Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 5 | View All

1. మరియు నరపుత్రుడా, నీవు మంగలకత్తివంటి వాడిగల కత్తియొకటి తీసికొని నీ తలను గడ్డమును క్షౌరముచేసికొని, త్రాసు తీసికొని ఆ వెండ్రుకలను తూచి భాగములు చేయుము.

యెషయా 7:20; యెషయా 15:2; 2 సమూయేలు 10:4-5 చూడండి. ఇదంతా నగరం శత్రువుల వశమై వారి చేతుల్లో పొందబోయే అవమానాలను, అగచాట్లను సూచిస్తున్నది. తల గొరిగించుకోవడం దుఃఖానికి కూడా సూచన (యెహెఙ్కేలు 27:31; యోబు 1:20; యిర్మియా 7:29).

2. పట్టణమును ముట్టడి వేసిన దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు నీవు పట్టణములో వాటి మూడవ భాగమును కాల్చి, రెండవ భాగమును తీసి ఖడ్గముచేత హతముచేయు రీతిగా దానిని చుట్టు విసిరికొట్టి మిగిలిన భాగము గాలికి ఎగిరిపోనిమ్ము; నేను ఖడ్గముదూసి వాటిని తరుముదును.

జెరుసలం నివాసుల్లో అధిక సంఖ్యాకులు నగరంలోపలా, బయటా హతమౌతారని సూచన (వ 12). జుత్తు ప్రజలకూ, తల జెరుసలంకూ గుర్తుగా ఉంది. “నేను...తరుముతాను” అంటున్నాడు దేవుడు, గమనించండి. అంటే యూదావారిని శిక్షించే నిమిత్తం శత్రువులను దేవుడే ప్రయోగిస్తున్నాడన్నమాట. యెషయా 10:5; యిర్మియా 51:20 పోల్చి చూడండి.

3. అయితే వాటిలో కొన్నిటిని తీసికొని నీ చెంగున కట్టుకొనుము;

కొందరు తప్పించుకుంటారు. అలా తప్పించుకున్నవారిలో కూడా కొందరు హతమౌతారు. యెహెజ్కేలు వింతైన ప్రవర్తన అతణ్ణి చూచినవారిలో ఎలాంటి భావాలు కలిగిస్తుందో ఊహించండి.

4. పిమ్మట వాటిలో కొన్నిటిని మరల తీసి అగ్నిలోవేసి కాల్చుము; దానినుండి అగ్ని బయలుదేరి ఇశ్రాయేలు వారినందరిని తగులబెట్టును.

5. మరియు ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఇది యెరూషలేమే గదా, అన్యజనులమధ్య నేను దాని నుంచితిని, దానిచుట్టు రాజ్యములున్నవి.

ఇక్కడనుండి 7వ అధ్యాయం అంతంవరకు యెహెజ్కేలు సూచనకోసమైన తన ప్రవర్తనను వివరిస్తూ దేవుని సందేశాన్ని వినిపిస్తున్నాడు. “కేంద్రం”– యెహెఙ్కేలు 38:12. దేవుడు ప్రపంచంలోని జనాలనన్నిటినీ వారెక్కడెక్కడ ఉండడం తన ఉద్దేశమో అక్కడక్కడ ఉంచాడు (అపో. కార్యములు 17:26). జెరుసలం జనాలన్నిటికీ సత్యాన్నీ ఆశీర్వాదాన్నీ అందించే కాలువగా ఉండాలి. అన్నిటికీ కేంద్ర స్థానంలో అనేకమంది ప్రయాణించే మార్గాల కూడలిలో జెరుసలం ఉండేలా దేవుడు చేశాడు. జెరుసలం భూమిపై దేవుని కార్యకలాపాలకు కేంద్రం – కేవలం నైసర్గికంగానే, భౌగోళికంగానే కాదు. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా.

6. అయితే వారు నా విధులను తృణీకరించి, నా కట్టడల ననుసరింపక దుర్మార్గత ననుసరించుచు, నా విధులను కట్టడలను త్రోసి వేసి తమ చుట్టునున్న అన్యజనుల కంటెను దేశస్థులకంటెను మరి యధికముగా దుర్మార్గులైరి

జెరుసలం ఎలా ఉండాలని దేవుడు ఆశించాడో ఆ విషయంలో అది పూర్తిగా విఫలమయింది. ఇతర జాతులకంటే జెరుసలంపై దేవుని సత్యం, వెలుగు ఎక్కువగా ప్రసరించింది గనుకా, అది ఆ సత్యం, వెలుగులనుండి తొలిగిపోయింది గనుకా ఇతర జాతులకంటే దాని చెడుతనం అధికం అయింది. దానికి దేవుడు అధికంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి అధికంగానే దానినుండి ఆశించాడు. మత్తయి 11:20-24; లూకా 12:48 పోల్చి చూడండి. అందువల్ల దేవుడా నగరాన్ని ప్రపంచమంతటికీ ఒక గుణపాఠం తెలిపే ఉదాహరణగా చేస్తాడు. వ 8 లోని భయంకరమైన కఠిన వాక్కులను చూడండి – “నీ మీద నాకు విరుద్ధ భావం కలిగింది.” దేవుడే మనకు విరోధి అయితే మన పక్షాన ఉండేదెవరు?

7. కాబట్టి ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నా కట్టడల ననుసరింపకయు నా విధులను గైకొనకయు నుండువారై, మీ చుట్టునున్న అన్యజనులకు కలిగియున్న విధులనైనను అనుసరింపక, మీరు మీ చుట్టునున్న దేశస్థులకంటె మరి యధికముగా కఠినహృదయులైతిరి.

8. కావున ప్రభువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అన్యజనులు చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును.

9. నీ హేయ కృత్యములను బట్టి పూర్వమందు నేను చేయనికార్యమును, ఇక మీదట నేను చేయబూనుకొనని కార్యమును నీ మధ్య జరిగింతును.

వ 11. జెరుసలం పై దేవుని తీవ్ర కోపానికి ముఖ్యకారణాలలో ఒకటి విగ్రహ పూజే (యెహెఙ్కేలు 6:3-10).

10. కావున నీ మధ్య తండ్రులు తమ కుమారులను భక్షింతురు, కుమారులు తమ తండ్రులను భక్షింతురు, ఈ ప్రకారము నేను నీకు శిక్ష విధించి నీలో శేషించిన వారిని నలుదిశల చెదరగొట్టుదును.

11. నీ హేయదేవత లన్నిటిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన క్రియలన్నిటి చేత నా పరిశుద్ధస్థలమును అపవిత్ర పరచితివి గనుక కరుణా దృష్టియైనను జాలియైనను లేక నేను నిన్ను క్షీణింప జేసెదనని నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచున్నాను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు

“నిర్దయగా”– ప్రేమమూర్తి అయిన దేవుని నోటనే (1 యోహాను 4:8), కనికరం చూపేందుకు వేగిరపడే కరుణామయుని నోటనే (నిర్గమకాండము 34:6; కీర్తనల గ్రంథము 103:8) ఈ మాట వచ్చింది. జెరుసలం చెడుతనం ఎంత గొప్పదో దీనివల్ల మనకు అర్థమౌతున్నది.

12. కరవు వచ్చి యుండగా నీలో మూడవ భాగము తెగులుచేత మరణ మవును, మూడవ భాగము ఖడ్గముచేత నీ చుట్టు కూలును, నేను కత్తి దూసిి మిగిలిన భాగమును నలుదిశల చెదరగొట్టి తరుముదును.
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

వ 2.

13. నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగ్రత తీర్చుకొని నన్ను ఓదార్చుకొందును, నేను వారి మీద నా ఉగ్రత తీర్చుకొనుకాలమున యెహోవానైన నేను ఆసక్తిగలవాడనై ఆలాగు సెలవిచ్చితినని వారు తెలిసి కొందురు

యెహెఙ్కేలు 6:12; యెహెఙ్కేలు 7:8; యెహెఙ్కేలు 13:15; యెహెఙ్కేలు 20:8, యెహెఙ్కేలు 20:21. దేవుని కోపం నోట్స్ చూడండి – సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11; యోహాను 3:36; రోమీయులకు 1:18. “కోపం తీర్చుకొనేటప్పుడు”– సంఖ్యాకాండము 31:2; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35; కీర్తనల గ్రంథము 94:1 చూడండి. “నేను...పలికానని వారు తెలుసుకుంటారు”– ఇవి గానీ ఈ అర్థం ఇచ్చే వేరే మాటలు గానీ యెహెజ్కేలులో 65 సార్లు కనిపిస్తాయి. దేవుడు తమతో మాట్లాడుతున్నాడని ఇస్రాయేల్ ప్రజలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ విధంగా దేవుణ్ణి తిరిగి చేరే మార్గం ఏర్పడుతుంది.

14. ఆలాగు నీ చుట్టునున్న అన్యజనులలో నిన్ను చూచు వారందరి దృష్టికి పాడుగాను నిందాస్పదముగాను నేను నిన్ను చేయుదును.

15. కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా క్షామము రప్పించి, నీవారు క్షయమగునట్లుగా వారిని క్షయపరచు మహాక్షామమును పంపించి, కోపముచేతను క్రోధముచేతను కఠినమైన గద్దింపులచేతను నేను నిన్ను శిక్షింపగా

16. నీ చుట్టునున్న అన్య జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళికిని హెచ్చరికకును విస్మయ మునకును ఆస్పదముగా ఉందువు; యెహోవానగు నేనే ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను.

దుర్మార్గం నిండివున్న నగరాలు లేక దేశాల పై దేవుడు ప్రతీకారం తీర్చుకొనేందుకు లేచినప్పుడు వారిని శిక్షించడంలో ఆయన అప్పుడప్పుడూ ఉపయోగించిన నాలుగు శిక్షా పద్ధతులు – కరవు, క్రూర మృగాలు, తెగులు, ఖడ్గం (యిర్మియా 15:2-3; యిర్మియా 24:10). భవిష్యత్తులో రాబోయే ఇలాంటి శిక్షలే ప్రకటన గ్రంథం 6:8 చూడండి. తీర్పు సమయంలో “కరవు బాణాలను” ప్రయోగించేది దేవుడు అని గమనించండి.

17. ఈ ప్రకారము నేను నీమీదికి క్షామమును దుష్టమృగములను పంపుదును, అవి నీకు పుత్ర హీనత కలుగజేయును, తెగులును ప్రాణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి ఖడ్గమును రప్పించెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 6:8Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |