Deuteronomy - ద్వితీయోపదేశకాండము 20 | View All

1. నీవు నీ శత్రువులతో యుద్ధమునకు పోయి గుఱ్ఱ ములను రథములను మీకంటె విస్తారమైన జనమును చూచు నప్పుడు వారికి భయపడవద్దు; ఐగుప్తు దేశములోనుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడై యుండును.

1. neevu nee shatruvulathoo yuddhamunaku pōyi gurra mulanu rathamulanu meekaṇṭe visthaaramaina janamunu choochu nappuḍu vaariki bhayapaḍavaddu; aigupthu dheshamulōnuṇḍi ninnu rappin̄china nee dhevuḍaina yehōvaa neeku thooḍai yuṇḍunu.

2. అంతేకాదు, మీరు యుద్ధమునకు సమీ పించునప్పుడు యాజకుడు దగ్గరకు వచ్చి ప్రజలతో ఈలాగు చెప్పవలెను

2. anthēkaadu, meeru yuddhamunaku samee pin̄chunappuḍu yaajakuḍu daggaraku vachi prajalathoo eelaagu cheppavalenu

3. ఇశ్రాయేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశత్రువులతో యుద్ధము చేయుటకు సమీ పించుచున్నారు. మీ హృదయములు జంకనియ్యకుడి, భయపడకుడి,

3. ishraayēleeyulaaraa, vinuḍi; nēḍu meeru meeshatruvulathoo yuddhamu cheyuṭaku samee pin̄chuchunnaaru. mee hrudayamulu jaṅkaniyyakuḍi, bhayapaḍakuḍi,

4. వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ శత్రువులతో యుద్ధము చేసి మిమ్మును రక్షించువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే.

4. vaṇakakuḍi, vaari mukhamu chuchi bedharakuḍi, meekoraku mee shatruvulathoo yuddhamu chesi mimmunu rakshin̄chuvaaḍu mee dhevuḍaina yehōvaayē.

5. మరియు నాయకులు జనులతో చెప్పవలసినదేమనగా, క్రొత్తయిల్లు కట్టు కొనినవాడు గృహప్రవేశము కాకమునుపే యుద్ధ ములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు దానిలో ప్రవేశించును గనుక అట్టివాడు తన యింటికి తిరిగి వెళ్లవచ్చును.

5. mariyu naayakulu janulathoo cheppavalasinadhemanagaa, krotthayillu kaṭṭu koninavaaḍu gruhapravēshamu kaakamunupē yuddha mulō chanipōyinayeḍala vērokaḍu daanilō pravēshin̄chunu ganuka aṭṭivaaḍu thana yiṇṭiki thirigi veḷlavachunu.

6. ద్రాక్షతోటవేసి యింక దాని పండ్లు తినక ఒకడు యుద్ధ ములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు దాని పండ్లు తినును గనుక అట్టివాడును తన యింటికి తిరిగి వెళ్లవచ్చును.

6. draakshathooṭavēsi yiṅka daani paṇḍlu thinaka okaḍu yuddha mulō chanipōyinayeḍala vērokaḍu daani paṇḍlu thinunu ganuka aṭṭivaaḍunu thana yiṇṭiki thirigi veḷlavachunu.

7. ఒకడు స్త్రీని ప్రధానము చెసికొని ఆమెను ఇంకను పరిగ్రహింపకమునుపే యుధ్ధములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు ఆమెను పరిగ్రహించును గనుక అట్టివాడును తన యింటికి తిరిగి వెళ్లవచ్చును.

7. okaḍu streeni pradhaanamu chesikoni aamenu iṅkanu parigrahimpakamunupē yudhdhamulō chanipōyinayeḍala vērokaḍu aamenu parigrahin̄chunu ganuka aṭṭivaaḍunu thana yiṇṭiki thirigi veḷlavachunu.

8. నాయకులు జనులతో యెవడు భయపడి మెత్తని గుండెగల వాడగునో వాడు తాను అధైర్యపడిన రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు అధైర్యపరచకుండునట్లు తన యింటికి తిరిగి వెళ్లవచ్చునని చెప్పవలెను.

8. naayakulu janulathoo yevaḍu bhayapaḍi metthani guṇḍegala vaaḍagunō vaaḍu thaanu adhairyapaḍina reethigaa thana sahōdarula guṇḍelu adhairyaparachakuṇḍunaṭlu thana yiṇṭiki thirigi veḷlavachunani cheppavalenu.

9. నాయకులు జనులతో మాటలాడుట చాలిం చిన తరువాత జనులను నడిపించుటకు సేనాధిపతులను నియమింపవలెను.

9. naayakulu janulathoo maaṭalaaḍuṭa chaaliṁ china tharuvaatha janulanu naḍipin̄chuṭaku sēnaadhipathulanu niyamimpavalenu.

10. యుధ్దము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీ పించునప్పుడు సమాధానము నిమిత్తము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉత్తర మిచ్చి

10. yudhdamu cheyuṭaku meeroka puramumeediki samee pin̄chunappuḍu samaadhaanamu nimitthamu raayabaaramunu pampavalenu. Samaadhaanamani adhi neeku utthara michi

11. గుమ్మ ములను తెరచినయెడల దానిలో నున్న జనులందరు నీకు పన్ను చెల్లించి నీ దాసులగుదురు.

11. gumma mulanu terachinayeḍala daanilō nunna janulandaru neeku pannu chellin̄chi nee daasulaguduru.

12. అది మీతో సమా ధానపడక యుద్ధమే మంచిదని యెంచినయెడల దాని ముట్టడివేయుడి.

12. adhi meethoo samaa dhaanapaḍaka yuddhamē man̄chidani yen̄chinayeḍala daani muṭṭaḍivēyuḍi.

13. నీ దేవుడైన యెహోవా దాని నీ చేతి కప్పగించునప్పుడు దానిలోని మగవారినందరిని కత్తివాత హతము చేయవలెను.

13. nee dhevuḍaina yehōvaa daani nee chethi kappagin̄chunappuḍu daanilōni magavaarinandarini katthivaatha hathamu cheyavalenu.

14. అయితే స్త్రీలను చిన్నవారిని పశు వులను ఆ పురములో నున్నది యావత్తును దాని కొల్ల సొమ్మంతటిని నీవు తీసికొనవచ్చును; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన నీ శత్రువుల కొల్లసొమ్మును నీవు అనుభవించుదువు.

14. ayithē streelanu chinnavaarini pashu vulanu aa puramulō nunnadhi yaavatthunu daani kolla sommanthaṭini neevu theesikonavachunu; nee dhevuḍaina yehōvaa neekichina nee shatruvula kollasommunu neevu anubhavin̄chuduvu.

15. ఈ జనముల పురములు గాక నీకు బహు దూర ముగా ఉండిన సమస్త పురములకు మాత్రమే యీలాగున చేయవలెను.

15. ee janamula puramulu gaaka neeku bahu doora mugaa uṇḍina samastha puramulaku maatramē yeelaaguna cheyavalenu.

16. అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా స్వాస్థ్య ముగా నీకిచ్చుచున్న యీ జనముల పురములలో ఊపిరిగల దేనిని బ్రదుకనియ్యకూడదు.

16. ayithē nee dhevuḍaina yehōvaa svaasthya mugaa neekichuchunna yee janamula puramulalō oopirigala dhenini bradukaniyyakooḍadu.

17. వీరు, అనగా హీత్తీ యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజ్జీయులు హివీ్వ యులు యెబూసీయులనువారు తమ తమ దేవతల విష యమై చేసిన సమస్త హేయకృత్యములరీతిగా మీరు చేసి,

17. veeru, anagaa heetthee yulu amōreeyulu kanaaneeyulu perijjeeyulu hiveeva yulu yebooseeyulanuvaaru thama thama dhevathala visha yamai chesina samastha hēyakrutyamulareethigaa meeru chesi,

18. నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయు టకు వారు మీకు నేర్పకుండునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కాజ్ఞాపించిన ప్రకారముగా వారిని నిర్మూలము చేయ వలెను.

18. nee dhevuḍaina yehōvaaku virōdhamugaa paapamu cheyu ṭaku vaaru meeku nērpakuṇḍunaṭlu nee dhevuḍaina yehōvaa nee kaagnaapin̄china prakaaramugaa vaarini nirmoolamu cheya valenu.

19. నీవు ఒక పురమును లోపరచుకొనుటకు దానిమీద యుద్ధము చేయుచు అనేక దినములు ముట్టడివేయు నప్పుడు, దాని చెట్లు గొడ్డలిచేత పాడుచేయకూడదు; వాటి పండ్లు తినవచ్చునుగాని వాటిని నరికివేయకూడదు; నీవు వాటిని ముట్టడించుటకు పొలములోని చెట్లు నరులా? అట్టి చెట్లను నీవు కొట్టకూడదు.

19. neevu oka puramunu lōparachukonuṭaku daanimeeda yuddhamu cheyuchu anēka dinamulu muṭṭaḍivēyu nappuḍu, daani cheṭlu goḍḍalichetha paaḍucheyakooḍadu; vaaṭi paṇḍlu thinavachunugaani vaaṭini narikivēyakooḍadu; neevu vaaṭini muṭṭaḍin̄chuṭaku polamulōni cheṭlu narulaa? Aṭṭi cheṭlanu neevu koṭṭakooḍadu.

20. ఏ చెట్లు తినదగిన ఫలములనిచ్చునవికావని నీవెరుగుదువో వాటిని పాడుచేసి నరికి, నీతో యుద్ధముచేయు పురము పడువరకు వాటితో దానికి ఎదురుగా ముట్టడిదిబ్బ కట్ట వచ్చును.

20. ē cheṭlu thinadagina phalamulanichunavikaavani neeveruguduvō vaaṭini paaḍuchesi nariki, neethoo yuddhamucheyu puramu paḍuvaraku vaaṭithoo daaniki edurugaa muṭṭaḍidibba kaṭṭa vachunu.Shortcut Links
ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |