Chronicles I - 1 దినవృత్తాంతములు 23 | View All

1. దావీదు ఏండ్లు నిండిన వృద్ధుడాయెను గనుక అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును ఇశ్రాయేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను.

1. daaveedu ēṇḍlu niṇḍina vruddhuḍaayenu ganuka athaḍu thana kumaaruḍaina solomōnunu ishraayēleeyula meeda raajugaa niyamin̄chenu.

2. మరియు అతడు ఇశ్రా యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను లేవీయులను సమకూర్చెను.

2. mariyu athaḍu ishraayēleeyula yadhipathulandarini yaajakulanu lēveeyulanu samakoorchenu.

3. అప్పుడు లేవీయులు ముప్పది సంవత్సర ములు మొదలుకొని అంతకు పైవయస్సుగలవారు కవిలెలో చేర్చబడిరి; వారి సంఖ్య ముప్పది యెనిమిది వేల పురుషులు.

3. appuḍu lēveeyulu muppadhi samvatsara mulu modalukoni anthaku paivayassugalavaaru kavilelō cherchabaḍiri; vaari saṅkhya muppadhi yenimidi vēla purushulu.

4. వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని విచారించువారుగాను,ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, న్యాయాధిపతులుగాను ఉండిరి.

4. veerilō iruvadhi naaluguvēlamandi yehōvaa mandirapu pani vichaarin̄chuvaarugaanu,aaru vēlamandi adhipathulugaanu, nyaayaadhipathulugaanu uṇḍiri.

5. నాలుగు వేలమంది ద్వారపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరినాలుగు వేలమంది స్తుతిచేయు నిమిత్తమై దావీదు చేయించిన వాద్యవిశేషములతో యెహోవాను స్తుతించువారుగా నియమింపబడిరి.

5. naalugu vēlamandi dvaarapaalakulugaa niyamimpabaḍiri. Marinaalugu vēlamandi sthuthicheyu nimitthamai daaveedu cheyin̄china vaadyavishēshamulathoo yehōvaanu sthuthin̄chuvaarugaa niyamimpabaḍiri.

6. గెర్షోను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని వరుసలుగా విభాగించెను. గెర్షోనీయులలో లద్దాను షిమీ అనువారుండిరి.

6. gershonu kahaathu meraareeyulu anu lēveeyulalō daaveedu vaarini varusalugaa vibhaagin̄chenu. Gershoneeyulalō laddaanu shimee anuvaaruṇḍiri.

7. లద్దాను కుమారులు ముగ్గురు;

7. laddaanu kumaarulu mugguru;

8. పెద్దవాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు

8. peddavaaḍagu yeheeyēlu, jēthaamu yōvēlu

9. షిమీ కుమారులు ముగ్గురు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు లద్దాను వంశముయొక్క పితరుల పెద్దలు.

9. shimee kumaarulu mugguru, shelōmeethu hajeeyēlu haaraanu, veeru laddaanu vanshamuyokka pitharula peddalu.

10. యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ కుమారులు.

10. yahathu jeenaa yooshu bereeyaa anu nalugurunu shimee kumaarulu.

11. యహతు పెద్దవాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును బెరీయాకును కుమారులు అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటి వారిలో వారు ఒక్కవంశముగా ఎంచబడిరి.

11. yahathu peddavaaḍu jeenaa reṇḍavavaaḍu. Yooshunakunu bereeyaakunu kumaarulu anēkulu lēkapōyiri ganuka thama pitharula yiṇṭi vaarilō vaaru okkavanshamugaa en̄chabaḍiri.

12. కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమ్రాము ఇస్హారు హెబ్రోను ఉజ్జీయేలు.

12. kahaathu kumaarulu naluguru, amraamu is'haaru hebrōnu ujjeeyēlu.

13. అమ్రాము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని కుమారులును నిత్యము అతి పరిశుద్ధమైన వస్తువులను ప్రతిష్ఠించుటకును, యెహోవా సన్నిధిని ధూపము వేయుటకును, ఆయన సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమును బట్టి జనులను దీవించుటకును ప్రత్యేకింపబడిరి.

13. amraamu kumaarulu aharōnu mōshē; aharōnunu athani kumaarulunu nityamu athi parishuddhamaina vasthuvulanu prathishṭhin̄chuṭakunu, yehōvaa sannidhini dhoopamu vēyuṭakunu, aayana sēva jarigin̄chuṭakunu, aayana naamamunu baṭṭi janulanu deevin̄chuṭakunu pratyēkimpabaḍiri.

14. దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోత్రపువారిలో ఎంచబడిరి.

14. daivajanuḍagu mōshē santhathivaaru lēvi gōtrapuvaarilō en̄chabaḍiri.

15. మోషే కుమారులు గెర్షోము ఎలీయెజెరు.

15. mōshē kumaarulu gershomu eleeyejeru.

16. గెర్షోము కుమారులలో షెబూయేలు పెద్దవాడు.

16. gershomu kumaarulalō shebooyēlu peddavaaḍu.

17. ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబ్యా అను పెద్దవాడు తప్ప ఇక కుమారులు అతనికి లేకపోయిరి, అయితే రెహబ్యాకు అనేకమంది కుమారులుండిరి.

17. eleeyejeru kumaarulalō rehabyaa anu peddavaaḍu thappa ika kumaarulu athaniki lēkapōyiri, ayithē rehabyaaku anēkamandi kumaaruluṇḍiri.

18. ఇస్హారు కుమారులలో షెలోమీతు పెద్దవాడు.

18. is'haaru kumaarulalō shelōmeethu peddavaaḍu.

19. హెబ్రోను కుమారులలో యెరీయా పెద్దవాడు, అమర్యా రెండవవాడు,యహజీయేలు మూడవవాడు, యెక్మెయాము నాలుగవవాడు.

19. hebrōnu kumaarulalō yereeyaa peddavaaḍu, amaryaa reṇḍavavaaḍu,yahajeeyēlu mooḍavavaaḍu, yekmeyaamu naalugavavaaḍu.

20. ఉజ్జీయేలు కుమారులలో మీకా పెద్ద వాడు యెషీయా రెండవవాడు.

20. ujjeeyēlu kumaarulalō meekaa pedda vaaḍu yesheeyaa reṇḍavavaaḍu.

21. మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు ఎలియాజరు కీషు.

21. meraari kumaarulu mahali mooshi; mahali kumaarulu eliyaajaru keeshu.

22. ఎలియాజరు చనిపోయినప్పుడు వానికి కుమార్తెలుండిరి కాని కుమారులు లేకపోయిరి. కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి.

22. eliyaajaru chanipōyinappuḍu vaaniki kumaartheluṇḍiri kaani kumaarulu lēkapōyiri. Keeshu kumaarulaina vaari sahōdarulu vaarini vivaahamu chesikoniri.

23. మూషి కుమారులు ముగ్గురు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు.

23. mooshi kumaarulu mugguru, mahali ēderu yereemōthu.

24. వీరు తమ పితరుల యింటివారినిబట్టి లేవీయులుగా ఎంచబడిరి; పితరుల యిండ్లకు పెద్ద లైన వీరు ఇరువది సంవత్సరములు మొదలుకొని అంతకు పైవయస్సుగలవారై తమ తమ పేరుల లెక్కప్రకారము ఒక్కొక్కరుగా నెంచబడి యెహోవా మందిరపు సేవచేయు పనివారైయుండిరి.

24. veeru thama pitharula yiṇṭivaarinibaṭṭi lēveeyulugaa en̄chabaḍiri; pitharula yiṇḍlaku pedda laina veeru iruvadhi samvatsaramulu modalukoni anthaku paivayassugalavaarai thama thama pērula lekkaprakaaramu okkokkarugaa nen̄chabaḍi yehōvaa mandirapu sēvacheyu panivaaraiyuṇḍiri.

25. ఇశ్రాయేలీ యుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమ్మది దయచేసియున్నాడు గనుక వారు నిత్యము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు

25. ishraayēlee yula dhevuḍaina yehōvaa thana janulaku nemmadhi dayachesiyunnaaḍu ganuka vaaru nityamu yerooshalēmulō nivaasamu cheyuduraniyu

26. లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని సేవకొరకైన ఉపకరణ ములనైనను మోయ పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచ్చెను.

26. lēveeyulukooḍa ikameedaṭa guḍaaramunainanu daani sēvakorakaina upakaraṇa mulanainanu mōya panilēdaniyu daaveedu selavicchenu.

27. దావీదు ఇచ్చిన కడవరి యాజ్ఞనుబట్టి లేవీయులలో ఇరువది సంవత్సరములు మొదలుకొని అంతకు పైవయస్సుగలవారు ఎంచబడిరి.

27. daaveedu ichina kaḍavari yaagnanubaṭṭi lēveeyulalō iruvadhi samvatsaramulu modalukoni anthaku paivayassugalavaaru en̄chabaḍiri.

28. వీరు అహరోను సంతతివారి చేతిక్రింద పని చూచుటకును, వారి వశముననున్న యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన ప్రతిష్ఠితవస్తువులను శుద్ధిచేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును,

28. veeru aharōnu santhathivaari chethikrinda pani choochuṭakunu, vaari vashamunanunna yehōvaa mandira sēvakorakai saalalalōnu gadulalōnu un̄chabaḍina sakalamaina prathishṭhithavasthuvulanu shuddhicheyuṭakunu, dhevuni mandira sēvakorakaina panini vichaarin̄chuṭakunu,

29. సన్నిధి రొట్టెను నైవేద్యమునకు తగిన సన్నపు పిండిని పులుసులేని భోజ్యములను పెనములో కాల్చు దానిని పేల్చుదానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని కొలతగలవాటిని విచారించుటకును,

29. sannidhi roṭṭenu naivēdyamunaku thagina sannapu piṇḍini pulusulēni bhōjyamulanu penamulō kaalchu daanini pēlchudaanini naanaavidhamaina parimaaṇamulu galavaaṭini kolathagalavaaṭini vichaarin̄chuṭakunu,

30. అనుదినము ఉదయ సాయంకాల ములయందు యెహోవానుగూర్చిన స్తుతి పాటలు పాడు టకును, విశ్రాంతిదినములలోను, అమావాస్యలలోను పండుగలలోను యెహోవాకు దహనబలులను అర్పింపవలసిన సమయములన్నిటిలోను, లెక్కకు సరియైనవారు వంతు ప్రకారము నిత్యము యెహోవా సన్నిధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి.

30. anudinamu udaya saayaṅkaala mulayandu yehōvaanugoorchina sthuthi paaṭalu paaḍu ṭakunu, vishraanthidinamulalōnu, amaavaasyalalōnu paṇḍugalalōnu yehōvaaku dahanabalulanu arpimpavalasina samayamulanniṭilōnu, lekkaku sariyainavaaru vanthu prakaaramu nityamu yehōvaa sannidhini sēva jarigin̄chuṭakunu niyamimpabaḍiri.

31. సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుద్ధస్థలమును కాపాడుటయు,

31. samaajapu guḍaaramunu kaapaaḍuṭayu, parishuddhasthalamunu kaapaaḍuṭayu,

32. యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను.

32. yehōvaa mandirapu sēvathoo sambandhin̄china panulalō vaari sahōdarulagu aharōnu santhathivaariki sahaayamu cheyuṭayu vaariki niyamimpabaḍina paniyaiyuṇḍenu.


Shortcut Links
1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.