Jeremiah - యిర్మియా 16 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

అందరూ తప్పక పెళ్ళి చేసుకోవాలన్నది దేవుని సంకల్పం కాదు (1 కోరింథీయులకు 7:1, 1 కోరింథీయులకు 7:7-8). ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు. అయితే యిర్మీయా ఒంటరిగా ఉండడమే మంచిది. ఎందుకంటే అతని విషయంలో దేవుని సంకల్పం అదే.

2. ఈస్థలమందు నీకు కుమారులైనను కుమార్తెలైనను పుట్టకుండునట్లు నీవు వివాహము చేసికొన కూడదు.

3. ఈ స్థలమందు పుట్టు కుమారులను గూర్చియు, కుమార్తెలనుగూర్చియు, వారిని కనిన తల్లులనుగూర్చియు, ఈ దేశములో వారిని కనిన తండ్రులను గూర్చియు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

4. వారు ఘోరమైన మరణము నొందెదరు; వారినిగూర్చి రోదనము చేయబడదు, వారు పాతిపెట్టబడక భూమిమీద పెంట వలె పడియుండెదరు, వారు ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను నశించెదరు; వారి శవములు ఆకాశపక్షులకును భూజంతువులకును ఆహారముగా ఉండును.

5. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడునేను ఈ ప్రజలకు నా సమాధానము కలుగనియ్యకయు వారియెడల నా కృపావాత్సల్యములను చూపకయు ఉన్నాను గనుక రోదనముచేయు ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారినిగూర్చి అంగలార్చుటకు పోకుము, ఎవరినిని ఓదార్చుటకు వెళ్లకుము; ఇదే యెహోవా వాక్కు

యెహెఙ్కేలు 24:16-17, యెహెఙ్కేలు 24:22-23. తిరుగుబాటు చేసిన తన ప్రజల జీవితంలో అనుదిన సంఘటనలలో దేవుడు ప్రవేశించడు. యిర్మీయాకు కూడా అప్పటినుంచి అలా చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వడు (వ 6-9). శిక్ష, నాశనమే వారికి తగినవి. ఆయన వారికి నియమించినవి అవే.

6. ఘనులేమి అల్పులేమి యీ దేశమందున్నవారు చనిపోయి పాతిపెట్టబడరు, వారి నిమిత్తము ఎవరును అంగలార్చకుందురు, ఎవరును తమ్మును తాము కోసికొన కుందురు, వారి నిమిత్తము ఎవరును తమ్మును తాము బోడి చేసికొనకుందురు.

7. చచ్చినవారినిగూర్చి జనులను ఓదార్చుటకు అంగలార్పు ఆహారము ఎవరును పంచిపెట్టరు; ఒకని తండ్రి యైనను తల్లియైనను చనిపోయెనని యెవరును వారికి ఓదార్పు పాత్రను త్రాగనియ్యకుందురు.

8. వారియొద్ద కూర్చుండి అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకు నీవు విందు శాలలో ప్రవేశింపకూడదు.

9. సైన్యములకధిపతియు ఇశ్రాయేలు దేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు మీ కన్నుల ఎదుటనే మీ దినములలోనే సంతోషధ్వనిని ఆనందధ్వనిని పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును ఈ చోట వినబడకుండ మాన్పించెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:23

10. నీవు ఈ మాటలన్నియు ఈ ప్రజలకు తెలియ జెప్పిన తరువాత వారుదేనిబట్టి యెహోవా మాకు ఈ ఘోరబాధ అంతయు నియమించెను? మా దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా మా దోషమేమి? మాపాప మేమి? అని నిన్నడుగగా

దేవుని ఆత్మ సంపూర్ణంగా ఒక మనిషికి, లేక ప్రజకు జ్ఞానోదయం కలిగిస్తేనే తప్ప ఎవరూ పాపాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా గ్రహించలేకపోతారు (యిర్మియా 5:19; మలాకీ 1:6-7; మలాకీ 2:17; మలాకీ 3:7-8). యూదులు తమ దుష్టత్వంలో, అపనమ్మకంలో, తిరుగుబాటులో అంత హీనస్థితికి దిగజారి కూడా దేవుడు తమనంతగా శిక్షించడమెందుకో అంటూ నివ్వెరపోయారు. భ్రష్టమైపోయిన మానవాళికున్న గుడ్డితనం ఇదే.

11. నీవు వారితో ఇట్లనుము యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ పితరులు నన్ను విడిచి అన్య దేవతలను అనుసరించి పూజించి వాటికి నమస్కారము చేయుటను బట్టియే గదా వారు నా ధర్మశాస్త్రమును గైకొనక నన్ను విసర్జించిరి.

ప్రజల ప్రశ్నకు సంపూర్ణమైన జవాబు. వారి పూర్వీకులే అనుకుంటే వారు మరీ దుర్మార్గులు.

12. ఆలకించుడి; మీరందరు నా మాట వినకుండ కఠినమైన మీ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యము చొప్పున నడుచుకొనుచున్నారు; మీరు మీ పితరులకంటె విస్తారముగా చెడుతనము చేసి యున్నారు.

13. కాబట్టి నేను మీయందు ఏమాత్రమును దయయుంచక, యీ దేశమునుండి మీరైనను మీ పితరు లైనను ఎరుగని దేశమునకు మిమ్మును వెళ్లగొట్టుచున్నాను; అక్కడ మీరు దివారాత్రము అన్యదేవతలను కొలుచుదురు.

వారు నిజ దేవుణ్ణి తిరస్కరించి ఇతర జనాల దేవుళ్ళను ఎన్నుకొన్నారు. కాబట్టి వారు చాలు అనేవరకు ఇతర దేశాలకు దేవుడు వారిని అప్పగించివేస్తాడు.

14. యెహోవా సెలవిచ్చు మాట ఏదనగా నేను వారి పితరులకిచ్చిన దేశమునకు వారిని మరల రప్పించెదను గనుక రాబోవు దినములలో ఐగుప్తు దేశములో నుండి ఇశ్రాయేలీయులను రప్పించిన యెహోవా జీవముతోడని ఇకమీదట

ఈ నేరారోపణల మధ్య, రాబోయే శిక్షను, నాశనాన్ని గురించిన హెచ్చరికల మధ్య హఠాత్తుగా భవిష్యత్తును గురించిన చల్లని మాటలు! అవును మరి, మన దేవుడంటే ఇలా గాక మరెలా ఉంటాడు.

15. అనక ఉత్తరదేశములో నుండియు ఆయన వారిని తరిమిన దేశములన్నిటిలో నుండియు ఇశ్రాయేలీయులను రప్పించిన యెహోవా జీవముతోడని జనులు ప్రమాణము చేయుదురు.

16. ఇదే యెహోవా వాక్కు వారిని పట్టుకొనుటకు నేను చాల మంది జాలరులను పిలిపించెదను. తరువాత ప్రతి పర్వతముమీదనుండియు ప్రతి కొండమీద నుండియు మెట్టల సందులలోనుండియు వారిని వేటాడి తోలివేయుటకై అనేకులైన వేటగాండ్రను పిలిపించెదను.

15వ వచనంలోని వాగ్దానం 70 ఏళ్ళ తరువాత గాని నెరవేరదు. ప్రస్తుతానికి మాత్రం యూదా ప్రజలు దేవుని కోపాన్ని చవి చూడక తప్పదు.

17. ఏలయనగా వారు పోయిన త్రోవలన్నిటి మీద దృష్టి యుంచితిని, ఏదియు నా కన్నులకు మరుగు కాలేదు, వారి దోషమును నాకు మరుగైయుండదు.

18. వారు తమ హేయదేవతల కళేబరములచేత నా దేశమును అపవిత్ర పరచియున్నారు, తమ హేయక్రియలతో నా స్వాస్థ్యమును నింపియున్నారు గనుక నేను మొదట వారి దోషమును బట్టియు వారి పాపమును బట్టియు రెండంతలుగా వారికి ప్రతికారము చేసెదను.

19. యెహోవా, నా బలమా, నా దుర్గమా, ఆపత్కాలమందు నా ఆశ్రయమా, భూదిగంతములనుండి జనములు నీ యొద్దకు వచ్చిమా పితరులు వ్యర్థమును మాయా రూపమును నిష్‌ప్రయో జనమునగు వాటిని మాత్రము స్వతంత్రించుకొనిరని చెప్పుదురు.
రోమీయులకు 1:25

యిర్మీయా మాటలు. “ఆశ్రయం”– కీర్తనల గ్రంథము 7:1; కీర్తనల గ్రంథము 18:2; కీర్తనల గ్రంథము 46:1. “జనాలు”– యిర్మియా 3:17; కీర్తనల గ్రంథము 45:17; కీర్తనల గ్రంథము 117:1-2; యెషయా 2:2-3. చివరికి జనాలన్నీ యెహోవాయే నిజమైన సజీవ దేవుడు అనీ, తమ దేవుళ్ళంతా దేవుళ్ళు కానే కాదనీ, అసలు దేవునికీ, వీరికీ ఏ సంబంధమూ లేదనీ తెలుసుకుంటారు.

20. నరులు తమకు దేవతలను కల్పించుకొందురా? అయినను అవి దైవములు కావు.

21. కాబట్టి నా నామము యెహోవా అని వారు తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సారి వారికి అనుభవము కలుగజేతును, నా బలమును నా శౌర్యమును ఎంతటివో వారికి తెలియజేతును.

దేవుడే మన ఉపాధ్యాయుడైతే ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు నేర్చుకోగలం! కీర్తనల గ్రంథము 25:4-5, కీర్తనల గ్రంథము 25:8; కీర్తనల గ్రంథము 119:12, కీర్తనల గ్రంథము 119:26; యోహాను 14:26; యోహాను 16:13 చూడండి. ఆయన తన బలప్రభావాలనూ, తన నిజ నామాన్నీ (యెహోవాను) తన స్వభావాన్నీ మనకు తెలియజెపుతాడు.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |