Kings I - 1 రాజులు 12 | View All

1. రెహబామునకు పట్టాభిషేకము చేయుటకు ఇశ్రా యేలీయులందరును షెకెమునకు రాగా రెహబాము షెకె మునకు పోయెను.

1. rehabaamunaku paṭṭaabhishēkamu cheyuṭaku ishraayēleeyulandarunu shekemunaku raagaa rehabaamu sheke munaku pōyenu.

2. నెబాతు కుమారుడైన యరొబాము రాజైన సొలొమోను నొద్దనుండి పారి పోయి ఐగుప్తులో నివాసము చేయుచుండెను; యరొబాము ఇంక ఐగుప్తు లోనేయుండి ఆ సమాచారము వినెను.

2. nebaathu kumaaruḍaina yarobaamu raajaina solomōnu noddhanuṇḍi paari pōyi aigupthulō nivaasamu cheyuchuṇḍenu; yarobaamu iṅka aigupthu lōnēyuṇḍi aa samaachaaramu vinenu.

3. జనులు అతని పిలువనంపగా యరొబామును ఇశ్రాయేలీయుల సమాజ మంతయును వచ్చి రెహబాముతో నీలాగు మనవి చేసిరి.

3. janulu athani piluvanampagaa yarobaamunu ishraayēleeyula samaaja manthayunu vachi rehabaamuthoo neelaagu manavi chesiri.

4. నీ తండ్రి బరువైన కాడిని మామీద ఉంచెను; నీ తండ్రి నియమించిన కఠినమైన దాస్యమును మామీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసినయెడల మేము నీకు సేవచేయుదుము.

4. nee thaṇḍri baruvaina kaaḍini maameeda un̄chenu; nee thaṇḍri niyamin̄china kaṭhinamaina daasyamunu maameeda athaḍu un̄china baruvaina kaaḍini neevu chulakana chesinayeḍala mēmu neeku sēvacheyudumu.

5. అందుకు రాజుమీరు వెళ్లి మూడు దినములైన తరువాత నాయొద్దకు తిరిగి రండని సెలవియ్యగా జనులు వెళ్లిపోయిరి.

5. anduku raajumeeru veḷli mooḍu dinamulaina tharuvaatha naayoddhaku thirigi raṇḍani selaviyyagaa janulu veḷlipōyiri.

6. అప్పుడు రాజైన రెహబాము తన తండ్రియైన సొలొమోను బ్రదికియున్నప్పుడు అతని సముఖమందు సేవచేసిన పెద్దలతో ఆలోచన చేసిఈ జనులకు ఏమి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదనని వారి నడుగగా

6. appuḍu raajaina rehabaamu thana thaṇḍriyaina solomōnu bradhikiyunnappuḍu athani samukhamandu sēvachesina peddalathoo aalōchana chesi'ee janulaku ēmi pratyuttharamicchedhanani vaari naḍugagaa

7. వారుఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవచేసి మృదువైన మాటలతో వారికి ప్రత్యుత్తర మిచ్చినయెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి.

7. vaaru'ee dinamunanē neevu ee janulaku daasuḍavai vaariki sēvachesi mruduvaina maaṭalathoo vaariki pratyutthara michinayeḍala vaaru sadaakaalamu neeku daasulaguduraniri.

8. అయితే అతడు పెద్దలు తనతో చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్యపెట్టి, తనతో కూడ పెరిగిన ¸యౌవనులను పిలిచి ఆలోచన నడిగి, వారికీలాగు ప్రశ్నవేసెను

8. ayithē athaḍu peddalu thanathoo cheppina aalōchananu nirlakshyapeṭṭi, thanathoo kooḍa perigina ¸yauvanulanu pilichi aalōchana naḍigi, vaarikeelaagu prashnavēsenu

9. మామీద నీ తండ్రి యుంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెప్పుకొనిన యీ జనులకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు ఏ ఆలోచన మీరు చెప్పుదురు?

9. maameeda nee thaṇḍri yun̄china kaaḍini chulakana cheyuḍani naathoo cheppukonina yee janulaku pratyuttharamichuṭaku ē aalōchana meeru cheppuduru?

10. అప్పుడు అతనితో కూడ ఎదిగిన ఆ ¸యౌవనస్థులు ఈ ఆలోచన చెప్పిరినీ తండ్రి మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలెనని నీతో చెప్పుకొనిన యీ జనులకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇమ్మునా తండ్రి నడుముకంటె నా చిటికెన వ్రేలు పెద్దదిగా ఉండును.

10. appuḍu athanithoo kooḍa edigina aa ¸yauvanasthulu ee aalōchana cheppirinee thaṇḍri maa kaaḍini baruvainadhigaa chesenu gaani neevu daanini chulakanagaa cheyavalenani neethoo cheppukonina yee janulaku eelaagu aagna immunaa thaṇḍri naḍumukaṇṭe naa chiṭikena vrēlu peddadhigaa uṇḍunu.

11. నా తండ్రి మీమీద బరువైన కాడిని పెట్టెను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక బరువుగా చేయుదును; నా తండ్రి చబుకులతో మిమ్మును శిక్షించెనుసరే, నేను కొరడాలతో మిమ్మును శిక్షించుదును.

11. naa thaṇḍri meemeeda baruvaina kaaḍini peṭṭenu sarē, nēnu aa kaaḍini iṅka baruvugaa cheyudunu; naa thaṇḍri chabukulathoo mimmunu shikshin̄chenusarē, nēnu koraḍaalathoo mimmunu shikshin̄chudunu.

12. మూడవ దినమందు నాయొద్దకు రండని రాజు నిర్ణయము చేసియున్నట్లు యరొబామును జనులందరును మూడవ దినమున రెహబాము నొద్దకు వచ్చిరి.

12. mooḍava dinamandu naayoddhaku raṇḍani raaju nirṇayamu chesiyunnaṭlu yarobaamunu janulandarunu mooḍava dinamuna rehabaamu noddhaku vachiri.

13. అప్పుడు రాజు పెద్దలు చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్యపెట్టి ¸యౌవనులు చెప్పిన ఆలోచనచొప్పున వారికి కఠినముగా ప్రత్యుత్తరమిచ్చి యిట్లు ఆజ్ఞాపించెను

13. appuḍu raaju peddalu cheppina aalōchananu nirlakshyapeṭṭi ¸yauvanulu cheppina aalōchanachoppuna vaariki kaṭhinamugaa pratyuttharamichi yiṭlu aagnaapin̄chenu

14. నా తండ్రి మీ కాడిని బరువుగా చేసెను గాని నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా చేయుదును, నా తండ్రి చబుకులతో మిమ్మును శిక్షించెను గాని నేను కొరడాలతో మిమ్మును శిక్షించుదును.

14. naa thaṇḍri mee kaaḍini baruvugaa chesenu gaani nēnu mee kaaḍini mari baruvugaa cheyudunu, naa thaṇḍri chabukulathoo mimmunu shikshin̄chenu gaani nēnu koraḍaalathoo mimmunu shikshin̄chudunu.

15. జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ ప్రకారము అంగీకరింపక పోయెను. షిలోనీయుడైన అహీయాద్వారా నెబాతు కుమారుడైన యరొబాముతో తాను పలికించిన మాట నెరవేర్చవలెనని యెహోవా ఈలాగున జరిగించెను.

15. janulu chesina manavini raaju ee prakaaramu aṅgeekarimpaka pōyenu. shilōneeyuḍaina aheeyaadvaaraa nebaathu kumaaruḍaina yarobaamuthoo thaanu palikin̄china maaṭa neravērchavalenani yehōvaa eelaaguna jarigin̄chenu.

16. కాబట్టి ఇశ్రాయేలువారందరును రాజు తమ విన్నపమును వినలేదని తెలిసికొని రాజుకీలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరిదావీదులో మాకు భాగమేది? యెష్షయి కుమారునియందు మాకు స్వాస్థ్యము లేదు; ఇశ్రాయేలువారలారా, మీమీ గుడారములకు పోవుడి; దావీదు సంతతివారలారా, మీ వారిని మీరే చూచుకొనుడి అని చెప్పి ఇశ్రాయేలువారు తమ గుడారములకు వెళ్లిపోయిరి.

16. kaabaṭṭi ishraayēluvaarandarunu raaju thama vinnapamunu vinalēdani telisikoni raajukeelaagu pratyuttharamichiridaaveedulō maaku bhaagamēdi? Yeshshayi kumaaruniyandu maaku svaasthyamu lēdu; ishraayēluvaaralaaraa, meemee guḍaaramulaku pōvuḍi; daaveedu santhathivaaralaaraa, mee vaarini meerē choochukonuḍi ani cheppi ishraayēluvaaru thama guḍaaramulaku veḷlipōyiri.

17. అయితే యూదా పట్ణణములలోనున్న ఇశ్రాయేలువారిని రెహబాము ఏలెను.

17. ayithē yoodhaa paṭṇaṇamulalōnunna ishraayēluvaarini rehabaamu ēlenu.

18. తరువాత రాజైన రెహబాము వెట్టిపని వారిమీద అధికారి యైన అదోరామును పంపగా ఇశ్రాయేలువారందరును రాళ్లతో అతని కొట్టినందున అతడు మరణమాయెను, కాబట్టి రాజైన రెహబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవలెనని తన రథముమీద త్వరగా ఎక్కెను.

18. tharuvaatha raajaina rehabaamu veṭṭipani vaarimeeda adhikaari yaina adōraamunu pampagaa ishraayēluvaarandarunu raaḷlathoo athani koṭṭinanduna athaḍu maraṇamaayenu, kaabaṭṭi raajaina rehabaamu yerooshalēmunaku paaripōvalenani thana rathamumeeda tvaragaa ekkenu.

19. ఈ ప్రకారము ఇశ్రాయేలువారు నేటివరకు జరుగుచున్నట్లు దావీదు సంతతివారిమీద తిరుగుబాటు చేసిరి.

19. ee prakaaramu ishraayēluvaaru nēṭivaraku jaruguchunnaṭlu daaveedu santhathivaarimeeda thirugubaaṭu chesiri.

20. మరియు యరొబాము తిరిగి వచ్చెనని ఇశ్రాయేలు వారందరు విని, సమా జముగా కూడి, అతని పిలువనంపించి ఇశ్రాయేలువారందరి మీద రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకము చేసిరి; యూదా గోత్రీయులు తప్ప దావీదు సంతతివారిని వెంబడించినవా రెవరును లేకపోయిరి.

20. mariyu yarobaamu thirigi vacchenani ishraayēlu vaarandaru vini, samaa jamugaa kooḍi, athani piluvanampin̄chi ishraayēluvaarandari meeda raajugaa athaniki paṭṭaabhishēkamu chesiri; yoodhaa gōtreeyulu thappa daaveedu santhathivaarini vembaḍin̄chinavaa revarunu lēkapōyiri.

21. రెహబాము యెరూషలేమునకు వచ్చిన తరువాత ఇశ్రా యేలువారితో యుద్ధముచేసి, రాజ్యము సొలొమోను కుమారుడైన రెహబాము అను తనకు మరల వచ్చునట్లు చేయుటకై యూదావారందరిలో నుండియు బెన్యామీను గోత్రీయులలోనుండియు యుద్ధ ప్రవీణులైన లక్షయెనుబది వేలమందిని పోగు చేసెను.

21. rehabaamu yerooshalēmunaku vachina tharuvaatha ishraa yēluvaarithoo yuddhamuchesi, raajyamu solomōnu kumaaruḍaina rehabaamu anu thanaku marala vachunaṭlu cheyuṭakai yoodhaavaarandarilō nuṇḍiyu benyaameenu gōtreeyulalōnuṇḍiyu yuddha praveeṇulaina lakshayenubadhi vēlamandhini pōgu chesenu.

22. అంతట దేవుని వాక్కు దైవజనుడగు షెమయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

22. anthaṭa dhevuni vaakku daivajanuḍagu shemayaaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

23. నీవు సొలొమోను కుమారుడును యూదా రాజునైన రెహబాముతోను యూదావారందరితోను బెన్యామీనీయులందరితోను శేషించినవారందరితోను ఇట్లనుము

23. neevu solomōnu kumaaruḍunu yoodhaa raajunaina rehabaamuthoonu yoodhaavaarandarithoonu benyaameeneeyulandarithoonu shēshin̄chinavaarandarithoonu iṭlanumu

24. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాజరిగినది నావలననే జరిగెను; మీరు ఇశ్రాయేలువారగు మీ సహో దరులతో యుద్ధము చేయుటకు వెళ్లక, అందరును మీ యిండ్లకు తిరిగి పోవుడి. కాబట్టి వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దానినిబట్టి యుద్ధమునకు పోక నిలిచిరి.

24. yehōvaa selavichunadhemanagaajariginadhi naavalananē jarigenu; meeru ishraayēluvaaragu mee sahō darulathoo yuddhamu cheyuṭaku veḷlaka, andarunu mee yiṇḍlaku thirigi pōvuḍi. Kaabaṭṭi vaaru yehōvaa maaṭaku lōbaḍi daaninibaṭṭi yuddhamunaku pōka nilichiri.

25. తరువాత యరొబాము ఎఫ్రాయిము మన్యమందు షెకెమను పట్టణము కట్టించి అచ్చట కాపురముండి అచ్చట నుండి బయలుదేరి పెనూయేలును కట్టించెను.

25. tharuvaatha yarobaamu ephraayimu manyamandu shekemanu paṭṭaṇamu kaṭṭin̄chi acchaṭa kaapuramuṇḍi acchaṭa nuṇḍi bayaludheri penooyēlunu kaṭṭin̄chenu.

26. ఈ జనులు యెరూషలేమునందున్న యెహోవా మందిరమందు బలులు అర్పించుటకు ఎక్కి పోవుచుండినయెడల ఈ జనుల హృదయము యూదారాజైన రెహబాము అను తమ యజమానుని తట్టు తిరుగును; అప్పుడు వారు నన్ను చంపి యూదా రాజైన రెహబామునొద్ద మరల చేరుదురు; రాజ్యము మరల దావీదు సంతతివారిదగును అని

26. ee janulu yerooshalēmunandunna yehōvaa mandiramandu balulu arpin̄chuṭaku ekki pōvuchuṇḍinayeḍala ee janula hrudayamu yoodhaaraajaina rehabaamu anu thama yajamaanuni thaṭṭu thirugunu; appuḍu vaaru nannu champi yoodhaa raajaina rehabaamunoddha marala cheruduru; raajyamu marala daaveedu santhathivaaridagunu ani

27. యరొ బాము తన హృదయమందు తలంచి

27. yaro baamu thana hrudayamandu thalan̄chi

28. ఆలోచనచేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి, జనులను పిలిచియెరూషలేమునకు పోవుట మీకు బహు కష్టము;

28. aalōchanachesi reṇḍu baṅgaarapu dooḍalu cheyin̄chi, janulanu pilichiyerooshalēmunaku pōvuṭa meeku bahu kashṭamu;

29. ఇశ్రా యేలువారలారా, ఐగుప్తు దేశములోనుండి మిమ్మును రప్పిం చిన మీ దేవుడు ఇవే అని చెప్పి, ఒకటి బేతేలునందును, ఒకటి దానునందును ఉంచెను.

29. ishraa yēluvaaralaaraa, aigupthu dheshamulōnuṇḍi mimmunu rappiṁ china mee dhevuḍu ivē ani cheppi, okaṭi bēthēlunandunu, okaṭi daanunandunu un̄chenu.

30. దానువరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు పూజించుటవలన రాజు చేసిన కార్యము పాపమునకు కారణమాయెను.

30. daanuvaraku ee reṇṭilō okadaanini janulu poojin̄chuṭavalana raaju chesina kaaryamu paapamunaku kaaraṇamaayenu.

31. మరియు అతడు ఉన్నత స్థలములను కట్టించి మందిరముగా ఏర్పరచి, లేవీయులు కాని సాధారణమైనవారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియ మించెను.

31. mariyu athaḍu unnatha sthalamulanu kaṭṭin̄chi mandiramugaa ērparachi, lēveeyulu kaani saadhaaraṇamainavaarilō kondarini yaajakulugaa niya min̄chenu.

32. మరియు యరొబాము యూదాదేశమందు జరుగు ఉత్సవమువంటి ఉత్సవమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు జరుప నిర్ణయించి, బలిపీఠముమీద బలులు అర్పించుచు వచ్చెను. ఈ ప్రకారము బేతేలునందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు అర్పించు చుండెను. మరియు తాను చేయించిన యున్నతమైన స్థలమునకు యాజకులను బేతేలునందుంచెను.

32. mariyu yarobaamu yoodhaadheshamandu jarugu utsavamuvaṇṭi utsavamunu enimidava maasamu padunaidava dinamandu jarupa nirṇayin̄chi, balipeeṭhamumeeda balulu arpin̄chuchu vacchenu. ee prakaaramu bēthēlunandunu thaanu cheyin̄china dooḍalaku balulu arpin̄chu chuṇḍenu. Mariyu thaanu cheyin̄china yunnathamaina sthalamunaku yaajakulanu bēthēlunandun̄chenu.

33. ఈ ప్రకా రము అతడు యోచించినదానినిబట్టి యెనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలి పీఠముమీద బలులు అర్పించుచు వచ్చెను; మరియు ఇశ్రా యేలువారికి ఒక ఉత్సవమును నిర్ణయించి ధూపము వేయు టకై తానే బలిపీఠము ఎక్కెను.

33. ee prakaa ramu athaḍu yōchin̄chinadaaninibaṭṭi yenimidava maasamu padunaidava dinamandu bēthēlulō thaanu cheyin̄china bali peeṭhamumeeda balulu arpin̄chuchu vacchenu; mariyu ishraa yēluvaariki oka utsavamunu nirṇayin̄chi dhoopamu vēyu ṭakai thaanē balipeeṭhamu ekkenu.


Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.