Peter I - 1 పేతురు 1 | View All

1. యేసుక్రీస్తు అపొస్తలుడైన పేతురు, తండ్రియైన దేవుని భవిష్యద్‌ జ్ఞానమునుబట్టి,

1. yēsukreesthu aposthaluḍaina pēthuru, thaṇḍriyaina dhevuni bhavishyad‌ gnaanamunubaṭṭi,

2. ఆత్మవలని పరిశుద్ధత పొందినవారై విధేయులగుటకును, యేసుక్రీస్తు రక్తమువలన ప్రోక్షింపబడుటకును ఏర్పరచబడినవారికి, అనగా పొంతు, గలతీయ, కప్పదొకియ, ఆసియ, బితునియ అను దేశముల యందు చెదరిన వారిలో చేరిన యాత్రికులకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది. మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరిల్లునుగాక.

2. aatmavalani parishuddhatha pondinavaarai vidhēyulaguṭakunu, yēsukreesthu rakthamuvalana prōkshimpabaḍuṭakunu ērparachabaḍinavaariki, anagaa ponthu, galatheeya, kappadokiya, aasiya, bithuniya anu dheshamula yandu chedarina vaarilō cherina yaatrikulaku shubhamani cheppi vraayunadhi. meeku krupayu samaadhaanamunu vistharillunugaaka.

3. మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు తండ్రియైన దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక.

3. mana prabhuvagu yēsukreesthu thaṇḍriyaina dhevuḍu sthuthimpabaḍunugaaka.

4. మృతులలోనుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుటవలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు, నిర్మలమైనదియు, వాడ బారనిదియునైన స్వాస్యము మనకు కలుగునట్లు, ఆయన తన విశేష కనికరముచొప్పున మనలను మరల జన్మింప జేసెను.

4. mruthulalōnuṇḍi yēsukreesthu thirigi lēchuṭavalana jeevamuthoo kooḍina nireekshaṇa manaku kalugunaṭlu, anagaa akshayamainadhiyu, nirmalamainadhiyu, vaaḍa baaranidiyunaina svaasyamu manaku kalugunaṭlu, aayana thana vishēsha kanikaramuchoppuna manalanu marala janmimpa jēsenu.

5. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు, విశ్వాసముద్వారా దేవుని శక్తిచేత కాపాడబడు మీకొరకు, ఆ స్వాస్థ్యము పరలోకమందు భద్రపరచబడియున్నది.

5. kaḍavari kaalamandu bayaluparachabaḍuṭaku siddhamugaanunna rakshaṇa meeku kalugunaṭlu, vishvaasamudvaaraa dhevuni shakthichetha kaapaaḍabaḍu meekoraku, aa svaasthyamu paralōkamandu bhadraparachabaḍiyunnadhi.

6. ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు గాని అవసరమునుబట్టి నానా విధములైన శోధనలచేత, ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది.

6. induvalana meeru mikkili aanandin̄chuchunnaaru gaani avasaramunubaṭṭi naanaa vidhamulaina shōdhanalachetha, prasthuthamuna kon̄chemu kaalamu meeku duḥkhamu kaluguchunnadhi.

7. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్నిపరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది గదా? దానికంటె అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనలచేత పరీక్షకు నిలిచినదై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును.
యోబు 23:10, కీర్తనల గ్రంథము 66:10, యెషయా 48:10, జెకర్యా 13:9, మలాకీ 3:3

7. nashin̄chipōvu suvarṇamu agnipareekshavalana shuddhaparachabaḍuchunnadhi gadaa? daanikaṇṭe amoolyamaina mee vishvaasamu ee shōdhanalachetha pareekshaku nilichinadai, yēsukreesthu pratyakshamainappuḍu meeku meppunu mahimayu ghanathayu kaluguṭaku kaaraṇamagunu.

8. మీరాయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు; ఇప్పుడు ఆయనను కన్నులార చూడకయే విశ్వసించుచు, మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును,

8. meeraayananu chooḍakapōyinanu aayananu prēmin̄chuchunnaaru; ippuḍu aayananu kannulaara chooḍakayē vishvasin̄chuchu, mee vishvaasamunaku phalamunu,

9. అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు,చెప్పనశక్యమును మహిమా యుక్తమునైన సంతోషముగలవారై ఆనందించుచున్నారు.

9. anagaa aatmarakshaṇanu ponduchu,cheppanashakyamunu mahimaa yukthamunaina santhooshamugalavaarai aanandin̄chuchunnaaru.

10. మీకు కలుగు ఆ కృపనుగూర్చి ప్రవచించిన ప్రవక్తలు ఈ రక్షణనుగూర్చి పరిశీలించుచు, తమయందున్న క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు విషయమైన శ్రమలనుగూర్చియు,

10. meeku kalugu aa krupanugoorchi pravachin̄china pravakthalu ee rakshaṇanugoorchi parisheelin̄chuchu, thamayandunna kreesthu aatma kreesthu vishayamaina shramalanugoorchiyu,

11. వాటి తరువాత కలుగబోవు మహిమలనుగూర్చియు ముందుగా సాక్ష్యమిచ్చునపుడు, ఆ ఆత్మ, యే కాలమును ఎట్టి కాల మును సూచించుచువచ్చెనో దానిని విచారించి పరిశోధించిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:1-31

11. vaaṭi tharuvaatha kalugabōvu mahimalanugoorchiyu mundhugaa saakshyamichunapuḍu, aa aatma, yē kaalamunu eṭṭi kaala munu soochin̄chuchuvacchenō daanini vichaarin̄chi parishōdhin̄chiri.

12. పరలోకమునుండి పంపబడిన పరిశుద్ధాత్మవలన మీకు సువార్త ప్రకటించిన వారిద్వారా మీకిప్పుడు తెలుపబడిన యీ సంగతులవిషయమై, తమకొరకు కాదు గాని మీకొరకే తాము పరిచర్య చేసిరను సంగతి వారికి బయలు పరచబడెను; దేవదూతలు ఈ కార్యములను తొంగిచూడ గోరుచున్నారు.

12. paralōkamunuṇḍi pampabaḍina parishuddhaatmavalana meeku suvaartha prakaṭin̄china vaaridvaaraa meekippuḍu telupabaḍina yee saṅgathulavishayamai, thamakoraku kaadu gaani meekorakē thaamu paricharya chesiranu saṅgathi vaariki bayalu parachabaḍenu; dhevadoothalu ee kaaryamulanu toṅgichooḍa gōruchunnaaru.

13. కాబట్టి మీ మనస్సు అను నడుముకట్టుకొని నిబ్బర మైన బుద్ధిగలవారై, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృపవిషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగియుండుడి.

13. kaabaṭṭi mee manassu anu naḍumukaṭṭukoni nibbara maina buddhigalavaarai, yēsukreesthu pratyakshamainappuḍu meeku thēbaḍu krupavishayamai sampoorṇa nireekshaṇa kaligiyuṇḍuḍi.

14. నేను పరిశుద్ధుడనై యున్నాను గనుక మీరును పరిశుద్ధులై యుండుడని వ్రాయబడియున్నది.

14. nēnu parishuddhuḍanai yunnaanu ganuka meerunu parishuddhulai yuṇḍuḍani vraayabaḍiyunnadhi.

15. కాగా మీరు విధేయులగు పిల్లలై, మీ పూర్వపు అజ్ఞానదశలో మీ కుండిన ఆశల ననుసరించి ప్రవర్తింపక,

15. kaagaa meeru vidhēyulagu pillalai, mee poorvapu agnaanadashalō mee kuṇḍina aashala nanusarin̄chi pravarthimpaka,

16. మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడైయున్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తనయందు పరిశుద్ధులైయుండుడి.
లేవీయకాండము 11:44, లేవీయకాండము 19:2, లేవీయకాండము 20:7

16. mimmunu pilichina vaaḍu parishuddhuḍaiyunna prakaaramu meerunu samastha pravarthanayandu parishuddhulaiyuṇḍuḍi.

17. పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.
2 దినవృత్తాంతములు 19:7, కీర్తనల గ్రంథము 28:4, కీర్తనల గ్రంథము 62:12, కీర్తనల గ్రంథము 89:26, సామెతలు 17:3, సామెతలు 24:12, యెషయా 59:18, యెషయా 64:8, యిర్మియా 3:19, యిర్మియా 17:10

17. pakshapaathamu lēkuṇḍa kriyalanubaṭṭi prathivaanini theerputheerchuvaaḍu thaṇḍri ani meeraayanaku praarthanacheyuchunnaaru ganuka meeru paradheshulai yunnanthakaalamu bhayamuthoo gaḍupuḍi.

18. పితృపారంపర్యమైన మీ వ్యర్థప్రవర్తనను విడిచిపెట్టునట్లుగా వెండి బంగారములవంటి క్షయ వస్తువులచేత మీరు విమోచింపబడలేదుగాని
యెషయా 52:3

18. pitrupaaramparyamaina mee vyarthapravarthananu viḍichipeṭṭunaṭlugaa veṇḍi baṅgaaramulavaṇṭi kshaya vasthuvulachetha meeru vimōchimpabaḍalēdugaani

19. అమూల్యమైన రక్తముచేత, అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకమునగు గొఱ్ఱెపిల్లవంటి క్రీస్తు రక్తముచేత, విమోచింపబడితిరని మీరెరుగుదురు గదా

19. amoolyamaina rakthamuchetha, anagaa nirdōshamunu nishkaḷaṅkamunagu gorrepillavaṇṭi kreesthu rakthamuchetha, vimōchimpabaḍithirani meereruguduru gadaa

20. ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే నియ మింపబడెను గాని తన్ను మృతులలోనుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన దేవునియెడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము, కడవరి కాలములయందు ఆయన ప్రత్యక్ష పరచబడెను. కాగా మీ విశ్వాసమును నిరీక్షణయు దేవుని యందు ఉంచబడియున్నవి.

20. aayana jagatthu punaadhi vēyabaḍaka munupē niya mimpabaḍenu gaani thannu mruthulalōnuṇḍi lēpi thanaku mahimanichina dhevuniyeḍala thana dvaaraa vishvaasulaina mee nimitthamu, kaḍavari kaalamulayandu aayana pratyaksha parachabaḍenu. Kaagaa mee vishvaasamunu nireekshaṇayu dhevuni yandu un̄chabaḍiyunnavi.

21. మీరు క్షయబీజమునుండి కాక, శాశ్వతమగు జీవముగల దేవునివాక్యమూలముగా అక్షయబీజమునుండి పుట్టింపబడినవారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదరప్రేమ కలుగునట్లు,

21. meeru kshayabeejamunuṇḍi kaaka, shaashvathamagu jeevamugala dhevunivaakyamoolamugaa akshayabeejamunuṇḍi puṭṭimpabaḍinavaaru ganuka nishkapaṭamaina sahōdharaprēma kalugunaṭlu,

22. మీరు సత్యమునకు విధేయులవుటచేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకొనిన వారైయుండి, యొకనినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటము గాను ప్రేమించుడి.

22. meeru satyamunaku vidhēyulavuṭachetha mee manassulanu pavitraparachukonina vaaraiyuṇḍi, yokaninokaḍu hrudayapoorvakamugaanu mikkaṭamu gaanu prēmin̄chuḍi.

23. ఏలయనగా సర్వశరీరులు గడ్డినిపోలినవారు, వారి అందమంతయు గడ్డిపువ్వువలె ఉన్నది;
దానియేలు 6:26

23. yēlayanagaa sarvashareerulu gaḍḍinipōlinavaaru, vaari andamanthayu gaḍḍipuvvuvale unnadhi;

24. గడ్డి ఎండును దాని పువ్వును రాలును, అయితే ప్రభువు వాక్యము ఎల్లప్పుడును నిలుచును.
యెషయా 40:6-8

24. gaḍḍi eṇḍunu daani puvvunu raalunu, ayithē prabhuvu vaakyamu ellappuḍunu niluchunu.

25. మీకు ప్రకటింపబడిన సువార్త యీ వాక్యమే.
యెషయా 40:6-8

25. meeku prakaṭimpabaḍina suvaartha yee vaakyamē.Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |