Zephaniah - జెఫన్యా 1 | View All

1. యూదారాజగు ఆమోను కుమారుడైన యోషీయా దినములలో హిజ్కియాకు పుట్టిన అమర్యా కుమారుడగు గెదల్యాకు జననమైన కూషీ కుమారుడగు జెఫన్యాకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవా వాక్కు.

1. The Word of Jehovah which came to Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.

2. ఏమియు విడవకుండ భూమిమీదనున్న సమస్తమును నేను ఊడ్చివేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

2. I will gather up and make an end of all things from off the face of the land, declares Jehovah.

3. మనుష్యులనేమి పశువులనేమి నేను ఊడ్చివేసెదను; ఆకాశపక్షులనేమి సముద్ర మత్స్యములనేమి దుర్జనులనేమి వారు చేసిన అపవాదములనేమి నేను ఊడ్చివేసెదను; భూమిమీద ఎవరును లేకుండ మనుష్య జాతిని నిర్మూలము చేసెదను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 13:41

3. I will gather away man and beast: I will gather away the birds of the heavens and the fish of the sea, and the stumbling-blocks, even the wicked. And I will cut off man from the face of the land, declares Jehovah.

4. నా హస్తమును యూదావారిమీదను యెరూషలేము నివాసులందరిమీదను చాపి, బయలుదేవత యొక్క భక్తులలో శేషించినవారిని, దానికి ప్రతిష్ఠితులగువారిని, దాని అర్చకులను నిర్మూలము చేసెదను.

4. I will also stretch out My hand on Judah and on all the inhabitants of Jerusalem. And I will cut off the remnant of Baal from this place, the names of the idolatrous priests, with the priests;

5. మిద్దెలమీద ఎక్కి ఆకాశ సమూహములకు మ్రొక్కువారిని యెహోవా పేరునుబట్టియు, బయలు దేవత తమకు రాజనుదాని నామమును బట్టియు మ్రొక్కి ప్రమాణము చేయువారిని నేను నిర్మూలము చేసెదను.

5. and those who bow down to the host of the heavens on the housetops; and those who bow, swearing to Jehovah, but also swearing by Melech,

6. యెహోవాను అనుసరింపక ఆయనను విసర్జించి ఆయన యొద్ద విచారణ చేయనివారిని నేను నిర్మూలము చేసెదను.

6. and those drawing back from following Jehovah, and who have not sought Jehovah, nor inquired of Him.

7. ప్రభువైన యెహోవా దినము సమీపమాయెను, ఆయన బలియొకటి సిద్ధపరచియున్నాడు, తాను పిలిచిన వారిని ఆయన ప్రతిష్ఠించియున్నాడు, యెహోవా సన్నిధిని మౌనముగా నుండుడి.

7. Be silent in the presence of the Lord Jehovah, for the day of Jehovah is near. For Jehovah has prepared a sacrifice; He has consecrated the ones He called.

8. యెహోవా యేర్పరచిన బలి దినమందు అధిపతులను రాజకుమారులను అన్యదేశస్థులవలె వస్త్రములు వేసికొనువారినందరిని నేను శిక్షింతును.

8. And it shall come to pass in the day of the sacrifice of Jehovah, that I will punish the rulers and the king's sons, and all those clothed in foreign apparel.

9. మరియు ఇండ్ల గడపలు దాటివచ్చి యజమానుని యింటిని మోసముతోను బలాత్కారముతోను నింపువారిని ఆ దిన మందు నేను శిక్షింతును.

9. And I will punish all those who leap on the threshold in that day, who fill their masters' houses with violence and deceit.

10. ఆ దినమందు మత్స్యపు గుమ్మ ములో రోదనశబ్దమును, పట్టణపు దిగువ భాగమున అంగ లార్పును వినబడును, కొండల దిక్కునుండి గొప్ప నాశనము వచ్చును. ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. And it shall be in that day, declares Jehovah, the sound of a cry from the Fish Gate, and a howling from the Second, and a loud crashing from the hills.

11. కనానీయులందరు నాశమైరి, ద్రవ్యము సమకూర్చుకొనినవారందరును నిర్మూలము చేయబడిరి గనుక మక్తేషు లోయ నివాసులారా, అంగలార్చుడి.

11. Howl, you inhabitants of Maktesh, for all the merchant people have perished; all those who carry silver are cut off.

12. ఆ కాలమున నేను దీపములు పట్టుకొని యెరూషలేమును పరిశోధింతును, మడ్డిమీద నిలిచిన ద్రాక్షారసమువంటివారైయెహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనస్సులో అనుకొనువారిని శిక్షిం తును.

12. And it shall come to pass at that time, that I will search Jerusalem with lamps, and punish the men who are curdled in their dregs; who say in their heart, Jehovah will not do good, nor will He do evil.

13. వారి ఆస్తి దోపుడు సొమ్మగును, వారి ఇండ్లు పాడగును, వారు ఇండ్లు కట్టుదురు గాని వాటిలో కాపుర ముండరు, ద్రాక్షతోటలు నాటుదురు గాని వాటి రసమును పానముచేయరు.

13. Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation. They shall also build houses, but not live in them. And they shall plant vineyards, but not drink their wine.

14. యెహోవా మహా దినము సమీపమాయెను, యెహోవా దినము సమీపమై అతి శీఘ్రముగా వచ్చుచున్నది. ఆలకించుడి, యెహోవా దినము వచ్చుచున్నది, పరాక్రమశాలురు మహారోదనము చేయుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

14. The great day of Jehovah is near; it is near and hastens greatly, the sound of the day of Jehovah. The mighty man shall cry out bitterly there.

15. ఆ దినము ఉగ్రతదినము, శ్రమయు ఉప ద్రవమును మహానాశనమును కమ్ముదినము, అంధకారమును గాఢాంధకారమును కమ్ముదినము, మేఘములును గాఢాంధ కారమును కమ్ముదినము.

15. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of desolation and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thick darkness,

16. ఆ దినమున ప్రాకారములుగల పట్టణముల దగ్గరను, ఎత్తయిన గోపురముల దగ్గరను యుద్ధ ఘోషణయు బాకానాదమును వినబడును.

16. a day of the shofar and alarm against the fortified cities, and against the high towers.

17. జనులు యెహోవా దృష్టికి పాపము చేసిరి గనుక నేను వారి మీదికి ఉపద్రవము రప్పింపబోవుచున్నాను; వారు గ్రుడ్డి వారివలె నడిచెదరు, వారి రక్తము దుమ్మువలె కారును, వారి మాంసము పెంటవలె పారవేయబడును.

17. And I will bring distress upon men, and they shall walk like the blind, because they have sinned against Jehovah. And their blood shall be poured out as dust, and their flesh like dung.

18. యెహోవా ఉగ్రత దినమున తమ వెండి బంగారములు వారిని తప్పింప లేకపోవును, రోషాగ్నిచేత భూమియంతయు దహింప బడును, హఠాత్తుగా ఆయన భూనివాసులనందరిని సర్వ నాశనము చేయబోవుచున్నాడు.

18. Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of Jehovah. But all the earth shall be devoured by the fire of His jealousy. For He shall make a complete and speedy end of all those who live in the land.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zephaniah - జెఫన్యా 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాపులకు వ్యతిరేకంగా బెదిరింపులు. (1-6) 
వినాశనం ఆసన్నమైనది, సర్వశక్తిమంతుడిచే అందించబడిన పూర్తి వినాశనం. "దుష్టులకు శాంతి లేదు" అని దేవుని అనుచరులు ఏక స్వరంతో ప్రకటిస్తారు. ఈ పదాలు ప్రతీకాత్మకమైనవి, విస్తృతమైన నిర్జనాన్ని వర్ణిస్తాయి; భూమి నివాసులు లేకుండా ఉంటుంది. విగ్రహాలను బహిరంగంగా ఆరాధించే వ్యక్తులు, వారు విగ్రహాలతో పాటు యెహోవాను ఆరాధించినా లేదా ప్రభువుకు మరియు మల్చమ్‌కు విధేయతగా ప్రమాణం చేసినా విధ్వంసానికి గురిచేయబడిన వ్యక్తులు. తమ భక్తిని మరియు ఆరాధనను దేవుడు మరియు విగ్రహాల మధ్య విభజించడానికి ప్రయత్నించే వారు దేవునికి అంగీకారయోగ్యం కాలేరు, ఎందుకంటే వెలుగు మరియు చీకటి మధ్య ఏదైనా సంబంధం ఎలా ఉంటుంది? సాతాను కొంత భాగాన్ని కూడా క్లెయిమ్ చేసినట్లయితే, అతను చివరికి అన్నింటినీ తీసుకుంటాడు; అదేవిధంగా, భగవంతుడికి పూర్తి భక్తిని ఇవ్వకపోతే, అతను దేనినీ స్వీకరించడు. దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేయడం అపవిత్రతను మరియు అసహ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. మనలో ఎవ్వరూ తమ స్వంత నాశనానికి దారితీసే వారికి చెందినవారు కాకూడదు, కానీ విశ్వసించే వారికి, తద్వారా వారి ఆత్మల మోక్షాన్ని పొందండి.

మరిన్ని బెదిరింపులు. (7-13) 
దేవుని లెక్కింపు రోజు సమీపిస్తోంది; అహంకారంతో పాపం చేసేవారికి ఎదురుచూసే శిక్ష దైవిక న్యాయానికి అర్పణ. యూదుల రాజకుటుంబం వారి గర్వం మరియు అహంకారానికి, అలాగే ధైర్యంగా పరిమితిని దాటి, వారి పొరుగువారి హక్కులను ఆక్రమించి, వారి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకునే వారికి జవాబుదారీగా ఉంటుంది. సంపన్న వ్యాపారులు మరియు సంపన్న వ్యాపారులు కూడా వారి చర్యలకు సమాధానం చెప్పడానికి పిలవబడతారు. ఆత్మసంతృప్తి మరియు ఉదాసీనతతో జీవించే వారు కూడా తీర్పును ఎదుర్కొంటారు. దేవుడు ప్రతిఫలం ఇవ్వడు లేదా శిక్షించడు అని వారి హృదయాలలో నమ్ముతూ, పర్యవసానాలను అందించడంలో అతని పాత్రను నిరాకరిస్తూ వారు తప్పుడు భద్రతతో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రభువు తీర్పు దినం వచ్చినప్పుడు, వారి పతనానికి గురైన వారు దైవిక న్యాయం ఫలితంగా అలా చేస్తారని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే వారు దేవుని చట్టాన్ని అతిక్రమించారు మరియు రక్షకుని విమోచన త్యాగంపై విశ్వాసం లేదు.

సమీపిస్తున్న తీర్పుల నుండి బాధ. (14-18)
రాబోయే విధ్వంసం గురించిన ఈ భయంకరమైన హెచ్చరిక సీయోనులోని పాపుల హృదయాల్లో భయాన్ని కలిగించడానికి సరిపోతుంది. ఇది లార్డ్ యొక్క గొప్ప రోజు యొక్క ఆసన్న రాకను సూచిస్తుంది, ఆ రోజు వారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం ద్వారా అతను తనను తాను బహిర్గతం చేస్తాడు. ప్రభువు యొక్క ఈ రోజు వేగంగా సమీపిస్తోంది, మరియు అది దేవుని అనియంత్రిత కోపంతో గుర్తించబడుతుంది, దాని అత్యంత తీవ్రతను చేరుకుంటుంది. పాపులకు, ఇది అసమానమైన ఇబ్బందులు మరియు బాధల రోజు అవుతుంది.
దేవుని సహనాన్ని చూసి మనం ఆత్మసంతృప్తి చెందకూడదు. ఒక వ్యక్తి మొత్తం ప్రపంచాన్ని సంపాదించుకున్నా, తన ఆత్మను పోగొట్టుకుంటే అతనికి ఏమి లాభం? మరియు వారి ఆత్మకు బదులుగా ఎవరైనా ఏమి అందించగలరు? బదులుగా, రాబోయే కోపం నుండి పారిపోయి, శాశ్వతమైన మంచితనానికి దారితీసే మార్గాన్ని ఎంచుకుందాం, అది మన నుండి ఎన్నటికీ తీసుకోబడదు. అలా చేయడం ద్వారా, ఏ సంఘటనకైనా మనం సిద్ధంగా ఉంటాము మరియు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసులోని దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని ఏదీ వేరు చేయదు.Shortcut Links
జెఫన్యా - Zephaniah : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |