Judges - న్యాయాధిపతులు 15 | View All

1. కొన్నిదినములైన తరువాత గోధుమల కోతకాలమున సమ్సోను మేకపిల్ల ఒకటి తీసికొని తన భార్యను చూడ వచ్చి అంతఃపురములోనున్న నా భార్య యొద్దకు నేను పోదుననుకొనగా

1. But it came to pass after a while, in the time of wheat harvest, that Samson visited his wife with a kid; and he said, I will go in to my wife into the chamber. But her father would not suffer him to go in.

2. ఆమె తండ్రి లోపలికి అతని వెళ్ల నియ్యకనిశ్చయముగా నీవు ఆమెను ద్వేషించితివనుకొని నీ స్నేహితునికి ఆమెను ఇచ్చి తిని; ఆమె చెల్లెలు ఆమెకంటె చక్కనిదికాదా? ఆమెకు ప్రతిగా ఈమె నీకుండవచ్చును చిత్తగించుమనెను.

2. And her father said, I verily thought that thou hadst utterly hated her; therefore I gave her to thy companion: is not her younger sister fairer than she? take her, I pray thee, instead of her.

3. అప్పుడు సమ్సోనునేను ఫిలిష్తీయు లకు హానిచేసినయెడల వారి విషయములో నేనిప్పుడు నిర పరాధినైయుందునని వారితో చెప్పి

3. And Samson said unto them, This time shall I be blameless in regard of the Philistines, when I do them a mischief.

4. పోయి మూడు వందల నక్కలను పట్టుకొని దివిటీలను తెప్పించి తోక తట్టు తోకను త్రిప్పి రెండేసి తోకలమధ్యను ఒక్కొక్క దివిటీ కట్టి

4. And Samson went and caught three hundred foxes, and took firebrands, and turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between every two tails.

5. ఆ దివిటీలో అగ్ని మండచేసి ఫిలిష్తీయుల గోధుమ చేలలోనికి వాటిని పోనిచ్చి పనల కుప్పలను పైరును ద్రాక్షతోటలను ఒలీవతోటలను తగులబెట్టెను.

5. And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines, and burnt up both the shocks and the standing corn, and also the oliveyards.

6. ఫిలిష్తీ యులు ఇది ఎవడు చేసినదని చెప్పుకొనుచు, తిమ్నా యుని అల్లుడైన సమ్సోను భార్యను ఆమె తండ్రి తీసికొని అతని స్నేహితుని కిచ్చెను గనుక అతడే చేసియుండెనని చెప్పిరి. కాబట్టి ఫిలిష్తీయులు ఆమెను ఆమె తండ్రిని అగ్నితో కాల్చిరి.

6. Then the Philistines said, Who hath done this? And they said, Samson, the son in law of the Timnite, because he hath taken his wife, and given her to his companion. And the Philistines came up, and burnt her and her father with fire.

7. అప్పుడు సమ్సోనుమీరు ఈలాగున చేసినయెడల నేను మీమీద పగతీర్చుకొనిన తరువాతనే చాలించెదనని చెప్పి

7. And Samson said unto them, If ye do after this manner, surely I will be avenged of you, and after that I will cease.

8. తొడలతో తుంట్లను విరుగగొట్టి వారిని బహుగా హతము చేసెను. అటుపిమ్మట వెళ్లి ఏతాము బండసందులో నివసించెను.

8. And he smote them hip and thigh with a great slaughter: and he went down and dwelt in the cleft of the rock of Etam.

9. అప్పుడు ఫిలిష్తీయులు బయలుదేరి యూదాదేశములో దిగి చెదరి, లేహీలో దోపిడికొరకై దండు కూర్చిరి.

9. Then the Philistines went up, and pitched in Judah, and spread themselves in Lehi.

10. యూదావారుమీరేల మా మీదికి వచ్చితిరని అడుగగా ఫిలిష్తీయులుసమ్సోను మాకు చేసినట్లు మేము అతనికి చేయవలెనని అతని కట్టుటకే వచ్చితిమనిరి.

10. And the men of Judah said, Why are ye come up against us? And they said, To bind Samson are we come up, to do to him as he hath done to us.

11. అందుకు యూదా జనులలో మూడువేలమంది ఏతాములోని బండ యొద్దకు పోయి సమ్సోనును చూచిఫిలిష్తీయులు మనకు ఏలికలని నీకు తెలియదా? నీవు మాకేమి చేసితివని చెప్పగా అతడువారు నాకెట్లు చేసిరో అట్లే నేను వారికి చేసితి ననెను.

11. Then three thousand men of Judah went down to the cleft of the rock of Etam, and said to Samson, Knowest thou not that the Philistines are rulers over us? what then is this that thou hast done unto us? And he said unto them, As they did unto me, so have I done unto them.

12. అందుకు వారుమేము ఫిలిష్తీయుల చేతికి అప్ప గించుటకు నిన్ను కట్టవచ్చితిమని అతనితో అనగా సమ్సోనుమీరు నామీద పడకుండునట్లు నాతో ప్రమాణము చేయుడనెను.

12. And they said unto him, We are come down to bind thee, that we may deliver thee into the hand of the Philistines. And Samson said unto them, Swear unto me, that ye will not fall upon me yourselves.

13. అందుకు వారుఆలాగు కాదు, నిశ్చయముగా మేము నిన్ను చంపముగాని నిన్ను గట్టిగా కట్టి వారిచేతికి మేము అప్పగించెదమని చెప్పి రెండు క్రొత్త తాళ్లచేత అతని కట్టి ఆ బండయొద్దనుండి అతని తీసికొనివచ్చిరి.

13. And they spake unto him, saying, No; but we will bind thee fast, and deliver thee into their hand: but surely we will not kill thee. And they bound him with two new ropes, and brought him up from the rock.

14. అతడు లేహీకి వచ్చువరకు ఫిలిష్తీయులు అతనిని ఎదుర్కొని కేకలు వేయగా, యెహోవా ఆత్మ అతనిమీదికి బలముగా వచ్చినందున అతనిచేతులకు కట్టబడిన తాళ్లు అగ్ని చేత కాల్చబడిన జనుపనారవలె నాయెను; సంకెళ్లును అతనిచేతులమీదనుండి విడిపోయెను.

14. When he came unto Lehi, the Philistines shouted as they met him: and the spirit of the LORD came mightily upon him, and the ropes that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands dropped from off his hands.

15. అతడు గాడిదయొక్క పచ్చి దవడ యెముకను కనుగొని చెయ్యి చాచి పట్టుకొని దానిచేత వెయ్యిమంది మనుష్యులను చంపెను.

15. And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and smote a thousand men therewith.

16. అప్పుడు సమ్సోను గాడిద దవడ యెముకతో ఒక కుప్పను రెండు కుప్పలను నేను చంపియున్నాను గాడిద దవడ యెముకతో వెయ్యిమంది నరులను చంపియున్నాను అనెను.

16. And Samson said, With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jawbone of an ass have I smitten a thousand men.

17. అతడు చెప్పుట చాలించిన తరువాత ఆ దవడ యెము కను చేతినుండి పారవేసి ఆ చోటికి రామత్లెహీ అను పేరు పెట్టెను.

17. And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand; and that place was called Ramath�lehi.

18. అప్పుడతడు మిక్కిలి దప్పిగొనినందున యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టినీవు నీ సేవకుని చేతివలన ఈ గొప్ప రక్షణను దయచేసిన తరువాత నేనిప్పుడు దప్పి చేతను చచ్చి, సున్నతి పొందనివారి చేతిలోనికి పడవలెనా? అని వేడుకొనగా

18. And he was sore athirst, and called on the LORD, and said, Thou hast given this great deliverance by the hand of thy servant: and now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised.

19. దేవుడు లేహీలోనున్న ఒక గోతిని చీల్చెను, దానినుండి నీళ్లు బయలుదేరెను. అతడు త్రాగిన తరువాత ప్రాణము తెప్పరిల్లి బ్రదికెను. కాబట్టి దానిపేరు నేటివరకు ఏన్హక్కోరె అనబడెను; అది లేహీలో నున్నది.

