Judges - న్యాయాధిపతులు 4 | View All

1. ఏహూదు మరణమైనతరువాత ఇశ్రాయేలీయులు ఇంకను యెహోవా దృష్టికి దోషులైరి గనుక

న్యాయాధిపతులు 2:18-19 న్యాయాధిపతులు 3:12.

2. యెహోవా హాసోరులో ఏలు కనాను రాజైన యాబీనుచేతికి వారిని అప్పగించెను. అతని సేనాధిపతి అన్యుల హరోషెతులో నివసించిన సీసెరా.

“హాసోరు”– నఫ్తాలివారి ప్రాంతంలో గలలీ ప్రదేశంలో సరస్సుకు ఉత్తరాన ఉన్న ఒక నగరం. “యాబీను”– ఇదే ప్రాంతంలో పరిపాలించిన ఇదే పేరు గల మరో రాజును యెహోషువ వధించాడు (యెహోషువ 11:1 యెహోషువ 11:10).

3. అతనికి తొమ్మిదివందల ఇనుపరథము లుండెను. అతడు ఇరువది సంవత్సరములు ఇశ్రాయేలీయు లను కఠినమైన బాధపెట్టగా ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి.

“ఇనుప రథాలు”– న్యాయాధిపతులు 1:19.

4. ఆ కాలమున లప్పీదోతునకు భార్యయైన దెబోరా అను ప్రవక్త్రి ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయాధిపతినిగా ఉండెను.

దెబోరా అనే హీబ్రూ పేరుకు “తుమ్మెద” అని అర్థం. “దేవుని మూలంగా పలికే స్త్రీ”– నిర్గమకాండము 15:20 2 రాజులు 22:14 యెషయా 8:3 లూకా 2:36 అపో. కార్యములు 21:9. ఆదికాండము 20:7 నోట్. ఇస్రాయేల్ నాయకుల్లో దెబోరా తప్ప స్త్రీలు మరెవరూ లేరు.

5. ఆమె ఎఫ్రాయిమీయుల మన్యమందలి రామా కును బేతేలుకును మధ్యనున్న దెబోరా సరళవృక్షము క్రింద తీర్పుకై కూర్చుండుటకద్దు, తీర్పు చేయుటకై ఇశ్రా యేలీయులు ఆమెయొద్దకు వచ్చు చుండిరి.

“ఎఫ్రాయిం”– దెబోరా ఈ గోత్రానికి చెందినదని రాసి లేదు. అయితే ఈ గోత్రికురాలే అయివుండవచ్చునని ఇది సూచిస్తున్నది. లేదా మరో ప్రదేశం నుంచి ఇక్కడికి వలస వచ్చి ఉండవచ్చు. న్యాయాధిపతులు 10:1 పోల్చి చూడండి. “బేతేల్”– జెరుసలంకు దాదాపు 20 కి.మీ ఉత్తరంగా ఉన్న ఊరు.

6. ఆమె నఫ్తాలి కెదెషులోనుండి అబీనోయము కుమారుడైన బారాకును పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లనెనునీవువెళ్లి నఫ్తాలీయుల లోను జెబూలూనీయులలోను పదివేలమంది మనుష్యులను తాబోరు కొండయొద్దకు రప్పించుము;

“బారాకు”– ఈ పేరుకు అర్థం “మెరుపు”. మనం చదవబోయే వృత్తాంతంలో ఇతడు దెబోరాకు మొదటి స్థానం ఇస్తాడు. అయితే హీబ్రూవారికి లేఖ 11వ అధ్యాయంలో గొప్ప విశ్వాస వీరుల జాబితాలో ఇతని పేరుంది గాని దెబోరా పేరు లేదు (హెబ్రీయులకు 11:32 – అయితే పాత ఒడంబడికలోని ఉత్తములు, గొప్పవారైన వ్యక్తులందరూ ఆ అధ్యాయంలో పేరుతో కనిపించడం లేదు). “ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు”– దెబోరా నిజంగా దేవుని మూలంగా పలికే స్త్రీ. దేవుని సందేశాన్ని పొంది దాన్ని దేవుని పేరున వినిపించింది. “తాబోరు”– గలలీ సరస్సు సమీపంలో మైదాన ప్రాంతంలో నిటారుగా లేచిన కొండ. దీని శిఖరం సముద్ర మట్టానికి 600 మీటర్ల ఎత్తున ఉంది.

7. నేను నీ దగ్గరకు యాబీను సేనాధిపతియైన సీసెరాను అతని రథములను అతని సైన్యమను కీషోను ఏటియొద్దకు కూర్చి నీ చేతికి అత నిని అప్పగించెదనని ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చియుండలేదా? అని దెబోరా చెప్పగా

“కీషోను”– ఈ నది యెజ్రేల్ మైదానంలో తాబోరు కొండకు పశ్చిమాన ప్రవహిస్తున్నది. యెజ్రేల్‌నే మెగిద్దో, మెగెద్దోను అని కూడా అంటారు. “వచ్చేలా నేను చేస్తాను”– వ 13; సామెతలు 21:1.

8. బారాకు నీవు నాతోకూడ వచ్చిన యెడల నేను వెళ్లెదను గాని నీవు నాతో కూడ రాని యెడల నేను వెళ్లనని ఆమెతో చెప్పెను.

దేవుడు ఇతన్ని వెళ్ళమనీ తాను అతడితో ఉంటాననీ చెప్పడం చాలలేదు బారాకుకు. అతడి విశ్వాసం బలహీనమైనదని అర్థం అవుతున్నది. అయినప్పటికీ అది వాస్తవమైన విశ్వాసం. హీబ్రూవారికి లేఖలో అతడి పిరికితనం, భయాల గురించి రాసిలేదు. తన ప్రజలలోని విషయాలన్నిటిలో మంచి సంగతులను దేవుడు గుర్తు పెట్టుకుంటాడు గాని వారిలోని చెడ్డ విషయాలను ఆయన క్షమించి, చివరికి మర్చిపోతాడు (హెబ్రీయులకు 6:10 హెబ్రీయులకు 8:12). అయితే చెడ్డ విషయాలను చేస్తూ ఏమీ శిక్ష అనుభవించకుండా ఉండాలంటే కుదరదు.

9. అప్పుడు ఆమెనీతో నేను అగత్యముగా వచ్చెదను; అయితే నీవు చేయు ప్రయాణమువలన నీకు ఘనతకలుగదు, యెహోవా ఒక స్త్రీచేతికి సీసెరాను అప్పగించునని చెప్పి తాను లేచి బారాకుతో కూడ కెదెషు నకు వెళ్లెను.

“కెదెషు”– ఇది ఇస్రాయేల్‌కు దక్షిణాన ఉన్న కాదేష్ బర్నేయ కాదు.

10. బారాకు జెబూలూనీయులను నఫ్తాలీయు లను కెదెషు నకు పిలిపించినప్పుడు పదివేలమంది మనుష్యులు అతనివెంట వెళ్లిరి;
హెబ్రీయులకు 11:32

11. దెబోరాయు అతనితోకూడ పోయెను. అంతకులోగా కయీనీయుడైన హెబెరు మోషే మామ యైన హోబాబు సంతతివారైన కయీనీయులనుండి వేరు పడి కెదెషునొద్దనున్న జయనన్నీములోని మస్తకివృక్షము నొద్ద తన గుడారమును వేసికొనియుండెను.

“హెబెరు”– కేయిను వంశంవాళ్ళు (న్యాయాధిపతులు 1:16) ఇస్రాయేల్ వారి స్నేహితులు, కానీ హెబెరు ఇస్రాయేల్‌వారి శత్రువులతో స్నేహం చేశాడు (వ 17). “హోబాబు”– సంఖ్యాకాండము 10:29.

12. అబీనో యము కుమారుడైన బారాకు తాబోరుకొండమీదికిపోయె నని సీసెరాకు తెలుపబడినప్పుడు సీసెరా తన రథములన్ని టిని తన తొమ్మిదివందల ఇనుప రథములను

13. అన్యుల హరో షెతునుండి కీషోను వాగువరకు తన పక్షముగా నున్న సమస్త జనమును పిలిపింపగా

వ 7.

14. దెబోరాలెమ్ము, యెహోవా సీసెరాను నీ చేతికి అప్పగించిన దినము ఇదే, యెహోవా నీకు ముందుగా బయలుదేరునుగదా అని బారాకుతో చెప్పినప్పుడు, బారాకు ఆ పదివేలమంది మనుష్యులను వెంటబెట్టుకొని తాబోరు కొండ మీదినుండి దిగి వచ్చెను.

“ముందు...వెళ్ళాడు”– యెహోషువ 15:13-15 యెహోషువ 23:3 2 సమూయేలు 5:24. దేవుడే వారికి నాయకత్వం వహించి యుద్ధానికి మార్గదర్శిగా ఉంటాడు.

15. బారాకు వారిని హతము చేయునట్లు యెహోవా సీసెరాను అతని రథములన్నిటిని అతని సర్వ సేనను కలవరపరచగా సీసెరా తన రథము దిగి కాలినడకను పారిపోయెను.

“చేశాడు”– న్యాయాధిపతులు 7:21-22 న్యాయాధిపతులు 10:10 నిర్గమకాండము 14:24 1 సమూయేలు 7:10 1 సమూయేలు 14:15 2 రాజులు 7:6 కీర్తనల గ్రంథము 18:14.

16. బారాకు ఆ రథములను సేనను అన్యుల హరోషెతువరకు తరుమగా సీసెరాయొక్క సర్వసేనయు కత్తివాత కూలెను, ఒక్కడైనను మిగిలియుండలేదు

17. హాసోరురాజైన యాబీనుకును కయీనీయుడైన హెబెరు వంశస్థులకును సమాధానము కలిగియుండెను గనుక సీసెరా కాలినడకను కయీనీయుడగు హెబెరు భార్యయైన యాయేలు గుడారమునకు పారిపోయెను.

వ 11. “యాయేల్” అంటే “కొండమేక”.

18. అప్పుడు యాయేలు సీసెరాను ఎదుర్కొన బోయి అతనిని చూచి నా యేలినవాడా నాతట్టు తిరుగుము, తిరుగుము భయ పడకుమని చెప్పినందున అతడు ఆమె గుడారమును జొచ్చెను.

“డేరా”– దాక్కొనేందుకు అది సరైన చోటని సీసెరాకు అనిపించింది. ఆమె రమ్మనకుండా ఆమె గుడారంలోకి వెళ్ళగలిగేది ఆమె తండ్రి, లేదా భర్త మాత్రమే. మరే పురుషుడైనా అలా వెళ్ళడం అక్కడి పద్ధతికి విరుద్ధం.

19. ఆమె గొంగళితో అతని కప్పగా అతడుదప్పికొనియున్నాను, దయచేసి దాహమునకు కొంచెము నీళ్లిమ్మని ఆమెనడిగెను. ఆమె ఒక పాలబుడ్డి విప్పి అతనికి దాహమిచ్చి అతని కప్పుచుండగా

“తిత్తి”– ఆ రోజుల్లో మేక లేక గొర్రె చర్మాలతో తిత్తులు కుట్టి పాలు, నీరు, ద్రాక్షరసం వంటి ద్రవ పదార్థాలను వాటిలో పోసుకునేవారు. మత్తయి 9:17 చూడండి.

20. అతడుగుడారపు ద్వారమున నిలిచి యుండుము; ఎవడేకాని లోపలికివచ్చియిక్కడ నెవడైననున్నాడా అని నిన్నడిగినయెడల నీవుఎవడును లేడని చెప్పవలెననెను.

21. పిమ్మట హెబెరు భార్యయైన యాయేలు గుడారపు మేకు తీసికొని సుత్తె చేతపట్టు కొని అతనియొద్దకు మెల్లగా వచ్చి అతనికి అలసట చేత గాఢనిద్ర కలిగియుండగా నేలకు దిగునట్లు ఆ మేకును అతని కణతలలో దిగగొట్టగా

సైన్యంతో ఉన్న బారాకు సైతం సీసెరాను కలుసు కొనేందుకు భయపడ్డాడు. కానీ ఈ స్త్రీ ఒంటరిగా, ఏ ఆయుధమూ లేకుండా సీసెరాను వధించడానికి సాహసించింది. తన భర్త ఇస్రాయేల్‌వారిని వదిలి వారి శత్రువులతో స్నేహంగా ఉండడం ఈమెకు నచ్చలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

22. అతడు చచ్చెను బారాకు సీసెరాను తరుముచుండగా యాయేలు అతనిని ఎదుర్కొన వచ్చిరమ్ము, నీవు వెదకుచున్న మనుష్యుని నీకు చూపిం చెదననగా అతడు వచ్చినప్పుడు సీసెరా చచ్చి పడి యుండెను, ఆ మేకు అతని కణతలలో నుండెను.

23. ఆ దినమున దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులయెదుట కనాను రాజైన యాబీనును అణచెను.

24. తరువాత వారు కనాను రాజైన యాబీనును సంహరించువరకు ఇశ్రాయేలీయుల చెయ్యి కనాను రాజైన యాబీనుకు విరోధముగా అంతకంతకు హెచ్చుచువచ్చెను.

“నాశనం”– తన సైన్యం నాశనం అయి, తన సైన్యాధిపతి మరణించిన పరిస్థితిలో యాబీను ఉన్నాడు. ధైర్యం చిక్కబట్టుకుని ఉన్న ఇస్రాయేల్‌వారిని ఎదిరించి అతడు నిలవలేక పోవడానికి కారణం ఇద్దరు స్త్రీలు.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.