Ruth - రూతు 1 | View All

1. న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా బేత్లెహేమునుండి ఒక మనుష్యుడు తన భార్యను తన యిద్దరు కుమారులను వెంట బెట్టుకొని మోయాబుదేశమున కాపురముండుటకు వెళ్ళెను.

1. nyaayaadhipathulu ēlina dinamulayandu dheshamulō karavu kalugagaa yoodhaa bētlehēmunuṇḍi oka manushyuḍu thana bhaaryanu thana yiddaru kumaarulanu veṇṭa beṭṭukoni mōyaabudheshamuna kaapuramuṇḍuṭaku veḷḷenu.

2. ఆ మనుష్యునిపేరు ఎలీమెలెకు, అతని భార్యపేరు నయోమి; అతని యిద్దరు కుమారుల పేళ్లు మహ్లోను కిల్యోను; వారు యూదా బేత్లెహేమువారైన ఎఫ్రాతీయులు; వారు మోయాబు దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ కాపురముండిరి.

2. aa manushyunipēru eleemeleku, athani bhaaryapēru nayōmi; athani yiddaru kumaarula pēḷlu mahlōnu kilyōnu; vaaru yoodhaa bētlehēmuvaaraina ephraatheeyulu; vaaru mōyaabu dheshamunaku veḷli akkaḍa kaapuramuṇḍiri.

3. నయోమి పెనిమిటియైన ఎలీమెలెకు చనిపోయిన తరువాత ఆమెయు ఆమె యిద్దరు కుమాళ్లును నిలిచియుండిరి.

3. nayōmi penimiṭiyaina eleemeleku chanipōyina tharuvaatha aameyu aame yiddaru kumaaḷlunu nilichiyuṇḍiri.

4. వారు మోయాబుస్త్రీలను పెండ్లి చేసికొనిరి. వారిలో ఒకదానిపేరు ఓర్పా రెండవదానిపేరు రూతు.

4. vaaru mōyaabustreelanu peṇḍli chesikoniri. Vaarilō okadaanipēru ōrpaa reṇḍavadaanipēru roothu.

5. వారు ఇంచుమించు పది సంవత్సరములు అక్కడ నివసించిన తరువాత మహ్లోను కిల్యోనను ఇద్దరును చనిపోయిరి; కాగా ఆ స్త్రీ తాను కనిన యిద్దరు కుమారులును తన పెనిమిటియు లేనిదాయెను.

5. vaaru in̄chumin̄chu padhi samvatsaramulu akkaḍa nivasin̄china tharuvaatha mahlōnu kilyōnanu iddarunu chanipōyiri; kaagaa aa stree thaanu kanina yiddaru kumaarulunu thana penimiṭiyu lēnidaayenu.

6. వారికి ఆహారమిచ్చుటకు యెహోవా తన జనులను దర్శించెనని ఆమె మోయాబుదేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము విడిచి వెళ్లుటకై ఆమెయు ఆమె కోడండ్రును ప్రయాణమైరి.

6. vaariki aahaaramichuṭaku yehōvaa thana janulanu darshin̄chenani aame mōyaabudheshamulō vinenu ganuka mōyaabu dheshamu viḍichi veḷluṭakai aameyu aame kōḍaṇḍrunu prayaaṇamairi.

7. అప్పుడు ఆమెయున్న స్థలమునుండి ఆమెతోకూడ ఆమె యిద్దరు కోడండ్రును బయలుదేరి యూదాదేశమునకు తిరిగి పోవలెనని మార్గమున వెళ్లు చుండగా

7. appuḍu aameyunna sthalamunuṇḍi aamethookooḍa aame yiddaru kōḍaṇḍrunu bayaludheri yoodhaadheshamunaku thirigi pōvalenani maargamuna veḷlu chuṇḍagaa

8. నయోమి తన యిద్దరు కోడండ్రను చూచిమీరు మీ తల్లుల యిండ్లకు తిరిగి వెళ్లుడి; చనిపోయిన వారి యెడలను నా యెడలను మీరు దయచూపినట్లు యెహోవా మీ యెడల దయచూపునుగాక;

8. nayōmi thana yiddaru kōḍaṇḍranu chuchimeeru mee thallula yiṇḍlaku thirigi veḷluḍi; chanipōyina vaari yeḍalanu naa yeḍalanu meeru dayachoopinaṭlu yehōvaa mee yeḍala dayachoopunugaaka;

9. మీలో ఒక్కొక్కతె పెండ్లి చేసికొని తన యింట నెమ్మదినొందు నట్లు యెహోవా దయచేయును గాక అని వారితో చెప్పి వారిని ముద్దు పెట్టుకొనెను.

9. meelō okkokkate peṇḍli chesikoni thana yiṇṭa nemmadhinondu naṭlu yehōvaa dayacheyunu gaaka ani vaarithoo cheppi vaarini muddu peṭṭukonenu.

10. అంతట వారు ఎలుగెత్తి యేడ్చినీ ప్రజలయొద్దకు నీతోకూడ వచ్చెదమని ఆమెతో చెప్పగా

10. anthaṭa vaaru elugetthi yēḍchinee prajalayoddhaku neethookooḍa vacchedamani aamethoo cheppagaa

11. నయోమినా కుమార్తెలారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు రానేల? మిమ్మును పెండ్లి చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గర్భమున నుందురా?

11. nayōminaa kumaarthelaaraa, meeru maraluḍi; naathookooḍa meeru raanēla? Mimmunu peṇḍli chesikonuṭakai yiṅka kumaarulu naa garbhamuna nunduraa?

12. నా కుమార్తె లారా, తిరిగి వెళ్లుడి, నేను పురుషునితో నుండలేని ముసలిదానను; నాకు నమ్మిక కలదని చెప్పి ఈ రాత్రి పురుషునితోనుండి కుమారులను కనినను

12. naa kumaarthe laaraa, thirigi veḷluḍi, nēnu purushunithoo nuṇḍalēni musalidaananu; naaku nammika kaladani cheppi ee raatri purushunithoonuṇḍi kumaarulanu kaninanu

13. వారు పెద్ద వారగువరకు వారి కొర కు మీరు కనిపెట్టుకొందురా? మీరు వారికొరకు కనిపెట్టుకొని పురుషులు లేక యొంటరి కత్తెలై యుందురా? నా కుమార్తెలారా, అది కూడదు; యెహోవా నాకు విరోధియాయెను; అది మిమ్మును నొప్పించినంతకంటె నన్ను మరి యెక్కువగా నొప్పించినదని వారితో చెప్పెను.

13. vaaru pedda vaaraguvaraku vaari kora ku meeru kanipeṭṭukonduraa? meeru vaarikoraku kanipeṭṭukoni purushulu lēka yoṇṭari kattelai yunduraa? Naa kumaarthelaaraa, adhi kooḍadu; yehōvaa naaku virōdhiyaayenu; adhi mimmunu noppin̄chinanthakaṇṭe nannu mari yekkuvagaa noppin̄chinadani vaarithoo cheppenu.

14. వారు ఎలుగెత్తి యేడ్వగా ఓర్పాతన అత్తను ముద్దుపెట్టుకొనెను, రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను. ఇట్లుండగా

14. vaaru elugetthi yēḍvagaa ōrpaathana atthanu muddupeṭṭukonenu, roothu aamenu hatthukonenu. Iṭluṇḍagaa

15. ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన జనులయొద్దకును తన దేవునియొద్దకును తిరిగి పోయి నదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడివెళ్లుమనెను.

15. aame idigō nee thooḍikōḍalu thana janulayoddhakunu thana dhevuniyoddhakunu thirigi pōyi nadhe; neevunu nee thooḍikōḍali vembaḍiveḷlumanenu.

16. అందుకు రూతునా వెంబడి రావద్దనియు నన్ను విడిచి పెట్టుమనియు నన్ను బ్రతిమాలుకొనవద్దు. నీవు వెళ్లు చోటికే నేను వచ్చెదను, నీవు నివసించుచోటనే నేను నివసించెదను, నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు;

16. anduku roothunaa vembaḍi raavaddaniyu nannu viḍichi peṭṭumaniyu nannu brathimaalukonavaddu. neevu veḷlu chooṭikē nēnu vacchedanu, neevu nivasin̄chuchooṭanē nēnu nivasin̄chedanu, nee janamē naa janamu nee dhevuḍē naa dhevuḍu;

17. నీవు మృతి బొందుచోటను నేను మృతిబొందెదను, అక్కడనే పాతిపెట్టబడెదను. మరణము తప్ప మరి ఏదైనను నిన్ను నన్ను ప్రత్యేకించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన చేయునుగాక అనెను.

17. neevu mruthi bonduchooṭanu nēnu mruthibondedanu, akkaḍanē paathipeṭṭabaḍedanu. Maraṇamu thappa mari ēdainanu ninnu nannu pratyēkin̄chinayeḍala yehōvaa naaku entha keeḍaina cheyunugaaka anenu.

18. తనతోకూడ వచ్చుటకు ఆమెకు మనస్సుకుదిరినదని నయోమి తెలిసి కొనినప్పుడు అందునుగురించి ఆమెతో మాటలాడుట మానెను గనుక వారిద్దరు బేత్లెహేమునకు వచ్చువరకు ప్రయాణము చేసిరి.

18. thanathookooḍa vachuṭaku aameku manassukudirinadani nayōmi telisi koninappuḍu andunugurin̄chi aamethoo maaṭalaaḍuṭa maanenu ganuka vaariddaru bētlehēmunaku vachuvaraku prayaaṇamu chesiri.

19. వారు బేత్లెహేమునకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరివారందరు వారియొద్దకు గుంపుకూడి వచ్చిఈమె నయోమి గదా అని అనుకొనుచుండగా

19. vaaru bētlehēmunaku vachinappuḍu aa oorivaarandaru vaariyoddhaku gumpukooḍi vachi'eeme nayōmi gadaa ani anukonuchuṇḍagaa

20. ఆమెసర్వశక్తుడు నాకు చాలా దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక నన్ను నయోమి1 అనక మారా2 అనుడి.

20. aamesarvashakthuḍu naaku chaalaa duḥkhamu kalugajēsenu ganuka nannu nayōmi1 anaka maaraa2 anuḍi.

21. నేను సమృధ్దిగల దాననై వెళ్లితిని, యెహోవా నన్ను రిక్తురాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. మీరు నన్ను నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా నామీద విరుద్ధముగ సాక్ష్యము పలికెను, సర్వశక్తుడు నన్ను బాధపరచెను అని వారితో చెప్పెను.

21. nēnu samrudhdigala daananai veḷlithini, yehōvaa nannu rikthuraalinigaa thirigi raajēsenu. meeru nannu nayōmi ani piluvanēla? Yehōvaa naameeda viruddhamuga saakshyamu palikenu, sarvashakthuḍu nannu baadhaparachenu ani vaarithoo cheppenu.

22. అట్లు నయోమియు ఆమెతోకూడ మోయాబీయురాలైన రూతు అను ఆమె కోడలును మోయాబుదేశమునుండి తిరిగి వచ్చిరి. వారిద్దరు యవలకోత ఆరంభములో బేత్లెహేము చేరిరి.

22. aṭlu nayōmiyu aamethookooḍa mōyaabeeyuraalaina roothu anu aame kōḍalunu mōyaabudheshamunuṇḍi thirigi vachiri. Vaariddaru yavalakōtha aarambhamulō bētlehēmu cheriri.Shortcut Links
రూతు - Ruth : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |