Isaiah - యెషయా 43 | View All

1. అయితే యాకోబూ, నిన్ను సృజించినవాడగు యెహోవా ఇశ్రాయేలూ, నిన్ను నిర్మించినవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను విమోచించియున్నాను భయపడకుము, పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచియున్నాను నీవు నా సొత్తు.

1. But now, this is what the LORD says� he who created you, Jacob, he who formed you, Israel: "Do not fear, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine.

2. నీవు జలములలో బడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై యుందును నదులలో బడి వెళ్లునప్పుడు అవి నీమీద పొర్లిపారవు. నీవు అగ్నిమధ్యను నడచునప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు

2. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze.

3. యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడనైన నేనే నిన్ను రక్షించువాడను నీప్రాణరక్షణ క్రయముగా ఐగుప్తును ఇచ్చి యున్నాను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను ఇచ్చియున్నాను.

3. For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead.

4. నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున ఘనుడవైతివి నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను గనుక నీకు ప్రతిగా మనుష్యులను అప్పగించుచున్నాను నీ ప్రాణమునకు ప్రతిగా జనములను అప్పగించు చున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 3:9

4. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give nations in exchange for you, and peoples in exchange for your life.

5. భయపడకుము, నేను నీకు తోడైయున్నాను తూర్పునుండి నీ సంతానమును తెప్పించెదను పడమటినుండి నిన్ను సమకూర్చి రప్పించెదను.
అపో. కార్యములు 18:9-10

5. Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east and gather you from the west.

6. అప్పగింపుమని ఉత్తరదిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను బిగబట్టవద్దని దక్షిణదిక్కునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను దూరమునుండి నా కుమారులను భూదిగంతమునుండి నా కుమార్తెలను తెప్పించుము.
2 కోరింథీయులకు 6:18

6. I will say to the north, 'Give them up!' and to the south, 'Do not hold them back.' Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth�

7. నా మహిమ నిమిత్తము నేను సృజించినవారిని నా నామము పెట్టబడిన వారినందరిని తెప్పించుము నేనే వారిని కలుగజేసితిని వారిని పుట్టించినవాడను నేనే.

7. everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made."

8. కన్నులుండి అంధులైనవారిని చెవులుండి బధిరులైన వారిని తీసికొని రండి

8. Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf.

9. సర్వజనులారా, గుంపుకూడి రండి జనములు కూర్చబడవలెను వారిలో ఎవరు ఇట్టి సంగతులు తెలియజేయుదురు? పూర్వకాలమున జరిగినవాటిని ఎవరు మాకు వినిపించుదురు? తాము నిర్దోషులమని తీర్పుపొందునట్లు తమ సాక్షులను తేవలెను లేదా, విని సత్యమేయని యొప్పుకొనవలెను.

9. All the nations gather together and the peoples assemble. Which of their gods foretold this and proclaimed to us the former things? Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say, "It is true."

10. మీరు తెలిసికొని నన్ను నమ్మి నేనే ఆయననని గ్రహించునట్లు మీరును నేను ఏర్పరచుకొనిన నా సేవకుడును నాకు సాక్షులు నాకు ముందుగా ఏ దేవుడును నిర్మింపబడలేదు నా తరువాత ఏ దేవుడు నుండడు.
యోహాను 13:19

10. "You are my witnesses," declares the LORD, "and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor will there be one after me.

11. నేను నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప వేరొక రక్షకుడు లేడు.

11. I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior.

12. ప్రకటించినవాడను నేనే రక్షించినవాడను నేనే దాని గ్రహింపజేసినవాడను నేనే; యే అన్యదేవతయు మీలో నుండియుండలేదు నేనే దేవుడను మీరే నాకు సాక్షులు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

12. I have revealed and saved and proclaimed� I, and not some foreign god among you. You are my witnesses," declares the LORD, "that I am God.

13. ఈ దినము మొదలుకొని నేనే ఆయనను నా చేతిలోనుండి విడిపించగలవాడెవడును లేడు నేను కార్యము చేయగా త్రిప్పివేయువాడెవడు?
హెబ్రీయులకు 13:8

13. Yes, and from ancient days I am he. No one can deliver out of my hand. When I act, who can reverse it?"

14. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడును మీ విమోచకుడునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ నిమిత్తము నేను బబులోను పంపితిని నేను వారినందరిని పారిపోవునట్లు చేసెదను వారికి అతిశయాస్పదములగు ఓడలతో కల్దీయులను పడవేసెదను.

14. This is what the LORD says� your Redeemer, the Holy One of Israel: "For your sake I will send to Babylon and bring down as fugitives all the Babylonians, in the ships in which they took pride.

15. యెహోవానగు నేనే మీకు పరిశుద్ధ దేవుడను ఇశ్రాయేలు సృష్టికర్తనగు నేనే మీకు రాజును.

15. I am the LORD, your Holy One, Israel's Creator, your King."

16. సముద్రములో త్రోవ కలుగజేయువాడును వడిగల జలములలో మార్గము కలుగజేయువాడును

16. This is what the LORD says� he who made a way through the sea, a path through the mighty waters,

17. రథమును గుఱ్ఱమును సేనను శూరులను నడిపించువాడు నగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. వారందరు ఏకముగా పండుకొని లేవకయుందురు వారు లయమై జనుపనారవలె ఆరిపోయిరి.

17. who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick:

18. మునుపటివాటిని జ్ఞాపకము చేసికొనకుడి పూర్వకాలపు సంగతులను తలంచుకొనకుడి.
2 కోరింథీయులకు 5:17

18. "Forget the former things; do not dwell on the past.

19. ఇదిగో నేనొక నూతనక్రియ చేయుచున్నాను ఇప్పుడే అది మొలుచును మీరు దాని నాలోచింపరా? నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగజేయుచున్నాను ఎడారిలో నదులు పారజేయుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 21:5

19. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland.

20. నేను ఏర్పరచుకొనిన ప్రజలు త్రాగుటకు అరణ్యములో నీళ్ళు పుట్టించుచున్నాను ఎడారిలో నదులు కలుగజేయుచున్నాను అడవి జంతువులును అడవి కుక్కలును నిప్పుకోళ్లును నన్ను ఘనపరచును
1 పేతురు 2:9

20. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen,

21. నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన జనులు నా స్త్రోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు.
1 పేతురు 2:9

21. the people I formed for myself that they may proclaim my praise.

22. యాకోబూ, నీవు నాకు మొఱ్ఱపెట్టుటలేదు ఇశ్రాయేలూ, నన్నుగూర్చి నీవు విసికితివి గదా.

22. "Yet you have not called on me, Jacob, you have not wearied yourselves for me, Israel.

23. దహనబలులుగా గొఱ్ఱెమేకల పిల్లలను నాయొద్దకు తేలేదు నీ బలులచేత నన్ను ఘనపరచలేదు నైవేద్యములు చేయవలెనని నేను నిన్ను బలవంత పెట్టలేదు ధూపము వేయవలెనని నేను నిన్ను విసికింపలేదు.

23. You have not brought me sheep for burnt offerings, nor honored me with your sacrifices. I have not burdened you with grain offerings nor wearied you with demands for incense.

24. నా నిమిత్తము సువాసనగల లవంగపు చెక్కను నీవు రూకలిచ్చి కొనలేదు నీ బలి పశువుల క్రొవ్వుచేత నన్ను తృప్తిపరచలేదు సరే గదా. నీ పాపములచేత నీవు నన్ను విసికించితివి నీ దోషములచేత నన్ను ఆయాసపెట్టితివి.

24. You have not bought any fragrant calamus for me, or lavished on me the fat of your sacrifices. But you have burdened me with your sins and wearied me with your offenses.

25. నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా నీ యతిక్రమములను తుడిచివేయుచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకము చేసికొనను.
మార్కు 2:7, లూకా 5:21

25. "I, even I, am he who blots out your transgressions, for my own sake, and remembers your sins no more.

26. నాకు జ్ఞాపకము చేయుము మనము కూడి వాదింతము నీవు నీతిమంతుడవుగా తీర్చబడునట్లు నీ వ్యాజ్యెమును వివరించుము.

26. Review the past for me, let us argue the matter together; state the case for your innocence.

27. నీ మూలపితరుడు పాపముచేసినవాడే, నీ మధ్యవర్తులు నామీద తిరుగుబాటు చేసినవారే.

27. Your first father sinned; those I sent to teach you rebelled against me.

28. కావున నేను ప్రతిష్ఠితులగు నీ ప్రధానులను అపవిత్ర పరచితిని యాకోబును శపించితిని ఇశ్రాయేలును దూషణ పాలు చేసితిని.

28. So I disgraced the dignitaries of your temple; I consigned Jacob to destruction and Israel to scorn.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన ప్రజల పట్ల దేవునికి మారని ప్రేమ. (1-7) 
తన ప్రజల పట్ల దేవుని సమృద్ధిగా ఉన్న దయ మరియు సద్భావన విశ్వాసులందరికీ గొప్ప ఓదార్పునిస్తుంది. కొత్త సృష్టి, అది ఎక్కడ కనిపించినా, అది దేవుని నైపుణ్యం యొక్క ఉత్పత్తి. ఆయన కుమారుని రక్తము ద్వారా విమోచించబడిన వారు ఆయన కొరకు ప్రత్యేకంగా ఉంచబడ్డారు. భగవంతుని పక్షాన ఉన్నవారు ఎవరికీ లేదా దేనికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఈజిప్ట్ మరియు ఇథియోపియాలను, వారి సంపద మరియు సంపదలతో సహా, క్రీస్తు యొక్క అమూల్యమైన రక్తంతో పోల్చినప్పుడు, ఎటువంటి పోలిక లేదు.
నిజమైన విశ్వాసులు దేవుని దృష్టిలో ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని కలిగి ఉంటారు, మరియు ఆయన అందరికంటే వారి పట్ల ఆనందాన్ని పొందుతాడు. వారు అగ్ని మరియు నీటి గుండా వెళ్ళడం వంటి చాలా కష్టమైన పరిస్థితులను దాటినా, వారితో దేవుడు ఉన్నంత వరకు, వారు ఎటువంటి హానిని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడు వారిని పైకి లేపి కష్టాల నుండి బయటికి నడిపిస్తాడు.
విశ్వాసులు హృదయపూర్వకంగా ఉండాలి మరియు ప్రోత్సాహాన్ని పొందాలి. వారు భూమి యొక్క నలుమూలల నుండి సమీకరించబడతారు మరియు ఈ అద్భుతమైన నిరీక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆత్రుతతో కూడిన భయాలకు లొంగకుండా ప్రవక్త మరోసారి సలహా ఇస్తున్నాడు.

మతభ్రష్టులు మరియు విగ్రహారాధకులు ప్రసంగించారు. (8-13) 
తమ విగ్రహాలను రక్షించుకోవడానికి విగ్రహారాధకులను పిలిపిస్తారు. ఈ విగ్రహాలను సృష్టించి, వాటిపై ఆధారపడేవారు వారిలాగే అవుతారు. ఈ విగ్రహాలు రూపం మరియు సామర్థ్యాలలో మానవులను పోలి ఉండవచ్చు, కానీ వాటికి ప్రాథమిక తార్కికం లేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, దేవుని ప్రజలు ఆయన కృప యొక్క శక్తిని, ఆయన సుఖాల యొక్క ఓదార్పుని, ఆయన సంరక్షణ యొక్క సున్నితమైన మార్గదర్శకత్వాన్ని మరియు ఆయన వాగ్దానాల యొక్క తిరుగులేని సత్యాన్ని అనుభవించారు. దేవుణ్ణి సేవించే వారందరూ ఆయన తమలో మరియు వారి కోసం సాధించిన వాటి గురించి తమ వ్యక్తిగత ఖాతాలను పంచుకోవచ్చు. వారి సాక్ష్యాల ద్వారా, వారు దేవుని శక్తి, సత్యం మరియు ప్రేమను గుర్తించి, విశ్వసించేలా ఇతరులను నడిపించగలరు.

బాబిలోన్ నుండి విడుదల, మరియు అన్యుల మార్పిడి. (14-21) 
బాబిలోన్ నుండి విముక్తి గురించి అంచనా వేయబడింది, అయితే ఇది మరింత ముఖ్యమైన సంఘటనలను సూచిస్తుంది. ఇది క్రీస్తు ద్వారా పాపుల విమోచన, అన్యజనుల మార్పిడి మరియు యూదులు తిరిగి రావడాన్ని అంచనా వేస్తుంది. పాపులను రక్షించడానికి మరియు విశ్వాసులను వారి అంతిమ వైభవానికి మార్గనిర్దేశం చేయడానికి తప్పక జరిగే ప్రతిదీ ప్రేమ యొక్క విశిష్టమైన చర్యతో పోలిస్తే పాలిపోతుంది: మానవత్వం యొక్క విముక్తి.

పాపం గురించి పశ్చాత్తాపపడమని సలహా. (22-28)
దేవుణ్ణి పిలవడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసేవారు ఆయన పట్ల విసిగిపోతారు. ప్రభువు తన సేవకులపై మితిమీరిన ఆజ్ఞలతో భారం వేయలేదు; బదులుగా, వారు తమ అవిధేయత ద్వారా ఆయనను అలసిపోయారు. వారి పట్ల దేవుని దయ యొక్క అనంతమైన సంపదను ప్రతిబింబించండి. "నేను, నేనే, మీ అతిక్రమాలను తుడిచివేసేవాడిని" అని ఆయన ప్రకటించాడు. ఇది మనల్ని పశ్చాత్తాపపడమని ప్రోత్సహించాలి, ఎందుకంటే దేవుడు తన దైవిక దయ యొక్క అపరిమితమైన స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ క్షమాపణను అందజేస్తాడు. దేవుడు క్షమించినప్పుడు, అతను మరచిపోతాడు. ఈ క్షమాపణ మనలోని దేనిపైనా ఆధారపడి ఉండదు, కానీ ఆయన దయ, ఆయన వాగ్దానాలు మరియు, ముఖ్యంగా, అతని కుమారుని త్యాగం యొక్క ఫలితం. క్షమించడాన్ని గౌరవంగా భావించడంలో దేవుడు సంతోషిస్తాడు.
దేవుని ముందు తనను తాను సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఒక తీరని ప్రయత్నం; మా మొదటి తండ్రి ఒడంబడికను ఉల్లంఘించాము మరియు మనమందరం అతని మాదిరిని అనుసరించాము. క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుట ద్వారా క్షమాపణను వెదకనంత వరకు మనకు ఎటువంటి కారణం లేదు. ఈ విశ్వాసం ఎల్లప్పుడూ నిజమైన పశ్చాత్తాపం, జీవితం యొక్క పరివర్తన, పాపం పట్ల తీవ్ర ద్వేషం మరియు దేవుని పట్ల లోతైన ప్రేమతో కూడి ఉంటుంది. కాబట్టి, పశ్చాత్తాపపడిన వారికి ఆయన చేసిన వాగ్దానాలను మరియు ఆయన కుమారుడు అందించిన సంతృప్తిని దేవుడు గుర్తు చేద్దాం. క్షమాపణ కోరుతున్నప్పుడు అతని ముందు వీటిని వాదించండి మరియు ఈ సత్యాలను ప్రకటించండి, తద్వారా మీరు అతని కృపతో స్వేచ్ఛగా సమర్థించబడతారు. ఇది శాంతికి ఏకైక మార్గం, మరియు ఇది ఒక నిర్దిష్టమైనది.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |