Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 18 | View All

1. యెహోవా నా బలమా, నేను నిన్ను ప్రేమించు చున్నాను.

1. yehōvaa naa balamaa, nēnu ninnu prēmin̄chu chunnaanu.

2. యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నన్ను రక్షించు వాడునా కేడెము, నా రక్షణ శృంగము, నా ఉన్నతదుర్గము, నా దేవుడునేను ఆశ్రయించియున్న నా దుర్గము.
లూకా 1:69

2. yehōvaa naa shailamu, naa kōṭa, nannu rakshin̄chu vaaḍunaa kēḍemu, naa rakshaṇa shruṅgamu, naa unnathadurgamu, naa dhevuḍunēnu aashrayin̄chiyunna naa durgamu.

3. కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన నా శత్రువులచేతిలోనుండి నన్ను రక్షించును.

3. keerthaneeyuḍaina yehōvaaku nēnu morrapeṭṭagaa aayana naa shatruvulachethilōnuṇḍi nannu rakshin̄chunu.

4. మరణ పాశములు నన్ను చుట్టుకొనగను, భక్తిహీనులు వరద పొర్లువలె నామీద పడి బెదరింపగను
అపో. కార్యములు 2:24

4. maraṇa paashamulu nannu chuṭṭukonaganu, bhakthiheenulu varada porluvale naameeda paḍi bedarimpaganu

5. పాతాళపు పాశములు నన్ను అరికట్టగను మరణపు ఉరులు నన్ను ఆవరింపగను

5. paathaaḷapu paashamulu nannu arikaṭṭaganu maraṇapu urulu nannu aavarimpaganu

6. నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టితిని నా దేవునికి ప్రార్థన చేసితిని ఆయన తన ఆలయములో ఆలకించి నా ప్రార్థన నంగీకరించెను నా మొఱ్ఱ ఆయన సన్నిధిని చేరి ఆయన చెవులజొచ్చెను.
యాకోబు 5:4

6. naa shramalō nēnu yehōvaaku morrapeṭṭithini naa dhevuniki praarthana chesithini aayana thana aalayamulō aalakin̄chi naa praarthana naṅgeekarin̄chenu naa morra aayana sannidhini cheri aayana chevulajocchenu.

7. అప్పుడు భూమి కంపించి అదిరెను పర్వతముల పునాదులు వణకెనుఆయన కోపింపగా అవి కంపించెను.

7. appuḍu bhoomi kampin̄chi adhirenu parvathamula punaadulu vaṇakenu'aayana kōpimpagaa avi kampin̄chenu.

8. ఆయన నాసికారంధ్రములనుండి పొగ పుట్టెను ఆయన నోటనుండి అగ్నివచ్చి దహించెను

8. aayana naasikaarandhramulanuṇḍi poga puṭṭenu aayana nōṭanuṇḍi agnivachi dahin̄chenu

9. నిప్పుకణములు రాజబెట్టెను. మేఘములను వంచి ఆయన వచ్చెనుఆయన పాదములక్రింద గాఢాంధకారము కమ్మియుండెను.

9. nippukaṇamulu raajabeṭṭenu. Mēghamulanu van̄chi aayana vacchenu'aayana paadamulakrinda gaaḍhaandhakaaramu kammiyuṇḍenu.

10. కెరూబుమీద ఎక్కి ఆయన యెగిరి వచ్చెను గాలి రెక్కలమీద ప్రత్యక్షమాయెను.

10. keroobumeeda ekki aayana yegiri vacchenu gaali rekkalameeda pratyakshamaayenu.

11. గుడారమువలె అంధకారము తన చుట్టు వ్యాపింప జేసెనుజలాంధకారమును ఆకాశమేఘములను తనకు మాటుగా చేసికొనెను.

11. guḍaaramuvale andhakaaramu thana chuṭṭu vyaapimpa jēsenujalaandhakaaramunu aakaashamēghamulanu thanaku maaṭugaa chesikonenu.

12. ఆయన సన్నిధి కాంతిలోనుండి మేఘములును వడ గండ్లును మండుచున్న నిప్పులును దాటిపోయెను.

12. aayana sannidhi kaanthilōnuṇḍi mēghamulunu vaḍa gaṇḍlunu maṇḍuchunna nippulunu daaṭipōyenu.

13. యెహోవా ఆకాశమందు గర్జనచేసెను సర్వోన్నతుడు తన ఉరుముధ్వని పుట్టించెను వడగండ్లును మండుచున్న నిప్పులును రాలెను.

13. yehōvaa aakaashamandu garjanachesenu sarvōnnathuḍu thana urumudhvani puṭṭin̄chenu vaḍagaṇḍlunu maṇḍuchunna nippulunu raalenu.

14. ఆయన తన బాణములు ప్రయోగించి శత్రువులను చెదరగొట్టెనుమెరుపులు మెండుగా మెరపించి వారిని ఓడగొట్టెను.

14. aayana thana baaṇamulu prayōgin̄chi shatruvulanu chedharagoṭṭenumerupulu meṇḍugaa merapin̄chi vaarini ōḍagoṭṭenu.

15. యెహోవా, నీ నాసికారంధ్రముల ఊపిరిని నీవు వడిగా విడువగానీ గద్దింపునకు ప్రవాహముల అడుగుభాగములు కనబడెను.భూమి పునాదులు బయలుపడెను.

15. yehōvaa, nee naasikaarandhramula oopirini neevu vaḍigaa viḍuvagaanee gaddimpunaku pravaahamula aḍugubhaagamulu kanabaḍenu.bhoomi punaadulu bayalupaḍenu.

16. ఉన్నతస్థలమునుండి చెయ్యి చాపి ఆయన నన్ను పట్టుకొనెను నన్ను పట్టుకొని మహా జలరాసులలోనుండి తీసెను.

16. unnathasthalamunuṇḍi cheyyi chaapi aayana nannu paṭṭukonenu nannu paṭṭukoni mahaa jalaraasulalōnuṇḍi theesenu.

17. బలవంతులగు పగవారు నన్ను ద్వేషించువారు నాకంటె బలిష్టులైయుండగా వారి వశమునుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను.

17. balavanthulagu pagavaaru nannu dvēshin̄chuvaaru naakaṇṭe balishṭulaiyuṇḍagaa vaari vashamunuṇḍi aayana nannu rakshin̄chenu.

18. ఆపత్కాలమందు వారు నామీదికి రాగా యెహోవా నన్ను ఆదుకొనెను.

18. aapatkaalamandu vaaru naameediki raagaa yehōvaa nannu aadukonenu.

19. విశాలమైన స్థలమునకు ఆయన నన్ను తోడుకొని వచ్చెను నేను ఆయనకు ఇష్టుడను గనుక ఆయన నన్నుతప్పించెను.

19. vishaalamaina sthalamunaku aayana nannu thooḍukoni vacchenu nēnu aayanaku ishṭuḍanu ganuka aayana nannuthappin̄chenu.

20. నా నీతినిబట్టి యెహోవా నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను నా నిర్దోషత్వమును బట్టి నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను.

20. naa neethinibaṭṭi yehōvaa naaku prathiphalamicchenu naa nirdōshatvamunu baṭṭi naaku prathiphalamicchenu.

21. యెహోవా మార్గములను నేను అనుసరించుచున్నాను భక్తిహీనుడనై నేను నా దేవుని విడచినవాడను కాను

21. yehōvaa maargamulanu nēnu anusarin̄chuchunnaanu bhakthiheenuḍanai nēnu naa dhevuni viḍachinavaaḍanu kaanu

22. ఆయన న్యాయవిధులన్నిటిని నేను లక్ష్యపెట్టు చున్నాను ఆయన కట్టడలను త్రోసివేసినవాడను కాను

22. aayana nyaayavidhulanniṭini nēnu lakshyapeṭṭu chunnaanu aayana kaṭṭaḍalanu trōsivēsinavaaḍanu kaanu

23. దోషక్రియలు నేను చేయనొల్లకుంటిని ఆయన దృష్టికి నేను యథార్థుడనైతిని.

23. dōshakriyalu nēnu cheyanollakuṇṭini aayana drushṭiki nēnu yathaarthuḍanaithini.

24. కావున యెహోవా నేను నిర్దోషిగానుండుట చూచి తన దృష్టికి కనబడిన నా చేతుల నిర్దోషత్వమును బట్టి నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెను.

24. kaavuna yehōvaa nēnu nirdōshigaanuṇḍuṭa chuchi thana drushṭiki kanabaḍina naa chethula nirdōshatvamunu baṭṭi naaku prathiphalamicchenu.

25. దయగలవారియెడల నీవు దయచూపించుదువు యథార్థవంతులయెడల యథార్థవంతుడవుగా నుందువు

25. dayagalavaariyeḍala neevu dayachoopin̄chuduvu yathaarthavanthulayeḍala yathaarthavanthuḍavugaa nunduvu

26. సద్భావముగలవారియెడల నీవు సద్భావము చూపు దువు.మూర్ఖులయెడల నీవు వికటముగా నుందువు

26. sadbhaavamugalavaariyeḍala neevu sadbhaavamu choopu duvu.Moorkhulayeḍala neevu vikaṭamugaa nunduvu

27. శ్రమపడువారిని నీవు రక్షించెదవు గర్విష్ఠులకు విరోధివై వారిని అణచివేసెదవు.

27. shramapaḍuvaarini neevu rakshin̄chedavu garvishṭhulaku virōdhivai vaarini aṇachivēsedavu.

28. నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును

28. naa deepamu veligin̄chuvaaḍavu neevē naa dhevuḍaina yehōvaa chikaṭini naaku velugugaa cheyunu

29. నీ సహాయమువలన నేను సైన్యమును జయింతును. నా దేవుని సహాయమువలన ప్రాకారమును దాటుదును.

29. nee sahaayamuvalana nēnu sainyamunu jayinthunu. Naa dhevuni sahaayamuvalana praakaaramunu daaṭudunu.

30. దేవుడు యథార్థవంతుడు యెహోవా వాక్కు నిర్మలముతన శరణుజొచ్చు వారికందరికి ఆయన కేడెము.

30. dhevuḍu yathaarthavanthuḍu yehōvaa vaakku nirmalamuthana sharaṇujochu vaarikandariki aayana kēḍemu.

31. యెహోవా తప్ప దేవుడేడి? మన దేవుడు తప్ప ఆశ్రయదుర్గమేది?

31. yehōvaa thappa dhevuḍēḍi? Mana dhevuḍu thappa aashrayadurgamēdi?

32. నాకు బలము ధరింపజేయువాడు ఆయనే నన్ను యథార్థమార్గమున నడిపించువాడు ఆయనే.

32. naaku balamu dharimpajēyuvaaḍu aayanē nannu yathaarthamaargamuna naḍipin̄chuvaaḍu aayanē.

33. ఆయన నాకాళ్లు జింక కాళ్లవలె చేయుచున్నాడు ఎత్తయిన స్థలములమీద నన్ను నిలుపుచున్నాడు.

33. aayana naakaaḷlu jiṅka kaaḷlavale cheyuchunnaaḍu etthayina sthalamulameeda nannu nilupuchunnaaḍu.

34. నా చేతులకు యుద్ధముచేయ నేర్పువాడు ఆయనే నా బాహువులు ఇత్తడి విల్లును ఎక్కు పెట్టును.

34. naa chethulaku yuddhamucheya nērpuvaaḍu aayanē naa baahuvulu itthaḍi villunu ekku peṭṭunu.

35. నీ రక్షణ కేడెమును నీవు నాకందించుచున్నావు నీ కుడిచెయ్యి నన్ను ఆదుకొనెనునీ సాత్వికము నన్ను గొప్పచేసెను.

35. nee rakshaṇa kēḍemunu neevu naakandin̄chuchunnaavu nee kuḍicheyyi nannu aadukonenunee saatvikamu nannu goppachesenu.

36. నా పాదములకు చోటు విశాలపరచితివి నా చీలమండలు బెణకలేదు.

36. naa paadamulaku chooṭu vishaalaparachithivi naa chilamaṇḍalu beṇakalēdu.

37. నా శత్రువులను తరిమి పట్టుకొందును వారిని నశింపజేయువరకు నేను తిరుగను.

37. naa shatruvulanu tharimi paṭṭukondunu vaarini nashimpajēyuvaraku nēnu thiruganu.

38. వారు నా పాదముల క్రింద పడుదురు వారు లేవలేకపోవునట్లు నేను వారిని అణగ ద్రొక్కుదును

38. vaaru naa paadamula krinda paḍuduru vaaru lēvalēkapōvunaṭlu nēnu vaarini aṇaga drokkudunu

39. యుద్ధమునకు నీవు నన్ను బలము ధరింపజేసితివి నా మీదికి లేచినవారిని నా క్రింద అణచివేసితివి

39. yuddhamunaku neevu nannu balamu dharimpajēsithivi naa meediki lēchinavaarini naa krinda aṇachivēsithivi

40. నా శత్రువులను వెనుకకు నీవు మళ్లచేసితివి నన్ను ద్వేషించువారిని నేను నిర్మూలము చేసితిని

40. naa shatruvulanu venukaku neevu maḷlachesithivi nannu dvēshin̄chuvaarini nēnu nirmoolamu chesithini

41. వారు మొఱ్ఱపెట్టిరి గాని రక్షించువాడు లేక పోయెను యెహోవాకు వారు మొఱ్ఱపెట్టుదురు గాని ఆయనవారి కుత్తరమియ్యకుండును.

41. vaaru morrapeṭṭiri gaani rakshin̄chuvaaḍu lēka pōyenu yehōvaaku vaaru morrapeṭṭuduru gaani aayanavaari kuttharamiyyakuṇḍunu.

42. అప్పుడు గాలికి ఎగురు ధూళివలె నేను వారిని పొడిగా కొట్టితినివీధుల పెంటను ఒకడు పారబోయునట్లు నేను వారిని పారబోసితిని.

42. appuḍu gaaliki eguru dhooḷivale nēnu vaarini poḍigaa koṭṭithiniveedhula peṇṭanu okaḍu paarabōyunaṭlu nēnu vaarini paarabōsithini.

43. ప్రజలు చేయు కలహములలో పడకుండ నీవు నన్ను విడిపించితివినన్ను అన్యజనులకు అధికారిగా చేసితివినేను ఎరుగని ప్రజలు నన్ను సేవించెదరు

43. prajalu cheyu kalahamulalō paḍakuṇḍa neevu nannu viḍipin̄chithivinannu anyajanulaku adhikaarigaa chesithivinēnu erugani prajalu nannu sēvin̄chedaru

44. నా మాట చెవిని పడగానే వారు నాకు విధేయు లగుదురు అన్యులు నాకు లోబడినట్లు నటించుదురు

44. naa maaṭa chevini paḍagaanē vaaru naaku vidhēyu laguduru anyulu naaku lōbaḍinaṭlu naṭin̄chuduru

45. అన్యులు నిస్త్రాణగలవారై వణకుచు తమ దుర్గములను విడచి వచ్చెదరు.

45. anyulu nistraaṇagalavaarai vaṇakuchu thama durgamulanu viḍachi vacchedaru.

46. యెహోవా జీవముగలవాడు నా ఆశ్రయదుర్గమైనవాడు స్తోత్రార్హుడు నా రక్షణకర్తయయిన దేవుడు బహుగా స్తుతినొందునుగాక.

46. yehōvaa jeevamugalavaaḍu naa aashrayadurgamainavaaḍu sthootraar'huḍu naa rakshaṇakarthayayina dhevuḍu bahugaa sthuthinondunugaaka.

47. ఆయన నా నిమిత్తము ప్రతిదండన చేయు దేవుడు జనములను నాకు లోపరచువాడు ఆయనే.

47. aayana naa nimitthamu prathidaṇḍana cheyu dhevuḍu janamulanu naaku lōparachuvaaḍu aayanē.

48. ఆయన నా శత్రువుల చేతిలోనుండి నన్ను విడి పించును.నా మీదికి లేచువారికంటె ఎత్తుగా నీవు నన్నుహెచ్చించుదువు బలాత్కారముచేయు మనుష్యుల చేతిలోనుండి నీవు నన్ను విడిపించుదువు

48. aayana naa shatruvula chethilōnuṇḍi nannu viḍi pin̄chunu.Naa meediki lēchuvaarikaṇṭe etthugaa neevu nannuhechin̄chuduvu balaatkaaramucheyu manushyula chethilōnuṇḍi neevu nannu viḍipin̄chuduvu

49. అందువలన యెహోవా, అన్యజనులలో నేను నిన్ను ఘనపరచెదనునీ నామకీర్తన గానము చేసెదను.
రోమీయులకు 15:9

49. anduvalana yehōvaa, anyajanulalō nēnu ninnu ghanaparachedanunee naamakeerthana gaanamu chesedanu.

50. నీవు నియమించిన రాజునకు గొప్ప రక్షణ కలుగ జేయువాడవు అభిషేకించిన దావీదునకును అతని సంతానమునకును నిత్యము కనికరము చూపువాడవు

50. neevu niyamin̄china raajunaku goppa rakshaṇa kaluga jēyuvaaḍavu abhishēkin̄china daaveedunakunu athani santhaanamunakunu nityamu kanikaramu choopuvaaḍavuShortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |