Esther - ఎస్తేరు 3 | View All

1. ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు హమ్మెదాతా కుమారుడును అగాగీయుడునగు హామానును ఘనపరచి వాని హెచ్చించి, వాని పీఠమును తన దగ్గర నున్న అధిపతులందరికంటె ఎత్తుగా నుంచెను.

“తరువాత”– ఎస్తేరు రాణి అయి నాలుగేళ్ళు దాటిపోయాయి. వ 7 తో ఎస్తేరు 2:16 పోల్చి చూడండి. “అగాగు సంతతివాడూ”– దీన్ని బట్టి అర్థం హామాను అమాలేకువారి రాజైన అగాగు సంతతివాడు అనేందుకు అవకాశం ఉంది (1 సమూయేలు 15:8). యూదుల పారంపర్య చరిత్రలో ఈ అభిప్రాయం సరిపోతుండడమే గాక తరువాత జరగబోయే విషయాలు కూడా ఇందువల్ల కొంతవరకు స్పష్టం అవుతున్నాయి. ఇస్రాయేల్‌ప్రజలు ఈజిప్ట్ నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు వారికెదురైన మొదటి శత్రువులు అమాలేకువాళ్ళే (నిర్గమకాండము 17:8-16; 1 సమూయేలు 15:2-3; కీర్తనల గ్రంథము 83:2-6). అమాలేకువాళ్ళూ యూదులూ పారసీక రాజ్యంలోని ఒక రాజధానిలో ఉండడం అక్కడ తమ పాత కక్షను కొనసాగించడం వింతేమీ కాదు.

2. కాబట్టి రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులందరును రాజాజ్ఞాను సారముగా మోకాళ్లూని హామానునకు నమస్కరించిరి. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కారము చేయకయు నుండగా

అబ్రాహాము, అతని సంతతీ గతంలో ఇతరుల పట్ల ఈ విధంగా గౌరవం చూపకపోలేదు (ఆదికాండము 23:7; ఆదికాండము 33:3; ఆదికాండము 44:14; 1 సమూయేలు 24:8; 2 సమూయేలు 14:4; 1 రాజులు 1:16), మరి హామానుకు అలా చేయకపోవడం ఎందుకు? ఒక వేళ మొర్‌దెకయికి హామాను అమాలేకు జాతివాడని తెలిసి ఉంటే ఈ సందేహానికి తావు ఉండదు. యూదుల శత్రువుల జాతివాణ్ణీ, యెహోవాదేవుడే తరతరాలకు యుద్ధం ప్రకటించిన జాతివాణ్ణీ (నిర్గమకాండము 17:16) గౌరవించడానికి అతడు తప్పక నిరాకరిస్తాడు.

3. రాజు గుమ్మముననున్న రాజసేవకులు నీవు రాజాజ్ఞను ఎందుకు మీరుచున్నావని మొర్దెకైని అడిగిరి.

4. ఈ ప్రకారము వారు ప్రతిదినము అతనితో చెప్పుచు వచ్చినను అతడు వారి మాట చెవిని బెట్టకపోయెను గనుక వారుమొర్దెకైయొక్క మాటలు స్థిరపడునో లేదో చూతమని దాని హామానునకు తెలిపిరి. ఏలయనగా అతడునేను యూదుడను గనుక ఆ పని చేయజాలనని వారితో చెప్పి యుండెను.

5. మొర్దెకై వంగకయు నమస్కరింపకయు నుండుట హామాను చూచినప్పుడు బహుగా కోపగించి

ఇది దెబ్బ తిన్న అహం. అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు కొందరు తాము మనుషుల గౌరవానికి పాత్రులమని అనుకుంటారు. ఆ విధంగా గౌరవించనివాళ్ళపై ఇలాంటి బుద్ధి లేని కోపం వస్తుంది.

6. మొర్దెకై ప్రాణము మాత్రము తీయుట స్వల్పకార్యమని యెంచి, మొర్దెకైయొక్క జనులు ఎవరైనది తెలిసికొని, అహష్వేరోషుయొక్క రాజ్యమందంతటనుండు మొర్దెకై స్వజనులగు యూదులనందరిని సంహరించుటకు ఆలోచించెను.

“జాతిని”– హామాను అమాలేకు జాతివాడనడానికి మరో రుజువు. యూదాజాతి మొత్తంపై అతడి విరోధం వెల్లడైంది.

7. రాజైన అహష్వేరోషుయొక్క యేలుబడి యందు పండ్రెండవ సంవత్సరమున నీసాను మాసమున, అనగా, ప్రథమమాసమున వారు హామాను ఎదుట పూరు, అనగా చీటిని దినదినమునకును నెల నెలకును అదారు అను పండ్రెండవ నెలవరకు వేయుచు వచ్చిరి.

