Daniel - దానియేలు 1 | View All

1. యూదారాజగు యెహోయాకీము ఏలుబడిలో మూడవ సంవత్సరమున బబులోనురాజగు నెబుకద్నెజరు యెరూషలేముమీదికి వచ్చి దాని ముట్టడివేయగా

1. yoodhaaraajagu yehōyaakeemu ēlubaḍilō mooḍava samvatsaramuna babulōnuraajagu nebukadnejaru yerooshalēmumeediki vachi daani muṭṭaḍivēyagaa

2. ప్రభువు యూదారాజగు యెహోయాకీమును దేవుని మందిరములోని శేషించిన ఉపకరణములను, ఆ రాజుచేతి కప్పగించెను గనుక అతడు ఆ వస్తువులను షీనారు దేశము లోని తన దేవతాలయమునకు తీసికొనిపోయి తన దేవతాలయపు బొక్కసములో ఉంచెను.

2. prabhuvu yoodhaaraajagu yehōyaakeemunu dhevuni mandiramulōni shēshin̄china upakaraṇamulanu, aa raajuchethi kappagin̄chenu ganuka athaḍu aa vasthuvulanu sheenaaru dheshamu lōni thana dhevathaalayamunaku theesikonipōyi thana dhevathaalayapu bokkasamulō un̄chenu.

3. రాజు అష్పెనజు అను తన నపుంసకుల యధిపతిని పిలిపించి అతనికీలాగు ఆజ్ఞాపించెను ఇశ్రాయేలీయుల రాజవంశములలో ముఖ్యులై, లోపములేని సౌందర్యమును సకల విద్యా ప్రవీణతయు జ్ఞానమును గలిగి,

3. raaju ashpenaju anu thana napunsakula yadhipathini pilipin̄chi athanikeelaagu aagnaapin̄chenu ishraayēleeyula raajavanshamulalō mukhyulai, lōpamulēni saundaryamunu sakala vidyaa praveeṇathayu gnaanamunu galigi,

4. తత్వజ్ఞానము తెలిసినవారై రాజు నగరునందు నిలువదగిన కొందరు బాలురను రప్పించి, కల్దీయుల విద్యను భాషను వారికి నేర్పుము.

4. thatvagnaanamu telisinavaarai raaju nagarunandu niluvadagina kondaru baaluranu rappin̄chi, kaldeeyula vidyanu bhaashanu vaariki nērpumu.

5. మరియు రాజు తాను భుజించు ఆహారములో నుండియు తాను పానముచేయు ద్రాక్షారసములో నుండియు అనుదిన భాగము వారికి నియమించి, మూడు సంవత్సరములు వారిని పోషించి పిమ్మట వారిని తన యెదుట నిలువబెట్టునట్లు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

5. mariyu raaju thaanu bhujin̄chu aahaaramulō nuṇḍiyu thaanu paanamucheyu draakshaarasamulō nuṇḍiyu anudina bhaagamu vaariki niyamin̄chi, mooḍu samvatsaramulu vaarini pōshin̄chi pimmaṭa vaarini thana yeduṭa niluvabeṭṭunaṭlu aagna icchenu.

6. యూదులలోనుండి దానియేలు, హనన్యా, మిషాయేలు, అజర్యా అనువారు వీరిలోనుండిరి.

6. yoodulalōnuṇḍi daaniyēlu, hananyaa, mishaayēlu, ajaryaa anuvaaru veerilōnuṇḍiri.

7. నపుంసకుల యధిపతి దానియేలునకు బెల్తెషాజరు అనియు, హనన్యాకు షద్రకనియు, మిషాయేలునకు మేషాకనియు, అజర్యాకు అబేద్నెగో అనియు పేళ్లు పెట్టెను.

7. napunsakula yadhipathi daaniyēlunaku belteshaajaru aniyu, hananyaaku shadrakaniyu, mishaayēlunaku mēshaakaniyu, ajaryaaku abēdnegō aniyu pēḷlu peṭṭenu.

8. రాజు భుజించు భోజనమును పానముచేయు ద్రాక్షారసమును పుచ్చుకొని తన్ను అపవిత్రపరచుకొనకూడదని దానియేలు ఉద్దేశించి, తాను అపవిత్రుడు కాకుండునట్లు వాటిని పుచ్చుకొనకుండ సెలవిమ్మని నపుంసకుల యధిపతిని వేడు కొనగా

8. raaju bhujin̄chu bhōjanamunu paanamucheyu draakshaarasamunu puchukoni thannu apavitraparachukonakooḍadani daaniyēlu uddheshin̄chi, thaanu apavitruḍu kaakuṇḍunaṭlu vaaṭini puchukonakuṇḍa selavimmani napunsakula yadhipathini vēḍu konagaa

9. దేవుడు నపుంసకుల యధిపతి దృష్టికి దానియేలు నకు కృపాకటాక్షమునొంద ననుగ్రహించెను గనుక నపుంసకుల యధిపతి దానియేలుతో ఇట్లనెను

9. dhevuḍu napunsakula yadhipathi drushṭiki daaniyēlu naku krupaakaṭaakshamunonda nanugrahin̄chenu ganuka napunsakula yadhipathi daaniyēluthoo iṭlanenu

10. మీకు అన్నపానములను నియమించిన రాజగు నా యజమానునికి నేను భయపడుచున్నాను; మీ ఈడు బాలుర ముఖముల కంటె మీ ముఖములు కృశించినట్లు ఆయనకు కనబడ నేల? అట్లయితే మీరు రాజుచేత నాకు ప్రాణాపాయము కలుగజేతురు.

10. meeku annapaanamulanu niyamin̄china raajagu naa yajamaanuniki nēnu bhayapaḍuchunnaanu; mee eeḍu baalura mukhamula kaṇṭe mee mukhamulu krushin̄chinaṭlu aayanaku kanabaḍa nēla? Aṭlayithē meeru raajuchetha naaku praaṇaapaayamu kalugajēthuru.

11. నపుంసకుల యధిపతి దానియేలు, హనన్యా, మిషాయేలు, అజర్యా అనువారిమీద నియమించిన నియామకునితో దానియేలు ఇట్లనెను.

11. napunsakula yadhipathi daaniyēlu, hananyaa, mishaayēlu, ajaryaa anuvaarimeeda niyamin̄china niyaamakunithoo daaniyēlu iṭlanenu.

12. భోజనమునకు శాకధాన్యాదులను పానమునకు నీళ్లును నీ దాసులమగు మాకిప్పించి, దయచేసి పది దినములవరకు మమ్మును పరీక్షింపుము.
ప్రకటన గ్రంథం 2:10

12. bhōjanamunaku shaakadhaanyaadulanu paanamunaku neeḷlunu nee daasulamagu maakippin̄chi, dayachesi padhi dinamulavaraku mammunu pareekshimpumu.

13. పిమ్మట మా ముఖములను, రాజు నియమించిన భోజనము భుజించు బాలుర ముఖములను చూచి నీకు తోచినట్టుగా నీ దాసులమైన మాయెడల జరిగింపుము.

13. pimmaṭa maa mukhamulanu, raaju niyamin̄china bhōjanamu bhujin̄chu baalura mukhamulanu chuchi neeku thoochinaṭṭugaa nee daasulamaina maayeḍala jarigimpumu.

14. అందుకతడు ఈ విషయములో వారి మాటకు సమ్మతించి పది దినములవరకు వారిని పరీక్షించెను.
ప్రకటన గ్రంథం 2:10

14. andukathaḍu ee vishayamulō vaari maaṭaku sammathin̄chi padhi dinamulavaraku vaarini pareekshin̄chenu.

15. పది దినములైన పిమ్మట వారి ముఖములు రాజు భోజనము భుజించు బాలురందరి ముఖముల కంటె సౌందర్యముగాను కళగాను కనబడగా

15. padhi dinamulaina pimmaṭa vaari mukhamulu raaju bhōjanamu bhujin̄chu baalurandari mukhamula kaṇṭe saundaryamugaanu kaḷagaanu kanabaḍagaa

16. రాజు వారికి నియమించిన భోజనమును పానముకొరకైన ద్రాక్షా రసమును ఆ నియామకుడు తీసివేసి, వారికి శాకధాన్యా దుల నిచ్చెను.

16. raaju vaariki niyamin̄china bhōjanamunu paanamukorakaina draakshaa rasamunu aa niyaamakuḍu theesivēsi, vaariki shaakadhaanyaa dula nicchenu.

17. ఈ నలుగురు బాలుర సంగతి ఏమనగా, దేవుడు వారికి జ్ఞానమును సకల శాస్త్రప్రవీణతయు వివేచనయు అనుగ్రహించెను. మరియదానియేలు సకల విధములగు దర్శనములను స్వప్నభావములను గ్రహించు తెలివిగలవాడై యుండెను.

17. ee naluguru baalura saṅgathi ēmanagaa, dhevuḍu vaariki gnaanamunu sakala shaastrapraveeṇathayu vivēchanayu anugrahin̄chenu. Mariyu daaniyēlu sakala vidhamulagu darshanamulanu svapnabhaavamulanu grahin̄chu telivigalavaaḍai yuṇḍenu.

18. నెబుకద్నెజరు తన సముఖమునకు వారిని తేవలెనని ఆజ్ఞ ఇచ్చి నియమించిన దినములు కాగానే నపుంసకుల యధిపతి రాజు సముఖమున వారిని నిలువబెట్టెను.

18. nebukadnejaru thana samukhamunaku vaarini thēvalenani aagna ichi niyamin̄china dinamulu kaagaanē napunsakula yadhipathi raaju samukhamuna vaarini niluvabeṭṭenu.

19. రాజు వారితో మాటలాడగా వారందరిలో దానియేలు, హనన్యా, మిషాయేలు, అజర్యా వంటివారెవ రును కనబడలేదు గనుక వారే రాజు సముఖమున నిలిచిరి.

19. raaju vaarithoo maaṭalaaḍagaa vaarandarilō daaniyēlu, hananyaa, mishaayēlu, ajaryaa vaṇṭivaareva runu kanabaḍalēdu ganuka vaarē raaju samukhamuna nilichiri.

20. రాజు వీరియొద్ద విచారణ చేయగా జ్ఞానవివేకముల సంబంధ మైన ప్రతివిషయములో వీరు తన రాజ్యమందంతటనుండు శకునగాండ్రకంటెను గారడీవిద్య గలవారందరికంటెను పది యంతలు శ్రేష్ఠులని తెలియబడెను.

20. raaju veeriyoddha vichaaraṇa cheyagaa gnaanavivēkamula sambandha maina prathivishayamulō veeru thana raajyamandanthaṭanuṇḍu shakunagaaṇḍrakaṇṭenu gaaraḍeevidya galavaarandarikaṇṭenu padhi yanthalu shrēshṭhulani teliyabaḍenu.

21. ఈ దానియేలు కోరెషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరమువరకు జీవించెను.

21. ee daaniyēlu kōreshu ēlubaḍilō modaṭi samvatsaramuvaraku jeevin̄chenu.Shortcut Links
దానియేలు - Daniel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |