Acts - అపొ. కార్యములు 21 | View All

1. మేము వారిని విడిచిపెట్టి ఓడ ఎక్కి తిన్నగా వెళ్లి కోసుకును, మరునాడు రొదుకును, అక్కడనుండి పతరకును వచ్చితివిు.

“విడవలేక విడిచి”– వారి సహవాసం ఎంత మధురంగా ఉన్నదో ప్రేమ బంధాలు ఎంత గట్టివో, వెళ్ళడానికి ఎంత అయిష్టత ఉందో ఈ మాటలు సూచిస్తున్నాయి.

2. అప్పుడు ఫేనీకేకు వెళ్ల బోవుచున్న ఒక ఓడను చూచి దానిని ఎక్కి బయలుదేరితివిు.
సంఖ్యాకాండము 6:5

3. కుప్రకు ఎదురుగా వచ్చి, దానిని ఎడమ తట్టున విడిచి, సిరియవైపుగా వెళ్లి, తూరులో దిగితివిు; అక్కడ ఓడ సరుకు దిగుమతి చేయవలసియుండెను.

4. మేమక్కడ నున్న శిష్యులను కనుగొని యేడుదినములక్కడ ఉంటిమి. వారు నీవు యెరూషలేములో కాలు పెట్టవద్దని ఆత్మద్వారా పౌలుతో చెప్పిరి.

దేవుని ఆత్మ పౌలుపట్ల వారిలో చాలా శ్రద్ధ కలిగించాడు. బహుశా జెరుసలంలో అతడు గురి కాబోయే హింసను వారికి తెలియజేశాడు. అయినా ఆ ఆత్మే జెరుసలం వెళ్ళాలని పౌలును బలవంతం చేస్తున్నాడు (అపో. కార్యములు 20:22).

5. ఆ దినములు గడిపిన తరువాత ప్రయాణమై పోవుచుండగా, భార్యలతోను పిల్లలతోను వారందరు మమ్మును పట్టణము వెలుపలి వరకు సాగనంపవచ్చిరి. వారును మేమును సముద్రతీరమున మోకాళ్లూని ప్రార్థనచేసి యొకరియొద్ద ఒకరము సెలవు పుచ్చుకొంటిమి.

6. అంతట మేము ఓడ ఎక్కితివిు, వారు తమ తమ యిండ్లకు తిరిగి వెళ్లిరి.

7. మేము తూరునుండి చేసిన ప్రయాణము ముగించి, తొలెమాయికి వచ్చి, సహోదరులను కుశలమడిగి వారి యొద్ద ఒక దినముంటిమి.

8. మరునాడు మేము బయలుదేరి కైసరయకు వచ్చి, యేడుగురిలో నొకడును సువార్తికుడునైన ఫిలిప్పు ఇంట ప్రవేశించి అతనియొద్ద ఉంటిమి.

“ఫిలిప్పు”– అపో. కార్యములు 6:5; అపో. కార్యములు 8:5-40. ఇతడు క్రీస్తు ప్రథమ రాయబారుల్లో ఉన్న ఫిలిప్పు కాదు.

9. కన్యకలుగా ఉన్న నలుగురు కుమార్తెలు అతనికుండిరి, వారు ప్రవచించువారు.
యోవేలు 2:28

“దేవుని మూలంగా పలికేవారు”– వీరు గాక బైబిలు లోని ఇతర స్త్రీలకు ఈ సామర్థ్యం ఉంది – నిర్గమకాండము 15:20; న్యాయాధిపతులు 4:4; 2 రాజులు 22:14; నెహెమ్యా 6:14; యెషయా 8:3; లూకా 2:36. ఒక కుటుంబంలో ఇలాంటివారు నలుగురు ఉండడం అరుదు. ఫిలిప్పు, అతని భార్య బ్రతుకు తీరు వారిమీద చూపిన ప్రభావాన్ని అది సూచిస్తున్నది.

10. మేమనేక దినములక్కడ ఉండగా, అగబు అను ఒక ప్రవక్త యూదయనుండి వచ్చెను.

11. అతడు మాయొద్దకు వచ్చి పౌలు నడికట్టు తీసికొని, తన చేతులను కాళ్లను కట్టుకొని యెరూషలేములోని యూదులు ఈ నడికట్టుగల మనుష్యుని ఈలాగు బంధించి, అన్యజనుల చేతికి అప్పగింతురని

పవిత్రాత్మ పౌలును జెరుసలం వెళ్ళకూడదని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడని అగబు చెప్పలేదు. పవిత్రాత్మ పరస్పర విరుద్ధమైన విషయాలను చెప్పడు (అపో. కార్యములు 20:22). జరగబోయే దాని కోసం పౌలు సిద్ధంగా ఉండేలా పవిత్రాత్మ జరగనున్నది అగబు ద్వారా అతనికి తెలియజేశాడు.

12. ఈ మాట వినినప్పుడు మేమును అక్కడివారును యెరూషలేమునకు వెళ్లవద్దని అతని బతిమాలుకొంటిమి గాని

13. పౌలు ఇదెందుకు? మీరు ఏడ్చి నా గుండె బద్దలు చేసెదరేల? నేనైతే ప్రభువైన యేసు నామము నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధింపబడుటకు మాత్రమే గాక చనిపోవుటకును సిద్ధముగా ఉన్నానని చెప్పెను.

14. అతడు ఒప్పుకొననందున మేముప్రభువు చిత్తము జరుగునుగాక అని ఊర కుంటిమి.

15. ఆ దినములైన తరువాత మాకు కావలసిన సామగ్రి తీసికొని యెరూషలేమునకు ఎక్కిపోతివిు.

16. మరియకైసరయనుండి కొందరు శిష్యులు, మొదటనుండి శిష్యుడుగా ఉండిన కుప్రీయుడైన మ్నాసోను ఇంట మేము దిగవలెనను ఉద్దేశముతో అతనిని వెంటబెట్టుకొని మాతో కూడ వచ్చిరి.

“సైప్రస్”– అపో. కార్యములు 13:4-12.

17. మేము యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు సహోదరులు మమ్మును సంతోషముతో చేర్చుకొనిరి.

ఇప్పుడు వారు ఇతర సంఘాలు ఇచ్చిన డబ్బును తీసుకువచ్చారు (రోమీయులకు 15:25-27; 1 కోరింథీయులకు 16:1-4).

18. మరునాడు పెద్దలందరు అక్కడికి వచ్చియుండగా పౌలు మాతో కూడ యాకోబునొద్దకు వచ్చెను.

“యాకోబు”– అపో. కార్యములు 15:13.

19. అతడు వారిని కుశల మడిగి, తన పరిచర్యవలన దేవుడు అన్యజనులలో జరిగించిన వాటిని వివరముగా తెలియజెప్పెను.

అపో. కార్యములు 15:4. “ఇతర ప్రజలు”– యూదులు కానివారన్నమాట.

20. వారు విని దేవుని మహిమపరచి అతని చూచి సహోదరుడా, యూదులలో విశ్వాసులైనవారు ఎన్ని వేలమంది యున్నారో చూచు చున్నావుగదా? వారందరును ధర్మశాస్త్రమందు ఆసక్తి గలవారు.

వీరు యూదులై ఉండి క్రీస్తును ఇస్రాయేల్ అభిషిక్తుడుగా స్వీకరించి, ఆయన పేరులోకి బాప్తిసం పొంది క్రైస్తవులయ్యారు. అయినా పాత ఒడంబడికలోని మోషే ధర్మశాస్త్రం అంటే వారికింకా ప్రీతి గనుక ఆచార కాండ విషయంలో, “శుద్ధ”, అశుద్ధ” భోజనాల విషయంలో, పండుగల విషయంలో దాన్ని ఆచరిస్తూ వచ్చారు. ఇలాంటివి క్రీస్తులో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సూచనలు, నీడలు, దృష్టాంతాలు మాత్రమే అని వారింకా అర్థం చేసుకోలేదు (మత్తయి 5:17; కొలొస్సయులకు 2:17; హెబ్రీయులకు 10:1).

21. అన్య జనులలో ఉన్న యూదులు తమ పిల్లలకు సున్నతి చేయకూడదనియు, మన ఆచారముల చొప్పున నడువకూడదనియు నీవు చెప్పుటవలన వారందరు మోషేను విడిచిపెట్టవలెనని నీవు బోధించుచున్నట్టు వీరు నిన్నుగూర్చి వర్తమానము వినియున్నారు.

“నేర్పుతున్నావట”– ఇది నిజం కాదు. క్రైస్తవులుగా మారి యూదులు తమ పిల్లలకు సున్నతి చేయకూడదనీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించకూడదనీ పౌలు ఆదేశించలేదు. పాపవిముక్తి, రక్షణ ధర్మశాస్త్రం వల్ల కలగడం అసాధ్యం అని మాత్రం అతడు వారికీ అందరికీ ఉపదేశం ఇచ్చాడు (అపో. కార్యములు 13:39; రోమీయులకు 3:28; గలతియులకు 2:15-16). ఇతర ప్రజలై ఉండి క్రైస్తవులైనవారు యూదుల ఆచారకాండను, సంప్రదాయాలను ఆచరించనవసరం లేదని వారికి ఉపదేశమిచ్చాడు (గలతియులకు 5:1; గలతియులకు 6:15; కొలొస్సయులకు 2:16-17). అయితే ధర్మశాస్త్రంలోని అతి ప్రధాన విషయాలు, అంటే దాని నీతి, దాని న్యాయం ప్రతి విశ్వాసిలోనూ – అతడు యూదుడు కానియ్యండి ఇతర జాతివాడు కానియ్యండి – నెరవేరాలని అతడు నేర్పాడు (రోమీయులకు 8:4).

22. కావున మనమేమి చేయుదుము? నీవు వచ్చిన సంగతి వారు తప్పక విందురు.

పౌలు తాను ఈ యూద విశ్వాసులకు విరోధిని కానని చూపే మార్గాన్ని వారు సూచించారు. బహుశా ఈ మొక్కుబడి మునుపు పౌలు తానే చేసిన మొక్కుబడి కావచ్చు – నాజీర్ మొక్కుబడి అన్నమాట (అపో. కార్యములు 18:18; సంఖ్యాకాండము 6:1-21 చూడండి).

23. కాబట్టి మేము నీకు చెప్పినట్టు చేయుము. మ్రొక్కుబడియున్న నలుగురు మనుష్యులు మాయొద్ద ఉన్నారు.
సంఖ్యాకాండము 6:5, సంఖ్యాకాండము 6:13-18, సంఖ్యాకాండము 6:21

24. నీవు వారిని వెంటబెట్టుకొనిపోయి వారితో కూడ శుద్ధిచేసికొని, వారు తలక్షౌరము చేయించుకొనుటకు వారికయ్యెడి తగులుబడి పెట్టుకొనుము; అప్పుడు నిన్ను గూర్చి తాము వినిన వర్తమానము నిజము కాదనియు, నీవును ధర్మశాస్త్రమును గైకొని యథావిధిగా నడుచుకొను చున్నావనియు తెలిసికొందురు
సంఖ్యాకాండము 6:5, సంఖ్యాకాండము 6:13-18, సంఖ్యాకాండము 6:21

25. అయితే విశ్వసించిన అన్యజనులను గూర్చి వారు విగ్రహములకు అర్పించిన వాటి రక్తమును గొంతు పిసికి చంపినదానిని, జారత్వమును మానవలసినదని నిర్ణయించి వారికి వ్రాసియున్నామని చెప్పిరి.

అపో. కార్యములు 15:20, అపో. కార్యములు 15:29. ఇవన్నీ పౌలుకు తెలియని విషయాలేవీ కావు. ఇతర జాతుల విశ్వాసులు మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆచరించాలని తాము ఆదేశించడం లేదని మాత్రం చెపుతున్నారు.

26. అంతట పౌలు మరునాడు ఆ మనుష్యులను వెంట బెట్టుకొని పోయి, వారితోకూడ శుద్ధిచేసికొని, దేవాలయములో ప్రవేశించి, వారిలో ప్రతివానికొరకు కానుక అర్పించువరకు శుద్ధిదినములు నెరవేర్చుదుమని తెలిపెను.
సంఖ్యాకాండము 6:13-21

“శుద్ధి కార్యం”– వారు దేవాలయంలోని యాజుల దగ్గరకు వెళ్ళడం, యాజులు వారిమీద పవిత్ర జలం చిలకరించడం. “కానుక”– అర్పణలకోసం. సంఖ్యాకాండము 6:14-15 చూడండి. ఇప్పుడు పౌలు మొక్కుబడి చేయడం లేదు. పాత ఒడంబడికలోని అర్పణలన్నీ బలులన్నీ క్రీస్తును సూచిస్తున్నాయి. అవి నీడలలాంటివి. వాస్తవికత క్రీస్తులోనే ఉంది (లేవీయకాండము 1:2 నోట్ చూడండి). ఈ నలుగురు మనుషులు క్రైస్తవులు గనుక తమ పాపాలను తీసివేసినది క్రీస్తు రక్తం మాత్రమే అని వారికి తెలిసి ఉంటుంది. ఒకవేళ వారికిది తెలియనిదైతే పౌలు వారికి ఈ సంగతి తేటగా వర్ణించి ఉంటాడు గదా. ఈ విషయమంతట్లో పౌలు 1 కోరింథీయులకు 9:19-23 లోని తన సొంత మాటల ప్రకారం ప్రవర్తించాడు.

27. ఏడు దినములు కావచ్చినప్పుడు ఆసియనుండి వచ్చిన యూదులు దేవాలయములో అతని చూచి, సమూహమంతటిని కలవరపరచి అతనిని బలవంతముగా పట్టుకొని

28. ఇశ్రాయేలీయులారా, సహాయము చేయరండి; ప్రజలకును ధర్మశాస్త్రమునకును ఈ స్థలమునకును విరోధముగా అందరికిని అంతటను బోధించుచున్నవాడు వీడే. మరియు వీడు గ్రీసుదేశస్థులను దేవాలయములోనికి తీసికొనివచ్చి యీ పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరచియున్నాడని కేకలు వేసిరి.
యెహెఙ్కేలు 44:7

29. ఏలయనగా ఎఫెసీయుడైన త్రోఫిమును అతనితోకూడ పట్టణములో అంతకుముందు వారు చూచి యున్నందున పౌలు దేవాలయములోనికి అతని తీసికొని వచ్చెనని ఊహించిరి.

పౌలు ఇతర జాతివాడైన త్రోఫిమస్‌ను దేవాలయంలోకి తీసుకురాలేదు. తాను క్రీస్తుకోసం సంపాదించ దలచిన యూదులకు ఇలాంటి అభ్యంతరం ఎన్నడూ కలిగించి ఉండడు.

30. పట్టణమంతయు గలిబిలిగా ఉండెను. జనులు గుంపులు గుంపులుగా పరుగెత్తికొని వచ్చి, పౌలును పట్టుకొని దేవాలయములోనుండి అతనిని వెలుపలికి ఈడ్చిరి; వెంటనే తలుపులు మూయబడెను.

31. వారతని చంపవలెనని యత్నించుచుండగా యెరూషలేమంతయు గలిబిలిగా ఉన్నదని పటాలపు పై యధికారికి వర్తమానము వచ్చెను;

32. వెంటనే అతడు సైనికులను శతాధిపతులను వెంట బెట్టుకొని వారియొద్దకు పరుగెత్తివచ్చెను; వారు పై యధికారిని సైనికులను రాణువవారిని చూచి పౌలును కొట్టుట మానిరి.

33. పై యధికారి దగ్గరకు వచ్చి అతని పట్టుకొని, రెండు సంకెళ్లతో బంధించుమని ఆజ్ఞాపించి ఇతడెవడు? ఏమిచేసెనని అడుగగా,

34. సమూహములో కొందరీలాగు కొందరాలాగు కేకలువేయుచున్నప్పుడు అల్లరిచేత అతడు నిజము తెలిసికొనలేక కోటలోనికి అతని తీసికొనిపొమ్మని ఆజ్ఞాపించెను.

35. పౌలు మెట్లమీదికి వచ్చినప్పుడు జనులు గుంపుకూడి బలవంతము చేయుచున్నందున సైనికులు అతనిని మోసికొని పోవలసి వచ్చెను.

36. ఏలయనగా వానిని చంపుమని జనసమూహము కేకలువేయుచు వెంబడించెను.

37. వారు పౌలును కోటలోనికి తీసికొనిపోవనై యుండగా అతడు పైయధికారిని చూచినేను నీతో ఒకమాట చెప్పవచ్చునా? అని అడిగెను. అందుకతడు గ్రీకు భాషనీకు తెలియునా?

38. ఈ దినములకు మునుపు రాజద్రోహమునకు రేపి,నరహంతకులైన నాలుగువేలమంది మనుష్యులను అరణ్యమునకు వెంటబెట్టుకొని పోయిన ఐగుప్తీయుడవు నీవు కావా? అని అడిగెను.

39. అందుకు పౌలునేను కిలికియలోని తార్సువాడనైన యూదుడను; ఆ గొప్ప పట్టణపు పౌరుడను. జనులతో మాటలాడుటకు నాకు సెలవిమ్మని వేడుకొనుచున్నానని చెప్పెను.

“అసాధారణమైన పట్టణం”– తార్సు ఆసియా మైనొర్‌లోని కిలికియ రాష్ట్రానికి రాజధాని. అది వ్యాపార కేంద్రం. దానికి విద్య, తత్వశాస్త్రం అంటే ఏథెన్సుకంటే ఎక్కువ ఆసక్తి (పురాతన కాలంలోని ఒక చరిత్రకారుడి మాట ప్రకారం).

40. అతడు సెలవిచ్చిన తరువాత పౌలు మెట్లమీద నిలువబడి జనులకు చేసైగ చేసెను. వారు నిశ్చబ్దముగా ఉన్నప్పుడు అతడు హెబ్రీభాషలో ఇట్లనెనుShortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |