Acts - అపొ. కార్యములు 14 | View All

1. ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడియూదుల సమాజమందిరములో ప్రవేశించి, తేటగా బోధించినందున అనేకులు, యూదులును గ్రీసు దేశస్థులును విశ్వసించిరి.

అపో. కార్యములు 13:14-15.

2. అయితే అవిధేయులైన యూదులు అన్యజనులను పురికొలిపి వారి మనస్సులలో సహోదరుల మీద పగ పుట్టించిరి.

రోమీయులకు 8:7; 1 థెస్సలొనీకయులకు 2:14-16.

3. కాబట్టి వారు ప్రభువును ఆనుకొని ధైర్యముగా మాటలాడుచు అక్కడ బహుకాలము గడపిరి. ప్రభువు వారిచేత సూచకక్రియలను అద్భుతములను చేయించి, తన కృపావాక్యమునకు సాక్ష్యమిప్పించు చుండెను.

హింస వస్తుందని తెలిసి వారు ఆ సమయంకోసం విశ్వాసులను బలపరచడానికి అక్కడ ఉండిపోయారు. “అద్భుతాలు, వింతలు”– అపో. కార్యములు 2:43; అపో. కార్యములు 5:12; అపో. కార్యములు 8:6; యోహాను 2:11; హెబ్రీయులకు 2:4.

4. ఆ పట్టణపు జనసమూహములో భేదములు పుట్టగా కొందరు యూదుల పక్షముగాను కొందరు అపొస్తలుల పక్షముగాను ఉండిరి.

మత్తయి 10:34-36; యోహాను 7:43; యోహాను 9:16; యోహాను 10:19.

5. మరియు అన్యజనులును యూదులును తమ అధికారులతో కలిసి వారిమీద పడి వారిని అవమానపరచి రాళ్లు రువ్వి చంపవలెనని యుండిరి.

6. వారాసంగతి తెలిసికొని లుకయొనియలోని పట్టణములగు లుస్త్రకును దెర్బేకును చుట్టుపట్లనున్న ప్రదేశమునకును పారిపోయి అక్కడ సువార్త ప్రకటించుచుండిరి.

7. లుస్త్రలో బలహీన పాదములుగల యొకడుండెను.

8. అతడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడై యెన్నడును నడువలేక కూర్చుండియుండువాడు.

లుస్త్ర ఒక గ్రీకు పట్టణం. అది ఈకొనియకు దక్షిణాన దాదాపు 30 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉంది.

9. అతడు పౌలు మాట లాడుట వినెను. పౌలు అతనివైపు తేరి చూచి, స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసముండెనని గ్రహించి

ఇతరులలో విశ్వాసం పని చేస్తూ ఉంటే కొన్ని సార్లు తన సేవకులు అది గుర్తించేలా పవిత్రాత్మ చేస్తాడు.

10. నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని, బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు అతడు గంతులువేసి నడువ సాగెను.

11. జనసమూహ ములు పౌలు చేసినదాని చూచి, లుకయోనియ భాషలో దేవతలు మనుష్యరూపము తాల్చి మనయొద్దకు దిగి వచ్చి యున్నారని కేకలువేసి,

అపో. కార్యములు 28:6 పోల్చి చూడండి. మొత్తంమీద గ్రీసు వారందరిలాగే వీరు కూడా అనేకమంది దేవుళ్ళూ దేవతలూ ఉన్నారని నమ్మేవారు. గ్రీసు దేశీయులు తమ ప్రముఖ దేవుడికి “జూస్” అని పేరు పెట్టారు. దేవుళ్ళకు వార్తాహరుడుగా దూతగా ఉన్నవాడికి “హెర్మీస్” అని పేరు పెట్టారు. రోమ్‌వారు ఈ ఇద్దరు “దేవుళ్ళ”ను “జూపిటర్”, “మర్కురి” అన్నారు.

12. బర్నబాకు ద్యుపతి అనియు, పౌలు ముఖ్యప్రసంగి యైనందున అతనికి హెర్మే అనియు పేరుపెట్టిరి.

13. పట్టణమునకు ఎదురుగా ఉన్న ద్యుపతి యొక్క పూజారి యెడ్లను పూదండలను ద్వారములయొద్దకు తీసికొనివచ్చి సమూహముతో కలిసి, బలి అర్పింపవలెనని యుండెను.

అపో. కార్యములు 12:21-23 పోల్చి చూడండి. ఘోరమైన విషయం (మనుషులను పూజించడం) జరగనున్నదని వారు చూచి అది జరగకుండేలా తాము చేయగలిగేదంతా చేశారు. జన సమూహానికి తమ కంగారు తెలియజేయడానికి వారు తమ బట్టలు చింపుకొన్నారు (2 సమూయేలు 13:31; యోబు 1:20; మత్తయి 26:65). ఏకైక దేవునికి నిజ సేవకులైన వీరికీ, అన్ని కాలాలలో తాము దేవుళ్ళమని లేక నిజ దేవుని అవతారాలమని అనుకోవడానికి ఇష్టపడ్డవారికి ఎంత వ్యత్యాసం!

14. అపొస్తలులైన బర్నబాయు పౌలును ఈ సంగతి విని, తమ వస్త్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరబడి

15. అయ్యలారా, మీరెందుకీలాగు చేయుచున్నారు? మేము కూడ మీ స్వభావమువంటి స్వభావముగల నరులమే. మీరు ఈ వ్యర్థమైనవాటిని విడిచి పెట్టి, ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలోఉండు సమస్తమును సృజించిన జీవముగల దేవునివైపు తిరుగ వలెనని మీకు సువార్త ప్రకటించుచున్నాము.
నిర్గమకాండము 20:11, కీర్తనల గ్రంథము 146:6

అపో. కార్యములు 3:12; ప్రకటన గ్రంథం 22:8-9; మత్తయి 4:10. ఇక్కడి మాటలు ముఖ్యమైనవి. ఏకైక నిజ దేవునికీ దేవుళ్ళనబడ్డవారికీ ఉన్న వ్యత్యాసం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. నిజ దేవుడు “సజీవుడు”. ఆయన విశ్వాన్ని సృజించినవాడు. అయితే దేవుళ్ళు, దేవతలు, వారికి బలులు, అర్పణలు చేయడం “ఉపయోగం లేని” విషయాలు. ఈ విషయాలను మనుషులు చాలించుకోవాలి (కీర్తనల గ్రంథము 115:2-8; యెషయా 40:18-26; యెషయా 44:9-20 పోల్చి చూడండి). ఈ సత్యం రాయబారులు ప్రజలకు అందజేసిన శుభవార్తలో ఒక భాగం.

16. ఆయన గతకాలములలో సమస్త జనులను తమ తమ మార్గములయందు నడువనిచ్చెను.

అపో. కార్యములు 17:30. “గత కాలాల్లో” దేవుడు ఇస్రాయేల్‌ప్రజల మధ్య పని చేస్తూ వారికి తన సంకల్పాన్ని పూర్తిగా వెల్లడి చేస్తూ వచ్చాడు. ఆ కాలాల్లో ఆయన ఇతర జాతులను వారి సొంత మార్గాల్లో సాగిపోనిచ్చాడు – ఆ మార్గాలు మంచివని కాదు గాని వారికి సత్యం ప్రకటించడానికి తన సేవకులను పంపవలసిన సమయం ఇంకా రాలేదు (మనకు తెలిసినంతమట్టుకు ఆయన యోనాను పంపినట్టు వారిని పంపడం చాలా అరుదు).

17. అయినను ఆయన ఆకాశమునుండి మీకు వర్షమును, ఫలవంతములైన రుతువులను దయచేయుచు, ఆహారము ననుగ్రహించుచు, ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు, మేలుచేయుటచేత తన్నుగూర్చి సాక్ష్యములేకుండ చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పిరి.¸
కీర్తనల గ్రంథము 147:8, యిర్మియా 5:24

బైబిల్లో దేవుడు వెల్లడించిన సత్యాలు జాతులకు అందుబాటులో లేకపోయినా ప్రకృతిలో తన మంచితనాన్ని గురించి ఆయన వెల్లడించినది వారికి ఉంది.

18. వారీలాగు చెప్పి తమకు బలి అర్పింపకుండ సమూహములను ఆపుట బహు ప్రయాసమాయెను.

మనుషుల చంచలత్వం, అస్థిరత, అజ్ఞానం చూశారా! ఒక రోజున వారు పూజించదలచిన వారిని మరుసటి రోజున రాళ్ళు రువ్వి చంపాలనుకున్నారు! యిర్మియా 17:5, యిర్మియా 17:9 చూడండి. అయితే లుస్త్రకు రాయబారుల ప్రయాణం వల్ల నిలకడైన ఫలితాలు కలిగాయి – అపో. కార్యములు 16:1 చూడండి.

19. అంతియొకయ నుండియు ఈకొనియ నుండియు యూదులు వచ్చి, జనసమూహములను తమ పక్షముగా చేసికొని, పౌలుమీద రాళ్లు రువ్వి అతడు చనిపోయెనని అనుకొని పట్టణము వెలుపలికి అతనిని ఈడ్చిరి.

20. అయితే శిష్యులు అతనిచుట్టు నిలిచియుండగా అతడు లేచి పట్టణములో ప్రవేశించి, మరునాడు బర్నబాతోకూడ దెర్బేకు బయలుదేరి పోయెను.

దేవుని ఆత్మతో నిండి ఉన్న వీరి ధైర్యం, స్థిరబుద్ధి చూడండి. తనను చాలా బాధకరమైన విధంగా చంపజూచిన వారున్న స్థలానికి పౌలు నేరుగా వెళ్ళాడు (21 వ కూడా చూడండి). అపో. కార్యములు 4:13; సామెతలు 28:1 పోల్చి చూడండి. దెర్బే ఈకొనియకు నైరుతి దిక్కున దాదాపు 80 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న పట్టణం.

21. వారు ఆ పట్టణములో సువార్త ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులనుగా చేసిన తరువాత లుస్త్ర కును ఈకొనియకును అంతియొకయకును తిరిగివచ్చి

22. శిష్యుల మనస్సులను దృఢపరచివిశ్వాసమందు నిలుకడగా ఉండ వలెననియు, అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపవలెననియు వారిని హెచ్చరించిరి.

ఈ లోకంలో విశ్వాసులు కష్టాలనూ బాధలనూ అనుభవించవలసి వస్తుందని యేసుప్రభువు, ఆయన రాయబారులు కూడా నేర్పారు (యోహాను 16:33; 1 థెస్సలొనీకయులకు 3:3-4; 1 పేతురు 4:12). కష్టాలలో వారి మనస్తత్వం, ప్రవర్తన, ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలో అది కూడా వారు నేర్పారు (మత్తయి 5:10-12; రోమీయులకు 5:3; 1 పేతురు 4:13). తమకు కష్టాలు, బాధలు, హింసలు కలిగితే విశ్వాసులు “ఇలా ఎందుకు?” అని అడగకూడదు. ఒకవేళ అలాంటివి కలగకపోతే “ఎందుకు కలగడం లేదు?” అని అడగాలి. ఈ వచనంలో దేవుని రాజ్యం భవిష్యత్తులో రానున్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు పౌలు. బహిరంగంగా మహిమ వైభవాలతో అది వచ్చే కాలం గురించి మాట్లాడుతున్నాడన్నమాట. మత్తయి 4:17; మొ।। నోట్స్ చూడండి.

23. మరియు ప్రతి సంఘములో వారికి పెద్దలను ఏర్పరచి, ఉపవాసముండి, ప్రార్థనచేసి, వారు నమ్మిన ప్రభువునకు వారిని అప్పగించిరి.

అపో. కార్యములు 13:2-3. “పెద్దలు”– సంఘ నాయకులు సంఘాన్ని కాపరులుగా చూచుకొనేవారు (1 పేతురు 5:1-3). అపో. కార్యములు 6:5-6 లో లాగే ఈ పెద్దల ఎన్నిక ఆ విశ్వాసుల గుంపుతో సమాలోచన చేసిన తరువాత జరిగి ఉంటుంది.

24. తరువాత పిసిదియ దేశమంతట సంచరించి పంఫూలియకువచ్చిరి.

అపో. కార్యములు 13:13. అత్తాలియ పంఫులియా ప్రాంతానికి ముఖ్య రేవుపట్టణం.

25. మరియపెర్గేలో వాక్యము బోధించి, అత్తాలియకు దిగి వెళ్లిరి.

26. అక్కడనుండి ఓడ యెక్కి, తాము నెరవేర్చిన పని నిమిత్తము దేవుని కృపకు అప్పగింపబడినవారై, మొదట బయలుదేరిన అంతియొకయకు తిరిగి వచ్చిరి.

అపో. కార్యములు 13:1-3.

27. వారు వచ్చి, సంఘమును సమ కూర్చి, దేవుడు తమకు తోడైయుండి చేసిన కార్యము లన్నియు, అన్యజనులు విశ్వసించుటకు ఆయన ద్వారము తెరచిన సంగతియు, వివరించిరి.

యూదేతరుల హృదయాల్లో పని చేసి వారికి విశ్వాసాన్ని కలిగించినది దేవుడే గాని తాము కాదని వారు నొక్కి చెప్పారన్నమాట. తమ గురించి తాము గొప్పలు చెప్పుకోలేదు.

28. పిమ్మట వారు శిష్యుల యొద్ద బహుకాలము గడపిరి.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.