Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 4 | View All

1. నరపుత్రుడా, పెంకు ఒకటి తీసికొనివచ్చి నీ ముందర ఉంచుకొని యెరూషలేము పట్టణపు రూపమును దాని మీద వ్రాయుము.

1. naraputruḍaa, peṅku okaṭi theesikonivachi nee mundhara un̄chukoni yerooshalēmu paṭṭaṇapu roopamunu daani meeda vraayumu.

2. మరియు అది ముట్టడి వేయబడి నట్లును దానియెదుట బురుజులను కట్టినట్లును దిబ్బ వేసి నట్లును దాని చుట్టునున్న ప్రాకారములను కూలగొట్టు యంత్రములున్నట్లును నీవు వ్రాయుము.

2. mariyu adhi muṭṭaḍi vēyabaḍi naṭlunu daaniyeduṭa burujulanu kaṭṭinaṭlunu dibba vēsi naṭlunu daani chuṭṭununna praakaaramulanu koolagoṭṭu yantramulunnaṭlunu neevu vraayumu.

3. మరియు ఇనుపరేకొకటి తెచ్చి, నీకును పట్టణమునకును మధ్య ఇనుప గోడగా దానిని నిలువబెట్టి, నీ ముఖ దృష్టిని పట్టణము మీద ఉంచుకొనుము; పట్టణము ముట్టడి వేయబడినట్లుగా ఉండును, నీవు దానిని ముట్టడివేయువాడవుగా ఉందువు; అది ఇశ్రాయేలీయులకు సూచనగా ఉండును.

3. mariyu inuparēkokaṭi techi, neekunu paṭṭaṇamunakunu madhya inupa gōḍagaa daanini niluvabeṭṭi, nee mukha drushṭini paṭṭaṇamu meeda un̄chukonumu; paṭṭaṇamu muṭṭaḍi vēyabaḍinaṭlugaa uṇḍunu, neevu daanini muṭṭaḍivēyuvaaḍavugaa unduvu; adhi ishraayēleeyulaku soochanagaa uṇḍunu.

4. మరియు నీ యెడమప్రక్కను పండుకొనియుండి ఇశ్రాయేలువారి దోషమును దానిమీద మోపవలెను; ఎన్ని దినములు నీవు ఆ తట్టు పండుకొందువో అన్ని దినములు నీవు వారి దోషమును భరింతువు.

4. mariyu nee yeḍamaprakkanu paṇḍukoniyuṇḍi ishraayēluvaari dōshamunu daanimeeda mōpavalenu; enni dinamulu neevu aa thaṭṭu paṇḍukonduvō anni dinamulu neevu vaari dōshamunu bharinthuvu.

5. ఇశ్రాయేలు వారి దోషమును నీవు భరించునట్లుగా వారు దోషము చేసిన సంవత్సరముల లెక్కచొప్పున నీకు మూడువందల తొంబది దినములు నిర్ణయించియున్నాను.

5. ishraayēlu vaari dōshamunu neevu bharin̄chunaṭlugaa vaaru dōshamu chesina samvatsaramula lekkachoppuna neeku mooḍuvandala tombadhi dinamulu nirṇayin̄chiyunnaanu.

6. ఆ దినములు గడచిన తరువాత కుడిప్రక్కను పండుకొనియుండి నలువది దినములు యూదావారి దోషమును భరింపవలెను, సంవత్సర మొకటింటికి ఒక దినము చొప్పున నేను నిర్ణయించి యున్నాను.

6. aa dinamulu gaḍachina tharuvaatha kuḍiprakkanu paṇḍukoniyuṇḍi naluvadhi dinamulu yoodhaavaari dōshamunu bharimpavalenu, samvatsara mokaṭiṇṭiki oka dinamu choppuna nēnu nirṇayin̄chi yunnaanu.

7. ఈలాగు నీవుండగా యెరూషలేము ముట్టడివేయబడినట్లు తేరిచూచుచు, చొక్కాయిని తీసివేసిన బాహువు చాపి దానినిగూర్చి ప్రకటింపవలెను.

7. eelaagu neevuṇḍagaa yerooshalēmu muṭṭaḍivēyabaḍinaṭlu thērichoochuchu, cokkaayini theesivēsina baahuvu chaapi daaninigoorchi prakaṭimpavalenu.

8. పట్టణము ముట్టడివేయబడినట్లుండు దినములు నీవు రెండవ ప్రక్కను తిరుగక అదేపాటున ఉండునట్లు నిన్నుకట్లతో బంధింతును.

8. paṭṭaṇamu muṭṭaḍivēyabaḍinaṭluṇḍu dinamulu neevu reṇḍava prakkanu thirugaka adhepaaṭuna uṇḍunaṭlu ninnukaṭlathoo bandhinthunu.

9. మరియు నీవు గోధుమలును యవలును కాయధాన్యములును చోళ్లును సజ్జలును తెల్ల జిలకరను తెచ్చుకొని, యొక పాత్రలో ఉంచి, నీవు ఆ ప్రక్కమీద పండుకొను దినముల లెక్కచొప్పున రొట్టెలు కాల్చుకొనవలెను, మూడువందల తొంబది దినములు నీవు ఈలాగున భోజనము చేయుచు రావలెను;

9. mariyu neevu gōdhumalunu yavalunu kaayadhaanyamulunu chooḷlunu sajjalunu tella jilakaranu techukoni, yoka paatralō un̄chi, neevu aa prakkameeda paṇḍukonu dinamula lekkachoppuna roṭṭelu kaalchukonavalenu, mooḍuvandala tombadhi dinamulu neevu eelaaguna bhōjanamu cheyuchu raavalenu;

10. నీవు తూనికె ప్రకారము, అనగా దినమొకటింటికి ఇరువది తులముల యెత్తుచొప్పున భుజింపవలెను, వేళవేళకు తినవలెను,

10. neevu thoonike prakaaramu, anagaa dinamokaṭiṇṭiki iruvadhi thulamula yetthuchoppuna bhujimpavalenu, vēḷavēḷaku thinavalenu,

11. నీళ్లు కొలప్రకారము అరపడిచొప్పున ప్రతిదినము త్రాగ వలెను, వేళవేళకు త్రాగవలెను;

11. neeḷlu kolaprakaaramu arapaḍichoppuna prathidinamu traaga valenu, vēḷavēḷaku traagavalenu;

12. యవల అప్పములు చేసి వారు చూచుచుండగా దానిని మనుష్య మలముతో కాల్చి భుజింపవలెను;

12. yavala appamulu chesi vaaru choochuchuṇḍagaa daanini manushya malamuthoo kaalchi bhujimpavalenu;

13. నేను వారిని తోలివేయు జనము లలో ఇశ్రాయేలీయులు ఈ ప్రకారము అపవిత్రమైన ఆహారమును భుజింతురని యెహోవా నాకు సెలవిచ్చెను.

13. nēnu vaarini thoolivēyu janamu lalō ishraayēleeyulu ee prakaaramu apavitramaina aahaaramunu bhujinthurani yehōvaa naaku selavicchenu.

14. అందుకు అయ్యో, ప్రభువా, యెహోవా, నేనెన్నడును అపవిత్రత నొందినవాడను కానే, బాల్యమునుండి నేటి వరకును చచ్చినదానినైనను మృగములు చీల్చినదానినైనను నేను తినినవాడను కానే, నిషిద్ధమైన మాంసము నా నోట ఎన్నడును పడలేదే అని నేననగా
అపో. కార్యములు 10:14

14. anduku ayyō, prabhuvaa, yehōvaa, nēnennaḍunu apavitratha nondinavaaḍanu kaanē, baalyamunuṇḍi nēṭi varakunu chachinadaaninainanu mrugamulu chilchinadaaninainanu nēnu thininavaaḍanu kaanē, nishiddhamaina maansamu naa nōṭa ennaḍunu paḍalēdhe ani nēnanagaa

15. ఆయనచూడుము, మనుష్య మలమునకు మారుగా నీకు గోమలము నేను నిర్ణయించి యున్నాను; దీనితో నీవు నీ భోజనము సిద్ధ పరుచుకొనుమని సెలవిచ్చి

15. aayanachooḍumu, manushya malamunaku maarugaa neeku gōmalamu nēnu nirṇayin̄chi yunnaanu; deenithoo neevu nee bhōjanamu siddha paruchukonumani selavichi

16. నరపుత్రుడా, ఇదిగో యెరూషలేములో రొట్టెయను ఆధారమును నేను లేకుండ చేసినందున వారు తూనికె ప్రకారముగా బహు చింతతో రొట్టె భుజింతురు, నీళ్లు కొలచొప్పున త్రాగుచు విస్మయ మొందుదురు.

16. naraputruḍaa, idigō yerooshalēmulō roṭṭeyanu aadhaaramunu nēnu lēkuṇḍa chesinanduna vaaru thoonike prakaaramugaa bahu chinthathoo roṭṭe bhujinthuru, neeḷlu kolachoppuna traaguchu vismaya monduduru.

17. అన్నపానములు లేకపోయినందున వారు శ్రమనొంది విభ్రాంతిపడి యొకనినొకడు చూచుచు తాము కలుగజేసికొనిన దోషమువలన నశించిపోవుదురు.

17. annapaanamulu lēkapōyinanduna vaaru shramanondi vibhraanthipaḍi yokaninokaḍu choochuchu thaamu kalugajēsikonina dōshamuvalana nashin̄chipōvuduru.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |