Isaiah - యెషయా 43 | View All

1. అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

1. ayithē yaakōboo, ninnu srujin̄chinavaaḍagu yehōvaa ishraayēloo, ninnu nirmin̄chinavaaḍu eelaagu sela vichuchunnaaḍu nēnu ninnu vimōchin̄chiyunnaanu bhayapaḍakumu, pērupeṭṭi ninnu pilichiyunnaanu neevu naa sotthu.

2. నీవు జలములలో బడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై యుందును నదులలో బడి వెళ్లునప్పుడు అవి నీమీద పొర్లిపారవు. నీవు అగ్నిమధ్యను నడచునప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు

2. neevu jalamulalō baḍi daaṭunappuḍu nēnu neeku thooḍai yundunu nadulalō baḍi veḷlunappuḍu avi neemeeda porlipaaravu. neevu agnimadhyanu naḍachunappuḍu kaalipōvu, jvaalalu ninnu kaalchavu

3. యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడనైన నేనే నిన్ను రక్షించువాడను నీప్రాణరక్షణ క్రయముగా ఐగుప్తును ఇచ్చి యున్నాను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను ఇచ్చియున్నాను.

3. yehōvaanagu nēnu neeku dhevuḍanu, ishraayēlu parishuddhadhevuḍanaina nēnē ninnu rakshin̄chuvaaḍanu neepraaṇarakshaṇa krayamugaa aigupthunu ichi yunnaanu neeku badulugaa kooshunu sebaanu ichiyunnaanu.

4. నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక నీకు ప్రతిగా మనుష్యులను అప్పగించుచున్నాను నీ ప్రాణమునకు ప్రతిగా జనములను అప్పగించు చున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

4. neevu naa drushṭiki priyuḍavainanduna ghanuḍavaithivi nēnu ninnu prēmin̄chuchunnaanu ganuka neeku prathigaa manushyulanu appagin̄chuchunnaanu nee praaṇamunaku prathigaa janamulanu appagin̄chu chunnaanu.

5. భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయున్నాను తూర్పునుండి నీ సంతానమును తెప్పించెదను పడమటినుండి నిన్ను సమకూర్చి రప్పించెదను.
అపో. కార్యములు 18:9-10

5. bhayapaḍakumu, nēnu neeku thooḍaiyunnaanu thoorpunuṇḍi nee santhaanamunu teppin̄chedanu paḍamaṭinuṇḍi ninnu samakoorchi rappin̄chedanu.

6. అప్పగింపుమని ఉత్తరదిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను బిగబట్టవద్దని దక్షిణదిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమార్తెలను తెప్పించుము.
2 కోరింథీయులకు 6:18

6. appagimpumani uttharadhikkunaku aagna icchedanu bigabaṭṭavaddani dakshiṇadhikkunaku aagna icchedanu dooramunuṇḍi naa kumaarulanu bhoodiganthamunuṇḍi naa kumaarthelanu teppin̄chumu.

7. నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెట్టబడిన వారినందరిని తెప్పించుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుట్టించినవాడను నేనే.

7. naa mahima nimitthamu nēnu srujin̄chinavaarini naa naamamu peṭṭabaḍina vaarinandarini teppin̄chumu nēnē vaarini kalugajēsithini vaarini puṭṭin̄chinavaaḍanu nēnē.

8. కన్నులుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొని రండి

8. kannuluṇḍi andhulainavaarini chevuluṇḍi badhirulaina vaarini theesikoni raṇḍi

9. సర్వజనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూర్చబడవలెను వారిలో ఎవరు ఇట్టి సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూర్వకాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? తాము నిర్దోషులమని తీర్పుపొందునట్లు తమ సాక్షులను తేవలెను లేదా, విని సత్యమేయని యొప్పుకొనవలెను.

9. sarvajanulaaraa, gumpukooḍi raṇḍi janamulu koorchabaḍavalenu vaarilō evaru iṭṭi saṅgathulu teliyajēyuduru? Poorvakaalamuna jariginavaaṭini evaru maaku vinipin̄chuduru? thaamu nirdōshulamani theerpupondunaṭlu thama saakshulanu thēvalenu lēdaa, vini satyamēyani yoppukonavalenu.

10. మీరు తెలిసికొని నన్ను నమ్మి నేనే ఆయననని గ్రహించునట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిర్మింపబడలేదు నా తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.
యోహాను 13:19

10. meeru telisikoni nannu nammi nēnē aayananani grahin̄chunaṭlu meerunu nēnu ērparachukonina naa sēvakuḍunu naaku saakshulu naaku mundhugaa ē dhevuḍunu nirmimpabaḍalēdu naa tharuvaatha ē dhevuḍu nuṇḍaḍu.

11. నేను నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు.

11. nēnu nēnē yehōvaanu, nēnu thappa vēroka rakshakuḍu lēḍu.

12. ప్రకటించినవాడను నేనే రక్షించినవాడను నేనే దాని గ్రహింపజేసినవాడను నేనే; యే అన్యదేవతయు మీలో నుండియుండలేదు నేనే దేవుడను మీరే నాకు సాక్షులు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. prakaṭin̄chinavaaḍanu nēnē rakshin̄chinavaaḍanu nēnē daani grahimpajēsinavaaḍanu nēnē; yē anyadhevathayu meelō nuṇḍiyuṇḍalēdu nēnē dhevuḍanu meerē naaku saakshulu; idhe yehōvaa vaakku.

13. ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నా చేతిలోనుండి విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కార్యము చేయగా త్రిప్పివేయువాడెవడు?
హెబ్రీయులకు 13:8

13. ee dinamu modalukoni nēnē aayananu naa chethilōnuṇḍi viḍipin̄chagalavaaḍevaḍunu lēḍu nēnu kaaryamu cheyagaa trippivēyuvaaḍevaḍu?

14. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ నిమిత్తము నేను బబులోను పంపితిని నేను వారినందరిని పారిపోవునట్లు చేసెదను వారికి అతిశయాస్పదములగు ఓడలతో కల్దీయులను పడవేసెదను.

14. ishraayēlu parishuddhadhevuḍunu mee vimōchakuḍunaina yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu mee nimitthamu nēnu babulōnu pampithini nēnu vaarinandarini paaripōvunaṭlu chesedanu vaariki athishayaaspadamulagu ōḍalathoo kaldeeyulanu paḍavēsedanu.

15. యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుద్ధ దేవుడను ఇశ్రాయేలు సృష్టికర్తనగు నేనే మీకు రాజును.

15. yehōvaanagu nēnē meeku parishuddha dhevuḍanu ishraayēlu srushṭikarthanagu nēnē meeku raajunu.

16. సముద్రములో త్రోవ కలుగజేయువాడును వడిగల జలములలో మార్గము కలుగజేయువాడును

16. samudramulō trōva kalugajēyuvaaḍunu vaḍigala jalamulalō maargamu kalugajēyuvaaḍunu

17. రథమును గుఱ్ఱమును సేనను శూరులను నడిపించువాడు నగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. వారందరు ఏకముగా పండుకొని లేవకయుందురు వారు లయమై జనుపనారవలె ఆరిపోయిరి.

17. rathamunu gurramunu sēnanu shoorulanu naḍipin̄chuvaaḍu nagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu. Vaarandaru ēkamugaa paṇḍukoni lēvakayunduru vaaru layamai janupanaaravale aaripōyiri.

18. మునుపటివాటిని జ్ఞాపకము చేసికొనకుడి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి.
2 కోరింథీయులకు 5:17

18. munupaṭivaaṭini gnaapakamu chesikonakuḍi poorvakaalapu saṅgathulanu thalan̄chukonakuḍi.

19. ఇదిగో నేనొక నూతనక్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలుచును మీరు దాని నాలోచింపరా? నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగజేయుచున్నాను ఎడారిలో నదులు పారజేయుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:5

19. idigō nēnoka noothanakriya cheyuchunnaanu ippuḍē adhi moluchunu meeru daani naalōchimparaa? Nēnu araṇyamulō trōva kalugajēyuchunnaanu eḍaarilō nadulu paarajēyuchunnaanu.

20. నేను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్ళు పుట్టించుచున్నాను ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచున్నాను అడవి జంతువులును అడవి కుక్కలును నిప్పుకోళ్లును నన్ను ఘనపరచును
1 పేతురు 2:9

20. nēnu ērparachukonina prajalu traaguṭaku araṇyamulō neeḷḷu puṭṭin̄chuchunnaanu eḍaarilō nadulu kalugajēyuchunnaanu aḍavi janthuvulunu aḍavi kukkalunu nippukōḷlunu nannu ghanaparachunu

21. నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన జనులు నా స్త్రోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు.
1 పేతురు 2:9

21. naa nimitthamu nēnu nirmin̄china janulu naa strōtramunu prachuramu cheyuduru.

22. యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱ్ఱపెట్టుటలేదు ఇశ్రాయేలూ, నన్నుగూర్చి నీవు విసికితివి గదా.

22. yaakōboo, neevu naaku morrapeṭṭuṭalēdu ishraayēloo, nannugoorchi neevu visikithivi gadaa.

23. దహనబలులుగా గొఱ్ఱమేకల పిల్లలను నాయొద్దకు తేలేదు నీ బలులచేత నన్ను ఘనపరచలేదు నైవేద్యములు చేయవలెనని నేను నిన్ను బలవంత పెట్టలేదు ధూపము వేయవలెనని నేను నిన్ను విసికింపలేదు.

23. dahanabalulugaa gorramēkala pillalanu naayoddhaku thēlēdu nee balulachetha nannu ghanaparachalēdu naivēdyamulu cheyavalenani nēnu ninnu balavantha peṭṭalēdu dhoopamu vēyavalenani nēnu ninnu visikimpalēdu.

24. నా నిమిత్తము సువాసనగల లవంగపు చెక్కను నీవు రూకలిచ్చి కొనలేదు నీ బలి పశువుల క్రొవ్వుచేత నన్ను తృప్తిపరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు నన్ను విసికించితివి నీ దోషములచేత నన్ను ఆయాసపెట్టితివి.

24. naa nimitthamu suvaasanagala lavaṅgapu chekkanu neevu rookalichi konalēdu nee bali pashuvula krovvuchetha nannu trupthiparachalēdu sarē gadaa. nee paapamulachetha neevu nannu visikin̄chithivi nee dōshamulachetha nannu aayaasapetthithivi.

25. నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ యతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసికొనను.
మార్కు 2:7, లూకా 5:21

25. nēnu nēnē naa chitthaanusaaramugaa nee yathikramamulanu thuḍichivēyuchunnaanu nēnu nee paapamulanu gnaapakamu chesikonanu.

26. నాకు జ్ఞాపకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా తీర్చబడునట్లు నీ వ్యాజ్యెమును వివరించుము.

26. naaku gnaapakamu cheyumu manamu kooḍi vaadhinthamu neevu neethimanthuḍavugaa theerchabaḍunaṭlu nee vyaajyemunu vivarin̄chumu.

27. నీ మూలపితరుడు పాపముచేసినవాడే, నీ మధ్యవర్తులు నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారే.

27. nee moolapitharuḍu paapamuchesinavaaḍē, nee madhyavarthulu naameeda thirugubaaṭu chesinavaarē.

28. కావున నేను ప్రతిష్ఠితులగు నీ ప్రధానులను అపవిత్ర పరచితిని యాకోబును శపించితిని ఇశ్రాయేలును దూషణ పాలు చేసితిని.

28. kaavuna nēnu prathishṭhithulagu nee pradhaanulanu apavitra parachithini yaakōbunu shapin̄chithini ishraayēlunu dooshaṇa paalu chesithini.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |