Isaiah - యెషయా 66 | View All

1. యెహోవా ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా నిమిత్తము కట్టనుద్దేశించు ఇల్లు ఏపాటిది? నాకు విశ్రమస్థానముగా మీరు కట్టనుద్దేశించునది ఏపాటిది?
మత్తయి 5:34-35, మత్తయి 23:22, అపో. కార్యములు 7:49-50

1. yehōvaa eelaagu aagna ichuchunnaaḍu aakaashamu naa sinhaasanamu bhoomi naa paadapeeṭhamu meeru naa nimitthamu kaṭṭanuddheshin̄chu illu ēpaaṭidi? Naaku vishramasthaanamugaa meeru kaṭṭanuddheshin̄chunadhi ēpaaṭidi?

2. అవన్నియు నా హస్తకృత్యములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట వినివణకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను.
అపో. కార్యములు 7:49-50

2. avanniyu naa hasthakrutyamulu avi naavalana kaliginavani yehōvaa selavichu chunnaaḍu. Evaḍu deenuḍai naligina hrudayamugalavaaḍai naa maaṭa vinivaṇakuchuṇḍunō vaaninē nēnu drushṭin̄chuchunnaanu.

3. ఎద్దును వధించువాడు నరుని చంపువానివంటివాడే గొఱ్ఱపిల్లను బలిగా అర్పించువాడు కుక్క మెడను విరుచువానివంటివాడే నైవేద్యము చేయువాడు పందిరక్తము అర్పించువాని వంటివాడే ధూపము వేయువాడు బొమ్మను స్తుతించువానివంటి వాడే.వారు తమకిష్టమైనట్లుగా త్రోవలను ఏర్పరచుకొనిరి వారి యసహ్యమైన పనులు తమకే యిష్టముగాఉన్నవి.

3. eddunu vadhin̄chuvaaḍu naruni champuvaanivaṇṭivaaḍē gorrapillanu baligaa arpin̄chuvaaḍu kukka meḍanu viruchuvaanivaṇṭivaaḍē naivēdyamu cheyuvaaḍu pandirakthamu arpin̄chuvaani vaṇṭivaaḍē dhoopamu vēyuvaaḍu bommanu sthuthin̄chuvaanivaṇṭi vaaḍē.Vaaru thamakishṭamainaṭlugaa trōvalanu ērparachukoniri vaari yasahyamaina panulu thamakē yishṭamugaa'unnavi.

4. నేను పిలిచినప్పుడు ఉత్తరమిచ్చువాడొకడును లేక పోయెను నేను మాటలాడినప్పుడు వినువాడొకడును లేక పోయెను నా దృష్టికి చెడ్డదైనదాని చేసిరి నాకిష్టము కానిదాని కోరుకొనిరి కావున నేనును వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడువాటిని వారిమీదికి రప్పించెదను.

4. nēnu pilichinappuḍu uttharamichuvaaḍokaḍunu lēka pōyenu nēnu maaṭalaaḍinappuḍu vinuvaaḍokaḍunu lēka pōyenu naa drushṭiki cheḍḍadainadaani chesiri naakishṭamu kaanidaani kōrukoniri kaavuna nēnunu vaarini mōsamulō mun̄chudunu vaaru bhayapaḍuvaaṭini vaarimeediki rappin̄chedanu.

5. యెహోవా వాక్యమునకు భయపడువారలారా, ఆయన మాట వినుడి మిమ్మును ద్వేషించుచు నా నామమునుబట్టి మిమ్మును త్రోసివేయు మీ స్వజనులు మీ సంతోషము మాకు కనబడునట్లు యెహోవా మహిమనొందును గాక అని చెప్పుదురు వారే సిగ్గునొందుదురు.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:12

5. yehōvaa vaakyamunaku bhayapaḍuvaaralaaraa, aayana maaṭa vinuḍi mimmunu dvēshin̄chuchu naa naamamunubaṭṭi mimmunu trōsivēyu mee svajanulu mee santhooshamu maaku kanabaḍunaṭlu yehōvaa mahimanondunu gaaka ani cheppuduru vaarē siggunonduduru.

6. ఆలకించుడి, పట్టణములో అల్లరిధ్వని పుట్టుచున్నది దేవాలయమునుండి శబ్దము వినబడుచున్నది తన శత్రువులకు ప్రతికారము చేయుచుండు యెహోవా శబ్దము వినబడుచున్నది.
ప్రకటన గ్రంథం 16:1-17

6. aalakin̄chuḍi, paṭṭaṇamulō allaridhvani puṭṭuchunnadhi dhevaalayamunuṇḍi shabdamu vinabaḍuchunnadhi thana shatruvulaku prathikaaramu cheyuchuṇḍu yehōvaa shabdamu vinabaḍuchunnadhi.

7. ప్రసవవేదన పడకమునుపు ఆమె పిల్లను కనినది నొప్పులు తగులకమునుపు మగపిల్లను కనినది.
ప్రకటన గ్రంథం 12:2-5

7. prasavavēdhana paḍakamunupu aame pillanu kaninadhi noppulu thagulakamunupu magapillanu kaninadhi.

8. అట్టివార్త యెవరు వినియుండిరి? అట్టి సంగతులు ఎవరు చూచిరి? ఒక జనమును కనుటకు ఒకనాటి ప్రసవవేదన చాలునా? ఒక్క నిమిషములో ఒక జనము జన్మించునా? సీయోనునకు ప్రసవవేదన కలుగగానే ఆమె బిడ్డలను కనెను.

8. aṭṭivaartha yevaru viniyuṇḍiri? Aṭṭi saṅgathulu evaru chuchiri? Oka janamunu kanuṭaku okanaaṭi prasavavēdhana chaalunaa? Okka nimishamulō oka janamu janmin̄chunaa? Seeyōnunaku prasavavēdhana kalugagaanē aame biḍḍalanu kanenu.

9. నేను ప్రసవవేదన కలుగజేసి కనిపింపక మానెదనా? అని యెహోవా అడుగుచున్నాడు. పుట్టించువాడనైన నేను గర్భమును మూసెదనా? అని నీ దేవుడడుగుచున్నాడు.

9. nēnu prasavavēdhana kalugajēsi kanipimpaka maanedhanaa? Ani yehōvaa aḍuguchunnaaḍu. Puṭṭin̄chuvaaḍanaina nēnu garbhamunu moosedhanaa? Ani nee dhevuḍaḍuguchunnaaḍu.

10. యెరూషలేమును ప్రేమించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో సంతోషించుడి ఆనందించుడి. ఆమెనుబట్టి దుఃఖించువారలారా, మీరందరు ఆమెతో ఉత్సహించుడి

10. yerooshalēmunu prēmin̄chuvaaralaaraa, meerandaru aamethoo santhooshin̄chuḍi aanandin̄chuḍi. aamenubaṭṭi duḥkhin̄chuvaaralaaraa, meerandaru aamethoo utsahin̄chuḍi

11. ఆదరణకరమైన ఆమె స్తన్యమును మీరు కుడిచి తృప్తి నొందెదరు ఆమె మహిమాతిశయము అనుభవించుచు ఆనందించె దరు.

11. aadharaṇakaramaina aame sthanyamunu meeru kuḍichi trupthi nondedaru aame mahimaathishayamu anubhavin̄chuchu aanandin̄che daru.

12. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆలకించుడి, నదివలె సమాధానమును ఆమెయొద్దకు పారజేయుదును మీరు జనముల ఐశ్వర్యము అనుభవించునట్లు ఒడ్డుమీద పొర్లిపారు జలప్రవాహమువలె మీయొద్దకు దానిని రాజేతును మీరు చంకను ఎత్తికొనబడెదరు మోకాళ్లమీద ఆడింపబడెదరు.

12. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu aalakin̄chuḍi, nadhivale samaadhaanamunu aameyoddhaku paarajēyudunu meeru janamula aishvaryamu anubhavin̄chunaṭlu oḍḍumeeda porlipaaru jalapravaahamuvale meeyoddhaku daanini raajēthunu meeru chaṅkanu etthikonabaḍedaru mōkaaḷlameeda aaḍimpabaḍedaru.

13. ఒకని తల్లి వానిని ఆదరించునట్లు నేను మిమ్మును ఆద రించెదను యెరూషలేములోనే మీరు ఆదరింపబడెదరు.

13. okani thalli vaanini aadarin̄chunaṭlu nēnu mimmunu aada rin̄chedanu yerooshalēmulōnē meeru aadarimpabaḍedaru.

14. మీరు చూడగా మీ హృదయము ఉల్లసించును మీ యెముకలు లేతగడ్డివలె బలియును యెహోవా హస్తబలము ఆయన సేవకులయెడల కను పరచబడును ఆయన తన శత్రువులయెడల కోపము చూపును.
యోహాను 16:22

14. meeru chooḍagaa mee hrudayamu ullasin̄chunu mee yemukalu lēthagaḍḍivale baliyunu yehōvaa hasthabalamu aayana sēvakulayeḍala kanu parachabaḍunu aayana thana shatruvulayeḍala kōpamu choopunu.

15. ఆలకించుడి, మహాకోపముతో ప్రతికారము చేయుట కును అగ్నిజ్వాలలతో గద్దించుటకును యెహోవా అగ్నిరూపముగా వచ్చుచున్నాడు ఆయన రథములు తుపానువలె త్వరపడుచున్నవి.
2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8

15. aalakin̄chuḍi, mahaakōpamuthoo prathikaaramu cheyuṭa kunu agnijvaalalathoo gaddin̄chuṭakunu yehōvaa agniroopamugaa vachuchunnaaḍu aayana rathamulu thupaanuvale tvarapaḍuchunnavi.

16. అగ్ని చేతను తన ఖడ్గముచేతను శరీరులందరితో ఆయన వ్యాజ్యెమాడును యెహోవాచేత అనేకులు హతులవుదురు.

16. agni chethanu thana khaḍgamuchethanu shareerulandarithoo aayana vyaajyemaaḍunu yehōvaachetha anēkulu hathulavuduru.

17. తోటలోనికి వెళ్లవలెనని మధ్యనిలుచున్న యొకని చూచి తమ్ము ప్రతిష్ఠించుకొనుచు పవిత్రపరచు కొనుచున్నవారై పందిమాంసమును హేయవస్తువును పందికొక్కులను తినువారును ఒకడును తప్పకుండ నశించెదరు ఇదే యెహోవా వాక్కు.

17. thooṭalōniki veḷlavalenani madhyaniluchunna yokani chuchi thammu prathishṭhin̄chukonuchu pavitraparachu konuchunnavaarai pandimaansamunu hēyavasthuvunu pandikokkulanu thinuvaarunu okaḍunu thappakuṇḍa nashin̄chedaru idhe yehōvaa vaakku.

18. వారి క్రియలు వారి తలంపులు నాకు తెలిసేయున్నవి అప్పుడు సమస్త జనములను ఆయా భాషలు మాట లాడువారిని సమకూర్చెదను వారు వచ్చి నా మహిమను చూచెదరు.

18. vaari kriyalu vaari thalampulu naaku telisēyunnavi appuḍu samastha janamulanu aayaa bhaashalu maaṭa laaḍuvaarini samakoorchedanu vaaru vachi naa mahimanu chuchedaru.

19. నేను వారియెదుట ఒక సూచక క్రియను జరిగించెదను వారిలో తప్పించుకొనినవారిని విలుకాండ్రైన తర్షీషు పూలు లూదు అను జనుల యొద్ద కును తుబాలు యావాను నివాసులయొద్దకును నేను పంపె దను నన్నుగూర్చిన సమాచారము విననట్టియు నా మహి మను చూడనట్టియుదూరద్వీపవాసులయొద్దకు వారిని పంపెదనువారు జనములలో నా మహిమను ప్రకటించెదరు.

19. nēnu vaariyeduṭa oka soochaka kriyanu jarigin̄chedanu vaarilō thappin̄chukoninavaarini vilukaaṇḍraina tharsheeshu poolu loodu anu janula yoddha kunu thubaalu yaavaanu nivaasulayoddhakunu nēnu pampe danu nannugoorchina samaachaaramu vinanaṭṭiyu naa mahi manu chooḍanaṭṭiyudooradveepavaasulayoddhaku vaarini pampedanuvaaru janamulalō naa mahimanu prakaṭin̄chedaru.

20. ఇశ్రాయేలీయులు పవిత్రమైన పాత్రలో నైవేద్య మును యెహోవా మందిరములోనికి తెచ్చునట్లుగా గుఱ్ఱములమీదను రథములమీదను డోలీలమీదను కంచరగాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను ఎక్కించి సర్వజనములలోనుండి నాకు ప్రతిష్ఠిత పర్వతమగు యెరూషలేమునకు మీ స్వదేశీయులను యెహోవాకు నైవేద్యముగా వారు తీసికొనివచ్చెదరని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

20. ishraayēleeyulu pavitramaina paatralō naivēdya munu yehōvaa mandiramulōniki techunaṭlugaa gurramulameedanu rathamulameedanu ḍōleelameedanu kan̄charagaaḍidalameedanu oṇṭelameedanu ekkin̄chi sarvajanamulalōnuṇḍi naaku prathishṭhitha parvathamagu yerooshalēmunaku mee svadhesheeyulanu yehōvaaku naivēdyamugaa vaaru theesikonivacchedharani yehōvaa selavichu chunnaaḍu.

21. మరియు యాజకులుగాను లేవీయులుగాను ఉండుటకై నేను వారిలో కొందరిని ఏర్పరచుకొందును అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. మరియయెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

21. mariyu yaajakulugaanu lēveeyulugaanu uṇḍuṭakai nēnu vaarilō kondarini ērparachukondunu ani yehōvaa selavichuchunnaaḍu. Mariyu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu

22. నేను సృజింపబోవు క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమియు లయముకాక నా సన్నిధిని నిలుచునట్లు నీ సంతతియు నీ నామమును నిలిచియుండును ఇదే యెహోవా వాక్కు.
2 పేతురు 3:13, ప్రకటన గ్రంథం 21:1

22. nēnu srujimpabōvu krottha aakaashamunu krottha bhoomiyu layamukaaka naa sannidhini niluchunaṭlu nee santhathiyu nee naamamunu nilichiyuṇḍunu idhe yehōvaa vaakku.

23. ప్రతి అమావాస్యదినమునను ప్రతి విశ్రాంతిదినమునను నా సన్నిధిని మ్రొక్కుటకై సమస్త శరీరులు వచ్చె దరు అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

23. prathi amaavaasyadhinamunanu prathi vishraanthidinamunanu naa sannidhini mrokkuṭakai samastha shareerulu vacche daru ani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

24. వారు పోయి నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారి కళేబరములను తేరి చూచెదరు వాటి పురుగు చావదు వాటి అగ్ని ఆరిపోదు అవి సమస్త శరీరులకు హేయముగా ఉండును.
మార్కు 9:48

24. vaaru pōyi naameeda thirugubaaṭu chesinavaari kaḷēbaramulanu thēri chuchedaru vaaṭi purugu chaavadu vaaṭi agni aaripōdu avi samastha shareerulaku hēyamugaa uṇḍunu.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |