Numbers - సంఖ్యాకాండము 22 | View All

1. తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు సాగి యెరికోకు ఎదు రుగా యొర్దాను తీరముననున్న మోయాబు మైదానములలో దిగిరి.

మోయాబువారు అబ్రాహాము అన్న కొడుకైన లోత్ సంతానం (ఆదికాండము 19:37). వారి దేశం మృత సముద్రానికి తూర్పున ఉంది. ఇస్రాయేల్‌వారు సీహోను, ఓగులను ఎలా ఓడించారో తెలుసుకుని మిద్యానువారు ఇస్రాయేల్‌వారితో యుద్ధం చెయ్యడానికి భయపడ్డారు. మోయాబువారి రాజు బాలాకు వేసిన పథకం ఇది – దేవుని శాపం గనుక వారి మీదికి వస్తే దేవుడు ఇక వారి యుద్ధాల్లో సహాయం చేసి విజయాన్ని చేకూర్చడు. ఈ కుట్రలో మిద్యానువారు కూడా బాలాకుతో చెయ్యి కలిపారు. బిలామును ఆరాంకు పిలవనంపించారు (సంఖ్యాకాండము 23:7. ఆరాంనే మెసపటోమియా అని కూడా అంటారు). 6వ వచనాన్ని బట్టి చూస్తే బిలాముకు మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది. యెహోవా అనే పేరు బిలాముకు పరిచయం ఉంది (సంఖ్యాకాండము 22:8 సంఖ్యాకాండము 23:8 సంఖ్యాకాండము 23:12). ఇతను ప్రవక్త, దేవుని నుండి సందేశాలను అందుకుని ప్రజలకు చెప్పేవాడు. 23, 24 అధ్యాయాల్లో ఉన్న భవిష్యద్వాక్కులు నిజమైనవే (ఆదికాండము 20:7 లో ప్రవక్తల గురించి నోట్, సంఖ్యాకాండము 11:25 లో దేవుని మూలంగా పలకడం గురించి నోట్ చూడండి). అయితే బిలాము దుర్మార్గుడు. అతడు బాలాకు తనకు ఇస్తానన్న బహుమానం కోసం ఆశపడి ఇస్రాయేల్‌వారిని చెడగొట్టడానికి అతనికి ఓ ఉపాయం చెప్పాడు. అదేమంటే మోయాబు, మిద్యాను ఆడవాళ్ళను ఇస్రాయేల్‌వారి దగ్గరికి పంపి వారిని వ్యభిచారులుగా చెయ్యడం (సంఖ్యాకాండము 25:1-3 సంఖ్యాకాండము 31:15). అటు తరువాత యుద్ధ రంగంలో బిలాము కూడా హతమయ్యాడు (సంఖ్యాకాండము 31:8). క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో మూడు చోట్ల బిలాము ప్రవర్తనను ఖండించడం కనిపిస్తున్నది (2 పేతురు 2:15-16 యూదా 1:11 ప్రకటన గ్రంథం 2:14). అతడు నీతిన్యాయాలనూ సత్యాన్నీ దేవుణ్ణీ కంటే ధనాన్నే ఎక్కువగా కోరాడు.

2. సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకు ఇశ్రాయేలీ యులు అమోరీయులకు చేసినదంతయు చూచెను.

3. జనము విస్తారముగా నున్నందున మోయాబీయులు వారిని చూచి మిక్కిలి భయపడిరి; మోయాబీయులు ఇశ్రాయేలీ యులకు జంకిరి.

4. మోయాబీయులు మిద్యాను పెద్దలతో ఎద్దు బీటి పచ్చికను నాకివేయునట్లు ఈ జనసమూహము మన చుట్టు ఉన్నది యావత్తును ఇప్పుడు నాకివేయు ననిరి. ఆ కాలమందు సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు.

5. కాబట్టి అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని జనుల దేశమందలి నదియొద్దనున్న పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వర్తమానము పంపెనుచిత్తగించుము; ఒక జనము ఐగుప్తులోనుండి వచ్చెను; ఇదిగో వారు భూతలమును కప్పి నా యెదుట దిగియున్నారు.

6. కాబట్టి నీవు దయచేసి వచ్చి నా నిమిత్తము ఈ జనమును శపించుము; వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అప్పుడు నేను ఈ దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును.

7. కాబట్టి మోయాబు పెద్దలును మిద్యాను పెద్దలును సోదె సొమ్మును చేత పట్టుకొని బిలామునొద్దకు వచ్చి బాలాకు మాటలను అతనితో చెప్పగా
2 పేతురు 2:15, యూదా 1:11

8. అతడు వారితోయీ రాత్రి ఇక్కడనే ఉండుడి; యెహోవా నాకు సెలవిచ్చిన మాటలను నేను తిరిగి వచ్చి మీతో చెప్పెదననెను. అప్పుడు మోయాబు అధికారులు బిలాము నొద్ద బసచేసిరి.

ఇక్కడిదాకా బిలాము ప్రవర్తన బాగానే ఉంది. మోయాబు వాళ్ళతో వెళ్ళి ఇస్రాయేల్ ప్రజను శపించకూడదని యెహోవాదేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది. దీనికి బిలాము పూర్తిగా విధేయుడైనట్టే కనిపిస్తూవుంది.

9. దేవుడు బిలామునొద్దకు వచ్చినీ యొద్దనున్న యీ మనుష్యులు ఎవరని అడుగగా

10. బిలాము దేవునితో యిట్లనెనుసిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకను మోయాబు రాజు

11. చిత్తగించుము; ఒక జనము ఐగుప్తునుండి బయలుదేరి వచ్చెను; వారు భూతల మును కప్పుచున్నారు; నీవు ఇప్పుడేవచ్చి నా నిమిత్తము వారిని శపింపుము; నేను వారితో యుద్ధముచేసి వారిని తోలివేయుదునేమో అని వీరిచేత నాకు వర్తమానము పంపెను.

12. అందుకు దేవుడునీవు వారితో వెళ్లకూడదు, ఆ ప్రజలను శపింపకూడదు, వారు ఆశీర్వదింపబడినవారు అని బిలాముతో చెప్పెను.

13. కాబట్టి బిలాము ఉదయమున లేచి బాలాకు అధికారులతోమీరు మీ స్వదేశమునకు వెళ్లుడి; మీతో కూడ వచ్చుటకు యెహోవా నాకు సెలవియ్యనని చెప్పుచున్నాడనగా

14. మోయాబు అధి కారులు లేచి బాలాకు నొద్దకు వెళ్లిబిలాము మాతో కూడ రానొల్లడాయెననిరి.

దేవుడు ఇచ్చే బహుమానాల ముందు మనుషులిచ్చేవి ఏ పాటివి (యోహాను 12:26)?

15. అయినను బాలాకు వారి కంటె బహు ఘనతవహించిన మరి యెక్కువ మంది అధి కారులను మరల పంపెను.

16. వారు బిలామునొద్దకు వచ్చి అతనితోనీవు దయచేసి నాయొద్దకు వచ్చుటకు ఏమియు అడ్డము చెప్పకుము.

17. నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసె దను; నీవు నాతో ఏమి చెప్పుదువో అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచ్చి, నా నిమిత్తము ఈ జనమును శపించుమని సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకు చెప్పెననిరి.

18. అందుకు బిలాముబాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగా రములను నాకిచ్చినను కొద్దిపనినైనను గొప్పపనినైనను చేయునట్లు నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట మీరలేను.

సంఖ్యాకాండము 22:38 సంఖ్యాకాండము 24:13. ఈ విషయంలో బిలాము యథార్థంగానే మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది. ప్రవక్త తనకున్న ప్రతిష్ఠను జారవిడుచుకోకూడదు, అదీ గాక దేవుడు ప్రజలకు ఇయ్యవలసిన సందేశాలను తన ద్వారా ఇవ్వడం మానుకోవాలని అనుకోకూడదు.

19. కాబట్టి మీరు దయచేసి యీ రాత్రి ఇక్కడ నుండుడి; యెహోవా నాతో నిక నేమి చెప్పునో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉత్తరమిచ్చెను.

బిలాములోని బలహీనత మొదటి సారిగా ఇక్కడ బయట పడుతున్నది. వెళ్ళవద్దని దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన సంగతి తెలుసు (వ 12). దానిగురించి దేవుని నుండి ఇంకా తెలుసుకోవలసినది ఏముంది? దేవుడు తన మనస్సు మార్చుకుని వెళ్ళనిస్తాడేమో, అలా జరిగితే గనుక తాను వెళ్ళి బాలాకు ఇస్తానన్న సంపదను తెచ్చుకోవచ్చు అని బిలాము ఆశ (2 పేతురు 2:15). దానియేలుకున్న మనస్సు, స్వభావం బిలాములో లేవు (దానియేలు 5:17). దేవుడు ఒక విషయంలో ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చిన తరువాత ఇంకా ప్రయత్నించి ఆయన మనస్సు మార్చుకుంటాడేమో అని ప్రయత్నించడం ప్రమాదకరం.

20. ఆ రాత్రి దేవుడు బిలామునొద్దకువచ్చిఆ మనుష్యులు నిన్ను పిలువ వచ్చినయెడల నీవు లేచి వారితో వెళ్లుము; అయితే నేను నీతో చెప్పిన మాటచొప్పుననే నీవు చేయవలెనని అతనికి సెలవిచ్చెను.

బిలాము మనస్సులో దాగి ఉన్న కోరిక దేవునికి తెలుసు. తన నుండి వెళ్ళమన్న ఆజ్ఞ రావాలని అతనికి తాపత్రయంగా ఉందని తెలుసు. కొన్ని సమయాల్లో మనుషులు తమ దురాశలను తీర్చుకోవడానికి దేవుడు అడ్డు రాడు (కీర్తనల గ్రంథము 18:25-26 కీర్తనల గ్రంథము 81:12 అపో. కార్యములు 7:42 రోమీయులకు 1:28 యోబు 5:13). వెళ్ళడం కంటే దేవుడు మొదటిసారి ఇచ్చిన ఆజ్ఞను బట్టి ఇంట్లోనే ఉండిపోవడం బిలాముకు మేలు. ఇప్పుడు తలవంపులు, అగౌరవం మరణాల వైపుకు ప్రయాణం కట్టాడు.

21. ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి మోయాబు అధికారులతో కూడ వెళ్లెను.

22. అతడు వెళ్లుచుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత అతనికి విరోధియై త్రోవలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెక్కి పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇద్దరు అతనితోకూడ నుండిరి.

బిలాము హృదయంలో ఉన్న ఆశ అతని ప్రవర్తనను వక్రం చేసింది. దాన్ని చూచి దేవునికి కోపం వచ్చింది (వ 32). దేవదూతల గురించి ఆదికాండము 16:7 నోట్ చూడండి.

23. యెహోవా దూత ఖడ్గము దూసి చేత పట్టుకొని త్రోవలో నిలిచి యుండుట ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది త్రోవను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి మలుపవలెనని దాని కొట్టగా

24. యెహోవా దూత యిరుప్రక్కలను గోడలుగల ద్రాక్షతోటల సందులో నిలిచెను.

25. గాడిద యెహోవా దూతను చూచి గోడమీద పడి బిలాము కాలును గోడకు అదిమెను గనుక అతడు దాని మరల కొట్టెను.

26. యెహోవా దూత ముందు వెళ్లుచు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు దారిలేని యిరుకు చోటను నిలువగా

27. గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతోకూడ క్రింద కూలబడెను గనుక బిలాము కోపముమండి తన చేతి కఱ్ఱతో గాడిదను కొట్టెను.

28. అప్పుడు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాక్కు నిచ్చెను గనుక అదినీవు నన్ను ముమ్మారు కొట్టితివి; నేను నిన్నేమి చేసితినని బిలాముతో అనగా
2 పేతురు 2:16

2 పేతురు 2:16.

29. బిలామునీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడ్గమున్న యెడల నిన్ను చంపియుందునని గాడిదతో అనెను.

30. అందుకు గాడిదనేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు ఎక్కుచు వచ్చిన నీ గాడిదను కానా? నేనెప్పుడైన నీకిట్లు చేయుట కద్దా? అని బిలాముతో అనగా అతడులేదనెను.

31. అంతలో యెహోవా బిలాము కన్నులు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడ్గము చేతపట్టుకొని త్రోవలో నిలిచియున్న యెహోవా దూతను అతడు చూచి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా

32. యెహోవా దూతయీ ముమ్మారు నీ గాడిదను నీవేల కొట్టితివి? ఇదిగో నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచ్చితిని.

33. ఆ గాడిద నన్ను చూచి యీ ముమ్మారు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; అది నా యెదుట నుండి తొలగని యెడల నిశ్చయముగా నేనప్పుడే నిన్ను చంపి దాని ప్రాణమును రక్షించి యుందునని అతనితో చెప్పెను.

34. అందుకు బిలామునేను పాపముచేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా త్రోవలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబట్టి యీ పని నీ దృష్టికి చెడ్డదైతే నేను వెనుకకు వెళ్లెదనని యెహోవా దూతతో చెప్పగా

బాలాకు దగ్గరికి వెళ్ళాలని బిలాముకు చాలా కోరికగా ఉంది. అతను అంటున్న ఈ పశ్చాత్తాపం మాటలు యథార్థం కావు. అటు తరువాత ఇతను చేసిన పనిని బట్టి ఇది తెలుస్తున్నది (సంఖ్యాకాండము 31:16 ప్రకటన గ్రంథం 2:14). నిజమైన పశ్చాత్తాపం న్యాయవర్తనకు దారి తీస్తుంది (2 కోరింథీయులకు 7:10-11).

35. యెహోవా దూతనీవు ఆ మనుష్యులతో కూడ వెళ్లుము. అయితే నేను నీతో చెప్పు మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెప్పెను. అప్పుడు బిలాము బాలాకు అధికారులతో కూడ వెళ్లెను.

బిలాము దేవుని సందేశం తప్ప మరేదీ చెప్పకుండేలా దేవదూత అతని గుండెలో భయం పుట్టించాడు. ఆ తరువాత బాలాకు దగ్గరకు పొమ్మని అనుమతి నిచ్చాడు.

36. బిలాము వచ్చెనని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనున్న అర్నోను తీరమునందలి మోయాబు పట్టణమువరకు అతనిని ఎదుర్కొన బయలువెళ్లగా

37. బాలాకు బిలాముతో నిన్ను పిలుచుటకు నేను నీయొద్దకు దూతలను పంపియుంటిని గదా. నాయొద్దకు నీవేల రాకపోతివి? నిన్ను ఘనపరచ సమర్థుడను కానా? అనెను.

38. అందుకు బిలాముఇదిగో నీయొద్దకు వచ్చితిని; అయిన నేమి? ఏదైనను చెప్పుటకు నాకు శక్తి కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెప్పెను.

39. అప్పుడు బిలాము బాలాకుతో కూడ వెళ్లెను. వారు కిర్యత్‌ హుచ్చోతుకు వచ్చినప్పుడు

40. బాలాకు ఎడ్లను గొఱ్ఱెలను బలిగా అర్పించి, కొంతభాగము బిలాముకును అతని యొద్దనున్న అధికారుల కును పంపెను.

41. మరునాడు బాలాకు బిలామును తోడు కొనిపోయి, బయలుయొక్క ఉన్నత స్థలములమీదనుండి జనులను చివరవరకు చూడవలెనని అతనిని అచ్చోట ఎక్కించెను.

బయల్ ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతం ప్రజలు పూజించే అబద్ధ దేవుడు. న్యాయాధిపతులు 2:11 నోట్.


Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.