John I - 1 యోహాను 2 | View All

1. నా చిన్నపిల్లలారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రియొద్ద మనకున్నాడు.

“నా చిన్న పిల్లలారా”– వారిని తన ఆధ్యాత్మిక సంతానంగా యోహాను భావిస్తున్నాడు. 1 తిమోతికి 1:2 పోల్చి చూడండి. “పాపం చేయకుండా”– మన ఎదుట ఉన్న ఆదర్శం, మనం సాగిపోవలసిన గమ్యం ఇదే. అంతే గాక విశ్వాసులందరికీ సాధ్యం అయిన ఒక గొప్ప సంగతిని ఇది వెల్లడిస్తున్నది. మనలో భ్రష్ట స్వభావం ఉన్నప్పటికీ (1 యోహాను 1:8), దేవుని కృపవల్ల, పవిత్రాత్మ శక్తివల్ల మనం దాన్ని గెలవగలం. దుష్‌ప్రేరణకు లొంగిపోయి, ఉద్దేశపూర్వకంగా పాపం చెయ్యవలసిన అవసరం మనకు లేదు. 1 కోరింథీయులకు 10:13; 2 కోరింథీయులకు 7:1 పోల్చి చూడండి. భ్రష్ట స్వభావం ఉందంటే మనం తప్పకుండా పాపం చెయ్యాలని కాదు. ఒక వేళ పాపం చేస్తే మనలో భ్రష్ట స్వభావం ఉంది గదా అని సాకు చెప్పడానికి వీలులేదు. “న్యాయవాధి”– రోమీయులకు 8:34; 1 తిమోతికి 2:5; హెబ్రీయులకు 7:25; రోమీయులకు 5:9-10. విశ్వాసులు పాపం చేస్తే వారి పక్షంగా వాదించే పరలోక న్యాయాధిపతి క్రీస్తు. సైతాను మనపై నేరాలు మోపుతుంటాడు (ప్రకటన గ్రంథం 12:10). క్రీస్తు మన తరుఫున వాదిస్తాడు. విశ్వాసి పాపం చేస్తే నాశనమైపోతాడా? తన రక్షణను కోల్పోతాడా? అలాంటి విశ్వాసికి ఇక ఆశాభావానికి ఆధారం లేదా? బైబిలు అలా చెప్పడం లేదు – 1 యోహాను 1:9. “న్యాయవంతుడు”– అపో. కార్యములు 3:14; అపో. కార్యములు 7:52; అపో. కార్యములు 22:14. మనతో ఆయన జరిపే వ్యవహారాల్లో, తన మధ్యవర్తిత్వంలో పరిపూర్ణ న్యాయానికీ నీతినిజాయితికీ విరుద్ధంగా ఆయన ఏదీ చేయడు.

2. ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై యున్నాడు; మన పాపములకు మాత్రమేకాదు. సర్వలోకమునకును శాంతికరమై యున్నాడు.

“కరుణాధారమైన బలి”– 1 యోహాను 4:10; రోమీయులకు 3:25 (నోట్ చూడండి); హెబ్రీయులకు 2:17. మత్తయి 26:28; యోహాను 3:14-15; 1 కోరింథీయులకు 15:3; 2 కోరింథీయులకు 5:19, 2 కోరింథీయులకు 5:21; గలతియులకు 1:4; ఎఫెసీయులకు 1:7; హెబ్రీయులకు 9:12, హెబ్రీయులకు 9:28; 1 పేతురు 2:24; 1 పేతురు 3:18 పోల్చి చూడండి. ప్రాయశ్చిత్తం గురించి నోట్ నిర్గమకాండము 29:33. “లోకమంతటికీ”– 1 యోహాను 4:14; యోహాను 1:29; 2 కోరింథీయులకు 5:14; 1 తిమోతికి 2:6; హెబ్రీయులకు 2:9. క్రీస్తు వారికోసం ప్రాయశ్చిత్త కార్యం చెయ్యనందుకు కాదు మనుషులు నశించిపోతున్నది, ఆ ప్రాయశ్చిత్తాన్ని, విమోచనను వారు స్వీకరించడం లేదు కాబట్టే. వారు వెలుగును కాక చీకటినే ఎన్నుకున్నారు. దేవుణ్ణి దేవుని పవిత్రతనూ గాక పాపాన్నీ ఎన్నుకున్నారు.

3. మరియు మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనిన యెడల, దీనివలననే ఆయనను ఎరిగియున్నామని తెలిసి కొందుము.

“ఆయన ఆజ్ఞలు”– 1 యోహాను 3:24; 1 యోహాను 5:3; మత్తయి 28:20; యోహాను 14:15, యోహాను 14:23; అపో. కార్యములు 4:19; అపో. కార్యములు 5:29; రోమీయులకు 6:16; రోమీయులకు 16:26; హెబ్రీయులకు 5:9. నిజ విశ్వాసులు యేసును ప్రభువుగానూ రక్షకుడుగానూ స్వీకరిస్తారు (రోమీయులకు 10:9 నోట్‌). “తెలుసు”– వ 5; 1 యోహాను 3:14, 1 యోహాను 3:19, 1 యోహాను 3:24; 1 యోహాను 4:13; 1 యోహాను 5:13. ఇక్కడ యోహాను దేవుని విషయం తెలుసుకోవడం గురించి కాక ఆయన్ను వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. “తెలుసు” అనేది ఈ లేఖకు ఒక మూల పదం, క్రొత్త ఒడంబడికలోని ఏ ఇతర లేఖలో కంటే కూడా ఎక్కువ సార్లు ఇది ఈ లేఖలో కనిపిస్తున్నది (గ్రీకులో 33 సార్లు). ఈ వచనంలో యోహాను సాక్ష్యాధారాలపై, రుజువులపై ఆధారపడి దేవుణ్ణి ఎరగడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడు తమకు తెలియకుండానే ఆయన తమకు తెలుసనుకోవచ్చు మనుషులు. ఏదో ఉద్రేక పూరితమైన, నిగూఢమైన అనుభవం మూలంగా వారు మోసపోవచ్చు. లోకంలో మోసగించే బహు బలమైన శక్తులు ఉన్నాయి. అవి మనుషులను పెడ దారి పట్టిస్తాయి – యిర్మియా 17:9; హెబ్రీయులకు 3:13; ప్రకటన గ్రంథం 12:9. మన జీవిత విధానంలో అందుకు ఆధారం కనిపించని పక్షంలో మనకు దేవుడు తెలుసని మనం అనుకోరాదు. ఇది యోహాను నొక్కి చెప్తున్నాడు. నిజంగా దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం మనుషులపై గొప్ప ప్రభావం చూపుతుంది. అది వారి హృదయాలనూ తలంపులనూ ప్రవర్తననూ మార్చివేస్తుంది. అలాంటి మార్పులు లేకపోతే దేవుడు వారికి నిజంగా తెలియదన్నమాట. జ్ఞానప్రకాశాలు మనకు కలిగాయనీ, దేవుణ్ణి గురించిన అంతిమ సత్యం బోధపడిందనీ, ఆయనలో పరిపూర్ణంగా లీనమైపోయామనీ చెప్పుకునేవారు ఉన్నారు. కానీ యేసుప్రభువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను వారు పాటిస్తున్నారా? లేకపోతే వారి జ్ఞానం, అనుభవం మోసమే, నిరుపయోగమే. మనకు దేవుడు తెలుసన్న దానికి రుజువేమిటి? విధేయత (వ 3), హృదయంలో ఆయన ప్రేమ (వ 5), యేసు చూపిన మాదిరిని అనుసరించే జీవితం (వ 6)

4. ఆయనను ఎరిగియున్నానని చెప్పుకొనుచు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొననివాడు అబద్ధికుడు; వానిలో సత్యములేదు.

“అబద్ధికుడు”– వ 8; 1 యోహాను 4:20; యోహాను 8:44.

5. ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకొనునో వానిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమాయెను;

“ప్రేమ”– 1 యోహాను 4:7-8. ఈ లేఖలోని మరో మూల పదం. ఇది 35 సార్లు కనిపిస్తున్నది (క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో మరి ఏ పుస్తకంలోనూ ఇన్ని సార్లు కనిపించదు). దేవుని పట్ల ప్రేమకు నిజమైన రుజువు ఆయనపట్ల విధేయత. మిగతాదంతా కేవలం భావోద్రేకం, మోసమే (యోహాను 14:15). హృదయంలో నాటుకున్న సత్యం ప్రేమను ఫలితంగా ఇస్తుంది. “ఆయనలో” (వ 6) – యోహాను 17:21-23; రోమీయులకు 6:3-8; 1 కోరింథీయులకు 12:13; ఎఫెసీయులకు 1:1, ఎఫెసీయులకు 1:3.

6. ఆయనయందు నిలిచియున్నవాడనని చెప్పుకొనువాడు ఆయన ఏలాగు నడుచుకొనెనో ఆలాగే తానును నడుచుకొన బద్ధుడైయున్నాడు. మనమాయనయందున్నామని దీనివలన తెలిసికొనుచున్నాము.

“ఆయన నడిచినట్టే నడవాలి”– 1 పేతురు 2:21 చూడండి. ఎఫెసీయులకు 5:1; 1 థెస్సలొనీకయులకు 1:6 పోల్చి చూడండి.

7. ప్రియులారా, మొదటనుండి మీకున్న పూర్వపు ఆజ్ఞనేగాని క్రొత్త ఆజ్ఞను నేను మీకు వ్రాయుటలేదు; ఈ పూర్వపు ఆజ్ఞ మీరు వినిన వాక్యమే.

“విన్న వాక్కే”– 1 యోహాను 1:1-3. క్రీస్తు ఎవరు, ఆయన ఏమిటి, మనల్ని ఎలా ఉండాలంటున్నాడు, ఏమి చెయ్యాలంటున్నాడు అన్నదే ఆ సందేశం. 1 యోహాను 3:2 చూడండి. యోహాను తాను కల్పించిన ఏదో వింతైన కొత్త సంగతి రాయడం లేదు (2 పేతురు 1:16 పోల్చి చూడండి).

8. మరియు క్రొత్త ఆజ్ఞను మీకు వ్రాయుచున్నాను. చీకటి గతించు చున్నది, సత్యమైన వెలుగు ఇప్పుడు ప్రకాశించుచున్నది గనుక అది ఆయనయందును మీయందును సత్యమే.

“కొత్త ఆజ్ఞ”– కొత్త సత్యాలను మనం నేర్చుకుంటూ కొత్త పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ కొత్తగా వాటిని ఆచరణలో పెడతూ ఉంటే ఈ ఆజ్ఞ ఎప్పుడూ కొత్తదిగానే ఉంటుంది. “ప్రకాశిస్తూ”– క్రీస్తు ఈ లోకంలోకి రాకముందు ఆధ్యాత్మికంగా అంతటా చిమ్మచీకటి ఉంది (యెషయా 60:2). వెలుగుగా ఆయన వచ్చాడు (యోహాను 8:12). తన శిష్యులను వెలుగుల్లాగా లోకంలోకి పంపించాడు (మత్తయి 5:14). తన శుభవార్త ద్వారా మనుషులకు వెలుగును ఇస్తూవున్నాడు. ఇది ఇస్రాయేల్‌లో వెలగడం మొదలు పెట్టింది గాని యోహాను ఉన్నకాలంలోనే త్వరగా రోమ్ సామ్రాజ్యమంతటా వ్యాపించసాగింది. ఇప్పుడిది ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలోనూ వెలుగుతున్నది.

9. వెలుగులో ఉన్నానని చెప్పుకొనుచు, తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు ఇప్పటివరకును చీకటిలోనే యున్నాడు.

మనం వెలుగులో ఉన్నామా, చీకటిలో ఉన్నామా అనే దానికీ ప్రేమే పరీక్ష. కొందరు తాము వెలుగులో ఉన్నామనీ, వెలిగించబడ్డామనీ ఏవేవో అనుకుంటూ మాటలు చెప్తూ తమను, ఇతరులను మోసం చేస్తూ ఉండవచ్చు. గాని వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారేమిటో మనం తెలుసుకోగలం. ప్రేమ, వెలుగు ఒకదాని వెంట ఒకటి ఉంటాయి. ద్వేషం, చీకటి ఒక చోట ఉంటాయి. “సోదరుణ్ణి”– బహుశా ఇక్కడ అర్థం సాటి క్రైస్తవులు కాని వారిని ద్వేషించవచ్చునని యోహాను చెప్పడం లేదు. మత్తయి 5:44; మొ।। చూడండి. మన హృదయాల్లో దేవుని ప్రేమ ఉంటే సాటి విశ్వాసుల పట్ల ప్రత్యేక ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ, అందరినీ ప్రేమతో చూస్తాం.

10. తన సహోదరుని ప్రేమించువాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు; అతనియందు అభ్యంతరకారణమేదియు లేదు.
కీర్తనల గ్రంథము 119:165

“తొట్రుపాటు”– మనలో దేవుని ప్రేమ ఉంటే ఇతరులు ఆత్మసంబంధంగా తొట్రుపడడానికి మనం కారణంగా ఉండము. క్రైస్తవుల్లో ప్రేమ లేకపోవడం ఈనాడు అనేకమందికి తొట్రుపాటు కారణంగా ఉంది. తొట్రుపాటు గురించి రోమీయులకు 14:13; 1 కోరింథీయులకు 8:9; 1 కోరింథీయులకు 10:32; 2 కోరింథీయులకు 6:3 చూడండి.

11. తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు చీకటిలో ఉండి, చీకటిలో నడుచుచున్నాడు; చీకటి అతని కన్నులకు గ్రుడ్డితనము కలుగజేసెను గనుక తానెక్కడికి పోవుచున్నాడో అతనికి తెలియదు.

“గుడ్డితనం”– 2 కోరింథీయులకు 4:4. “వెళ్ళిపోతున్నాడో”– యోహాను 12:35; సామెతలు 4:19.

12. చిన్న పిల్లలారా, ఆయన నామముబట్టి మీ పాపములు క్షమింపబడినవి గనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను.
కీర్తనల గ్రంథము 25:11

“పేరు”– క్రీస్తు ఎవరో, ఆయన మనకు చేసినదేమిటో దాన్నిబట్టి, మనం ఆయన్ను నమ్మి, దేవుడు ఆయన గురించి వెల్లడించిన సత్యాన్ని అంగీకరించాం కాబట్టి మనకు క్షమాపణ దొరికింది. “క్షమాపణ”– 1 యోహాను 1:7, 1 యోహాను 1:9.

13. తండ్రులారా, మీరు ఆదినుండి యున్నవానిని ఎరిగి యున్నారు గనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. ¸యౌవనస్థు లారా, మీరు దుష్టుని జయించియున్నారు గనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను.

“ఆది నుంచీ ఉన్న ఆయన”– 1 యోహాను 1:1 – అంటే క్రీస్తు. “తెలుసుకొని”– వ 3; యోహాను 17:3; 2 కోరింథీయులకు 4:5; మత్తయి 11:27. “జయించారు”– 1 యోహాను 4:4; 1 యోహాను 5:4; ప్రకటన గ్రంథం 2:7; ప్రకటన గ్రంథం 12:11; ప్రకటన గ్రంథం 21:7. దుర్మార్గుడు అంటే సైతాను. మనుషులు పశ్చాత్తాపపడి, క్రీస్తులో నమ్మకం పెట్టుకుని, నిజ క్రైస్తవ జీవితం ఆరంభించడం ద్వారా సైతానును జయిస్తారు. “తండ్రి”– వ 1; మత్తయి 5:16 (నోట్‌).

14. చిన్న పిల్లలారా, మీరు తండ్రిని ఎరిగియున్నారు గనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను. తండ్రులారా, మీరు ఆదినుండి యున్నవానిని ఎరిగి యున్నారు గనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను.యౌవనస్థులారా, మీరు బలవంతులు, దేవునివాక్యము మీయందు నిలుచుచున్నది; మీరు దుష్టుని జయించియున్నారు గనుక మీకు వ్రాయుచున్నాను.

“బలవంతులు”– వారికి యవ్వన బలం ఉంది. సైతాన్ను జయించే ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని కూడా దేవుడు వారికిచ్చాడు.

15. ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్నవాటినైనను ప్రేమింపకుడి. ఎవడైనను లోకమును ప్రేమించినయెడల తండ్రి ప్రేమ వానిలో నుండదు.

యోహాను ఇప్పుడు విశ్వాసులందరితోనూ మాట్లాడు తున్నాడు. చిన్నపిల్లలు, తండ్రులు, యువకులు అందరితో. “లోకాన్ని”– 1 యోహాను 3:1, 1 యోహాను 3:13; 1 యోహాను 4:5; 1 యోహాను 5:19. ఈ లేఖలో లోకం అనేది మరో మూల పదం. 20 సార్లు కనిపిస్తున్నది. దేవునికి వేరుగా పాపులైన మనుషులు స్థాపించుకున్న వ్యవస్థ అని దీనికి అర్థం – మనిషి భ్రష్ట స్వభావంలోనుంచి వచ్చే సమాజం, లక్ష్యాలు, ఆలోచనా విధానం, మతాలు, పోకడలు మొదలైనవి. లోకం దేవుణ్ణి ఎరగదని దేవుని వాక్కు చెప్పినది (యోహాను 14:17; యోహాను 15:21). విశ్వాసులు ఏమిటో లోకానికి తెలియదు (1 యోహాను 3:1). అది క్రీస్తునూ, విశ్వాసులనూ ద్వేషిస్తుంది (1 యోహాను 3:13; యోహాను 15:18, యోహాను 15:24). అది సైతాను వశంలో ఉంది (1 యోహాను 5:19; ఎఫెసీయులకు 2:1-2). తనకు ప్రత్యేక ప్రజగా ఉండాలని దేవుడు విశ్వాసులను లోకంలోనుంచి ఎన్నుకున్నాడు (యోహాను 15:19; యోహాను 17:6, యోహాను 17:14, యోహాను 17:16). వారు లోకాన్ని ప్రేమించకుండా ఉండాలి అనేందుకు ఇవన్నీ తగిన కారణాలే. “ఆ వ్యక్తిలో”– ఈ “లోకం” దేవునికి చెందినవాటికీ, ఆయన ఉద్దేశాలకూ ఎంత విరుద్ధమంటే దాన్ని ప్రేమించడం ఏకైక నిజ దేవునిపట్ల ఎంతమాత్రం ప్రేమ లేదన్న సంగతిని సూచిస్తూ ఉంది. అలాగైతే లోకంవెంట పరుగులెత్తుతూ, దాని తీరును అనుసరిస్తూ, లోక సంబంధమైన వాటికోసం అర్రులు చాస్తూ ఉండే క్రైస్తవుల సంగతి ఏమనాలి? వారు దేవుణ్ణి ఎరగరు, ప్రేమించరు.

16. లోకములో ఉన్నదంతయు, అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపుడంబమును తండ్రివలన పుట్టినవి కావు; అవి లోకసంబంధమైనవే.
సామెతలు 27:20

“ఉన్నదంతా”– “ఫలానాది తప్ప” అనుకొనే వీలు లేదు. విశ్వాసి ప్రేమకు తగినది ఈ భ్రష్ట లోకంలో ఏదీ లేదు. మనిషి భ్రష్ట స్వభావంలోనుంచి కలిగే కోరికలూ, మనిషి తాను చూస్తున్నవాటిని బట్టి కలిగే కోరికలూ, గర్వంగా తనను గొప్ప చేసుకునే ప్రయత్నంలో కలిగే కోరికలూ ఇవే లోకంలో ఉన్నది – ఆదికాండము 8:21; మత్తయి 15:19; రోమీయులకు 1:28-32 పోల్చి చూడండి. కాబట్టి మనం లోకానికి కట్టుబడకూడదు – రోమీయులకు 12:2.

17. లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవుచున్నవి గాని, దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును.

“గతించిపోతూ”– దేవుడు లోకానికి తీర్పు తీర్చి, శిక్షించి, దాన్ని శాశ్వతంగా లేకుండా చేస్తాడు (అపో. కార్యములు 17:31; యెషయా 24:1-13; 2 పేతురు 3:10-13). “దేవుని ఇష్టం నెరవేర్చే”– మత్తయి 7:21. మనుషులు క్రీస్తులో నమ్మకం పెట్టుకొని, ఆయన్ను ప్రభువుగా రక్షకుడుగా స్వీకరించి, శుభవార్తకు లోబడడమే వారి విషయంలో దేవుని సంకల్పం. దేవునితో శాశ్వతంగా ఉండేది అలాంటివారే. తక్కినవారంతా “రెండో మరణం” పాలౌతారు (ప్రకటన గ్రంథం 20:14-15).

18. చిన్న పిల్లలారా, యిది కడవరి గడియ. క్రీస్తు విరోధి వచ్చునని వింటిరి గదా ఇప్పుడును అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరియున్నారు; ఇది కడవరి గడియ అని దీనిచేత తెలిసికొనుచున్నాము.

“చివరి ఘడియ”– అపో. కార్యములు 2:17; రోమీయులకు 13:11-12; యాకోబు 5:3; 1 పేతురు 1:20; ప్రకటన గ్రంథం 1:3 పోల్చి చూడండి. ఈ చివరి ఘడియ ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉంది. బహుశా ఈ చివరి ఘడియ ఆఖరు క్షణాల్లో మనం ఉన్నామేమో. 2 పేతురు 3:8 పోల్చి చూడండి. “క్రీస్తువిరోధి”– వ 22; 1 యోహాను 4:3; 2 యోహాను 1:7; 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:3-4. క్రీస్తు విరోధి బయలుదేరి క్రీస్తును వ్యతిరేకిస్తాడు. బహుశా తానే క్రీస్తునని చెప్పుకుంటాడు. తాను దేవుణ్ణని మాత్రం తప్పకుండా చెప్పుకుంటాడు. “చాలామంది”– మత్తయి 24:4-5; 2 కోరింథీయులకు 11:13-15 పోల్చి చూడండి.

19. వారు మనలోనుండి బయలువెళ్లిరి గాని వారు మన సంబంధులు కారు; వారు మన సంబంధులైతే మనతో కూడ నిలిచియుందురు; అయితే వారందరు మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్ష పరచబడునట్లు వారు బయలువెళ్లిరి.

“మన మధ్యనుంచే”– అపో. కార్యములు 20:30. మునుపు ఈ క్రీస్తువిరోధులు తాము క్రీస్తును అనుసరించే వారమేనని చెప్పుకున్నారు. “మనకు చెందినవారు కారు”– అంటే వారు నిజ విశ్వాసులు కారు, వారు కొత్త జన్మ పొందలేదు, దేవుని ఆధ్యాత్మిక కుటుంబానికి చెందినవారు కాదు. వారు బయటికి వెళ్ళిపోవడమే వారు ఇందులోనివారు కాదని సూచిస్తున్నది. దేవుడు ఎన్నుకున్నవారు నమ్మకంలోనే నిలిచి ఉంటారు (హెబ్రీయులకు 10:39; మొ।।).

20. అయితే మీరు పరిశుద్ధునివలన అభిషేకము పొందినవారు గనుక సమస్తమును ఎరుగుదురు.

“పవిత్రునిచేత”– మార్కు 1:24; అపో. కార్యములు 2:27; అపో. కార్యములు 3:14. “అభిషేకం”– 2 కోరింథీయులకు 1:21-22 పోల్చి చూడండి. ఈ అభిషేకం దేవుని ఆత్మ ఉచిత వరం (1 యోహాను 3:24). ఇది విశ్వాసులను దేవుని సేవకులుగా ప్రత్యేకిస్తుంది. “క్రీస్తు” అంటే అభిషిక్తుడు అని అర్థం (మత్తయి 1:1). విశ్వాసులంతా ఆయన నుంచి అభిషేకం పొందారు కాబట్టి క్రీస్తువిరోధులు కనిపించినప్పుడు వారిని గుర్తుపట్టగలుగుతారు. వారి ఉపదేశాలవల్ల, ప్రవర్తనవల్ల వారు క్రీస్తు సేవకులు కారని కనిపెట్టగలుగుతారు.

21. మీరు సత్యమెరుగనివారైనందున నేను వ్రాయలేదు గాని, మీరు దానిని ఎరిగియున్నందునను, ఏ అబద్ధమును సత్యసంబంధమైనది కాదని యెరిగి యున్నందునను మీకు వ్రాయుచున్నాను.

వ 13. బైబిల్లో దేవుడు వెల్లడించిన సత్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేదేదైనా తప్పు, ప్రమాదకరం.

22. యేసు, క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడబద్ధికుడు? తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తువిరోధి.

యేసు అభిషిక్తుడు, దేవుని కుమారుడు కాడని చెప్పే ప్రతివాడూ అబద్ధికుడే. అందరిలోకీ అతి నీచమైన అబద్ధికుడు. కొందరు ఇలా చెప్తుంటారు. యేసులో దేవుని స్వభావం, మానవ స్వభావం కలిసి ఉన్నాయనే సత్యాన్ని వారు నిరాకరిస్తారు. యేసు మానవుడుగా అవతరించిన శాశ్వతుడైన దేవుని కుమారుడు కాదంటారు. అలాంటివారు కుమారుణ్ణి నిరాకరించడం ద్వారా ఆయన్ను పంపిన తండ్రిని నిరాకరిస్తున్నారు. యోహాను 5:23 పోల్చి చూడండి. క్రీస్తు దేవత్వం గురించి రిఫరెన్సులు ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్‌లో చూడండి.

23. కుమారుని ఒప్పుకొనని ప్రతివాడును తండ్రిని అంగీకరించువాడుకాడు; కుమారుని ఒప్పుకొనువాడు తండ్రిని అంగీకరించు వాడు.

ఎవరేమి అనుకున్నా, దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును నమ్మి స్వీకరించని ఏ ఒకరికీ దేవుడు లేడు. యేసులో నమ్మకం ఉంచిన వారికైతే తండ్రి అయిన దేవుడు తండ్రిగా ఉన్నాడు.

24. అయితే మీరు మొదటనుండి దేనిని వింటిరో అది మీలో నిలువనియ్యుడి; మీరు మొదటనుండి వినినది మీలో నిలిచినయెడల, మీరుకూడ కుమారునియందును తండ్రియందును నిలుతురు.

“విన్నది”– 1 యోహాను 1:1; 1 యోహాను 2:7. “నిలిస్తే”– హెబ్రీయులకు 3:6, హెబ్రీయులకు 3:14; కొలొస్సయులకు 1:23; 1 కోరింథీయులకు 15:2; యోహాను 15:4-5, యోహాను 15:7, యోహాను 15:9-10.

25. నిత్యజీవము అనుగ్రహింతు ననునదియే ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానము,

“శాశ్వత జీవమే”– 1 యోహాను 5:11; తీతుకు 1:2; యోహాను 3:16; యోహాను 6:47.

26. మిమ్మును మోసపరచువారినిబట్టి యీ సంగతులు మీకు వ్రాసియున్నాను.

“తప్పుదారి పట్టించడానికి”– 1 యోహాను 3:7; మత్తయి 24:4, మత్తయి 24:14; 2 కోరింథీయులకు 11:3; ప్రకటన గ్రంథం 12:9. మనం జీవిస్తున్న లోకం ఇలాంటిదే. మనం యేసుప్రభువులో నమ్మకం ఉంచితే, సైతాను, అతని అనుచరులు మనల్ని మోసగించి నిజమైన విశ్వాసం నుంచి దారి మళ్ళించేందుకు ప్రయత్నిస్తారు.

27. అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనక్కరలేదు; ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే గాని అబద్ధము కాదు; అది అన్నిటినిగూర్చి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను, ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను, ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు
యిర్మియా 31:34

“నిలిచి ఉంది”– పవిత్రాత్మ విశ్వాసులను విడిచిపెట్టడు (యోహాను 14:16; ఎఫెసీయులకు 1:13-14). “ఉపదేశించనక్కరలేదు”– శుభవార్త సత్యాన్ని వారికి ఇంతకుముందే ఉపదేశించడం జరిగింది. వారు నేర్చుకొన్నదాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగేలా వారికి సహాయపడేందుకు దేవుని ఆత్మ వారిలో ఉన్నాడు. వారికేదైనా కొత్త సత్యాలు నేర్పించేందుకు క్రీస్తురాయబారులు కూడా వారికి అవసరం లేదు. కొత్త సత్యం తమదగ్గర ఉందని చెప్పుకునే కపట బోధకులు వారికి అసలే అక్కరలేదు. క్రైస్తవ సంఘాల్లో ఉపదేశకులు ఉండాలనే దాన్ని యోహాను కాదనడం లేదు. దేవుడే వారిని నియమిస్తాడు (ఎఫెసీయులకు 4:11; 1 కోరింథీయులకు 12:28). భయభక్తులు కలిగి దేవుని సత్యాన్ని ఉపదేశించేవారి నుంచి ఏమీ నేర్చుకోలేమని మనమెవరం భావించకూడదు. అది అహంకారం అవుతుంది. “అభిషేకం...ఉపదేశిస్తుంది”– ఇతర పద్ధతుల్లో నేర్చుకోలేని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలను మనం దేవుని ఆత్మద్వారా నేర్చుకోగలం (1 కోరింథీయులకు 2:10-14). యెషయా 54:13; కీర్తనల గ్రంథము 25:4-5 పోల్చి చూడండి. “వాస్తవమైనది”– విశ్వాసులు వాస్తవంగా దేవుని ఆత్మను పొందారు. ఆ అనుభవం వారు స్వంతగా ఊహించుకున్నది కాదు. దివ్య ఉపదేశకుడు నిజంగా వారిలో నివసిస్తున్నాడు – రోమీయులకు 8:9, రోమీయులకు 8:15-16.

28. కాబట్టి చిన్న పిల్లలారా, ఆయన ప్రత్యక్షమగునప్పుడు ఆయన రాకడయందు మనము ఆయన యెదుట సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగియుండునట్లు మీరాయన యందు నిలిచియుండుడి.
యోబు 19:25

“కనబడేటప్పుడు”– 1 యోహాను 3:2; మత్తయి 24:30; కొలొస్సయులకు 3:4; 1 తిమోతికి 6:14; తీతుకు 2:13; హెబ్రీయులకు 9:28. “సిగ్గు పాలు కాకుండా”– దేవుని ఎదుట సిగ్గుపడే అవసరం లేకుండా ఉండగలిగే ఏకైక మార్గం ఆయన్ను సంతోషపెట్టే విధంగా జీవించడమే. ఆయనలో కొనసాగడం ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యం – యోహాను 15:4-5. “నిలిచి ఉండండి”– వ 24.

29. ఆయన నీతిమంతుడని మీరెరిగి యున్న యెడల నీతిని జరిగించు ప్రతివాడును ఆయన మూలముగా పుట్టియున్నాడని యెరుగుదురు.

“న్యాయవంతుడని”– ఒక మనిషి ఏమిటో అతడు చేసేదాన్నిబట్టి వెల్లడి అవుతుంది (మత్తయి 7:15-20). న్యాయంగా ప్రవర్తించడం గురించి నోట్స్ మత్తయి 7:21; రోమీయులకు 6:16-18; రోమీయులకు 8:4; మొ।।. నిజానికి ఒక మనిషి ఏమి చేస్తాడో అదై ఉన్నాడని చెప్పవచ్చు. “జన్మించి ఉన్నారని”– యోహాను 3:3-8; యాకోబు 1:18; 1 పేతురు 1:23.


Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.