19. But God clave the hollow place that is in Lehi, and there came water thereout; and when he had drunk, his spirit came again, and he revived: wherefore the name thereof was called En�hakkore, which is in Lehi, unto this day.

20. అతడు ఫిలిష్తీయుల దినములలో ఇరువదియేండ్లు ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయాధిపతియైయుండెను.

20. And he judged Israel in the days of the Philistines twenty years.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమ్సోను తన భార్యను తిరస్కరించాడు, అతను ఫిలిష్తీయులను కొట్టాడు. (1-8) 
కుటుంబ సభ్యులు లేదా సంబంధాల మధ్య సంఘర్షణల సందర్భాల్లో, శాంతి కోసం క్షమించడానికి, మరచిపోవడానికి మరియు వినయంగా లొంగిపోయేవారిలో నిజమైన జ్ఞానం మరియు మంచితనం ఉంటాయి. సమ్సోను ఉపయోగించిన మార్గాలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, అతన్ని శక్తివంతం చేసి నడిపించిన దేవుని శక్తిని మనం గుర్తించాలి. ఈ మార్గాల ద్వారా దేవుడు ఫిలిష్తీయుల గర్వాన్ని మరియు దుష్టత్వాన్ని శిక్షించాడు. ఫిలిష్తీయులు సమ్సోను భార్యను మరియు ఆమె తండ్రి ఇంటిని బెదిరించారు, తనను తాను రక్షించుకోవడానికి మరియు తన దేశస్థులను సంతోషపెట్టే ప్రయత్నంలో ఆమె తన భర్తకు ద్రోహం చేయమని బలవంతం చేశారు. అయినప్పటికీ, ఆమె తన పాపపు చర్యల ద్వారా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించిన పరిణామాలు ఆమెకు ఎదురయ్యాయి. ఆమె చేసిన ద్రోహం, తన భర్తకు అన్యాయం చేయడం ద్వారా ఆమెను శాంతింపజేయాలని ఆశించిన సొంత దేశస్థులు ఆమెను మరియు ఆమె తండ్రి ఇంటిని తగులబెట్టడానికి దారితీసింది. చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాల ద్వారా మనం తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించే అల్లర్లు తరచుగా మనపైకి వస్తాయి అని ఇది పూర్తిగా గుర్తు చేస్తుంది. ఇక్కడ పాఠం ఏమిటంటే, సత్వరమార్గాలను వెతకడం లేదా ఇబ్బందులను నివారించడానికి మన సమగ్రతను రాజీ చేసుకోవడం ప్రమాదకరమైన మార్గం. బదులుగా, నిజమైన తీర్మానం మరియు శాంతి అనేది క్షమించడం, మనోవేదనలను విడనాడడం మరియు సయోధ్యకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా వస్తాయి. అంతేకాకుండా, వైరుధ్యాలను పరిష్కరించడంలో దేవుని మార్గదర్శకత్వం మరియు జ్ఞానంపై ఆధారపడడం మన చర్యలు ధర్మానికి అనుగుణంగా ఉండేలా మరియు నిజమైన పరిష్కారాలకు దారితీసేలా నిర్ధారిస్తుంది.

సమ్సోను దవడ ఎముకతో వెయ్యి మంది ఫిలిష్తీయులను చంపాడు. (9-17) 
పాపం ప్రజలను నిరుత్సాహపరుస్తుంది, వారికి శాంతిని కలిగించే విషయాలను అస్పష్టం చేస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయులకు వ్యతిరేకంగా చేసిన చర్యలకు సమ్సోనును బాధ్యులుగా భావించారు, వారిని గొప్ప నేరంగా భావించారు. అదేవిధంగా, యేసు అనేక మంచి పనులు చేసినప్పటికీ యూదులు త్వరగా ఖండించారు. ప్రభువు ఆత్మ సమ్సోనును శక్తివంతం చేసినప్పుడు, అతడు తన నిర్బంధాల నుండి విముక్తుడయ్యాడు, నిజమైన స్వాతంత్ర్యం దేవుని ఆత్మ సన్నిధి నుండి వస్తుందని వివరిస్తుంది. అదే విధంగా, క్రీస్తు తనను అధిగమించడానికి ప్రయత్నించిన చీకటి శక్తులపై విజయం సాధించాడు. గాడిద దవడ ఎముకతో ఫిలిష్తీయులను సామ్సన్ అద్భుతంగా నాశనం చేయడం, అకారణంగా మూర్ఖంగా అనిపించే మార్గాల ద్వారా సాధించిన అద్భుతమైన అద్భుతాలను ప్రదర్శించింది, దేవుని శక్తి మానవ సామర్థ్యాన్ని అధిగమిస్తుందని హైలైట్ చేసింది. విజయం ఆయుధం లేదా శారీరక బలంతో కాదు, అతనికి మార్గనిర్దేశం చేసిన మరియు శక్తినిచ్చే దేవుని ఆత్మలో ఉంది. అందువలన, ఆయన మనకు ఇచ్చిన బలం ద్వారా మనం ఎలాంటి సవాలునైనా అధిగమించగలము. ఒక వినయపూర్వకమైన క్రైస్తవుడు బలహీనమైన వనరులతో ప్రలోభాలకు గురిచేసి గెలుపొందడాన్ని మీరు చూసినప్పుడు, అది ఒక ఫిలిష్తీయుడు కేవలం దవడ ఎముకతో ఓడిపోయినట్లుగా ఉంటుంది.

దాహం నుండి అతని బాధ. (18-20)
యూదా పురుషులు తమ రక్షకునిపై తక్కువ శ్రద్ధ చూపారు, అతన్ని నిర్జలీకరణ అంచున వదిలివేసారు. అత్యున్నత సేవలందించే వారిపై తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురికావడం సర్వసాధారణం. తన బాధలో, సమ్సన్ ప్రార్థనలో దేవుని వైపు తిరిగాడు. కొన్నిసార్లు, దేవునికి అర్హమైన స్తుతిని ఇవ్వడంలో మనం విఫలమైనప్పుడు, ప్రార్థనలో ఆయనను తీవ్రంగా వెదకవలసి వస్తుంది. సామ్సన్ మరింత దయ కోసం వేడుకుంటున్నప్పుడు దేవుని శక్తి మరియు మంచితనం యొక్క గత అనుభవాలను పొందాడు. అత్యంత ప్రభావవంతమైన విన్నపాలు దేవుణ్ణి మహిమపరచాలనే కోరిక నుండి ఉత్పన్నమవుతాయని తెలుసుకుని, దేవుని శత్రువుల పట్ల తన దుర్బలత్వాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. సమ్సోను ప్రార్థనకు ప్రతిస్పందనగా, ప్రభువు సకాలంలో ఉపశమనాన్ని అందించాడు. దవడ ఎముక ఆయుధంగా ప్రయోగించబడినందున ఈ సంఘటన జరిగిన ప్రదేశానికి లెహి అని పేరు పెట్టారు. అద్భుతంగా, దేవుడు ఒక ఫౌంటెన్‌ను హఠాత్తుగా మరియు సమీపంలో సౌకర్యవంతంగా తెరిచాడు. ఇది నీరు ఎంత ఆవశ్యకమో రిమైండర్‌గా పనిచేస్తుంది మరియు మనం దానిపై ఎంత ఆధారపడి ఉన్నామో గ్రహించి, ఈ దయ కోసం మనం మరింత కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ఇంతకుముందు సమ్సోనుకు ద్రోహం చేసినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలు ఇప్పుడు అతనికి తమ నియమిత న్యాయాధిపతిగా సమర్పించారు, ఎందుకంటే దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు. అప్పటి నుండి, వారు మార్గదర్శకత్వం మరియు దిశానిర్దేశం కోసం అతని వైపు చూశారు.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |