Romans - రోమీయులకు 6 | View All

1. ఆలాగైన ఏమందుము? కృప విస్తరింపవలెనని పాపమందు నిలిచియుందుమా?

1. aalaagaina ēmandumu? Krupa vistharimpavalenani paapamandu nilichiyundumaa?

2. అట్లనరాదు. పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇకమీదట ఏలాగు దానిలో జీవించుదుము?

2. aṭlanaraadu. Paapamu vishayamai chanipōyina manamu ikameedaṭa ēlaagu daanilō jeevin̄chudumu?

3. క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మనమందరము ఆయన మరణములోనికి బాప్తిస్మము పొందితిమని మీరెరుగరా?

3. kreesthu yēsulōniki baapthismamu pondina manamandharamu aayana maraṇamulōniki baapthismamu pondithimani meererugaraa?

4. కాబట్టి తండ్రి మహిమవలన క్రీస్తు మృతులలోనుండి యేలాగు లేపబడెనో, ఆలాగే మనమును నూతనజీవము పొందినవారమై నడుచుకొనునట్లు, మనము బాప్తిస్మమువలన మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతోకూడ పాతిపెట్టబడితివిు.

4. kaabaṭṭi thaṇḍri mahimavalana kreesthu mruthulalōnuṇḍi yēlaagu lēpabaḍenō, aalaagē manamunu noothanajeevamu pondinavaaramai naḍuchukonunaṭlu, manamu baapthismamuvalana maraṇamulō paalu ponduṭakai aayanathookooḍa paathipeṭṭabaḍithivi.

5. మరియు ఆయన మరణముయొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యముగలవారమైన యెడల, ఆయన పునరుత్థానముయొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యముగల వారమై యుందుము.

5. mariyu aayana maraṇamuyokka saadrushyamandu aayanathoo aikyamugalavaaramaina yeḍala, aayana punarut'thaanamuyokka saadrushyamandunu aayanathoo aikyamugala vaaramai yundumu.

6. ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాపశరీరము నిరర్థకమగునట్లు, మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతోకూడ సిలువవేయ బడెనని యెరుగుదుము.

6. ēmanagaa manamikanu paapamunaku daasulamu kaakuṇḍuṭaku paapashareeramu nirarthakamagunaṭlu, mana praachina svabhaavamu aayanathookooḍa siluvavēya baḍenani yerugudumu.

7. చనిపోయినవాడు పాపవిముక్తుడని తీర్పుపొందియున్నాడు.

7. chanipōyinavaaḍu paapavimukthuḍani theerpupondiyunnaaḍu.

8. మనము క్రీస్తుతోకూడ చనిపోయిన యెడల, మృతులలోనుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోడనియు,

8. manamu kreesthuthookooḍa chanipōyina yeḍala, mruthulalōnuṇḍi lēchina kreesthu ikanu chanipōḍaniyu,

9. మరణమునకు ఇకను ఆయనమీద ప్రభుత్వము లేదనియు ఎరిగి, ఆయనతోకూడ జీవించుదుమని నమ్ముచున్నాము.

9. maraṇamunaku ikanu aayanameeda prabhutvamu lēdaniyu erigi, aayanathookooḍa jeevin̄chudumani nammuchunnaamu.

10. ఏలయనగా ఆయన చనిపోవుట చూడగా, పాపము విషయమై, ఒక్కమారే చనిపోయెను గాని ఆయన జీవించుట చూడగా, దేవుని విషయమై జీవించుచున్నాడు

10. yēlayanagaa aayana chanipōvuṭa chooḍagaa, paapamu vishayamai, okkamaarē chanipōyenu gaani aayana jeevin̄chuṭa chooḍagaa, dhevuni vishayamai jeevin̄chuchunnaaḍu

11. అటువలె మీరును పాపము విషయమై మృతులుగాను, దేవుని విషయమై క్రీస్తుయేసు నందు సజీవులుగాను మిమ్మును మీరే యెంచుకొనుడి.

11. aṭuvale meerunu paapamu vishayamai mruthulugaanu, dhevuni vishayamai kreesthuyēsu nandu sajeevulugaanu mimmunu meerē yen̄chukonuḍi.

12. కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడునట్లుగా చావునకు లోనైన మీ శరీరమందు పాపమును ఏలనియ్యకుడి.

12. kaabaṭṭi shareera duraashalaku lōbaḍunaṭlugaa chaavunaku lōnaina mee shareeramandu paapamunu ēlaniyyakuḍi.

13. మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతి సాధనములుగా పాపమునకు అప్పగింపకుడి, అయితే మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిమ్మును మీరే దేవునికి అప్పగించు కొనుడి, మీ అవయవములను నీతిసాధనములుగా దేవునికి అప్పగించుడి.

13. mariyu mee avayavamulanu durneethi saadhanamulugaa paapamunaku appagimpakuḍi, ayithē mruthulalōnuṇḍi sajeevulamanukoni, mimmunu meerē dhevuniki appagin̄chu konuḍi, mee avayavamulanu neethisaadhanamulugaa dhevuniki appagin̄chuḍi.

14. మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారు కారు గనుక పాపము మీ మీద ప్రభుత్వము చేయదు.

14. meeru krupakē gaani dharmashaastramunaku lōnainavaaru kaaru ganuka paapamu mee meeda prabhutvamu cheyadu.

15. అట్లయినయెడల కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనగువారము కామని పాపము చేయుదమా? అదెన్న టికిని కూడదు.

15. aṭlayinayeḍala krupakē gaani dharmashaastramunaku lōnaguvaaramu kaamani paapamu cheyudamaa? Adenna ṭikini kooḍadu.

16. లోబడుటకు దేనికి మిమ్మును మీరు దాసులుగా అప్పగించుకొందురో, అది చావు నిమిత్తముగా పాపమునకే గాని, నీతి నిమిత్తముగా విధేయతకే గాని దేనికి మీరు లోబడుదురో దానికే దాసులగుదురని మీరెరుగరా?

16. lōbaḍuṭaku dheniki mimmunu meeru daasulugaa appagin̄chukondurō, adhi chaavu nimitthamugaa paapamunakē gaani, neethi nimitthamugaa vidhēyathakē gaani dheniki meeru lōbaḍudurō daanikē daasulagudurani meererugaraa?

17. మీరు పాపమునకు దాసులై యుంటిరిగాని యే ఉపదేశక్రమమునకు మీరు అప్పగింపబడితిరో, దానికి హృదయపూర్వకముగా లోబడినవారై,

17. meeru paapamunaku daasulai yuṇṭirigaani yē upadheshakramamunaku meeru appagimpabaḍithirō, daaniki hrudayapoorvakamugaa lōbaḍinavaarai,

18. పాపమునుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి; ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము.

18. paapamunuṇḍi vimōchimpabaḍi neethiki daasulaithiri; induku dhevuniki sthootramu.

19. మీ శరీర బలహీనతను బట్టి మనుష్య రీతిగా మాటలాడుచున్నాను; ఏమనగా అక్రమము చేయుటకై, అపవిత్రతకును అక్రమమునకును మీ అవయవములను దాసులుగా ఏలాగు అప్ప గించితిరో, ఆలాగే పరిశుద్ధత కలుగుటకై యిప్పుడు మీ అవయవములను నీతికి దాసులుగా అప్పగించుడి.

19. mee shareera balaheenathanu baṭṭi manushya reethigaa maaṭalaaḍuchunnaanu; ēmanagaa akramamu cheyuṭakai, apavitrathakunu akramamunakunu mee avayavamulanu daasulugaa ēlaagu appa gin̄chithirō, aalaagē parishuddhatha kaluguṭakai yippuḍu mee avayavamulanu neethiki daasulugaa appagin̄chuḍi.

20. మీరు పాపమునకు దాసులై యున్నప్పుడు నీతివిషయమై నిర్బంధము లేనివారై యుంటిరి.

20. meeru paapamunaku daasulai yunnappuḍu neethivishayamai nirbandhamu lēnivaarai yuṇṭiri.

21. అప్పటి క్రియలవలన మీకేమి ఫలము కలిగెను? వాటినిగురించి మీరిప్పుడు సిగ్గుపడుచున్నారు కారా? వాటి అంతము మరణమే,
యెహెఙ్కేలు 16:61, యెహెఙ్కేలు 16:63

21. appaṭi kriyalavalana meekēmi phalamu kaligenu? Vaaṭinigurin̄chi meerippuḍu siggupaḍuchunnaaru kaaraa? Vaaṭi anthamu maraṇamē,

22. అయినను ఇప్పుడు పాపమునుండి విమోచింపబడి దేవునికి దాసులైనందున పరిశుద్ధత కలుగుటయే మీకు ఫలము; దాని అంతము నిత్యజీవము.

22. ayinanu ippuḍu paapamunuṇḍi vimōchimpabaḍi dhevuniki daasulainanduna parishuddhatha kaluguṭayē meeku phalamu; daani anthamu nityajeevamu.

23. ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్య జీవము.

23. yēlayanagaa paapamuvalana vachu jeethamu maraṇamu, ayithē dhevuni krupaavaramu mana prabhuvaina kreesthuyēsunandu nitya jeevamu.Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |