Acts - అపొ. కార్యములు 26 | View All

1. అగ్రిప్ప పౌలును చూచి నీ పక్షమున చెప్పు కొనుటకు నీకు సెలవైనదనెను. అప్పుడు పౌలు చేయి చాచి యీలాగు సమాధానము చెప్పసాగెను

1. agrippa paulunu chuchi nee pakshamuna cheppu konuṭaku neeku selavainadanenu. Appuḍu paulu cheyi chaachi yeelaagu samaadhaanamu cheppasaagenu

2. అగ్రిప్పరాజా, తమరు యూదులలో ఉండు సమస్తమైన ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగిన వారు గనుక

2. agripparaajaa, thamaru yoodulalō uṇḍu samasthamaina aachaaramulanu vivaadamulanu vishēshamugaa erigina vaaru ganuka

3. యూదులు నామీద మోపిన నేరములన్నిటినిగూర్చి నేడు తమరియెదుట సమాధానము చెప్పుకొనబోవుచున్నందుకు నేను ధన్యుడనని యనుకొను చున్నాను; తాల్మితో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొను చున్నాను.

3. yoodulu naameeda mōpina nēramulanniṭinigoorchi nēḍu thamariyeduṭa samaadhaanamu cheppukonabōvuchunnanduku nēnu dhanyuḍanani yanukonu chunnaanu; thaalmithoo naa manavi vinavalenani vēḍukonu chunnaanu.

4. మొదటినుండి యెరూషలేములో నా జనము మధ్యను బాల్యమునుండి నేను బ్రదికిన బ్రదుకు ఏలాటిదో యూదులందరు ఎరుగుదురు.

4. modaṭinuṇḍi yerooshalēmulō naa janamu madhyanu baalyamunuṇḍi nēnu bradhikina braduku ēlaaṭidō yoodulandaru eruguduru.

5. వారు మొదటినుండి నన్ను ఎరిగినవారు గనుక సాక్ష్యమిచ్చుటకు వారికిష్టమైతే నేను మన మతములోని బహునిష్ఠగల తెగను అనుసరించి, పరిసయ్యుడనుగా ప్రవర్తించినట్లు చెప్పగలరు.

5. vaaru modaṭinuṇḍi nannu eriginavaaru ganuka saakshyamichuṭaku vaarikishṭamaithē nēnu mana mathamulōni bahunishṭhagala teganu anusarin̄chi, parisayyuḍanugaa pravarthin̄chinaṭlu cheppagalaru.

6. ఇప్పుడైతే దేవుడు మన పితరులకు చేసిన వాగ్దానము విషయమైన నిరీక్షణనుగూర్చి నేను విమర్శింపబడుటకు నిలిచియున్నాను.

6. ippuḍaithē dhevuḍu mana pitharulaku chesina vaagdaanamu vishayamaina nireekshaṇanugoorchi nēnu vimarshimpabaḍuṭaku nilichiyunnaanu.

7. మన పండ్రెండు గోత్రములవారు ఎడతెగక దివారాత్రులు దేవుని సేవించుచు ఆ వాగ్దానము పొందుదుమని నిరీక్షించు చున్నారు. ఓ రాజా, యీ నిరీక్షణ విషయమే యూదులు నామీద నేరము మోపి యున్నారు.

7. mana paṇḍreṇḍu gōtramulavaaru eḍategaka divaaraatrulu dhevuni sēvin̄chuchu aa vaagdaanamu pondudumani nireekshin̄chu chunnaaru. Ō raajaa, yee nireekshaṇa vishayamē yoodulu naameeda nēramu mōpi yunnaaru.

8. దేవుడు మృతులను లేపునను సంగతి నమ్మతగనిదని మీరేల యెంచు చున్నారు?

8. dhevuḍu mruthulanu lēpunanu saṅgathi nammathaganidani meerēla yen̄chu chunnaaru?

9. నజరేయుడైన యేసు నామమునకు విరోధముగా అనేక కార్యములు చేయవలెనని నేననుకొంటిని;

9. najarēyuḍaina yēsu naamamunaku virōdhamugaa anēka kaaryamulu cheyavalenani nēnanukoṇṭini;

10. యెరూషలేములో నేనాలాగు చేసితిని. నేను ప్రధాన యాజకులవలన అధికారము పొంది, పరిశుద్ధులను అనేకులను చెరసాలలలో వేసి, వారిని చంపినప్పుడు సమ్మతించితిని;

10. yerooshalēmulō nēnaalaagu chesithini. Nēnu pradhaana yaajakulavalana adhikaaramu pondi, parishuddhulanu anēkulanu cherasaalalalō vēsi, vaarini champinappuḍu sammathin̄chithini;

11. అనేకపర్యాయములు సమాజమందిరములన్నిటిలో వారిని దండించి వారు దేవదూషణ చేయునట్లు బలవంతపెట్ట చూచితిని. మరియు వారిమీద మిక్కిలి క్రోధము గలవాడనై యితర పట్టణములకును వెళ్లి వారిని హింసించు చుంటిని.

11. anēkaparyaayamulu samaajamandiramulanniṭilō vaarini daṇḍin̄chi vaaru dhevadooshaṇa cheyunaṭlu balavanthapeṭṭa chuchithini. Mariyu vaarimeeda mikkili krōdhamu galavaaḍanai yithara paṭṭaṇamulakunu veḷli vaarini hinsin̄chu chuṇṭini.

12. అందు నిమిత్తము నేను ప్రధానయాజకులచేత అధికారమును ఆజ్ఞయు పొంది దమస్కునకు పోవుచుండగా

12. andu nimitthamu nēnu pradhaanayaajakulachetha adhikaaramunu aagnayu pondi damaskunaku pōvuchuṇḍagaa

13. రాజా, మధ్యాహ్నమందు నా చుట్టును నాతోకూడ వచ్చినవారి చుట్టును ఆకాశమునుండి సూర్య తేజస్సుకంటె మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన యొక వెలుగు త్రోవలో ప్రకాశించుట చూచితిని.

13. raajaa, madhyaahnamandu naa chuṭṭunu naathookooḍa vachinavaari chuṭṭunu aakaashamunuṇḍi soorya thējassukaṇṭe mikkili prakaashamaanamaina yoka velugu trōvalō prakaashin̄chuṭa chuchithini.

14. మేమందరమును నేలపడినప్పుడు సౌలా సౌలా, నన్నెందుకు హింసించు చున్నావు? మునికోలలకు ఎదురు తన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రీభాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని.

14. mēmandharamunu nēlapaḍinappuḍu saulaa saulaa, nannenduku hinsin̄chu chunnaavu? Munikōlalaku eduru thannuṭa neeku kashṭamani hebreebhaashalō oka svaramu naathoo palukuṭa viṇṭini.

15. అప్పుడు నేను ప్రభువా, నీవు ఎవడవని అడుగగా ప్రభువు నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును.

15. appuḍu nēnu prabhuvaa, neevu evaḍavani aḍugagaa prabhuvu nēnu neevu hinsin̄chuchunna yēsunu.

16. నీవు నన్ను చూచి యున్న సంగతినిగూర్చియు నేను నీకు కనబడబోవు సంగతినిగూర్చియు నిన్ను పరిచారకునిగాను సాక్షినిగాను నియమించుటకై కనబడియున్నాను.నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము;
యెహెఙ్కేలు 2:1

16. neevu nannu chuchi yunna saṅgathinigoorchiyu nēnu neeku kanabaḍabōvu saṅgathinigoorchiyu ninnu parichaarakunigaanu saakshinigaanu niyamin̄chuṭakai kanabaḍiyunnaanu.neevu lēchi nee paadamulu mōpi niluvumu;

17. నేను ఈ ప్రజలవలనను అన్యజనులవలనను హాని కలుగకుండ నిన్ను కాపాడెదను;
1 దినవృత్తాంతములు 16:35, యిర్మియా 1:7-8

17. nēnu ee prajalavalananu anyajanulavalananu haani kalugakuṇḍa ninnu kaapaaḍedanu;

18. వారు చీకటిలోనుండి వెలుగులోనికిని సాతాను అధికారమునుండి దేవుని వైపుకును తిరిగి, నా యందలి విశ్వాసముచేత పాపక్షమాపణను, పరిశుద్ధపరచ బడినవారిలో స్వాస్థ్యమును పొందునట్లు వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారియొద్దకు పంపెదనని చెప్పెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:3-4, యెషయా 35:5-6, యెషయా 42:7, యెషయా 42:16, యెషయా 61:1

18. vaaru chikaṭilōnuṇḍi velugulōnikini saathaanu adhikaaramunuṇḍi dhevuni vaipukunu thirigi, naa yandali vishvaasamuchetha paapakshamaapaṇanu, parishuddhaparacha baḍinavaarilō svaasthyamunu pondunaṭlu vaari kannulu terachuṭakai nēnu ninnu vaariyoddhaku pampedhanani cheppenu.

19. కాబట్టి అగ్రిప్ప రాజా, ఆకాశమునుండి కలిగిన ఆ దర్శనమునకు నేను అవిధేయుడను కాక

19. kaabaṭṭi agrippa raajaa, aakaashamunuṇḍi kaligina aa darshanamunaku nēnu avidhēyuḍanu kaaka

20. మొదట దమస్కులోనివారికిని, యెరూషలేములోను యూదయ దేశమంతటను, తరువాత అన్యజనులకును, వారు మారు మనస్సు పొంది దేవునితట్టు తిరిగి మారుమనస్సునకు తగిన క్రియలు చేయవలెనని ప్రకటించుచుంటిని.

20. modaṭa damaskulōnivaarikini, yerooshalēmulōnu yoodaya dheshamanthaṭanu, tharuvaatha anyajanulakunu, vaaru maaru manassu pondi dhevunithaṭṭu thirigi maarumanassunaku thagina kriyalu cheyavalenani prakaṭin̄chuchuṇṭini.

21. ఈ హేతువుచేత యూదులు దేవాలయములో నన్ను పట్టుకొని చంపుటకు ప్రయత్నముచేసిరి;

21. ee hēthuvuchetha yoodulu dhevaalayamulō nannu paṭṭukoni champuṭaku prayatnamuchesiri;

22. అయినను నేను దేవుని వలననైన సహాయము పొంది నేటివరకు నిలిచియుంటిని; క్రీస్తు శ్రమపడి మృతుల పునరుత్థానము పొందువారిలో మొదటివాడగుటచేత, ఈ ప్రజలకును అన్యజనులకును వెలుగు ప్రచురింపబోవునని

22. ayinanu nēnu dhevuni valananaina sahaayamu pondi nēṭivaraku nilichiyuṇṭini; kreesthu shramapaḍi mruthula punarut'thaanamu ponduvaarilō modaṭivaaḍaguṭachetha, ee prajalakunu anyajanulakunu velugu prachurimpabōvunani

23. ప్రవక్తలును మోషేయు ముందుగా చెప్పినవి కాక మరి ఏమియు చెప్పక, అల్పు లకును ఘనులకును సాక్ష్యమిచ్చుచుంటిని.
యెషయా 42:6, యెషయా 49:6

23. pravakthalunu mōshēyu mundhugaa cheppinavi kaaka mari ēmiyu cheppaka, alpu lakunu ghanulakunu saakshyamichuchuṇṭini.

24. అతడు ఈలాగు సమాధానము చెప్పుకొనుచుండగా ఫేస్తు- పౌలా, నీవు వెఱ్ఱివాడవు, అతి విద్యవలన నీకు వెఱ్ఱిపట్టినదని గొప్ప శబ్దముతో చెప్పెను.

24. athaḍu eelaagu samaadhaanamu cheppukonuchuṇḍagaa phēsthu- paulaa, neevu verrivaaḍavu, athi vidyavalana neeku verripaṭṭinadani goppa shabdamuthoo cheppenu.

25. అందుకు పౌలు ఇట్లనెను మహా ఘనత వహించిన ఫేస్తూ, నేను వెఱ్ఱివాడను కానుగాని సత్యమును స్వస్థబుద్ధియు గల మాటలనే చెప్పుచున్నాను.

25. anduku paulu iṭlanenu mahaa ghanatha vahin̄china phēsthoo, nēnu verrivaaḍanu kaanugaani satyamunu svasthabuddhiyu gala maaṭalanē cheppuchunnaanu.

26. రాజు ఈ సంగతులెరుగును గనుక అతని యెదుట నేను ధైర్యముగా మాటలాడు చున్నాను; వాటిలో ఒకటియు అతనికి మరుగైయుండ లేదని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను; ఇది యొక మూలను జరిగిన కార్యము కాదు.

26. raaju ee saṅgathulerugunu ganuka athani yeduṭa nēnu dhairyamugaa maaṭalaaḍu chunnaanu; vaaṭilō okaṭiyu athaniki marugaiyuṇḍa lēdani rooḍhigaa nammuchunnaanu; idi yoka moolanu jarigina kaaryamu kaadu.

27. అగ్రిప్ప రాజా, తమరు ప్రవక్తలను నమ్ముచున్నారా? నమ్ముచున్నారని నేనెరుగుదును.

27. agrippa raajaa, thamaru pravakthalanu nammuchunnaaraa? Nammuchunnaarani nēnerugudunu.

28. అందుకు అగ్రిప్ప ఇంత సులభముగా నన్ను క్రైస్తవుని చేయ జూచుచున్నావే అని పౌలుతో చెప్పెను.

28. anduku agrippa intha sulabhamugaa nannu kraisthavuni cheya joochuchunnaavē ani pauluthoo cheppenu.

29. అందుకు పౌలు సులభముగానో దుర్లభముగానో, తమరు మాత్రము కాదు, నేడు నా మాట వినువారందరును ఈ బంధకములు తప్ప నావలె ఉండునట్లు దేవుడనుగ్రహించుగాక అనెను.

29. anduku paulu sulabhamugaanō durlabhamugaanō, thamaru maatramu kaadu, nēḍu naa maaṭa vinuvaarandarunu ee bandhakamulu thappa naavale uṇḍunaṭlu dhevuḍanugrahin̄chugaaka anenu.

30. అంతట రాజును అధిపతియు బెర్నీకేయు వారితో కూడ కూర్చుండినవారును లేచి అవతలకు పోయి

30. anthaṭa raajunu adhipathiyu berneekēyu vaarithoo kooḍa koorchuṇḍinavaarunu lēchi avathalaku pōyi

31. ఈ మనుష్యుడు మరణమునకైనను బంధకములకైనను తగిన దేమియు చేయలేదని తమలోతాము మాటలాడుకొనిరి.

31. ee manushyuḍu maraṇamunakainanu bandhakamulakainanu thagina dhemiyu cheyalēdani thamalōthaamu maaṭalaaḍukoniri.

32. అందుకు అగ్రిప్ప ఈ మనుష్యుడు కైసరు ఎదుట చెప్పుకొందునని అననియెడల ఇతనిని విడుదల చేయవచ్చునని ఫేస్తుతో చెప్పెను.

32. anduku agrippa ee manushyuḍu kaisaru eduṭa cheppukondunani ananiyeḍala ithanini viḍudala cheyavachunani phēsthuthoo cheppenu.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |