Samuel I- 1 సమూయేలు 22 | View All

1. దావీదు అక్కడనుండి బయలుదేరి అదుల్లాము గుహలోనికి తప్పించుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండ్రి ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని యొద్దకు వచ్చిరి.

1. daaveedu akkaḍanuṇḍi bayaludheri adullaamu guhalōniki thappin̄chukonipōgaa athani sahōdarulunu athani thaṇḍri iṇṭivaarandarunu aa saṅgathi vini athani yoddhaku vachiri.

2. మరియు ఇబ్బందిగలవారందరును, అప్పులు చేసికొనిన వారందరును, అసమాధానముగా నుండు వారందరును, అతనియొద్ద కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. అతనియొద్దకు ఎక్కువ తక్కువ నాలుగువందలమంది వచ్చియుండిరి.

2. mariyu ibbandigalavaarandarunu, appulu chesikonina vaarandarunu, asamaadhaanamugaa nuṇḍu vaarandarunu, athaniyoddha kooḍukonagaa athaḍu vaariki adhipathiyaayenu. Athaniyoddhaku ekkuva thakkuva naaluguvandalamandi vachiyuṇḍiri.

3. తరువాత దావీదు అక్కడనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిస్పేకు వచ్చి దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండ్రులు వచ్చి నీయొద్ద నుండనిమ్మని మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి

3. tharuvaatha daaveedu akkaḍanuṇḍi bayaludheri mōyaabulōni mispēku vachi dhevuḍu naaku ēmi cheyunadhi nēnu telisikonuvaraku naa thalidaṇḍrulu vachi neeyoddha nuṇḍanimmani mōyaabu raajuthoo manavichesi

4. అతనియొద్దకు వారిని తోడుకొని పోగా దావీదు కొండలలో దాగియున్న దినములు వారు అతనియొద్ద కాపురముండిరి.

4. athaniyoddhaku vaarini thooḍukoni pōgaa daaveedu koṇḍalalō daagiyunna dinamulu vaaru athaniyoddha kaapuramuṇḍiri.

5. మరియు ప్రవక్తయగు గాదు వచ్చికొండలలో ఉండక యూదాదేశమునకు పారి పొమ్మని దావీదుతో చెప్పినందున దావీదు పోయి హారెతు అడవిలో చొచ్చెను.

5. mariyu pravakthayagu gaadu vachikoṇḍalalō uṇḍaka yoodhaadheshamunaku paari pommani daaveeduthoo cheppinanduna daaveedu pōyi haarethu aḍavilō cocchenu.

6. దావీదును అతని జనులును ఫలానిచోట ఉన్నారని సౌలునకు వర్తమానమాయెను. అప్పుడు సౌలు గిబియా దగ్గర రామాలో ఒక పిచులవృక్షముక్రింద దిగి యీటె చేతపట్టుకొని యుండెను. అతని సేవకులు అతనిచుట్టు నిలిచియుండగా

6. daaveedunu athani janulunu phalaanichooṭa unnaarani saulunaku varthamaanamaayenu. Appuḍu saulu gibiyaa daggara raamaalō oka pichulavrukshamukrinda digi yeeṭe chethapaṭṭukoni yuṇḍenu. Athani sēvakulu athanichuṭṭu nilichiyuṇḍagaa

7. సౌలు తనచుట్టు నిలిచియున్న సేవకులతో ఇట్లనెనుబెన్యామీనీయులారా ఆలకించుడి. యెష్షయి కుమారుడు మీకు పొలమును ద్రాక్షతోటలను ఇచ్చునా? మిమ్మును సహస్రాధిపతులుగాను శతాధిపతులు గాను చేయునా?

7. saulu thanachuṭṭu nilichiyunna sēvakulathoo iṭlanenubenyaameeneeyulaaraa aalakin̄chuḍi. Yeshshayi kumaaruḍu meeku polamunu draakshathooṭalanu ichunaa? Mimmunu sahasraadhipathulugaanu shathaadhipathulu gaanu cheyunaa?

8. మీరెందుకు నామీద కుట్రచేయు చున్నారు? నా కుమారుడు యెష్షయి కుమారునితో నిబంధనచేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియ జేయలేదే. నేడు జరుగునట్లు నా కొరకు పొంచి యుండునట్లుగా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమిత్తము మీలో ఎవనికిని చింతలేదే.

8. meerenduku naameeda kuṭracheyu chunnaaru? Naa kumaaruḍu yeshshayi kumaarunithoo nibandhanachesina saṅgathi meelō evaḍunu naaku teliya jēyalēdhe. Nēḍu jarugunaṭlu naa koraku pon̄chi yuṇḍunaṭlugaa naa kumaaruḍu naa sēvakuni purikolipinanu naa nimitthamu meelō evanikini chinthalēdhe.

9. అప్పుడు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగ్గర నిలిచి యుండియెష్షయి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగ్గరకురాగా నేను చూచితిని.

9. appuḍu edōmeeyuḍagu dōyēgu saulu sēvakula daggara nilichi yuṇḍiyeshshayi kumaaruḍu paaripōyi nōbulōni aheeṭoobu kumaaruḍaina aheemeleku daggarakuraagaa nēnu chuchithini.

10. అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవాయొద్ద విచారణచేసి, ఆహారమును ఫిలిష్తీయుడైన గొల్యాతు ఖడ్గమును అతని కిచ్చెనని చెప్పగా

10. aheemeleku athani pakshamugaa yehōvaayoddha vichaaraṇachesi, aahaaramunu philishtheeyuḍaina golyaathu khaḍgamunu athani kicchenani cheppagaa

11. రాజు యాజకుడును అహీ టూబు కుమారుడునగు అహీ మెలెకును నోబులోనున్న అతని తండ్రి యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలు వనంపించెను. వారు రాజునొద్దకు రాగా

11. raaju yaajakuḍunu ahee ṭoobu kumaaruḍunagu ahee melekunu nōbulōnunna athani thaṇḍri yiṇṭivaaraina yaajakulanandarini pilu vanampin̄chenu. Vaaru raajunoddhaku raagaa

12. సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించు మనగా అతడు చిత్తము నా యేలినవాడా అనెను.

12. saulu aheeṭoobu kumaaruḍaa, aalakin̄chu managaa athaḍu chitthamu naa yēlinavaaḍaa anenu.

13. సౌలునీవు యెష్షయి కుమారునికి ఆహారమును ఖడ్గమును ఇచ్చి అతని పక్షమున దేవునియొద్ద విచారణచేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచున్నట్టు పొంచి యుండుటకై అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా

13. sauluneevu yeshshayi kumaaruniki aahaaramunu khaḍgamunu ichi athani pakshamuna dhevuniyoddha vichaaraṇachesi, athaḍu naameediki lēchi nēḍu jaruguchunnaṭṭu pon̄chi yuṇḍuṭakai athaḍunu neevunu jathakooḍithirēmani yaḍugagaa

14. అహీమెలెకురాజా, రాజునకు అల్లుడై నమ్మకస్థుడై, ఆలోచనకర్తయై నీ నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదువంటి వాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడున్నాడు?

14. aheemelekuraajaa, raajunaku alluḍai nammakasthuḍai, aalōchanakarthayai nee nagarilō ghanathavahin̄china daaveeduvaṇṭi vaaḍu nee sēvakulandarilō evaḍunnaaḍu?

15. అతని పక్షముగా నేను దేవునియొద్ద విచారణచేయుట నేడే ఆరం భించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండ్రి ఇంటి వారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూర్చి కొద్ది గొప్ప యేమియు నీ దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా

15. athani pakshamugaa nēnu dhevuniyoddha vichaaraṇacheyuṭa nēḍē aaraṁ bhin̄chithinaa? adhi naaku dooramagunugaaka; raaju thama daasuḍanaina naameedanu naa thaṇḍri iṇṭi vaarandarimeedanu ee nēramu mōpakuṇḍunu gaaka. ee saṅgathinigoorchi koddi goppa yēmiyu nee daasuḍanaina naaku telisinadhi kaadu ani raajuthoo manavicheyagaa

16. రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండ్రి ఇంటివారికందరికిని మరణము నిశ్చయము అని చెప్పి

16. raaju aheemelekoo, neekunu nee thaṇḍri iṇṭivaarikandarikini maraṇamu nishchayamu ani cheppi

17. యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని తనచుట్టు నిలిచియున్న కావలి వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము చేయనొల్లక యుండగా

17. yehōvaa yaajakulagu veeru daaveeduthoo kalisinandunanu, athaḍu paaripōyina saṅgathi telisiyu naaku teliyajēyaka pōyinandunanu meeru vaarimeeda paḍi champuḍani thanachuṭṭu nilichiyunna kaavali vaariki aagna icchenu. Raaju sēvakulu yehōvaa yaajakulanu hathamu cheyanollaka yuṇḍagaa

18. రాజు దోయేగుతోనీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెప్పెను. అప్పుడు ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడిఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆదినమున హతముచేసెను.

18. raaju dōyēguthooneevu ee yaajakulameeda paḍumani cheppenu. Appuḍu edōmeeyuḍaina dōyēgu yaajakulameeda paḍi'ēphōdu dharin̄chukonina yenubadhi yayidugurini aadhinamuna hathamuchesenu.

19. మరియు అతడు యాజకుల పట్టణ మైన నోబు కాపురస్థులను కత్తివాత హతము చేసెను; మగ వారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిల్లలనేమి యెడ్లనేమి గార్దభములనేమి గొఱ్ఱెలనేమి అన్ని టిని కత్తివాత హతముచేసెను.

19. mariyu athaḍu yaajakula paṭṭaṇa maina nōbu kaapurasthulanu katthivaatha hathamu chesenu; maga vaarinēmi aaḍuvaarinēmi baaluranēmi pasipillalanēmi yeḍlanēmi gaardabhamulanēmi gorrelanēmi anni ṭini katthivaatha hathamuchesenu.

20. అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబ్యాతారు అను నొకడు తప్పించుకొని పారిపోయి దావీదునొద్దకు వచ్చి

20. ayithē aheeṭoobu kumaaruḍaina aheemeleku kumaarulalō abyaathaaru anu nokaḍu thappin̄chukoni paaripōyi daaveedunoddhaku vachi

21. సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు తెలియజేయగా

21. saulu yehōvaa yaajakulanu champin̄china saṅgathi daaveedunaku teliyajēyagaa

22. దావీదుఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అక్కడనున్నందున వాడు సౌలునకు నిశ్చయ ముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండ్రి యింటివారికందరికిని మరణము రప్పించుటకు నేను కారకుడ నైతిని గదా.

22. daaveedu'aa dinamuna edōmeeyuḍaina dōyēgu akkaḍanunnanduna vaaḍu saulunaku nishchaya mugaa saṅgathi telupunani nēnanukoṇṭini; nee thaṇḍri yiṇṭivaarikandarikini maraṇamu rappin̄chuṭaku nēnu kaarakuḍa naithini gadaa.

23. నీవు భయపడక నాయొద్ద ఉండుము, నా యొద్ద నీవు భద్రముగా ఉందువు; నా ప్రాణము తీయచూచు వాడును నీ ప్రాణము తీయచూచువాడును ఒకడే అని అబ్యాతారుతో చెప్పెను.

23. neevu bhayapaḍaka naayoddha uṇḍumu, naa yoddha neevu bhadramugaa unduvu; naa praaṇamu theeyachoochu vaaḍunu nee praaṇamu theeyachoochuvaaḍunu okaḍē ani abyaathaaruthoo cheppenu.


Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.