“పూరు”– ఎస్తేరు 9:24-26. యూదుల్ని మట్టు పెట్టేందుకు వాళ్ళు చీట్లు వేశారు. అనుకున్న రోజు చీటి వేశాక పదకొండు నెలల తరువాత రావడం దైవికం. మొర్‌దెకయికి ఆ విపత్తును తొలగించడానికి చాలినంత సమయం లభించింది. ఇందులో కూడా దేవుడే తన ఇష్ట ప్రకారం జరిగించాడు గదా. సామెతలు 16:33 చూడండి

8. అంతట హామాను అహష్వేరోషుతో చెప్పినదేమనగా మీ రాజ్య సంస్థా నములన్నిటియందుండు జనులలో ఒక జాతివారు చెదరి యున్నారు; వారి విధులు సకలజనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నవి; వారు రాజుయొక్క ఆజ్ఞలను గైకొనువారు కారు; కాబట్టి వారిని ఉండనిచ్చుట రాజునకు ప్రయోజనకరము కాదు.

హామాను తాను నాశనం చేయదలచుకున్న ప్రజలెవరో అహష్‌వేరోషుకు చెప్పలేదు.

9. రాజునకు సమ్మతియైతే వారు హతము చేయబడునట్లును, నేను ఆ పనిచేయువారికి ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని రాజుయొక్క ఖజానాలో ఉంచుటకు తూచి అప్పగించునట్లును, చట్టము పుట్టించుమనగా

తన దుష్ట ప్రణాళిక నెరవేర్చుకోవడం కోసం అపారమైన ధనాన్ని ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధమే.

10. రాజు తనచేతి ఉంగరము తీసి దానిని హమ్మెదాతా కుమారుడైన అగాగీయుడగు హామానున కిచ్చి

ముద్ర ఉంగరం అధికారికమైన ముద్ర. సంతకం లాంటిదన్నమాట. హామాను దగ్గర చక్రవర్తి ముద్ర ఉంగరం ఉంటే ఇక తనకిష్టమైనట్టు జరిగేలా ఆజ్ఞ ఇవ్వగలడు.

11. ఆ వెండి నీ కియ్య బడియున్నది;నీ దృష్టికి ఏది అనుకూలమో అది ఆ జను లకు చేయునట్లుగా వారును నీకు అప్పగింపబడి యున్నారని రాజు సెలవిచ్చెను. ఈ హామాను యూదులకు శత్రువు.

12. మొదటి నెల పదమూడవ దినమందు రాజుయొక్క వ్రాతగాండ్రు పిలువబడిరి; హామాను ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము అంతయు ఆ యా సంస్థానములమీద నుంచ బడిన రాజుయొక్క అధిపతులకును అధికారులకును, ఆ యా సంస్థానములలోని జనములమీద నుంచబడిన అధి పతులకును అధికారులకును,వారి వారి లిపినిబట్టియు, ఆ యా జనములభాషను బట్టియు, రాజైన అహష్వేరోషు పేరట ఆ వ్రాతగాండ్రచేత తాకీదులు వ్రాయింపబడి రాజు ఉంగరముచేత ముద్రింపబడెను.

13. అదారు అను పండ్రెండవ నెల పదమూడవ దినమందు ¸యౌవనుల నేమి వృద్ధులనేమి శిశువుల నేమి స్త్రీల నేమి యూదుల నందరిని ఒక్కదినమందే బొత్తిగా నిర్మూలము చేసి వారి సొమ్ము కొల్లపుచ్చు కొమ్మని తాకీదులు అంచెవారిచేత రాజ్య సంస్థానములన్నిటికిని పంపబడెను.

1 సమూ 15వ అధ్యాయంలోని మొదలైన సంఘటన మూలంగా హామాను ఇంత కఠినమైన కుట్ర చేసివుంటాడు.

14. మరియు ఒకానొక దినమునకు వారు సిద్ధపడవలెనను ఆ ఆజ్ఞకు ఒక ప్రతి ప్రబలింపబడినదై ప్రతి సంస్థానములోనున్న సమస్త జనులకు ఇయ్యబడుటకు పంపబడెను.

15. అంచెవారు రాజాజ్ఞ చేత త్వరపెట్టబడి బయలువెళ్లిరి. ఆ యాజ్ఞ షూషను కోటలో ఇయ్యబడెను, దాని విని షూషను పట్టణము కలతపడెను. అంతట రాజును హామానును విందుకు కూర్చుండిరి.Shortcut Links
ఎస్తేరు - Esther : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |