariki terachukonenu. Vaaru bayaludheri yoka veedhi daaṭinaveṇṭanē dootha athanini viḍichipōyenu.

11. పేతురుకు తెలివివచ్చి ప్రభువు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలోనుండియు, యూదులను ప్రజలు నాకు చేయ నుద్దేశించిన వాటన్నిటినుండియు నన్ను తప్పించి యున్నాడని యిప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియునని అనుకొనెను.

11. pēthuruku telivivachi prabhuvu thana doothanu pampi hērōdu chethilōnuṇḍiyu, yoodulanu prajalu naaku cheya nuddheshin̄china vaaṭanniṭinuṇḍiyu nannu thappin̄chi yunnaaḍani yippuḍu naaku nijamugaa teliyunani anukonenu.

12. ఇట్లు ఆలోచించుకొని అతడు మార్కు అను మారు పేరుగల యోహాను తల్లియైన మరియ యింటికి వచ్చెను; అక్కడ అనే కులుకూడి ప్రార్థనచేయుచుండిరి.

12. iṭlu aalōchin̄chukoni athaḍu maarku anu maaru pērugala yōhaanu thalliyaina mariya yiṇṭiki vacchenu; akkaḍa anē kulukooḍi praarthanacheyuchuṇḍiri.

13. అతడు తలవాకిటి తలుపు తట్టుచుండగా, రొదే అను ఒక చిన్నది ఆలకించుటకు వచ్చెను.

13. athaḍu thalavaakiṭi thalupu thaṭṭuchuṇḍagaa, rodhe anu oka chinnadhi aalakin̄chuṭaku vacchenu.

14. ఆమె పేతురు స్వరము గుర్తుపట్టి, సంతోషముచేత తలుపుతీయక లోపలికి పరుగెతికొని పోయిపేతురు తలుపు దగ్గర నిలుచున్నాడని తెలిపెను.

14. aame pēthuru svaramu gurthupaṭṭi, santhooshamuchetha thaluputheeyaka lōpaliki parugethikoni pōyipēthuru thalupu daggara niluchunnaaḍani telipenu.

15. అందుకు వారునీవు పిచ్చిదానవనిరి; అయితే తాను చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢముగా చెప్పినప్పుడు వారు అతని దూత అనిరి.

15. anduku vaaruneevu pichidaanavaniri; ayithē thaanu cheppinadhe nijamani aame druḍhamugaa cheppinappuḍu vaaru athani dootha aniri.

16. పేతురు ఇంకను తట్టుచున్నందున వారు తలుపు తీసి అతనిని చూచి విభ్రాంతి నొందిరి.

16. pēthuru iṅkanu thaṭṭuchunnanduna vaaru thalupu theesi athanini chuchi vibhraanthi nondiri.

17. అతడు ఊరకుండుడని వారికి చేసైగచేసి, ప్రభువు తన్ను చెరసాలలోనుండి యేలాగు తీసికొనివచ్చెనో వారికి వివరించి యాకోబుకును సహోదరులకును ఈ సంగతులు తెలియజేయుడని చెప్పి

17. athaḍu oorakuṇḍuḍani vaariki chesaigachesi, prabhuvu thannu cherasaalalōnuṇḍi yēlaagu theesikonivacchenō vaariki vivarin̄chi yaakōbukunu sahōdarulakunu ee saṅgathulu teliyajēyuḍani cheppi

18. తెల్లవారగనే పేతురు ఏమాయెనో అని సైనికులలో కలిగిన గలిబిలి యింతంతకాదు.

18. tellavaaraganē pēthuru ēmaayenō ani sainikulalō kaligina galibili yinthanthakaadu.

19. హేరోదు అతనికోసరము వెదకినప్పుడు అతడు కనబడనందున కావలి వారిని విమర్శించి వారిని చంప నాజ్ఞాపించెను. అటు తరువాత హేరోదు యూదయ నుండి కైసరయకు వెళ్లి అక్కడ నివసించెను.

19. hērōdu athanikōsaramu vedakinappuḍu athaḍu kanabaḍananduna kaavali vaarini vimarshin̄chi vaarini champa naagnaapin̄chenu. Aṭu tharuvaatha hērōdu yoodaya nuṇḍi kaisarayaku veḷli akkaḍa nivasin̄chenu.

20. తూరీయులమీదను సీదోనీయులమీదను అతనికి అత్యా గ్రహము కలిగినందున వారేకమనస్సుతో రాజునొద్దకు వచ్చి అంతఃపురమునకు పైవిచారణకర్తయగు బ్లాస్తును తమ పక్షముగా చేసికొని సమాధాన పడవలెనని వేడుకొనిరి; ఎందుకనగా రాజుయొక్క దేశమునుండి వారి దేశమునకు గ్రాసము వచ్చుచుండెను.
1 రాజులు 5:11, యెహెఙ్కేలు 27:17

20. thooreeyulameedanu seedōneeyulameedanu athaniki atyaa grahamu kaliginanduna vaarēkamanassuthoo raajunoddhaku vachi anthaḥpuramunaku paivichaaraṇakarthayagu blaasthunu thama pakshamugaa chesikoni samaadhaana paḍavalenani vēḍukoniri; endukanagaa raajuyokka dheshamunuṇḍi vaari dheshamunaku graasamu vachuchuṇḍenu.

21. నియమింపబడిన దినమందు హేరోదు రాజవస్త్రములు ధరించుకొని న్యాయపీఠము మీద కూర్చుండి వారి యెదుట ఉపన్యాసముచేయగా

21. niyamimpabaḍina dinamandu hērōdu raajavastramulu dharin̄chukoni nyaayapeeṭhamu meeda koorchuṇḍi vaari yeduṭa upanyaasamucheyagaa

22. జనులుఇది దైవస్వరమేకాని మానవస్వరముకాదని కేకలు వేసిరి.
యెహెఙ్కేలు 28:2

22. janulu'idi daivasvaramēkaani maanavasvaramukaadani kēkalu vēsiri.

23. అతడు దేవుని మహిమపరచనందున వెంటనే ప్రభువు దూత అతని మొత్తెను గనుక పురుగులు పడి ప్రాణము విడిచెను.
దానియేలు 5:20

23. athaḍu dhevuni mahimaparachananduna veṇṭanē prabhuvu dootha athani mottenu ganuka purugulu paḍi praaṇamu viḍichenu.

24. దేవుని వాక్యము ప్రబలమై వ్యాపించుచుండెను.

24. dhevuni vaakyamu prabalamai vyaapin̄chuchuṇḍenu.

25. బర్నబాయు సౌలును తమ పరిచర్య నెరవేర్చిన తరువాత మార్కు అను మారు పేరుగల యోహానును వెంటబెట్టుకొని యెరూషలేమునుండి తిరిగి వచ్చిరి.

25. barnabaayu saulunu thama paricharya neravērchina tharuvaatha maarku anu maaru pērugala yōhaanunu veṇṭabeṭṭukoni yerooshalēmunuṇḍi thirigi vachiri.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |