Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 71 | View All

1. యెహోవా, నేను నీ శరణుజొచ్చి యున్నాను. నన్నెన్నడును సిగ్గుపడనియ్యకుము.

ఈ వచనాలు 31 వ కీర్తన ఆరంభ వచనాలను పోలి ఉన్నాయి. బైబిల్లోని దేవుడూ విశ్వాన్ని చేసినవాడూ అయిన యెహోవాపై రచయిత నమ్మకం ఉంచాడు. అతని విజయాలు అతనికి దక్కిన దీవెనలు అతని ఆశాభావం అన్నీ ఈ విషయంపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆయనపై నమ్మకం ఉంచుకొన్నవారి పక్షంగా దేవుని బలప్రభావాలు, నీతిన్యాయాలు పని చేస్తూ ఉంటాయి. దేవుడు తన పిల్లలకు తాను చేసిన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోవడం న్యాయం. అందువల్ల ఆయన తప్పకుండా అలా చేస్తాడు. ఈ కీర్తన రాసిన సమయం సందర్భం ఇదమిద్ధంగా మనకు తెలియదు. దీని రచయిత దావీదు అనుకొనేందుకు ఆస్కారం ఉంది. రచయిత వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు (9,18 వ). విషమ పరీక్షలతో, అగచాట్లతో గడిచిన తన జీవితాన్ని ఒకసారి సింహావలోకనం చేసుకొంటూ (వ 20) దేవుని విశ్వసనీయతనూ బలప్రభావాలనూ ముఖ్యంగా నీతిన్యాయాలనూ తలచుకుని స్తుతులర్పిస్తున్నాడు. దేవుని న్యాయం ప్రసక్తి ఇక్కడ 5 సార్లు కనిపిస్తున్నది – 2,15,16,19,24 వ. కాబట్టి ఇది ఈ కీర్తన ముఖ్యాంశాలలో ఒకటిగా మనం భావించవచ్చు.

2. నీ నీతినిబట్టి నన్ను తప్పింపుము నన్ను విడిపింపుము నీ చెవి యొగ్గి నన్ను రక్షింపుము.

3. నేను నిత్యము చొచ్చునట్లు నాకు ఆశ్రయదుర్గముగా ఉండుము నా శైలము నా దుర్గము నీవే నీవు నన్ను రక్షింప నిశ్చయించియున్నావు.

“ఆధారశిల”– ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4 నోట్. “నేనెల్లప్పుడూ ఆశ్రయించగలిగేలా” అనే మాటలను గమనించండి. ప్రార్థన ద్వారం, దేవుని కృప ద్వారం, దేవుని సురక్ష ద్వారం విశ్వాసి ఎదుట ఎప్పుడూ తెరిచే ఉన్నాయి. రాత్రి గానీ పగలు గానీ ఏ సమయమైనా సరే విశ్వాసికి ప్రవేశం లేని క్షణమంటూ లేదు (రోమీయులకు 5:2; ఎఫెసీయులకు 2:18; హెబ్రీయులకు 10:19-22 పోల్చిచూడండి).

4. నా దేవా, భక్తిహీనుల చేతిలోనుండి నన్ను రక్షిం పుము. కీడు చేయువారి పట్టులోనుండి బలాత్కారుని పట్టులోనుండి నన్ను విడిపింపుము.

కీర్తనల గ్రంథము 17:13; కీర్తనల గ్రంథము 22:20; కీర్తనల గ్రంథము 35:7; కీర్తనల గ్రంథము 59:2; కీర్తనల గ్రంథము 140:1 కీర్తనల గ్రంథము 140:4. దుర్మార్గులనుంచి సంరక్షణకోసం కీర్తనల గ్రంథంలో ఇన్ని ప్రార్థనలు ఎందుకున్నాయి? ఎందుకంటే దుర్మార్గులు భక్తి, ఆసక్తి గల విశ్వాసులకు హాని చేయడం మానుకోలేదు.

6. గర్భవాసినైనది మొదలుకొని నీవే నాకు ప్రాపకుడవై యుంటివి తల్లిగర్భమునుండి నన్ను ఉద్భవింపజేసినవాడవు నీవే నిన్నుగూర్చి నేను నిత్యము స్తుతిగానము చేయుదును.

కీర్తనల గ్రంథము 22:10; యెషయా 46:3; యిర్మియా 1:4-5; లూకా 1:15.

7. నేను అనేకులకు ఒక వింతగా ఉన్నాను అయినను నాకు బలమైన ఆశ్రయము నీవే.

అతడు ఎదుర్కొన్న విషమ పరీక్షలూ అపాయాలూ, దేవుడు వాటన్నిటినుంచీ ఆశ్చర్యకరంగా ఎలా తప్పించాడో చాలామందికి తెలిసిపోయింది.

8. నీ కీర్తితోను నీ ప్రభావవర్ణనతోను దినమంతయు నా నోరు నిండియున్నది.

ఇప్పుడు తన వృద్ధాప్యంలో అతని ధ్యాస, ధ్యానం ఒక్కటే – దేవుడు.

9. వృద్ధాప్యమందు నన్ను విడనాడకుము నా బలము క్షీణించినప్పుడు నన్ను విడువకుము.

వ 18. తన విశ్వాసులు వృద్ధులైనప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచి పెడతాడన్న ప్రమాదమేమీ లేదు. ఆయన అలా విడిచి పెడతాడేమోనన్న భయం మనకు అక్కర్లేదు (కీర్తనల గ్రంథము 92:14; యెషయా 46:4; హెబ్రీయులకు 13:5).

10. నా శత్రువులు నన్నుగూర్చి మాటలాడుకొను చున్నారు నా ప్రాణముకొరకు పొంచియున్నవారు కూడి ఆలోచన చేయుచున్నారు.

కీర్తనల గ్రంథము 3:2; కీర్తనల గ్రంథము 17:2; కీర్తనల గ్రంథము 31:13; కీర్తనల గ్రంథము 56:6; కీర్తనల గ్రంథము 83:3.

11. దేవుడు వానిని విడిచెను తప్పించువారెవరును లేరు వానిని తరిమి పట్టుకొనుడి అని వారనుకొనుచున్నారు.

13. నా ప్రాణవిరోధులు సిగ్గుపడి నశించుదురు గాక. నాకు కీడుచేయ జూచువారు నిందపాలై మాన భంగము నొందుదురుగాక.

కీర్తనల గ్రంథము 35:8 నోట్.

14. నేను ఎల్లప్పుడు నిరీక్షింతును నేను మరి యెక్కువగా నిన్ను కీర్తింతును

“ఎడతెగని”అనే మాటను గమనించండి. వ 3లో దేవుడెప్పుడూ అందుబాటులో ఉండడం, వ 6లో ఎడతెగక స్తుతించడం, వ 14లో ఎడతెగని ఆశాభావం. 8, 14, 24 వచనాల్లో “రోజంతా” అనేమాట చూడండి. దేవుని సన్నిధికి ఎప్పుడైనా చేరగలిగే అవకాశం ఎడతెగని ఆశాభావాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది ఎడతెగని స్తుతులర్పించేందుకు దారి తీస్తుంది.

15. నీ నీతిని నీ రక్షణను నా నోరు దినమెల్ల వివరించును అవి నాకు ఎన్నశక్యము కావు.

అసంఖ్యాకమైన కరుణాక్రియలు ఎడతెగని స్తుతులర్పించండని ఏక స్వరంతో చెపుతాయి. అతడు ఎవరి నీతిన్యాయాలను స్తుతిస్తున్నాడో గమనించండి. తమ సొంత నీతిన్యాయాలను పొగడుకొనే పరిసయ్యుల్లాగా కపట భక్తుల్లాగా (మత్తయి 6:1-2 మత్తయి 6:5; లూకా 18:9-12) అతడు చేయలేదు. తమ గొప్పలు తాము చెప్పుకుంటూ దేవుని నీతిన్యాయాలను గాక తమ సొంత నీతిన్యాయాలను స్తుతించుకొనేవారిలా మనం ఉండకూడదు.

16. ప్రభువైన యెహోవా యొక్క బలవత్కార్యములను బట్టి నేను వర్ణింప మొదలుపెట్టెదను నీ నీతినిమాత్రమే నేను వర్ణించెదను.

17. దేవా, బాల్యమునుండి నీవు నాకు బోధించుచు వచ్చితివి ఇంతవరకు నీ ఆశ్చర్యకార్యములు నేను తెలుపుచునే వచ్చితిని.

దేవుడు ఎవరికైతే ఉపదేశకుడుగా ఉన్నాడో వారికి నిజంగా ఎంత గొప్ప ఉపదేశకుడు ఉన్నాడు! ఎంత పసిప్రాయంలో దేవునినుంచి నేర్చుకోవడం మొదలుపెడితే అంత మంచిది. మరైతే మనకు ఉపదేశకుడుగా ఉండేందుకు దేవుడు సిద్ధమేనా? అవును, తప్పకుండా (కీర్తనల గ్రంథము 25:4-5; కీర్తనల గ్రంథము 119:102; యెషయా 54:13; యోహాను 6:45; ఎఫెసీయులకు 4:21). దేవుడే ఉపదేశకుడైతే ఆయన సత్యాలను మనుషులు మనుషులకు ఉపదేశించేలా ఎందుకు ప్రయత్నించాలి? ఎందుకంటే మనకు ఉపదేశించడంలో దేవుడు అవలంబించే విధానాల్లో ఒకటి. ఏమంటే తన చేత ఉపదేశం పొందిన మనుషుల ద్వారా ఉపదేశించడం (ఎఫెసీయులకు 4:11-13; 1 తిమోతికి 4:13; 2 తిమోతికి 4:2). కాబట్టి తాను దేవునినుంచి నేర్చుకొన్న దాన్ని ఇతరులకు ప్రకటించేందుకు కీర్తనకారుడు కృతనిశ్చయుడై ఉన్నాడు.

18. దేవా, వచ్చుతరమునకు నీ బాహుబలమును గూర్చియు పుట్టబోవువారికందరికి నీ శౌర్యమును గూర్చియు నేను తెలియజెప్పునట్లు తల నెరసి వృద్ధునైయుండు వరకు నన్ను విడువకుము.

19. దేవా, నీ నీతి మహాకాశమంత ఉన్నతమైనది గొప్ప కార్యములు చేసిన దేవా, నీతో సాటియైన వాడెవడు?

కీర్తనల గ్రంథము 35:10; ద్వితీయోపదేశకాండము 3:24; యెషయా 40:18-26; రోమీయులకు 11:33-36; ప్రకటన గ్రంథం 15:3-4.

20. అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసిన వాడా, నీవు మరల మమ్ము బ్రదికించెదవు భూమియొక్క అగాధ స్థలములలోనుండి నీవు మరల మమ్ము లేవనెత్తెదవు.

దేవుడు పంపకుండా, లేక తన జ్ఞానంలో ఆయన అనుమతించకుండా ఆయన పిల్లలపైకి ఏదీ రాదు. ఇది గొప్ప ఆశాభావానికీ నిశ్చయతకూ ఆధారం. విశ్వాసులను బాధించడం, దుర్భరమైన కష్టాలకు గురి చేయడం దేవుని ఉద్దేశం కాదు గాని మనకు ఉపదేశించడం, నూతన జీవం ఇవ్వడం, అంతంలో ఉన్నతమైన కొత్త స్థలాలకు మనలను చేర్చడం, కొత్త ఆదరణను దయ చేయడమే.

21. నా గొప్పతనమును వృద్ధిచేయుము నా తట్టు మరలి నాకు నెమ్మది కలుగజేయుము

22. నా దేవా, నేనుకూడ నీ సత్యమునుబట్టి స్వరమండల వాద్యముతో నిన్ను స్తుతించెదను ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవా, సితారాతో నిన్ను కీర్తించెదను.

దేవుని ఘనత, మంచితనాలను ధ్యానం చేస్తుండగా ఈ రచయితలో దృఢ నిశ్చయమొకటి మొలకెత్తింది – అతడు దేవునికి పాటలు పాడుతాడు, ఆయనను కీర్తిస్తాడు, దినమంతా ఆయన నీతిన్యాయాల గురించి మాట్లాడతాడు.

23. నేను నిన్ను కీర్తించునప్పుడు నా పెదవులును నీవు విమోచించిన నా ప్రాణమును నిన్నుగూర్చి ఉత్సాహధ్వని చేయును. నాకు కీడు చేయజూచువారు సిగ్గుపడియున్నారు

24. వారు అవమానము పొందియున్నారు కాగా నా నాలుక దినమెల్ల నీ నీతిని వర్ణించును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |