Obadiah - ఓబద్యా 1 | View All

1. ఓబద్యాకు కలిగిన దర్శనము. ఎదోమును గురించి ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునది. యెహోవాయొద్ద నుండి వచ్చిన సమాచారము మాకు వినబడెను. ఎదోము మీద యుద్ధము చేయుదము లెండని జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియున్నాడు.

1. The vision of Abdi, thus sayth the lord God against Edom: We haue hearde a rumor from the Lorde, & an ambassadour is sent among the heathen: arise, and let vs ryse vp against her to battayle.

2. నేను అన్యజనులలో నిన్ను అల్పు నిగా చేసితిని, నీవు బహుగా తృణీకరింపబడుదువు.

2. Behold, I haue made thee smal among the heathen, thou art vtterly despised.

3. అత్యున్నతమైన పర్వతములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండ సందులలో నివసించువాడానన్ను క్రిందికి పడ ద్రోయగలవాడె వడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గర్వముచేత నీవు మోసపోతివి.

3. The pride of thyne heart hath deceaued thee, thou that dwellest in the cleftes of the rockes, whose habitation [is] hie, that saith in his heart, Who shall bring me downe to the grounde?

4. పక్షిరాజు గూడంత యెత్తున నివాసము చేసికొని నక్షత్రములలో నీవు దాని కట్టినను అచ్చటనుండియు నేను నిన్ను క్రింద పడవేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

4. Yea though thou exalt thy selfe as the egle, and make they nest among the starres, thence wil I bring thee downe, sayth the Lorde.

5. చోరులే గాని రాత్రి కన్నము వేయువారే గాని నీ మీదికి వచ్చినయెడల తమకు కావలసినంతమట్టుకు దోచుకొందురు గదా. ద్రాక్ష పండ్లను ఏరువారు నీయొద్దకు వచ్చినయెడల పరిగె యేరు కొనువారికి కొంత యుండనిత్తురుగదా; నిన్ను చూడగా నీవు బొత్తిగా చెడిపోయియున్నావు.

5. Came theeues to thee, or robbers by night? how wast thou brought to silence? woulde they not haue stollen till they had inough? If the grape gatherers came to thee, woulde they not leaue [some] grapes?

6. ఏశావు సంతతి వారి సొమ్ము సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెట్టిన ధనమంతయు పట్టబడును.

6. Howe are the thinges of Esau sought vp, [and] his treasures searched?

7. నీతో సంధిచేసిన వారు నిన్ను తమ సరిహద్దువరకు పంపివేయుదురు; నీతో సమాధానముగా ఉన్నవారు నిన్ను మోసపుచ్చి నీకు బలాత్కారము చేయుదురు; వారు నీ యన్నము తిని నీ కొరకు ఉరి యొడ్డుదురు; ఎదోమునకు వివేచన లేకపోయెను.

7. All the men of thy confederacie haue driuen thee to the borders, the men that were at peace with thee haue deceaued thee, and preuailed against thee, [they that eate] thy bread haue layd a wounde vnder thee, there is none vnderstanding in him.

8. ఆ దినమందు ఏశావు పర్వతములలో వివేచన లేకపోవునట్లు ఎదోములోనుండి జ్ఞానులను నాశముచేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

8. Shal not I in that day, saide the lord, euen destroy the wise men out of Edom, and vnderstanding from the mount of Esau?

9. తేమానూ, నీ బలాఢ్యులు విస్మయ మొందుదురు, అందువలన ఏశావుయొక్క పర్వత నివాసు లందరు హతులై నిర్మూలమగుదురు.

9. And thy strong men O Theman shalbe afraid: because euery one of the mout of Esau shalbe cut of by slaughter.

10. నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాత్కారమును బట్టి నీవు అవమానము నొందుదువు, ఇక నెన్నటికిని లేకుండ నీవు నిర్మూలమగుదువు.

10. For thy crueltie against thy brother Iacob shame shall couer thee, and thou shalt be cut of for euer.

11. నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆస్తిని పట్టుకొనిపోయిన దినమందు, అన్యులు వారి గుమ్మములలోనికి చొరబడి యెరూష లేముమీద చీట్లువేసిన దినమందు నీవును వారితో కలిసి కొంటివి గదా.

11. When thou stoodest on the other side, in the day that the straungers caried away his substaunce, and straungers entred into his gates, and cast lottes vpon Hierusalem, euen thou wast as one of them.

12. నీ సహోదరుని శ్రమానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; యూదావారి నాశన దినమున వారి స్థితినిచూచి నీవు సంతోషింపతగదు;

12. But thou shouldest not haue beholden the day of thy brother in the day that he was made a straunger, neither shouldest thou haue reioyced ouer the childre of Iuda in the day of their destruction, thou shouldest not haue spoken proudly in the day of affliction:

13. నా జనుల ఆపద్దినమున నీవు వారి గుమ్మములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి ఆపద్దినమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపద్దినమున నీవు వారి ఆస్తిని పట్టుకొనతగదు;

13. Thou shouldest not haue entred into the gate of my people in the day of their destruction, neither shouldest thou haue once loked on their affliction in the day of their destructio, nor haue layd handes on their substaunce in the day of their destruction:

14. వారిలో తప్పించుకొనినవారిని సంహ రించుటకు అడ్డత్రోవలలో నీవు నిలువతగదు, శ్రమదిన మందు అతనికి శేషించినవారిని శత్రువులచేతికి అప్పగింప తగదు.

14. Neither shouldest thou haue stand in the crosse wayes to cut of them that shoulde escape, neither shouldest thou haue shutte vp the remnaunt thereof in the day of affliction.

15. యెహోవాదినము అన్యజనులందరిమీదికి వచ్చు చున్నది. అప్పుడు నీవు చేసినట్టే నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెత్తిమీదికి వచ్చును.

15. For the day of the Lorde is neare vpon all the heathen: as thou hast done, it shalbe done to thee, thy rewarde shall returne vpon thyne head.

16. మీరు నా పరిశుద్ధమైన కొండమీద త్రాగినట్లు అన్యజనులందరును నిత్యము త్రాగుదురు; తాము ఇక నెన్నడు నుండనివారైనట్లు వారేమియు మిగులకుండ త్రాగుదురు.

16. For as ye haue drunke vpon myne holy mountaine, so shall all the heathen drinke continually: yea, they shal drinke and swalowe vp, and they shalbe as though they had not ben.

17. అయితే సీయోను కొండ ప్రతిష్ఠితమగును, తప్పించుకొనినవారు దానిమీద నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ స్వాస్థ్యములను స్వతంత్రించుకొందురు.

17. But vpon mount Sion shalbe deliueraunce, and it shalbe holy, and the house of Iacob shal possesse their possessions.

18. మరియయాకోబు సంతతి వారు అగ్నియు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయ్యకాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును తప్పించుకొన కుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాల్చుదురు. యెహోవా మాట యిచ్చియున్నాడు.

18. And the house of Iacob shalbe a fire, and the house of Ioseph a flambe, and the house of Esau as stubble, and they shall kindle in them and deuoure them, and there shalbe no remnaunt of the house of Esau: for the Lorde hath spoken it.

19. దక్షిణ దిక్కున నివసించువారు ఏశావుయొక్క పర్వతమును స్వతంత్రించుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిష్తీయులదేశమును స్వతంత్రించుకొందురు; మరియు ఎఫ్రాయిమీయుల భూములను షోమ్రోనునకు చేరిన పొలమును వారు స్వతంత్రించుకొందురు. బెన్యామీ నీయులు గిలాదుదేశమును స్వతంత్రించుకొందురు.

19. And they shall possesse the south side of the mount of Esau, and the plaine of the Philistines, and they shall possesse the fieldes of Ephraim, and the fieldes of Samaria, and Beniamin [shall haue] Gilead.

20. మరియు ఇశ్రాయేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెర పట్టబడినవారు సారెపతువరకు కనానీయుల దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపట్ట బడి సెఫారాదునకు పోయినవారు దక్షిణదేశపు పట్టణ ములను స్వతంత్రించుకొందురు.

20. And the captiuitie of his hoast of the children of Israel, which were among the Chanaanites [shall possesse] vnto Zarephath, and the captiuitie of Hierusalem which is in Sepharad, shall possesse the cities of the south.

21. మరియఏశావుయొక్క కొండకు తీర్పుతీర్చుటకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు పుట్టుదురు; అప్పుడు రాజ్యము యెహోవాది యగును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15

21. And they that shall saue, shall come vp to mount Sion to iudge the mount of Esau, and the kingdome shalbe the Lordes.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Obadiah - ఓబద్యా 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఎదోము మీదికి నాశనం. యాకోబుపై వారి నేరాలు. (1-16) 
ఈ ప్రవచనం ఎదోముకు వ్యతిరేకంగా నిర్దేశించబడింది మరియు ఇది వారి పూర్వీకుడైన ఏసాను తిరస్కరించినట్లుగా వారి పతనానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తుంది. ఇది సువార్త చర్చి యొక్క శత్రువుల అంతిమ ఓటమిని కూడా సూచిస్తుంది. ఈ యుద్ధం యొక్క విజయాన్ని గురించిన అంచనాను గమనించండి: ఎదోము దోచుకోబడుతుంది మరియు తగ్గించబడుతుంది. దేవుని చర్చిని వ్యతిరేకించే వారందరూ తమ ఆశలను అడియాశలు చేస్తారు. తమను తాము హెచ్చించుకునేవారిని తగ్గించే శక్తి దేవునికి ఉంది, అలా చేయడానికి ఆయన వెనుకాడడు.
ప్రాపంచిక భద్రత మరియు భౌతిక సంపదపై ఆధారపడడం నాశనానికి దారితీయవచ్చు మరియు విపత్తు సంభవించినప్పుడు దాని పర్యవసానాలు మరింత వినాశకరమైనవి. భూసంబంధమైన సంపదలను సులభంగా దొంగిలించవచ్చు లేదా పోగొట్టుకోవచ్చు, కాబట్టి స్వర్గపు సంపదలో పెట్టుబడి పెట్టడం తెలివైన పని. దేహంపై నమ్మకం ఉంచిన వారు తమ పతనానికి తమను తాము ఆయుధాలుగా చేసుకుంటారు.
దేవునితో మన ఒడంబడిక నమ్మదగినది, ఆయన మనల్ని ఎన్నటికీ మోసం చేయడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మనం సహవాసం చేసే తప్పిదస్థులపై నమ్మకం ఉంచితే, అది నిరాశ మరియు అవమానానికి దారి తీస్తుంది. పాపపు మార్గాలను నివారించడానికి తమ తెలివిని ఉపయోగించని వారి నుండి దేవుడు సరైన అవగాహనను నిలిపివేస్తాడు. అన్ని రకాల హింస మరియు అధర్మం పాపాలు మరియు దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నేరం చేసినప్పుడు ఇది చాలా ఘోరమైనది.
యూదా మరియు జెరూసలేం పట్ల వారి క్రూరమైన ప్రవర్తన వారికి వ్యతిరేకంగా జరిగింది. మన స్వంత చర్యలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏమి చేసి ఉంటామో మరియు మన ప్రవర్తనను గ్రంథం నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు సరిపోల్చడం చాలా ముఖ్యం. పాపం, దేవుని ఆజ్ఞల లెన్స్ ద్వారా చూసినప్పుడు, చాలా పాపభరితంగా కనిపిస్తుంది.
కష్టాల్లో ఉన్న ఇరుగుపొరుగు వారికి సహాయం చేయగలిగినప్పుడు అండగా నిలిచే వారు గురుతర బాధ్యతను మోస్తారు. దేవుని ప్రజల ఖర్చుతో తనను తాను సంపన్నం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం చివరికి ఆధ్యాత్మిక పేదరికానికి దారి తీస్తుంది. విపత్తు సమయంలో అందుబాటులో ఉన్నదంతా తమదేనని భావించి తనను తాను మోసం చేసుకోవడం ఘోర తప్పిదం.
తీర్పు దేవుని ఇంటిలో ప్రారంభమైనప్పటికీ, అది అక్కడ ముగియదు. నీతిమంతుల కష్టాలు అంతం అవుతాయని, అయితే దుర్మార్గుల కష్టాలు శాశ్వతంగా ఉంటాయని దుఃఖంతో ఉన్న విశ్వాసులు మరియు అహంకారంతో అణచివేసేవారు అర్థం చేసుకోవాలి.

యూదుల పునరుద్ధరణ మరియు తరువాతి కాలంలో వారి అభివృద్ధి చెందుతున్న స్థితి. (17-21)
యెరూషలేములో విమోచన మరియు పవిత్రత స్థాపించబడాలి మరియు యాకోబు వంశస్థులు తమ నిజమైన ఆస్తులను తిరిగి పొందుతారు. యూదులు తమ స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రవచనంలోని ముఖ్యమైన భాగం నెరవేరింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇది సువార్త ద్వారా తీసుకువచ్చిన మోక్షం మరియు పవిత్రీకరణ, దాని విస్తృత వ్యాప్తి, అన్యజనుల మార్పిడి మరియు ప్రత్యేకించి, ఇజ్రాయెల్ పునరుద్ధరణ, క్రీస్తు విరోధి పతనం మరియు చర్చి యొక్క సంపన్న స్థితిని కూడా సూచిస్తుంది - ఇతివృత్తాలు అంతటా కనుగొనబడ్డాయి. ప్రవక్తల రచనలు.
రాజ్యంలో ప్రభువు పాలన యొక్క పూర్తి అవగాహన క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. ఆ క్షణం వరకు, రాజ్యం సంపూర్ణ భావంలో పూర్తిగా ప్రభువుకు చెందదు. ప్రభువు అధికారాన్ని వ్యతిరేకించే వారు ఓటమిని మరియు అవమానాన్ని ఎదుర్కోవలసి వచ్చినట్లే, ఓపికగా ప్రభువు కొరకు వేచి ఉండి ఆయనపై విశ్వాసం ఉంచేవారు ఎన్నటికీ నిరుత్సాహపడరు.
సీయోను పర్వతం నుండి పరిపాలించే దైవిక రక్షకుని మరియు న్యాయాధిపతిని స్తుతిద్దాం! అతని వాక్యం అనేకులకు జీవాన్ని మరియు మోక్షాన్ని తెస్తుంది, అదే సమయంలో అవిశ్వాసంలో కొనసాగేవారికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిస్తుంది.Shortcut Links
ఓబద్యా - Obadiah : 1 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |