Nehemiah - నెహెమ్యా 2 | View All

1. అటుతరువాత అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో నీసాను మాసమందు రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగవలెనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షారసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూర్వము నేనెన్నడును అతనియెదుట విచారముగా ఉండలేదు.

2. కాగా రాజునీకు వ్యాధిలేదు గదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి? నీ హృదయదుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా

“భయం”– ముఖం విచారంగా పెట్టుకుని రాజుకు ద్రాక్షరసం అందించడం వల్ల అపార్థాలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది (నెహెమ్యా 1:11)

3. నేను మిగుల భయపడిరాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణము పాడైపోయి, దాని గుమ్మములును అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని.

“నగరం”– నెహెమ్యా 1:2-3.

4. అప్పుడు రాజుఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచున్నావని నన్నడుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి ప్రార్థన చేసి

“ప్రార్థన”– నెహెమ్యా ప్రార్థనాపరుడు. (నెహెమ్యా 1:4; నెహెమ్యా 4:4 నెహెమ్యా 4:9; నెహెమ్యా 5:19; నెహెమ్యా 6:9 నెహెమ్యా 6:14; నెహెమ్యా 13:14 నెహెమ్యా 13:22 నెహెమ్యా 13:29 నెహెమ్యా 13:31). ఇతరులతో సంభాషించే సమయంలో కూడా తన హృదయంలో దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. మనందరం ఈ ఆదర్శాన్ని పాటిస్తే మంచిది.

5. రాజుతోనీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణమును తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదాదేశమునకు పంపుడని వేడుకొనుచున్నానని నేను మనవి చేసితిని.

“తిరిగి కట్టించేలా”– 70 సంవత్సరాల క్రితం ఆలయాన్ని తిరిగి కట్టడం జరిగింది (ఎజ్రా 6:15) అయితే జెరుసలం, దాని ప్రాకారాలు ఇంకా శిథిలావస్థలోనే ఉన్నాయి.

6. అందుకు రాజు రాణి తన యొద్ద కూర్చునియుండగానీ ప్రయాణము ఎన్నిదినములు పట్టును? నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చెదవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తము గలవాడాయెను.

7. ఇదియు గాక రాజుతో నే నిట్లంటిని రాజున కనుకూలమైతే యూదాదేశమున నేను చేరువరకు నన్ను దాటించునట్లుగా నది యవతల నున్న అధికారులకు తాకీదులను,

నెహెమ్యా ముందుచూపు గలవాడు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పథకాలు వేసుకునే వ్యక్తి. తాను తలపెట్టిన పని ఎలాంటిదో ముందుగానే ఆలోచించి పెట్టుకున్నాడన్నది స్పష్టం. దాన్ని చివరిదాకా చేసి ముగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. లూకా 14:28-29 పోల్చిచూడండి. “నది అవతల”– ఎజ్రా 4:10. యూఫ్రటీసు నదికీ మధ్యధరా సముద్రానికీ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతం.

8. పట్టణప్రాకారమునకును, మందిరముతో సంబంధించిన కోటగుమ్మములకును, నేను ప్రవేశింపబోవు ఇంటికిని, దూలములు మ్రానులు ఇచ్చునట్లుగా రాజుగారి అడవులను కాయు ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇయ్యుడని అడిగితిని; ఆలాగు నాకు తోడుగా ఉండి నాకు కృప చూపుచున్న నా దేవుని కరుణా హస్తముకొలది రాజు నా మనవి ఆలకించెను.

“హస్తం”– వ 18; ఎజ్రా 7:6; ఎజ్రా 8:22. “చక్రవర్తి”– సామెతలు 21:1. ఈ సమయంలోనే చక్రవర్తి నెహెమ్యాను జెరుసలంలోనూ, యూదాలోనూ ఉన్న యూదుల పై అధికారిగా నియమించాడు (నెహెమ్యా 5:14).

9. తరువాత నేను నది యవతలనున్న అధికారులయొద్దకు వచ్చి వారికి రాజుయొక్క తాకీదులను అప్పగించితిని. రాజు నాతోకూడ సేనాధిపతులను గుఱ్ఱపురౌతులను పంపించెను.

ఎజ్రా 8:22 పోల్చి చూడండి. దేవుని సంరక్షణ పట్ల నెహెమ్యాకు నమ్మకం లేదని కాదు. ఎజ్రా మాట్లాడినట్టు నెహెమ్యా మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే అతడు ఒక రాజోద్యోగిగా ప్రయాణం చేస్తున్నాడు.

10. హోరోనీయుడైన సన్బల్లటును, అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అను దాసుడును ఇశ్రాయేలీయులకు క్షేమము కలుగజేయు ఒకడు వచ్చెనని విని బహుగా దుఃఖపడిరి.

“సన్‌బల్లట్”– బైబిలు కాక ఇతర ఆధారాలను బట్టి కూడా ఈ సన్‌బల్లట్ ఆ సమయంలో సమరయ ప్రాంతం గవర్నరని తెలుస్తున్నది. టోబీయా ఒక “ఉద్యోగస్తుడు”. బహుశా యొర్దాను నదికి తూర్పున ఉన్న ప్రాంతానికి గవర్నరు అయి ఉండవచ్చు. యూదా ప్రాంతంలోని యూదులు బలం పుంజుకుని తమ ఇద్దరి అధికారాన్ని బలహీనపరచడం వారికి ఇష్టం లేకపోయింది.

11. అంతట నేను యెరూషలేమునకు వచ్చి మూడు దినములు అక్కడనే యుండి

12. రాత్రియందు నేనును నాతోకూడ నున్న కొందరును లేచితివిు. యెరూషలేమునుగూర్చి దేవుడు నా హృదయమందు పుట్టించిన ఆలోచననునేనెవరితోనైనను చెప్పలేదు. మరియు నేను ఎక్కియున్న పశువుతప్ప మరి యే పశువును నాయొద్ద ఉండ లేదు.

మాట్లాడకముందూ, పని ఆరంభించకముందూ అసలు చేయవలసినదేమిటో చూద్దామనుకున్నాడు నెహెమ్యా – వ 7,8 పోల్చిచూడండి.

13. నేను రాత్రికాలమందు లోయద్వారముగుండ భుజంగపు బావియెదుటికిని పెంట ద్వారము దగ్గరకును పోయి, పడద్రోయబడిన యెరూషలేముయొక్క ప్రాకా రములను చూడగా దాని గుమ్మములు అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండెను.

14. తరువాత నేను బుగ్గగుమ్మమునకు వచ్చి రాజు కోనేటికిని వెళ్లితిని గాని, నేను ఎక్కియున్న పశువు పోవుటకు ఎడము లేకపోయెను.

15. నేను రాత్రి యందు మడుగు దగ్గరనుండి పోయి ప్రాకారమును చూచినమీదట వెనుకకు మరలి లోయ గుమ్మములో బడి తిరిగి వచ్చితిని.

16. అయితే నేను ఎచ్చటికి వెళ్లినది యేమి చేసినది అధికారులకు తెలియలేదు. యూదులకే గాని యాజకులకే గాని యజమానులకే గాని అధికారులకే గాని పనిచేయు ఇతరమైనవారికే గాని నేను ఆ సంగతి చెప్పి యుండలేదు.

17. అయితే వారితో నేనిట్లంటినిమనకు కలిగిన శ్రమ మీకు తెలిసియున్నది, యెరూషలేము ఎట్లు పాడైపోయెనో దాని గుమ్మములు అగ్నిచేత ఎట్లు కాల్చబడెనో మీరు చూచియున్నారు, మనకు ఇకమీదట నింద రాకుండ యెరూషలేముయొక్క ప్రాకారమును మరల కట్టుదము రండి.

“పాడైపోయిన”– క్రీ.పూ. 586లో అంటే 140 సంవత్సరాల క్రితం జెరుసలం పతనం జరిగినప్పటినుండి నగరంలో ఎక్కువ భాగం శిథిలంగానే ఉంది. యూదులు బబులోను చెరనుండి తిరిగి వచ్చాక కూడా అక్కడ 90 ఏళ్ళకు పైగా నివసిస్తున్నారు. అయితే నగరాన్నీ, దాని ప్రాకారాన్నీ మాత్రం తిరిగి కట్టలేకపోయారు. నెహెమ్యా పారసీక రాజు అధికారంతో వచ్చి వారిని ప్రోత్సహించేదాకా అసలు ఎప్పటికైనా ఇది చేయగలమా అన్న నిరాశలో ఉన్నారు.

18. ఇదియుగాక నాకు సహాయము చేయు దేవుని కరుణాహస్తమును గూర్చియు, రాజు నాకు సెలవిచ్చిన మాటలన్నియు నేను వారితో చెప్పితిని. అందుకు వారు-మనము కట్టుటకు పూనుకొందము రండని చెప్పి యీ మంచికార్యము చేయుటకై బలము తెచ్చుకొనిరి.

వ 8.

19. అయితే హోరోనీయుడైన సన్బల్లటును, అమ్మో నీయుడైన దాసుడగు టోబీయా అనువాడును, అరబీయు డైన గెషెమును ఆ మాట వినినప్పుడు మమ్మును హేళన చేసి మా పని తృణీకరించి మీరు చేయు పనియేమిటి? రాజుమీద తిరుగుబాటు చేయుదురా అని చెప్పిరి.

“గెషెం”– బహుశా జెరుసలంకు తూర్పున, దక్షిణాన ఉన్న శక్తివంతమైన అరేబీయావారి అధికారుల్లో ఒకడు. “హేళన”– దేవుని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా భయభక్తులు లేనివాళ్ళు తరచుగా ఉపయోగించే ఆయుధం ఇది (2 రాజులు 2:23; 2 దినవృత్తాంతములు 30:10; 2 దినవృత్తాంతములు 36:16; కీర్తనల గ్రంథము 22:7; కీర్తనల గ్రంథము 44:13; మత్తయి 27:29; లూకా 23:26; 2 పేతురు 3:3; యూదా 1:18).

20. అందుకు నేను-ఆకాశమందు నివాసియైన దేవుడు తానే మా యత్నమును సఫలము చేయును గనుక ఆయన దాసులమైన మేము కట్టుటకు పూనుకొనుచున్నాము, యెరూషలేమునందు మీకు భాగమైనను స్వతంత్రమైనను జ్ఞాపక సూచనయైనను లేదని ప్రత్యుత్తరమిచ్చితిని.

“సఫలం”– రోమీయులకు 8:31. “హక్కు”– కనాను దేశాన్ని అందులో ఉన్న నగరాలన్నిటితో సహా యూదులకు శాశ్వత నివాస స్థలంగా దేవుడు ఇచ్చాడు (ఆదికాండము 17:8; యెహోషువ 1:2-6). పాపం ఫలితంగా తాత్కాలికంగా దాన్ని వారు పోగొట్టుకున్నారు. అయినప్పటికీ అది వారిదే.


Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.