Numbers - సంఖ్యాకాండము 13 | View All

1. యెహోవా మోషేకు ఈలాగున సెలవిచ్చెను

1. And the LORDE spake vnto Moses, & sayde:

2. నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చుచున్న కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు మనుష్యులను పంపుము. వారి పితరుల గోత్రములలో ఒక్కొక్క దాని నుండి ఒక్కొక్క మనుష్యుని మీరు పంపవలెను; వారిలో ప్రతివాడు ప్రధానుడై యుండవలెను.

2. Sende forth men to spye out ye lande of Canaan (which I wil geue vnto ye children of Israel) of euery trybe of their fathers a man, and let them all be soch as are captaynes amonge them.

3. మోషే యెహోవా మాట విని, పారాను అరణ్యమునుండి వారిని పంపెను. వారందరు ఇశ్రాయేలీయులలో ముఖ్యులు.

3. Moses sent the out of the wildernes of Paran, acordinge to the worde of the LORDE, soch as were all heades amonge the children of Israel, and these are their names:

4. వారి పేళ్లు ఏవనగారూబేను గోత్ర మునకు

4. Samma the sonne of Zacur, of the trybe of Ruben.

5. జక్కూరు కుమారుడైన షమ్మూయ; షిమ్యోను గోత్రమునకు హోరీ కుమారుడైన షాపాతు;

5. Saphat the sonne of Hori, of the trybe of Simeon.

6. యూదా గోత్రమునకు యెఫున్నె కుమారు డైన కాలేబు;

6. Caleb ye sonne of Iephune, of the trybe of Iuda.

7. ఇశ్శాఖారు గోత్రమునకు యోసేపు కుమారుడైన ఇగాలు;

7. Igeal the sonne of Ioseph, of the trybe of Isachar.

8. ఎఫ్రాయిము గోత్రమునకు నూను కుమారుడైన హోషేయ;

8. Hosea the sonne of Nun, of ye trybe of Ephraim.

9. బెన్యామీను గోత్రమునకు రాఫు కుమారుడైన పల్తీ;

9. Palti the sonne of Raphu, of the trybe of Ben Iamin.

10. జెబూలూను గోత్రమునకు సోరీ కుమారుడైన గదీయేలు;

10. Gadiel the sonne of Sodi, of ye trybe of Zabulon.

11. యోసేపు గోత్రమునకు, అనగా మనష్షే గోత్రమునకు సూసీ కుమారుడైన గదీ;

11. Gaddi the sonne of Susi, of the trybe of Ioseph of Manasse.

12. దాను గోత్రమునకు గెమలి కుమారుడైన అమీ్మయేలు;

12. Ammiel the sonne of Gemalli, of the trybe of Dan.

13. ఆషేరు గోత్రమునకు మిఖాయేలు కుమారుడైన సెతూరు;

13. Sethur ye sonne of Michael, of the trybe of Asser.

14. నఫ్తాలి గోత్రమునకు వాపెసీ కుమారుడైన నహబీ;

14. Nahebi the sonne of Vaphsi, of the trybe of Nephtali.

15. గాదు గోత్రమునకు మాకీ కుమారుడైన గెయువేలు అనునవి.

15. Guel the sonne of Machi, of the trybe of Gad.

16. దేశమును సంచరించి చూచుటకు మోషే పంపిన మనుష్యుల పేళ్లు ఇవి. మోషే నూను కుమారుడైన హోషేయకు యెహోషువ అను పేరు పెట్టెను.

16. These are the names of the men, whom Moses sent forth to spye out the lande. As for Hosea the sonne of Nun, Moses called him Iosua.

17. మోషే కనానుదేశమును సంచరించి చూచుటకు వారిని పంపి నప్పుడు వారితో ఇట్లనెనుమీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని దాని దక్షిణదిక్కున ప్రవేశించి ఆ కొండ యెక్కి ఆ దేశము ఎట్టిదో

17. Now whan Moses sent the forth to spye out the lande of Canaan, he sayde vnto the: Go vp southwarde, and get you vp to the mountaynes,

18. దానిలో నివసించు జనము బలముగలదో బలములేనిదో, కొంచెమైనదో విస్తారమైనదో

18. and loke vpon the londe how it is: and the people that dwell therin, whether they be stronge or weake, fewe or many:

19. వారు నివసించు భూమి యెట్టిదో అది మంచిదో చెడ్డదో, వారు నివసించు పట్టణములు ఎట్టివో, వారు గుడారము లలో నివసించుదురో, కోటలలో నివసించుదురో, ఆ భూమి సారమైనదో నిస్సారమైనదో,

19. and what maner of lande it is that they dwell in, whether it be good or bad: & what maner of cities they be that they dwell in, whether they be fenced with walles, or not:

20. దానిలో చెట్లు న్నవో లేవో కనిపెట్టవలెను. మరియు మీరు ఆ దేశపు పండ్లలో కొన్ని తీసికొనిరండని చెప్పెను. అది ద్రాక్షల ప్రథమ పక్వకాలము

20. and what maner of lande it is, whether it be fatt or leane, and whether there be trees therin, or not. Be of a good corage, and bringe of the frutes of the londe. It was euen aboute the tyme, that grapes are first rype.

21. కాబట్టి వారు వెళ్లి సీను అరణ్యము మొదలుకొని హమాతుకు పోవు మార్గముగా రెహోబువరకు దేశసంచారముచేసి చూచిరి.

21. They wente vp, & spyed the lande, from ye wildernes of Zin; vntyll Rehob, as me go vnto Hemath.

22. వారు దక్షిణదిక్కున ప్రయాణముచేసి హెబ్రోనుకు వచ్చిరి. అక్కడ అనాకీయులు అహీమాను షేషయి తల్మయి అను వారుండిరి. ఆ హెబ్రోను ఐగుప్తులోని సోయనుకంటె ఏడేండ్లు ముందుగా కట్టబడెను.

22. They wente vp also towarde the south, and came vnto Hebron, where Ahiman was, and Sesai and Thalmai, the children of Enack (Hebron was buylded seuen yeare before Zoan in Egipte.)

23. వారు ఎష్కోలు లోయలోనికి వచ్చి అక్కడ ఒక్క గెలగల ద్రాక్షచెట్టు యొక్క కొమ్మనుకోసి దండెతో ఇద్దరు మోసిరి. మరియు వారు కొన్ని దానిమ్మపండ్లను కొన్ని అంజూ రపు పండ్లను తెచ్చిరి.

23. And they came to the ryuer of Escol, and there they cut downe a cluster of grapes, and caused two to beare it vpon a staffe, pomgranates also and fygges.

24. ఇశ్రాయేలీయులు అక్కడకోసిన ద్రాక్ష గెలనుబట్టి ఆ స్థలమునకు ఎష్కోలు లోయ అను పేరు పెట్టబడెను.

24. The place is called the ryuer of Escol, because of the cluster of grapes, which the children of Israel cut downe there.

25. వారు నలుబది దినములు ఆ దేశమును సంచరించి చూచి తిరిగి వచ్చిరి.

25. And whan they had spyed out the lande, they turned bake againe after fourtye daies,

26. అట్లు వారు వెళ్లి పారాను అరణ్యమందలి కాదేషులోనున్న మోషే అహ రోనులయొద్దకును ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజమునొద్ద కును వచ్చి, వారికిని ఆ సర్వ సమాజమునకును సమాచారము తెలియచెప్పి ఆ దేశపు పండ్లను వారికి చూపించిరి.

26. and wente, and came to Moses and Aaron, & to the whole congregacion of ye children of Israel in to ye wyldernesse of Paran, eue vnto Cades, and brought them worde agayne, and to the whole congregacion, how it stode, and let them se the frute of the lande,

27. వారు అతనికి తెలియపరచినదేమనగానీవు మమ్మును పంపిన దేశమునకు వెళ్లితివిు; అది పాలు తేనెలు ప్రవ హించు దేశమే; దాని పండ్లు ఇవి.

27. and tolde them, and sayde: We came in to ye lande, whither ye sent vs, where it floweth with mylke and hony, and this is the frute therof:

28. అయితే ఆ దేశ ములో నివసించు జనులు బలవంతులు; వారి పట్టణములు ప్రాకారముగలవి అవి మిక్కిలి గొప్పవి; మరియు అక్కడ అనాకీయులను చూచితివిు.

28. sauynge that stronge people dwell therin, and the cities are exceadinge stronge and greate. And we sawe the children of Enack there also.

29. అమాలేకీయులు దక్షిణదేశ ములో నివసించుచున్నారు; హిత్తీయులు యెబూసీయులు అమోరీయులు కొండ దేశములో నివసించుచున్నారు; కనానీయులు సముద్రమునొద్దను యొర్దాను నదీప్రాంత ములలోను నివసించుచున్నారని చెప్పిరి.

29. The Amalechites dwell in the south countre, the Hethites, and Iebusites and Amorites dwell vpon the mountaynes, but the Cananites dwell by the see, and aboute Iordane.

30. కాలేబు మోషే యెదుట జనులను నిమ్మళ పరచిమనము నిశ్చయముగా వెళ్లుదుము; దాని స్వాధీనపరచుకొందుము; దాని జయించుటకు మన శక్తి చాలుననెను.

30. Howbeit Caleb stylled ye people that was agaynst Moses, and sayde vnto them: Let vs go vp, and conquere the lande, for we are able to ouercome it.

31. అయితే అతనితో కూడ పోయిన ఆ మనుష్యులుఆ జనులు మనకంటె బల వంతులు; మనము వారి మీదికి పోజాలమనిరి.

31. But the men that wente vp with him, sayde: We are not able to go vp agaynst that people, for they are to stronge for vs.

32. మరియు వారు తాము సంచరించి చూచిన దేశమునుగూర్చి ఇశ్రాయేలీయులతో చెడ్డ సమాచారము చెప్పిమేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము; దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉన్నత దేహులు.

32. And of the lande that they had searched, they brought vp an euell reporte amonge the childre of Israel, and saide: The lade that we haue gone thorow to spye out, eateth vp the indwellers therof: and all the people that we sawe therin, are men of greate stature.

33. అక్కడ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీ యులను చూచితివిు; మా దృష్ఠికి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృష్ఠికిని అట్లే ఉంటిమనిరి.

33. We sawe giauntes there also, yee giauntes as the children of Enack: and we semed in oure sighte as ye greshoppers, and so dyd we in their sighte.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |